Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы, именуемой «Знамение-Корчемная»

Ака́фист Пресвяте́й Богоро́дице
в честь чудотво́рныя Ея́ ико́ны Зна́мения Корче́мныя

Конда́к 1

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ Цари́це Небесе́ и земли́, похва́льная песнопе́ния прино́сим Ти, Богороди́тельнице./ Ты же, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких зол сохрани́ нас и град наш, да зове́м Ти:// Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

И́кос 1

Арха́нгели и А́нгели и все во́инство Сил безпло́тных немо́лчно славосло́вят и слу́жат Ти, главы́ своя́ приклоня́юще: мы же гре́шнии недоуме́ем, ка́ко восхвали́ти Тя по достоя́нию. Оба́че дерза́юще со упова́нием на благосе́рдие Твое́, прино́сим Ти похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, рождество́м Твои́м мир го́рний с до́льним возвесели́вшая;

ра́дуйся, благослове́нная Отрокови́це, по степе́нем хра́ма ники́мже держи́ма возше́дшая.

Ра́дуйся, по обетова́нию роди́телей Твои́х во хра́ме Иерусали́мстем воспита́нная;

ра́дуйся, в дому́ Бо́жии моли́тве и богомы́слию науче́нная.

Ра́дуйся, пи́щу из рук Арха́нгельских приима́вшая;

ра́дуйся, наставле́ния свы́ше в се́рдце Свое́м благогове́йно слага́вшая.

Ра́дуйся, я́ко житие́ Твое́ при хра́ме проо́браз жития́ и́ноческаго яви́ся;

ра́дуйся, я́ко род челове́ческий Тобо́ю, а́ки сокро́вищем неветша́ющим, обогати́ся.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 2

Ви́девши Пресвята́я Де́ва не́мощь вдови́цы не́кия, па́губною стра́стию винопи́тия одержи́мыя, простре́ ей ру́ку по́мощи. Та бо расточи́вши вся име́ния своя́, отдаде́ благослове́нную ико́ну Зна́мения в корче́мницу в зало́г, вина́ ра́ди. В себе́ же прише́дши, принесе́ ико́ну в дом свой, оба́че нау́трие не обре́тши ю́ в дому́ свое́м, па́ки тече́ в корче́мницу, и та́мо узре́вши ико́ну, чуде́сно пренесе́нную, паде́ пред не́ю в покая́нии, пою́щи Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разумева́ющи чуде́сное пренесе́ние ико́ны Твоея́, Пречи́стая Де́во, и неви́димыма рука́ма в корче́мнице поставле́ние, вдови́ца отягче́на су́щи студо́м и жа́лостию, нача́т приле́жно моли́тися со слеза́ми: Влады́чице, не лиши́ мя покро́ва Твоего́ и ми́лости! Си́це и мы хвалу́ Тебе́, Богороди́тельнице, прино́сим:

Ра́дуйся, чу́дно та́йне воплоще́ния Сы́на Бо́жия послужи́вшая;

ра́дуйся, Богомладе́нца пови́вшая и во я́слех безслове́сных ове́ц положи́вшая.

Ра́дуйся, поклоне́ние Сы́ну Твоему́ и Бо́гу пе́рвая соверши́вшая;

ра́дуйся, млеко́м пита́вшая Пита́теля а́лчущих.

Ра́дуйся, стяжа́вшая благода́ть ве́лию, в ну́ждах и обстоя́ниих помога́ти;

ра́дуйся, ре́вность иму́щая призыва́ющих Тя от грехо́в и страсте́й свобожда́ти.

Ра́дуйся, чу́дом исцеле́ния еди́ныя вдови́цы, укрепле́ние ве́ры мно́гим пода́вшая;

ра́дуйся, ратобо́рству со страстьми́ и похотьми́ благода́тно науча́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 3

Си́лою Твоея́ многомо́щныя моли́твы, Богоневе́стная, обрати́ на путь покая́ния и нас, удобопрекло́нных ко греху́, па́че жены́ тоя́ согреша́ющих ежеча́сне пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом. Не тщи́мся воспря́нути от сна грехо́внаго, и не разумева́ем, ка́ко жизнь на́ша прехо́дит, я́ко сень, но яви́ нам милосе́рдие Твое́, во е́же с наде́ждею вопи́ти о Тебе́: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́щи милосе́рдие неоскудева́емое, Ты, Блага́я Ма́ти, простира́еши ру́це Свои́ на умоле́ние за всех скорбя́щих и неду́гующих, непреста́нно мо́лиши Сы́на Твоего́ Возлю́бленнаго не то́чию прости́ти нас, но и дарова́ти нам оби́тели во Ца́рствии сла́вы, да просла́вим Тя, бога́тую в ми́лости:

Ра́дуйся, вселюбе́зная Ма́ти на́ша, любо́вию Свое́ю нас покрыва́ющая;

ра́дуйся, врата́ бла́гости Твоея́ нам отверза́ющая.

Ра́дуйся, кла́дезю неисчерпа́емый ди́внаго милосе́рдия к ми́ру ско́рбному;

ра́дуйся, неоскудева́ющий исто́чниче по́мощи по изволе́нию Твоему́ благоутро́бному.

Ра́дуйся, мно́гими чудесы́ ико́ну Свою́ Зна́мения во укрепле́ние на́шея наде́жды на Тя просла́вльшая;

ра́дуйся, жи́телей гра́да Ряза́ни и ины́х ве́сей и градо́в ми́лостию Свое́ю не оставля́ющая.

Ра́дуйся, о по́чести вы́шняго зва́ния всех ревнова́ти призыва́ющая;

ра́дуйся, обрета́ти Христа́ на пути́ ева́нгельскаго доброде́лания прему́дро наставля́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 4

Недоуме́ет ум наш, ка́ко просла́вити чу́до ми́лости Твоея́ ко вдови́це, ю́же обрати́ла еси́ к покая́нию и дала́ еси́ ей непреста́нно па́мятовати о гресе́ свое́м. О Ма́ти милосе́рдная, помози́ и нам име́ти па́мять о гресе́х на́ших и николи́же забыва́ти о часе́ сме́ртнем, ка́ко предста́нем Сы́ну Твоему́, ка́ко отвеща́ем Судии́ Пра́веднейшему. Да обрати́мся у́бо к покая́нию и предста́тельством Твои́м умо́лим Бо́га, пою́ще песнь: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше о ди́вном пренесе́нии ико́ны Богома́тере и о чудесе́х, от нея́ быва́емых, вси лю́дие гра́да Ряза́ни нача́ша почита́ти и покланя́тися честно́му о́бразу Зна́мения, Корче́мный его́ имену́юще, и ле́пту приноша́ху на соблюде́ние пред ним лампа́ды неугаси́мыя. Моли́, Пресвята́я Де́во, преве́чнаго Бо́га, да не уга́снет в сердца́х на́ших огнь любве́ боже́ственныя, и приими́ похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, я́ко во утро́бе Твое́й плоть Спаси́теля ми́ра истка́ся;

ра́дуйся, я́ко благода́тию Его́ чрез Тебе́ весь мир обогати́ся.

Ра́дуйся, любве́ духо́вныя приснотеку́щая реко́;

ра́дуйся, доброде́телей непости́жная глубино́.

Ра́дуйся, безнаде́жных и отча́янных безмяте́жное приста́нище;

ра́дуйся, и́щущих вспоможе́ния любоблагоутро́бное прия́телище.

Ра́дуйся, ряза́нским жи́телем по́мощь и вразумле́ние чрез ико́ну Твою́ яви́вшая;

ра́дуйся, ко укрепле́нию ве́ры и исправле́нию жития́ нас побужда́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 5

Богоразу́мия глас от ико́ны Твоея́ обрати́л есть на путь пра́вый челове́ка не́коего, ему́же прилучи́ся бы́ти в Ряза́ни. Повнегда́ пречи́стому о́бразу Зна́мения поклоне́ние той сотвори́, яви́ся ему́ в со́ннем виде́нии о́браз сей, и кро́ткий глас Твой, Богоро́дице, веща́ше от него́: Се Аз приидо́х к тебе́, поне́же посети́л Мя еси́ и обрати́лся еси́ от скве́рны; и обеща́ вспоможе́ние в устрое́нии его попече́ний. О Цари́це многоми́лостивая, даждь и нам не позна́ти за безче́стие на́ше гне́ва Твоего́, но услы́шати всепроща́ющий глас Твой, Бо́гу же воспе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 5

Узре́в сие́ ди́вное зна́мение, челове́к сей, воспря́нув от дрема́ния, а́бие тече́ ко пресви́теру це́ркве преподо́бнаго Симео́на Сто́лпника и моля́ше его́, да сотвори́т благода́рственное пе́ние в хра́мине, иде́же бы́сть ему́ явле́ние Твое́, Ма́ти Бо́жия, и мно́гажды поверга́яся ниц, побужда́ше всех пе́ти: О всепе́тая Ма́ти. Мы же, не еди́ножды то́кмо, но мно́гажды получа́юще по́мощь Твою́, благодаря́ще хвалу́ прино́сим:

Ра́дуйся, в словесе́х Бо́жиих день и нощь поуча́тися нам приме́р пода́вшая;

ра́дуйся, Арха́нгельское благове́стие во смире́нии глубо́це прия́вшая.

Ра́дуйся, обетова́нием Свята́го Ду́ха ку́пно со апо́столы обра́дованная;

ра́дуйся, соше́ствием Ду́ха Свята́го свы́ше в день Пятдеся́тницы всеще́дро облагода́тствованная.

Ра́дуйся, во мра́це духо́внем блужда́вшаго от пути́ поги́бельнаго отвра́щшая;

ра́дуйся, алка́вшаго пра́веднаго жития́ на путь покая́ния чрез ико́ну Твою́ ско́ро наста́вльшая.

Ра́дуйся, вся притру́дности того́ устрани́вшая и от внеза́пныя поги́бели изба́вльшая;

ра́дуйся, вселюби́вая Ма́ти на́ша, покро́вом моли́тв Твои́х всех нас от наве́т вра́жиих покрыва́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дует вся вселе́нная чу́дныя ми́лости, от ико́н Твои́х чудотво́рных явля́емыя, воспомина́ем и мы, ка́ко ди́вно спасла́ еси́ град Ряза́нь от губи́тельныя я́звы, егда́ лю́дие, стра́хом внеза́пныя сме́рти одержи́мии, притеко́ша с ве́рою и наде́ждею ко ико́не Твое́й, с пе́нием обнося́ще ю́ о́крест домо́в свои́х. И не посрами́ся ве́ра их в милосе́рдный покро́в Твой, и́бо ни еди́ному бысть умре́ти от боле́зни сея́ из домо́в тех, и в ра́дости се́рдца воспе́ша лю́дие Бо́гу Спаси́телю: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ благода́ть от цельбоно́сныя ико́ны Твоея́ Зна́мения Корче́мныя, пред не́юже и мы преклоня́ем коле́на на́ша и со слеза́ми благодари́м, я́ко изба́вила еси́ толи́кия лю́ди Твоя́ от скоропости́жныя сме́рти. Изба́ви и нас, пречу́дная Влады́чице, от сме́рти без покая́ния, и умоли́ Спаси́теля, да в час кончи́ны на́шея не лиши́т нас Пречи́стых Та́ин Свои́х. Ей, Ма́ти Бо́жия, услы́ши нас, да с ве́рою и любо́вию во упова́нии зове́м Ти:

Ра́дуйся, ко́реню де́вства и цве́те чистоты́;

ра́дуйся, преизя́щных доброде́телей зерца́ло.

Ра́дуйся, всех прибега́ющих к Тебе́ с те́плою моли́твою услы́шание;

ра́дуйся, от бед и скорбе́й, обурева́ющих нас, ско́рое избавле́ние.

Ра́дуйся, и́ноков ко спасе́нию незри́мая Руководи́тельнице;

ра́дуйся, боголю́бцев, среди́ ми́ра живу́щих, Наста́внице.

Ра́дуйся, среди́ мо́ра до́мы ве́рных Свое́ю ико́ною посети́вшая и от немину́емыя сме́рти изба́вльшая;

ра́дуйся, в ве́ре глубо́цей и смире́нии упова́вших на Тя без вспоможе́ния не оста́вльшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 7

Восхоте́ла еси́ яви́ти ди́вное милосе́рдие от ико́ны Твоея́, Ты, о Всеми́лостивая, егда́ ве́лий бысть зной, земля́ и́зсше, бы́лие зажже́ся и возгоре́ся огнь ве́лий в бору́ близ гра́да Ряза́ни. Те́мже, о Засту́пнице, по моли́тве пред ико́ною Твое́ю Зна́мения, чуде́сно угаси́ла еси́ огнь сей, и зе́млю одожди́ла еси́ преизоби́льно. Мы же, прославля́юще Бо́га, ди́вную песнь воспева́ем Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вно угаси́ла еси́, о Богома́ти, пла́мень горя́щ близ гра́да Ряза́ни: ма́лую бо ту́чу от о́блак возду́шных Ты ско́ро отдели́ла еси́, и во́ды ея́ на огнь яря́щийся оби́льно одожди́ла еси́. Те́мже и мы, о Пресвята́я Де́во, мо́лим Тя: угаси́ пла́мень страсте́й на́ших, помози́ нам стяжа́ти блаже́нное безстра́стие, зане́ со́здани есмы́ по о́бразу Бо́жию, но в забве́нии и безразсу́дстве предае́мся страсте́м на́шим. Сего́ ра́ди со умиле́нием Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, одесну́ю Сы́на Своего́ и Бо́га стоя́щая;

ра́дуйся, о ка́ющихся гре́шницех моли́твы к Бо́гу усе́рдно вознося́щая.

Ра́дуйся, умо́в на́ших от помышле́ний су́етных очище́ние;

ра́дуйся, отча́янных и безнаде́жных челове́к к ти́хой и безмяте́жной жи́зни приобще́ние.

Ра́дуйся, ско́рое и многомо́щное вспоможе́ние усе́рдно Ти взыва́ющим;

ра́дуйся, ве́ру на́шу в Твой благода́тный покро́в сим чу́дом укрепля́ющая.

Ра́дуйся, моли́твенных воздыха́ний ско́рая Услы́шательнице;

ра́дуйся, в исполне́нии до́брых наме́рений при́сная Помо́щнице.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 8

Стра́нно бысть чу́до, егда́ челове́к не́кий, одержи́мый лю́тым неду́гом, имы́й но́зе свои́ ви́дом багря́не и зело́ уя́звлене, от враче́в никоея́ по́льзы прие́мый, прише́д ко ико́не Твое́й, умоли́ ско́рую Помо́щницу в ско́рбех, и получи́в соверше́нное исцеле́ние, паде́ ниц благодаря́ Тя. Уврачу́й, Цели́тельнице блага́я, и на́ша душе́вныя и теле́сныя я́звы, е́же воспе́ти нам немо́лчную песнь Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8

Вся возмо́жна Тебе́ суть, Пречи́стая, я́ко му́жа о́наго, одержи́маго лю́тою боле́знию ног, исцели́ла еси́, и мно́гая ина́я чудеса́ вспоможе́ния призыва́ющим Тя с ве́рою и смире́нием сотвори́ла еси́. Та́ко и нас покры́й покро́вом ми́лости Твоея́, умоли́ о нас Сы́на Твоего́, да продле́но бу́дет вре́мя жи́зни на́шея на покая́ние, да остаю́щияся дни до кончи́ны на́шея поживе́м в чистоте́, целому́дрии и творе́нии дел милосе́рдия, я́ко да услы́шим сла́дкий глас Его́, призыва́ющий благослове́нныя насле́довати Ца́рствие Бо́жие. Тебе́ же, о всепе́тая Ма́ти, со умиле́нием зове́м:

Ра́дуйся, хла́дныя ду́ши к позна́нию и́стины путьми́ неизсле́димыми приводя́щая;

ра́дуйся, к исполне́нию за́поведей Бо́жиих нас воодушевля́ющая.

Ра́дуйся, вели́чием Небе́сныя сла́вы от Святы́я Тро́ицы увенча́нная;

ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице, неискусому́жная Де́во и Ма́ти благосе́рдная.

Ра́дуйся, челове́ка не́коего от боле́зни ног, па́че же и душе́вных язв, изба́вльшая;

ра́дуйся, и на́шим душа́м, иму́щим быстродви́жное поползнове́ние ко греху́, в ратобо́рстве с ним вспомоществу́ющая.

Ра́дуйся, ро́да людска́го прекра́сный ве́нче и назда́ние;

ра́дуйся, неизъясни́мых добро́т Правосла́вия киво́те.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 9

Все упова́ние на́ше возло́жше на Тя, Преблагослове́нная Богоро́дице, мо́лим Тя: простри́ пречи́стеи ру́це Свои́ к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, бу́ди Спору́чница нам гре́шным, окажи́ ми́лость нам зде на земли́ живу́щим и введи́ нас в страну́ го́рнюю, иде́же несть печа́ль, ни воздыха́ние, но А́нгельстии ли́цы непреста́нно пою́т боже́ственную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и многоглаго́ливии умолка́ют и Си́лы го́рния приклоня́ют главы́ своя́ пред сла́вою Твое́ю, я́ко Ты еси́ Цари́ца Небесе́ и земли́, и во сла́ве Небе́сней пребыва́еши, и земна́я не оставля́еши. Се бо и жену́ не́кую, от лю́тыя боле́зни ног страда́вшую и скорбь о уме́ршей дще́ри име́вшую, посети́ла еси́. Жена́ бо та повеле́ нести́ себе́ в часо́вню к пречу́дней ико́не Твое́й Зна́мения Корче́мней, и по сле́зней моли́тве в ско́ром вре́мени получи́ соверше́нное здра́вие теле́сное и поко́й душе́вный, и просла́ви Тя, ми́лостивую Цели́тельницу. Сего́ ра́ди и мы похваля́ем Тя си́це:

Ра́дуйся, сла́ву Бо́жию в го́рнем Иерусали́ме непреста́нно зря́щая;

ра́дуйся, в окруже́нии лико́в Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстоя́щая.

Ра́дуйся, вмести́лище Ду́ха Свята́го преизря́дное;

ра́дуйся, и́щущим отдохнове́ния от треволне́ний приста́нище отра́дное.

Ра́дуйся, жене́, одержи́мей ско́рбию душе́вною и ног разслабле́нием, исцеле́ние ско́ро пода́вшая;

ра́дуйся, всем обремене́нным душе́вными и теле́сными скорбьми́ при́сно сострада́ющая.

Ра́дуйся, премилосе́рдная Ма́ти, во́лю на́шу разсла́бленную укрепля́ющая;

ра́дуйся, во уны́нии мня́щих себе́ оста́влены бы́ти Бо́гом и бли́жними, утеша́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 10

Спасе́нию всех челове́к посо́бствуя и о том ве́лие попече́ние имея́, боголюби́вейший святи́тель Гаврии́л Ряза́нский повеле́ изнести́ из корче́мницы с че́стию ико́ну Твою́, о Богома́ти, и во благоукраше́нную часо́вню ка́менную при хра́ме преподо́бнаго Симео́на Сто́лпника поста́вити на поклоне́ние, да прославля́ют Тя вси, о пречу́дная Цари́це, и пою́т Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стене́ кре́пкой и огражде́нию неразори́му уподо́билася есть ико́на Твоя́ Зна́мения, Пречи́стая, ю́же боголюби́вии лю́дие преноша́ху из часо́вни во храм в понеде́льник седми́цы Све́тлыя, да воспое́тся пред ико́ною Твое́ю приве́тствие а́нгельское: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! Тво́й Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба! И сим у́бо нача́ло полага́шеся моле́бному пе́нию в доме́х прихо́жан. Те́мже и мы, воспомина́юще сие́, ра́достно сла́вим Тя:

Ра́дуйся, попече́нием и моли́твами Твои́ми Це́рковь земну́ю умно́жившая;

ра́дуйся, взыску́ющим со́весть незазо́рную име́ти путь ко спасе́нию благоуве́тливо устро́ившая.

Ра́дуйся, десни́цею Свое́ю от искуше́ний изнемога́ющих избавля́ющая;

ра́дуйся, во смире́нии живу́щим две́ри ра́йския отверза́ющая.

Ра́дуйся, святи́теля о по́льзе пренесе́ния ико́ны Твоея́ в часо́вню наста́вльшая;

ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми сонм люде́й, по духо́вней ле́ствице восходя́щих, умно́жившая.

Ра́дуйся, я́ко возсия́ о́браз Твой подо́бно свети́льнику, на высо́це све́щнице стоя́щему;

ра́дуйся, я́ко прославле́ние Воскресе́ния Христо́ва с сугу́бым ра́дованием о Тебе́ соедини́ся.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 11

Пе́ние и служе́ние Бо́гу, правосла́вно приноси́мое де́лы и словесы́, покуси́ся искорени́ти дре́вний враг спасе́ния на́шего, зело́ ополчи́вся во Оте́честве на́шем на ве́ру христиа́нскую. Ты же, к Бо́гу Путеводи́тельнице, яви́ла еси́ чу́до но́вое от ико́ны Твоея́ Зна́мения Корче́мныя, да укорени́ши в лю́дех сугу́бое на Тя упова́ние. Егда́ пред о́бразом Твои́м моле́бен в дому́ люде́й ве́рующих соверши́ся, по окропле́нии водо́ю отрокови́ца не́кая от слепоты́ внеза́пу исцеле́. Сего́ ра́ди и мы, я́коже не́когда о́ная, прославля́юще Тя, воспева́ем песнь Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светоза́рная свеща́ ико́на Твоя́ Зна́мения Корче́мная яви́ся христиа́ном, от богобо́рцев стужа́емым, ю́же Ты, о Богома́ти, восхоте́ла еси́ вда́ти на сохране́ние ю́ноши не́коему. Егда́ о́ный ве́рою и благогове́нием оскуде́ и по науще́нию власте́й безбо́жных со дру́ги прии́де в Симео́новский храм церко́вное достоя́ние изыма́ти, тогда́ узре́ на ико́не пречи́стый лик Твой, и то́тчас в себе́ саме́м премени́ся к добру́, и о́браз Твой спасе́ от оскверне́ния и поги́бели. Сего́ ра́ди да́же до ны́не и мы, чту́щии Тя, о Богома́ти, во умиле́нии серде́ц на́ших благода́рственно пред о́бразом сим пое́м:

Ра́дуйся, та́йне крестоноше́ния от Сы́на Своего́ науче́нная;

ра́дуйся, на Голго́фе Го́споду Своему́ сострада́вшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, я́ко воскре́се Сын Твой, и нас совоскреси́т с Собо́ю;

ра́дуйся, Препросла́вленная, я́ко вси смире́ннии неразлу́чни бу́дут с Тобо́ю.

Ра́дуйся, слепоты́ теле́сныя исцеле́ние;

ра́дуйся, очесе́м душе́вным прозре́ние.

Ра́дуйся, в но́вое свиде́тельство отрокови́це прозре́ние от слепоты́ дарова́вшая;

ра́дуйся, ю́ношу, в ве́ре оскуде́вшаго, во ору́дие спасе́ния чудотво́рныя Твоея́ ико́ны прему́дро избра́вшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 12

Благода́ть чрез ико́ну Твою́ Зна́мения Корче́мную на ро́ды христиа́н излива́ти промышля́ющи, о Богома́ти, внуши́ла еси́ в годи́ну безбо́жия но́вому храни́телю о́браза Твоего́ архимандри́ту А́велю понови́ти его́. Он же, возыме́в горя́чее о том попече́ние, посла́ проше́ние изогра́фу не́коему, де́ньми ве́тхому, благоче́стием же кре́пкому. Егда́ же весть о слепоте́ его́ прия́т, усе́рдно моля́ше Тя, Богоро́дице, устро́ити де́ло сие́, я́коже Ти благоуго́дно бу́дет. Ты же, о Всеблага́я, исцеле́ние от слепоты́ изогра́фу дарова́вши, помогла́ еси́ ему́ о́браз Твой понови́ти и спи́сок с него́ сотвори́ти, да мно́зии лю́дие просла́вят Тя о сем чудеси́ и воспою́т Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще Твоя́ ми́лости и чудеса́, да́же до ны́не явля́емыя ве́рным рабо́м Твои́м, покланя́емся преди́вному о́бразу Твоему́, явле́нному во гра́де Ряза́ни, и мо́лим Тя со слеза́ми: научи́ нас, что сотвори́м, да уго́дни бу́дем Бо́гу и Тебе́, о всеми́лостивая Ма́ти. Мы же, не иму́щии не то́кмо дел, но и слове́с благи́х, что воздади́м Тебе́ за вся благодея́ния Твоя́? Оба́че наде́ющеся на ми́лость Твою́, сла́вим Тя со умиле́нием:

Ра́дуйся, Небесе́ и земли́ примире́нию чу́дно послужи́вшая;

ра́дуйся, Изба́вителя ми́ра, Спаси́теля на́шего, пло́тию породи́вшая.

Ра́дуйся, всесве́тлая звездо́, сия́нием души́ Твоея́ мир ско́рбный озаря́ющая;

ра́дуйся, Цари́це Небесе́ и земли́, в безконе́чныя ве́ки ца́рствующая.

Ра́дуйся, рабо́в Бо́жиих среди́ мра́ка и страда́ний укрепля́ющая и возвеселя́ющая;

ра́дуйся, попече́ние о поновле́нии о́браза Твоего́ прему́дро яви́вшая.

Ра́дуйся, серде́чную моли́тву пла́менныя ве́ры ста́рца А́веля прия́вшая;

ра́дуйся, неудо́бь исполни́мое де́ло во спасе́ние мно́гих чуде́сно устро́ившая.

Ра́дуйся, Благода́тная, чу́дным зна́мением ми́лость Бо́жию явля́ющая.

Конда́к 13

О Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Ма́ти Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са Христа́! К Тебе́ припа́даем и мо́лим Тя: услы́ши нас и яви́ нам ми́лости Твоея́ зна́мение, изба́ви ны, рабы́ Твоя́, от неду́гов душе́вных и теле́сных в жи́зни сей, а в ве́це бу́дущем сотвори́ насле́дники бы́ти Ца́рствия Небе́снаго, да просла́вим безме́рное милосе́рдие Твое́ к нам недосто́йным, и воспое́м Бо́гу херуви́мскую песнь: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.
И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

Моли́тва

О Пресвята́я Влады́чице на́ша Богоро́дице, Богоизбра́нная Отрокови́це и Царя́ Небе́снаго Ма́ти! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым Предста́тельнице, скорбя́щим ра́досте и утеше́ние, оби́димым Покрови́тельнице, и всем в беда́х и напа́стех су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ сердца́ люде́й Твои́х ра́достию, упра́ви жизнь на́шу в ми́ре и тишине́, и изба́ви нас от вся́кия печа́ли и отча́яния. О Всеблага́я Ма́ти, Ты еси́ еди́на Предста́тельница на́ша ко Го́споду па́че всех святы́х и всех го́рних умо́в! Те́мже и мы гре́шнии, на пречи́стый о́браз Твой Зна́мения Корче́мный взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на серде́ц на́ших и, благогове́йно лобыза́юще его́, мо́лим Тя: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам ми́лости Твоея́ зна́мение, ибо никто́же, со упова́нием к Тебе́ прибега́яй, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но, прие́мля да́р благода́ти к поле́зному проше́нию, прославля́ет Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тя с Ним, о Ма́ти Бо́жия, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика