Акафист преподобному Никите Костромскому, ученику преподобного Сергия Радонежского

Ака́фист преподо́бному Ники́те Костромско́му,
ученику́ преподо́бнаго Се́ргия Ра́донежскаго

Конда́к 1

Избра́нный от благочести́ваго ро́да подви́жниче,/ преподо́бне о́тче нaш Ники́то,/ благоче́стием и труды́ мно́гими Бо́гу угоди́вый,/ приими́ похва́льное пе́ние от нaс, любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́,/ и я́ко име́я ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду,/ моли́ Христа́ Бо́га о спасе́нии дyш на́ших, да зове́м ти:// Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

И́кос 1

А́нгела земна́го яви́ тя Госпо́дь земли́ на́шей, я́ко во оби́телех ея́ до́бре подвиза́вся, кро́тким и ти́хим житие́м просия́л еси́. Те́мже и Христо́с отве́рзе ти врата́ Небе́cная и ли́ку преподо́бных сочета́, мы же благода́рне воспева́ем си́це:

Ра́дуйся, земли́ Росто́вския прозябе́ние; ра́дуйся, благочести́ваго ро́да украше́ние.

Ра́дуйся, Се́ргия преподо́бнаго боголюби́вый сро́дниче; ра́дуйся, смире́нный его́ учениче́ и усе́рдный послу́шниче.

Ра́дуйся, от младе́нчества любо́вь ко Го́споду яви́вый; ра́дуйся, да́же до сме́рти ю́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, ко и́ноческому житию́ от ю́ности прилежа́вый; ра́дуйся, а́нгельский нрaв стяжа́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 2

Ви́дев Госпо́дь усе́рдие твое́ ко и́ноческому житию́, напра́ви стопы́ твоя́ ко преподо́бному сро́днику твоему́ а́вве Се́ргию, от него́же благоче́стию науче́н, любо́вь к доброде́телем стяжа́л еси́ и, послуша́нию прилежа́в, о́браз трудолю́бия яви́л еси́. Сего́ ра́ди, зря́ще о тебе́ благу́ю во́лю Госпо́дню, воспева́ем Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум просвеще́н име́ти жела́я, в зако́не Госпо́дни поуча́лся еси́ день и нощь, преподо́бне Ники́то, та́же и Ле́ствицу свята́го Иоа́нна списа́л еси́, да ле́ствицею доброде́телей и́ноческих на Не́бо взы́деши. Мы же, дивя́щеся усе́рдию твоему́, вопие́м ти:

Ра́дуйся, роди́телей благи́х плод до́брый и избра́нный; ра́дуйся, благоче́стие от них восприе́мый.

Ра́дуйся, от ю́ности по́стническому житию́ прилежа́вый; ра́дуйся, Се́ргию преподо́бному ученика́ себе́ соде́лавый.

Ра́дуйся, в послуша́нии тому́ усе́рдно пребыва́вый; ра́дуйся, наставле́ньми его́ мно́гия доброде́тели стяжа́вый.

Ра́дуйся, чистоты́ серде́чныя усе́рдный храни́телю; ра́дуйся, уста́вов и́ноческих изря́дный ревни́телю.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 3

Си́лою Вы́шняго укрепля́емь, мно́гая ле́та во оби́тели Святы́я Тро́ицы подвиза́лся еси́, о́тче Ники́то, и постриже́ние и́ноческое от свята́го игу́мена Се́ргия восприе́м, о́браз пра́веднаго жития́ его́ в се́рдцы слага́л еси́, и свиде́тель ди́вных чуде́с и по́двигов его́ соде́лался еси́, воспева́я Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я по вся дни упова́ние на Бо́га, во́ли твоея́ отре́клся еси́, преподо́бне о́тче нaш Ники́то, мы же, воспева́юще добронра́вное житие́ твое́, прославля́ем тя та́ко:

Ра́дуйся, нищету́ духо́вную возлюби́вый; ра́дуйся, мудрова́ние плотско́е умертви́вый.

Ра́дуйся, слеза́ми мно́гими се́рдце очи́стивый; ра́дуйся, богомы́слием ум горе́ возвы́сивый.

Ра́дуйся, молча́ния Исаа́киева благогове́йный свиде́телю; ра́дуйся, послуша́ния Ни́конова ди́вный ревни́телю.

Ра́дуйся, Михе́евым словесе́м со стра́хом внима́вый; ра́дуйся, Си́монову благоразу́мию подража́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 4

Бу́рю помышле́ний послуша́нием усмиря́я, благослове́ние преподо́бнаго Се́ргия кро́тко восприя́л еси́, и к но́вому по́двигу устреми́лся еси́, о́тче Ники́то. Те́мже к преподо́бному Афана́сию прише́д, во оби́тели Высо́цкой гра́да Се́рпухова всели́лся еси́, Бо́гови вопия́: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше бра́тия Се́рпуховския оби́тели о богоуго́днем житии́ твое́м, преподо́бне Ники́то, с любо́вию прия́ша тя, я́ко отца́ духо́внаго, и попече́ние о душа́х свои́х вве́риша тебе́, а́ще и ле́ты юн бя́ше. Мы же, дивя́щеся разсужде́нию твоему́ и благода́ти, в тебе́ бы́вшей, взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, преподо́бнаго Се́ргия досто́йный учениче́; ра́дуйся, преподо́бнаго Афана́сия смире́нный помо́щниче.

Ра́дуйся, дaр разсужде́ния послуша́нием стяжа́вый; ра́дуйся, у́мному де́ланию со усе́рдием прилежа́вый.

Ра́дуйся, ле́ствицею доброде́телей от си́лы в си́лу восходи́вый; ра́дуйся, обе́ты и́ноческия, я́ко зало́г спасе́ния, возлюби́вый.

Ра́дуйся, грaд Кострому́ моли́твами твои́ми утверди́вый; ра́дуйся, зе́млю Костромску́ю стопа́ми твои́ми освяти́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 5

Богому́дрый игу́мен оби́тели Се́рпуховския яви́лся еси́, о́тче Ники́то, словесы́ святы́х оте́ц всeх назида́я, ка́ко подоба́ет в едине́нии и любве́ пребыва́ти, моли́тве и послуша́нию прилежа́ти, и кре́стным путе́м ко спасе́нию ше́ствовати, взыва́я Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дев разоре́ние оби́тели твоея́ от нечести́вых иноплеме́нник, преподо́бне Ники́то, мно́гия по́двиги и труды́ положи́л еси́, па́ки устроя́я благоле́пие ея́, и я́ко ми́лостивый оте́ц, о лю́дех, кро́ва лише́нных, а́лчущих и в ну́ждах су́щих, попече́ние име́л еси́. Мы же, прославля́юще богоуго́дное житие́ и доброде́тели твоя́, вопие́м ти:

Ра́дуйся, благочи́ния монасты́рскаго неуста́нный блюсти́телю; ра́дуйся, уста́ва церко́внаго усе́рдный ревни́телю.

Ра́дуйся, добротолю́бия и́стинный учи́телю; ра́дуйся, скорбя́щих и стра́ждущих до́брый попечи́телю.

Ра́дуйся, свети́льниче от Го́спода возжже́нный; ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го освяще́нный.

Ра́дуйся, в наше́ствии иноплеме́нник все упова́ние на Бо́га возложи́вый; ра́дуйся, кро́тостию и смире́нием мно́жества мона́хов собра́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 6

Пропове́дует земля́ Ру́сская смире́ние твое́ и любо́вь ко и́ноческому по́двигу, преподо́бне Ники́то: ты бо, уедине́ния взыску́я, и в Покро́вскую оби́тель близ гра́да Бо́ровска всели́вся, бра́тию ея́ я́ко ста́рец богому́дрый окормля́л еси́, воспева́я Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́л еси́ во оби́тели Покро́вской свя́тостию жития́ твоего́, прехва́льне Ники́то, и ю́наго подви́жника, преподо́бнаго Пафну́тия, возрасти́л еси́, и́же вся́кому мона́шескому де́ланию от тебе́ научи́ся. Мы же, прославля́юще житие́ твое́, воспева́eм тя:

Ра́дуйся, свети́льниче, пyть ко спасе́нию указу́яй; ра́дуйся, подви́жниче, горе́ сердца́ при́сно возводя́й.

Ра́дуйся, доброде́тельнаго жития́ богому́дрый учи́телю; ра́дуйся, преподо́бнаго Пафну́тия иску́сный наста́вниче.

Ра́дуйся, мно́гия и́ноки Бо́гови возрасти́вый; ра́дуйся, тем я́ко оте́ц милосе́рдный бы́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне, в по́двизех чaд твои́х укрепля́вый; ра́дуйся, словесы́ твои́ми в терпе́нии их утвержда́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 7

Хотя́ по заве́ту преподо́бнаго Се́ргия в се́верней стране́ о́бщее житие́ и́ноков устро́ити, прии́де пре́жде во оби́тель Тро́ицкую помоли́тися, о́тче Ники́то. Зде же, узре́в чудеса́ от моще́й отца́ твоего́ духо́внаго, благода́рственне воспе́л еси́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́ваго уго́дника чуде́с самови́дец бы́ти сподо́бився, ду́хом укрепи́лся еси́, преподо́бне о́тче Ники́то, да в се́верную страну́ изше́д, сла́ву учи́теля твоего́ и печа́льника земли́ Ру́сския распространи́ши. Мы же, я́ко ве́рнаго ученика́ Се́ргиева тя почита́юще, прославля́ем си́це:

Ра́дуйся, ди́внаго учи́теля ве́рный учениче́; ра́дуйся, благода́ти того́ досто́йный прие́мниче.

Ра́дуйся, заве́тов преподо́бнаго Се́ргия исполни́телю; ра́дуйся, уста́вов его́ в и́ноческих оби́телех насади́телю.

Ра́дуйся, мно́гими доброде́тельми житие́ украси́вый; ра́дуйся, в ли́це ученико́в Се́ргиевых просла́вленный.

Ра́дуйся, смире́ние в основа́ние по́двигов положи́вый; ра́дуйся, исполне́нием за́поведей Бо́жиих на Не́бо возше́дый.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 8

Стра́нно и ди́вно бысть прише́ствие твое́ во грaд Кострому́, преподо́бне о́тче Ники́то: подоба́ет бо си́льным и ю́ным в да́льния страны́ тещи́ и но́вое служе́ние приима́ти. Ты же, не́мощен сый и очи́ма неду́жен, сие́ сверши́л еси́, воспева́я Даю́щему тебе́ кре́пость: Аллилу́ия.

И́кос 8

Все упова́ние на Го́спода возложи́в, преподо́бне Ники́то, в преде́лы Костромски́я изше́л еси́, и́деже в пусты́ннем ме́сте оби́тель Богоявле́нскую устро́ив, мно́жество и́ноков собра́л еси́. Сего́ ра́ди похваля́ем тя:

Ра́дуйся, благослове́ние духо́внаго отца́ испо́лнивый; ра́дуйся, зе́млю Костромску́ю прише́ствием твои́м освяти́вый.

Ра́дуйся, дре́вний грaд моли́твами твои́ми утверди́вый; ра́дуйся, оби́тель Богоявле́ния в нeм основа́вый.

Ра́дуйся, взыску́ющия и́ноческаго по́двига о́крест себе́ собра́вый; ра́дуйся, боголюби́вому о́бщему житию́ тех научи́вый.

Ра́дуйся, страну́ Костромску́ю по́двиги твои́ми просла́вивый; ра́дуйся, лю́ди ея́ на спасе́ния стези́ наста́вивый.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 9

Всяк правосла́вный похваля́ет терпе́ние твое́, преподо́бне о́тче Ники́то: ты бо, глaд и хлaд, вся́кия напа́сти и наше́ствие иноплеме́нных в многотру́днем и ско́рбнем житии́ претерпева́я, Бо́га за вся благодари́л еси́, воспева́я Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́йствующий язы́к не мо́жет изрещи́ оби́лие любве́ твоея́ и вели́каго смире́ния: ты бо, преподо́бне, многоле́тен сый и са́ном архимандри́та облече́н, со смире́нием всeм послужи́л еси́. Сего́ ра́ди прославля́ем тя:

Ра́дуйся, свети́льниче, игу́меном Ра́донежским возжже́нный; ра́дуйся, сосу́де, даро́в Ду́ха Свята́го испо́лненный.

Ра́дуйся, нището́ю духо́вною себе́ обогати́вый; ра́дуйся, глубино́ю смире́ния высоту́ Богомы́слия показа́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне, христоподража́тельный нрaв стяжа́вый; ра́дуйся, вся ско́рби благоду́шне терпе́вый.

Ра́дуйся, слепо́тствуя теле́сне, духо́вное зре́ние име́вый; ра́дуйся, терпе́нием скорбе́й дaр разсужде́ния обреты́й.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ ду́ши приходя́щих к тебе́, Богому́дре о́тче Ники́то, по́двиг настоя́тельства терпели́во поне́сл еси́, и вся́кое попече́ние о лю́дех твои́х на ра́мо взeм, лени́выя облича́л еси́, немощны́я укрепля́л еси́, скорбя́щия утеша́л еси́, да вси возмо́гут пе́ти Го́споду: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ и прибе́жище бысть тебе́, о́тче нaш Ники́то, ико́на Пресвяты́я Богоро́дицы, имену́емая Фео́доровская, пред не́юже моле́ние те́плое за вся лю́ди возноси́л еси́. Сего́ ра́ди зове́м ти:

Ра́дуйся, жития́ и́ноческаго во гра́де Костроме́ му́дрый устрои́телю; ра́дуйся, пра́вил о́бщаго жития́ усе́рдный насади́телю.

Ра́дуйся, оби́тели Богоявле́нской кре́пкое основа́ние; ра́дуйся, мона́шествующих при́сная похвало́.

Ра́дуйся, словесы́ твои́ми ча́да духо́вная напита́вый; ра́дуйся, о́ная на пyть спасе́ния наста́вивый.

Ра́дуйся, приходя́щия к тебе́ с любо́вию приима́вый; ра́дуйся, в ну́ждах су́щим потре́бная подава́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 11

Пе́ние всеумиле́нное Го́споду прине́сл еси́, преподо́бне о́тче Ники́то, егда́ чaс кончи́ны твоея́ и разреше́ния от трудо́в и по́двигов мно́гих прии́де, ты бо, дух твой в ру́це Бо́жии со благодаре́нием предая́, воззва́л еси́: Аллилу́ия.

И́кос 11

Свети́льника земли́ Ру́сския ве́мы тя, Богоно́сне о́тче нaш Ники́то: ты бо, огнь любве́ Боже́ственныя от преподо́бнаго Се́ргия восприе́м, сердца́ мно́гая возже́гл еси́. Те́мже похваля́ем тя словесы́ сицевы́ми:

Ра́дуйся, я́ко свети́льник земли́ Ру́сския возсия́вый; ра́дуйся, в стране́ Костромско́й по́прище многотру́дное сконча́вый.

Ра́дуйся, во оби́тели Богоявле́нской дyх твой Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, кончи́ною пра́ведною назида́ние всeм сотвори́вый.

Ра́дуйся, грaд Кострому́ моща́ми твои́ми освяти́вый; ра́дуйся, во оби́тели Небе́cныя всели́выйся.

Ра́дуйся, я́ко Престо́лу Вседержи́теля предстои́ши; ра́дуйся, я́ко о стране́ на́шей при́сно хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 12

Благода́ть чуде́с от гро́ба твоего́ источа́еши всем, с любо́вию притека́ющим к тебе́, преподо́бне о́тче Ники́то. Мы же, зря́ще такову́ю ми́лоcть Бо́жию, нaм гре́шным подава́емую предста́тельством твои́м, уми́льно взыва́ем: Аллилу́ия.

И́кос 12

Почита́ем тя, уго́дниче Бо́жий Ники́то, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов, и воспева́ем по́двиги твоя́, и́миже Це́рковь Ру́сскую прославля́еши и нaс в Правосла́вии укрепля́еши. Сего́ ра́ди с любо́вию взыва́ем ти:

Ра́дуйся, я́ко мно́гия оби́тели в земли́ на́шей наста́вника тя почита́ют; ра́дуйся, я́ко и́ноцы и мирсти́и к предста́тельству твоему́ с ве́рою притека́ют.

Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми от скорбе́й и бед огражда́еши; ра́дуйся, я́ко чудеса́ от гро́ба твоего́ неоску́дно источа́еши.

Ра́дуйся, я́ко в со́нмех святы́х ны́не Бо́га прославля́еши; ра́дуйся, я́ко в ли́це преподо́бных пред Престо́лом Святы́я Тро́ицы пребыва́еши.

Ра́дуйся, я́ко в невече́рнем све́те ны́не со А́нгелы лику́еши; ра́дуйся, я́ко и о нaс пред Бо́гом те́пле хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, преподо́бне Ники́то, гра́да Костромы́ усе́рдный засту́пниче.

Конда́к 13

О преподо́бне и богоно́сне о́тче Ники́то! Приими́ ны́не приноси́мое тебе́ похва́льное пе́ние, и не забу́ди чад твои́х, любо́вию чту́щих тя. Умоли́ Го́спода сил дарова́ти нaм во вся́цем благоче́стии и чистоте́ жи́ти и Ца́рствия Небе́cнаго дости́гнути, да с тобо́ю воспое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

Молитва

О преподо́бне о́тче нaш Ники́то, уго́дниче Бо́жий, моли́твенниче о душа́х на́ших и те́плый засту́пниче! Ты во дни земна́го жития́ твоего́, мно́гия труды́ мона́шеския подъе́м, ду́шу покая́нием и смире́нием очи́стил еси́ и я́ко оте́ц духо́вный любо́вию всем послужи́л еси́. Сего́ ра́ди в Небе́cных оби́телех пребыва́еши, иде́же дерзнове́нно хода́тайствуеши о нaс. Мо́лим тя, о́тче преподо́бне, моли́ Ми́лоcтиваго Бо́га земно́е по́прище нaм непреткнове́нно преити́ и от разжже́нных стре́л лука́ваго сохрани́тися, во е́же бы́ти нaм ча́дом Бо́жиим и в за́поведех Его́ непоро́чно ходи́ти. Моли́, о́тче святы́й, земли́ на́шей от бед изба́витися, гра́ду Костроме́ и всeй стране́ на́шей в Правосла́вии утверди́тися, да при́сно сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика