Акафист Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Иерусалимская»

Ака́фист Пресвяте́й Богоро́дице
в честь Ея́ ико́ны, имену́емыя "Иерусали́мская"

Конда́к 1, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нной от всех родо́в Пречи́стой Де́ве Богоро́дице/ благода́рственная пе́ния вседу́шне прино́сим/ о дарова́нии нам преди́вныя Ея́ ико́ны,/ мно́гая чудеса́ излива́ющия,/ неду́гов исцеле́ние, отра́ду и утеше́ние ве́рным подаю́щия./ Ты же, всеблага́я Засту́пнице на́ша,/ от всех напа́стей и бед свободи́ нас, зову́щих Ти:// Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

И́кос 1

Арха́нгелов и А́нгелов ли́цы на Небеси́ и челове́ков мно́жество на земли́ сла́вят Тя, Цари́цу всех и Богоро́дицу, я́ко дарова́ла еси́ нам ве́лию ра́дость и утеше́ние, о́браз Твой святы́й, пред ни́мже благогове́йно предстоя́ще, умиле́нно Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Царе́м cла́вы от ве́ка предусмо́тренная;

ра́дуйся, чрез ро́ды пра́ведников предочи́щенная.

Ра́дуйся, Бо́гом Отце́м избра́нная в Ма́терь Сы́ну Своему́;

ра́дуйся, благоуха́нный пло́де безпоро́чных Твои́х роди́телей.

Ра́дуйся, воспита́нная в земно́м дому́ Царя́ Небе́снаго;

ра́дуйся, Ду́хом Пресвяты́м изде́тска освяще́нная.

Ра́дуйся, благове́стием Арха́нгела обра́дованная;

ра́дуйся, Рабу́ Госпо́дню Себе́ именова́вшая.

Ра́дуйся, Преве́чнаго Сове́та соверше́ние;

ра́дуйся, огнь Божества́ в Себе́ вмести́вшая.

Ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего;

ра́дуйся, Пита́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 2

Ви́дяще честни́и Херуви́ми и сла́внии Серафи́ми Тя, Богома́ти, во Ца́рствии Небе́снем предстоя́щую и моля́щуюся Бо́гу за род христиа́нский, благогове́йно взира́ют на Тя; мы же на земли́ покланя́ющеся Тебе́ в святе́й ико́не Твое́й, ра́достно взыва́ем ко Всевы́шнему: Аллилу́ия.

И́кос 2

Проразуме́вше Ду́хом Бо́жиим апо́столи Христо́вы, коль вожделе́нно бу́дет ве́рующим изображе́ние пречи́стаго ли́ка Твоего́, Богоро́дице, проси́ша ева́нгельских та́ин благове́стника боже́ственнаго Луку́, я́ко живопи́сца преди́вна, и той прия́т от Тебе́ благослове́ние написа́ти пе́рвую ико́ну Твою́, Влады́чице, о не́йже Сама́ рекла́ еси́: с сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла. Сего́ ра́ди со умиле́нием зове́м Ти:

Ра́дуйся, написа́тися о́бразу Твоему́ благоволи́вшая;

ра́дуйся, в зало́г любве́ Твоея́ нам сей оста́вльшая.

Ра́дуйся, от земли́ к Небе́сным возше́дшая;

ра́дуйся, с высоты́ Небе́сныя земна́я назира́ющая.

Ра́дуйся, я́ко ико́на Твоя́ в Гефсима́нии пребыва́ше;

ра́дуйся, я́ко мно́зи христиа́не та́мо к Тебе́ притека́ху.

Ра́дуйся, Тебе́ моли́вшимся утеше́ние дарова́вшая;

ра́дуйся, и ны́не моле́ния на́ша слы́шащая.

Ра́дуйся, от ди́вныя ико́ны Твоея́ чудеса́ источа́ющая;

ра́дуйся, чту́щим о́браз Твой ми́лости подаю́щая.

Ра́дуйся, благода́ть на нас оби́льно излива́ющая;

ра́дуйся, покро́вом Твои́м ве́рных покрыва́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 3

Си́ла благода́тная, дарова́нная первопи́санней ико́не Твое́й, та́кожде прояви́ся и во мно́зех подо́биих ея́, егда́ умно́жишася ико́ны Твоя́, да вся пре́данная ча́да Твоя́ и́мут их ки́йждо в дому́ свое́м, и прославля́ют Тя, Пречи́стая, воспева́юще ро́ждшемуся от Тебе́ Спаси́телю ми́ра: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́щи ве́лию любо́вь к богодарова́нным Ти ча́дом Бо́жиим, благоволи́ла еси́, Всеми́лостивая, живописа́ти изображе́ния ли́ка Твоего́ пречи́стаго во утеше́ние и ра́дость всем ве́рою и любо́вию покланя́ющимся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу. Те́мже благода́рственныя пе́сни воспева́ем Ти:

Ра́дуйся, от А́нгелов хвали́мая;

ра́дуйся, от Серафи́мов воспева́емая.

Ра́дуйся, ве́ры правосла́вныя огражде́ние;

ра́дуйся, ми́ру всему́ ро́ждшая спасе́ние.

а́дуйся, Твои́ми о́бразы вселе́нную просвети́вшая;

ра́дуйся, и в сей ико́не си́лу благода́тную яви́вшая.

Ра́дуйся, ико́ны Твоя́ на поклоне́ние моли́твенное нам да́вшая;

ра́дуйся, чрез них благодея́ния ми́ру источа́ющая.

Ра́дуйся, ико́нами Твои́ми в до́мы ве́рных входя́щая;

ра́дуйся, благослове́ние и ра́дость тем принося́щая.

Ра́дуйся, подо́бий ико́ны сея́ списа́тели благослови́вшая;

ра́дуйся, подо́бия сия́ мно́гими чудесы́ просла́вившая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 4

Бу́рями жите́йскими обурева́еми и собла́зны грехо́вными одолева́еми, смире́ннии и гре́шнии раби́ Твои́, под ми́лостивый покро́в Твой прибега́юще, я́ко в ти́хое и безмо́лвное приста́нище, приле́жно мо́лим Тя: проле́й живи́тельную благода́ть в ду́ши на́ша и умири́ жи́знь на́шу, да чи́стым умо́м и нескве́рными усты́ вопие́м при́сно Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шав царь гре́ческий Лев, я́ко чуде́с мно́жество и благодея́ния неисче́тная исхо́дят от ико́ны Богома́тере, я́же во Иерусали́ме, восхоте́ име́ти ю́ во стране́ свое́й, и егда́ принесе́н бысть о́браз пресла́вный в ца́рствующий град, источи́ той ве́лия чудеса́. Лю́дие же, ви́девше такову́ю ми́лость Бо́жию, ра́достно взыва́ху ко Благослове́нней:

Ра́дуйся, свята́го о́браза прише́ствием град Твой осени́вшая;

ра́дуйся, ми́лости Твоя́ на бли́жних и да́льних простира́ющая.

Ра́дуйся, всенепоро́чная Де́во, христиа́ном всем всеми́лостивая Ма́ти;

ра́дуйся, ро́ду челове́ческому всемо́щная Засту́пнице.

Ра́дуйся, две́ри милосе́рдия Бо́жия Твои́м хода́тайством отверза́ющая;

ра́дуйся, моли́твами Твои́ми весь мир спаса́ющая.

Ра́дуйся, о вся́кой души́ христиа́нской проше́ния прие́млющая;

ра́дуйся, моли́твенныя гла́сы отвсю́ду во вселе́нней слы́шащая.

Ра́дуйся, христиа́н покро́вом Твои́м огражда́ющая;

ра́дуйся, рабы́ Твоя́ от вся́кия ско́рби избавля́ющая.

Ра́дуйся, во благо́е жела́ний на́ших ди́вное исполне́ние;

ра́дуйся, Тобо́ю бо и́мамы ве́лие к Бо́гу дерзнове́ние.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́ яви́ся ико́на Твоя́, Влады́чице, сия́нием пресла́вных чуде́с зе́млю озаря́ющая, вся бо ча́да Твоя́, искупле́нная Кро́вию Сы́на Твоего́, прибега́ют к Тебе́ в ну́ждах и печа́лех. О́вии у́бо мо́лят Тя утоли́ти ско́рби их душе́вныя и теле́сныя; ини́и же на путе́х свои́х благослове́ние и благопоспеше́ние прия́ти от Тебе́ ча́ют; друзи́и ми́ра семе́йнаго, согла́сия и любве́ дарова́ти им про́сят; угнета́емии же от злых челове́к защи́ты и покро́ва у Тебе́ и́щут; и о́ных ча́яний исполне́ние прие́млюще, ра́достно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше лю́дие страны́ гре́ческия, я́ко ико́на Твоя́ не то́кмо пучи́на чуде́с и неисчерпа́емый исто́чник исцеле́ний им бысть, но и всемо́щное одоле́ние на супоста́ты, мно́гажды изноша́ху ю́ пред полки́ вра́жиими, и ти́и бя́ху побежда́еми; вси же правосла́внии ра́дости исполня́хуся, сла́вяще и воспева́юще Тя:

Ра́дуйся, взбра́нная Воево́до, враги́ Христо́вы побежда́ющая;

ра́дуйся, си́лою Бо́жиею гони́телей ве́ры посрамля́ющая.

Ра́дуйся, от во́инств Небе́сных почита́ние прие́млющая;

ра́дуйся, благоуха́нный са́де, веселя́й сердца́ ве́рных.

Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице;

ра́дуйся, от наше́ствия иноплеме́нных Изба́вительнице.

Ра́дуйся, стено́ю неруши́мою лю́ди Твоя́ огражда́ющая;

ра́дуйся, лю́бящия Тя от вся́ких бед спаса́ющая.

Ра́дуйся, во бране́х побе́ду тем подаю́щая;

ра́дуйся, страх и тре́пет на неве́рныя наводя́щая.

Ра́дуйся, от разжже́нных стрел лука́ваго нас защища́ющая;

ра́дуйся, одержи́мых от духо́в нечи́стых исцеля́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 6

Пропове́дует мир весь ми́лости, от ико́ны Твоея́ излива́емыя, Влады́чице, Ты бо Царьгра́д от наше́ствия ски́фов спасла́ еси́ и во́инству христолюби́вому побе́ду на сопроти́вныя дарова́ла еси́. Те́мже мо́лим Тя: укрепи́ во бране́х во́ины, сла́вящия Тя и пою́щия Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ пречу́дная ико́на Бо́жия Ма́тере всей земли́ Ру́сской, егда́ Влади́мир, вели́кий князь, со во́инством свои́м прии́де в зе́млю Таври́ческую, оба́че благода́тию Бо́жиею просвеще́нный, прия́т ве́ру правосла́вную во гра́де Корсу́не. Тогда́ даде́ся ему́ в благослове́ние ико́на пречу́дная Иерусали́мская я́ко дар безце́нен, с не́юже прии́де князь в сто́льный град свой Ки́ев. Лю́дие же ру́сскии, све́том Христо́вым просвеща́еми, со умиле́нием взыва́ху Богоро́дице:

Ра́дуйся, Цари́це Небе́сная, честне́йшая Херуви́м;

ра́дуйся, сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м.

Ра́дуйся, го́рняго ми́ра украше́ние;

ра́дуйся, до́льняго ми́ра заступле́ние.

Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю на Русь прише́дшая;

ра́дуйся, страны́ на́шея покро́ве и Засту́пнице.

Ра́дуйся, ди́вная зна́мения ико́ною Твое́ю содева́ющая;

ра́дуйся, чудесы́ мно́гими о́браз Твой просла́вившая.

Ра́дуйся, све́том Боже́ственным ду́ши на́ша просвеща́ющая;

ра́дуйся, ко Христу́ Бо́гу вся ны приводя́щая.

Ра́дуйся, почита́нию святы́х ико́н нас науча́ющая;

ра́дуйся, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 7

Хотя́ привести́ ко Христу́ вся лю́ди в держа́ве свое́й и вся концы́ земли́ Ру́сския просвети́ти све́том и́стиннаго богове́дения, благове́рный Влади́мир князь повеле́ пренести́ святу́ю ико́ну Иерусали́мскую из гра́да Ки́ева в Вели́кий Но́вград, и бе та́мо ико́на сия́ ле́та мно́га, до́ндеже принесе́на бысть в сто́льный град Москву́, да источа́ет чудеса́ всей Руси́ правосла́вней, да вси лю́дие ея́, ми́лостей Цари́цы Небе́сныя испо́лненнии, хвале́бную песнь Бо́гу воспева́ют: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вая и ди́вная чудеса́ явля́еши, Ма́ти Бо́жия, умно́живши чудотво́рныя ико́ны Твоя́ во оте́чествии на́шем, и́хже я́ко зве́зды небе́сныя разсе́яла еси́ по всему́ лицу́ земли́ Ру́сския, подаю́щи чрез них вели́кая и неисчисли́мая благодея́ния лю́дем ея́. Те́мже благогове́юще пред вели́чеством сла́вы Твоея́, предстоя́ще пред пречи́стым о́бразом Твои́м, Преблагослове́нная, вопие́м Ти:

Ра́дуйся, страны́ Росси́йския Защи́тнице;

ра́дуйся, земли́ Ру́сския огражде́ние.

Ра́дуйся, правосла́вную Русь возлюби́вшая;

ра́дуйся, чудотво́рными ико́нами сию́ обогати́вшая.

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ Иерусали́мскую в насле́дие нам дарова́вшая;

ра́дуйся, а́ки о́блаком, благода́тию всех покрыва́ющая.

Ра́дуйся, Твоея́ бо ико́ны принесе́нием вся́ко ме́сто освяща́ется;

ра́дуйся, я́ко иде́же о́браз Твой, та́мо лю́дие обновля́ются.

Ра́дуйся, чуде́с луча́ми страну́ Росси́йскую све́тло озари́вшая;

ра́дуйся, ду́ши ве́рных сия́нием любве́ Твоея́ ди́вно просвети́вшая.

Ра́дуйся, земна́го оте́чества на́шего благонаде́жное утвержде́ние;

ра́дуйся, ко Оте́честву Небе́сному нело́жное превожде́ние.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 8

Стра́нно есть уму́ челове́ческому, но ра́достно се́рдцу ве́рою ви́дети, ка́ко от о́браза Твоего́ пречи́стаго чудотво́рное де́йство явля́ется: долгонеду́жнии и разсла́бленнии исцеля́ются, ду́си тьмы прогоня́ются, в ско́рбех и печа́лех су́щим утеше́ние подае́тся. Вси же ви́девшии чудеса́ сия́ вку́пе с исцеле́нными ра́достно воспева́ют всеще́дрому Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8

Весь мир любо́вию Твое́ю объе́млющи, Пречи́стая, и ко всем сострада́ние иму́щи, благоволи́ла еси́ просла́вити ико́ну Твою́ Иерусали́мскую во дни мо́ра, егда́ стра́хом ве́лиим сердца́ люде́й одержи́ми бя́ху, те́мже в покая́нии приходи́вшии и со слеза́ми моли́вшиися Тебе́ во хра́ме и в до́мех пред ико́ною Твое́ю, лю́тыя сме́рти избега́ху и ра́достно вопия́ху Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, си́лою Сы́на Твоего́ чин естества́ побежда́ющая;

ра́дуйся, пред милосе́рдным Бо́гом те́пле о нас хода́тайствующая.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю серде́чное сокруше́ние нам да́руется;

ра́дуйся, я́ко Тобо́ю ка́ющимся гре́шником проще́ние подае́тся.

Ра́дуйся, от всех неду́гов врачу́ющая;

ра́дуйся, из глубины́ поги́бели спаса́ющая.

Ра́дуйся, ра́достию духо́вною нас ди́вно насыща́ющая;

ра́дуйся, утеше́ние Небе́сное ро́ду христиа́нскому низпосыла́ющая.

Ра́дуйся, пред Сы́ном Твои́м за ны хода́тайствующая;

ра́дуйся, моли́твами Твои́ми от пра́веднаго гне́ва Его́ нас свобожда́ющая.

Ра́дуйся, всем су́щим в беда́х ско́рое избавле́ние;

ра́дуйся, всем подвиза́ющимся от земли́ на Не́бо восхожде́ние.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ А́нгельское похва́льная прино́сит Тебе́, Влады́чице, челове́ческий же род сла́вит Тя и почита́ет святу́ю Твою́ ико́ну, сию́ бо в покро́в и заступле́ние дарова́ла еси́ нам. Мы же, пречи́стому Твоему́ о́бразу предстоя́ще, мо́лим Тя, о Ма́ти всеблага́я: сохрани́ мир и тишину́ в стране́ на́шей, изба́ви нас от волне́ний и смут, от междоусо́бныя бра́ни и смертоно́сныя я́звы, да вся ча́да Твоя́ в ра́дости воспева́ют Спаси́телю и Бо́гу на́шему: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и челове́честии недоумева́ют позна́ти та́йну служе́ния Твоего́ ро́ду христиа́нскому, ниже́ мо́гут изъясни́ти си́лу благода́ти, ико́не Твое́й дарова́нную, и́бо принесе́нием ея́ благодея́ния источа́ются: иде́же зной, та́мо дожди́ оби́льни пролива́ются, а иде́же па́губное безве́дрие, та́мо со́лнце возсиява́ет и благорастворе́ние возду́хов водворя́ется. Лю́дие же, Тобо́ю поми́лованнии, велича́ют Тя, Пречи́стая, та́ко:

Ра́дуйся, трапе́зо свята́я, Хле́бом жи́зни нас пита́ющая;

ра́дуйся, от гла́да душе́внаго же и теле́снаго ве́рных соблюда́ющая.

Ра́дуйся, от наше́ствия иноплеме́нных нас спаса́ющая;

ра́дуйся, от междоусо́бныя бра́ни и́стинным ми́ром охраня́ющая.

Ра́дуйся, от огня́ паля́щаго росо́ю моли́тв Твои́х нас огражда́ющая;

ра́дуйся, дожди́ благовре́менны и благорастворе́ние возду́хов нам низпосыла́ющая.

Ра́дуйся, принесе́нием ико́ны Твоея́ от сме́ртныя я́звы нас исцеля́ющая;

ра́дуйся, от всех бед любо́вию Твое́ю нас заступа́ющая.

Ра́дуйся, от меча́ смертоно́снаго си́лою Твое́ю нас избавля́ющая;

ра́дуйся, от пото́па грехо́внаго нас возводя́щая.

Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́нныя;

ра́дуйся, всей вселе́нней кре́пкая Храни́тельнице.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 10

Спаси́тельное приста́нище дарова́ся нам свята́я и ди́вная ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, с не́ю бо и доны́не си́ла Твоя́ благода́тная пребыва́ет, ве́ру в нас утвержда́ет и на путь покая́ния наставля́ет. Сего́ ра́ди предстоя́ще пред не́ю, мо́лим Тя, Пречи́стая, помози́ нам безпоро́чно проити́ путь жи́зни сея́ вре́менныя, соблюди́ нас в чистоте́ и свя́тости и приведи́ нас в Ца́рство Сы́на Твоего́, да и мы, Тобо́ю спасе́ннии, возмо́жем та́мо со А́нгелы и ли́ки святы́х ве́чно воспева́ти хвале́бную песнь Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ и прибе́жище всем челове́ком, Влады́чице, к Твоему́ о́бразу чудотво́рному притека́ющим. Те́мже мо́лим Тя: огради́ нас от искуше́ний и бед, от ополче́ний враго́в на́ших ви́димых и неви́димых заступи́, покры́й, соблюди́ от вся́каго зла всех пою́щих Ти с любо́вию такова́я:

Ра́дуйся, к све́ту и́стины нас возводя́щая;

ра́дуйся, в до́брых де́лех утвержде́ние и по́моще.

Ра́дуйся, жела́ния на́ша ко бла́гу направля́ющая;

ра́дуйся, на стезя́х жи́зни ми́лостивно нас охраня́ющая.

Ра́дуйся, от ко́зней бесо́вских неви́димо нас огражда́ющая;

ра́дуйся, злых челове́к кова́рство прему́дро разруша́ющая.

Ра́дуйся, заблужда́ющихся до́брое вразумле́ние;

ра́дуйся, от огня́ гее́нскаго лю́бящих Тя сохране́ние.

Ра́дуйся, моли́тве серде́чней нас науча́ющая;

ра́дуйся, вся́кия ско́рби рабы́ Твоя́ избавля́ющая.

Ра́дуйся, ти́хое приста́нище к Тебе́ прибега́ющих;

ра́дуйся, благода́тию о́браза Твоего́ нас осеня́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 11

Пе́ние хвале́бное немо́лчно воспева́ем пред пречи́стым о́бразом Твои́м, Богоро́дице, я́ко моли́твами Твои́ми к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему гра́ды и ве́си от злых обстоя́ний сохраня́еши, мир и изоби́лие и вся блага́я в жи́зни всем чту́щим Тя подае́ши, всяк во́зраст на путь спасе́ния наставля́еши и всех призыва́еши воспева́ти милосе́рдному Человеколю́бцу Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светоза́рную ико́ну Твою́, о Ма́ти всеблага́я, зрим в боже́ственных хра́мех и до́мех земли́ на́шея, та бо све́тлыми луча́ми чуде́с просвеща́ет нас, помраче́нных мгло́ю грехо́вною, и прогоня́ет вся́кое вра́жие де́йство си́лою Бо́жиею. Сего́ ра́ди и ста́рии, и млади́и ра́дуются, иму́ще таково́е утеше́ние, и благода́рственно взыва́ют:

Ра́дуйся, Ма́ти Све́та, ду́ши ве́рных просвеща́ющаго;

ра́дуйся, пресве́тлое благода́ти позна́ние.

Ра́дуйся, младе́нцев воспита́ние и благода́тное хране́ние;

ра́дуйся, ю́ности Охрани́тельнице и Наста́внице.

Ра́дуйся, супру́гом любо́вь и согла́сие подава́ющая;

ра́дуйся, отра́ду и утеше́ние в сердца́ ста́рым пролива́ющая.

Ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми умы́ на́ша к го́рнему возвыша́ющая;

ра́дуйся, хра́мы и до́мы на́ша ико́ною Твое́ю ди́вно освяща́ющая.

Ра́дуйся, и́щущих Христо́ва просвеще́ния све́том богове́дения озаря́ющая;

ра́дуйся, све́том ра́дости ду́ши на́ша ободря́ющая.

Ра́дуйся, держа́вы на́шея све́тлое просвеще́ние;

ра́дуйся, скорбя́щих ра́досте и пла́чущих ве́лие утеше́ние.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 12

Благода́ть ве́лия свы́ше дарова́ся святе́й ико́не Твое́й, преблагослове́нная Ма́ти Бо́жия, е́же убо́гих назира́ти, боля́щих исцеля́ти, бе́дствующим помога́ти, скорбя́щих утеша́ти и всех заблу́ждших на путь и́стины обраща́ти. Те́мже вси тружда́ющиися и обремене́ннии, иму́ще Тебе́ благу́ю Ма́терь и чрез Тебе́ неизглаго́ланныя ми́лости прие́млюще, уми́льно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, и́миже явля́еши нам мно́гую любо́вь Твою́ и милосе́рдие, восхваля́ем чудоде́йственную си́лу Твою́, всеми́лостивая Влады́чице на́ша: умири́ жизнь на́шу, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, простри́ нам ру́ку по́мощи и приими́ нас в Ца́рство Небе́сное, да всегда́ моли́твами Твои́ми в любви́ Твое́й пребыва́юще, со умиле́нием серде́чным зове́м Ти:

Ра́дуйся, наде́ждо ве́чнаго спасе́ния;

vра́дуйся, ны́нешняго ско́рбнаго ве́ка утеше́ние.

Ра́дуйся, святы́ни незави́стный исто́чниче;

ра́дуйся, ро́да челове́ческаго возвыше́ние.

Ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище даро́в духо́вных;

ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Ра́дуйся, в ско́рбех и боле́знех долготерпе́нию нас науча́ющая;

ра́дуйся, стопы́ на́ша на путь за́поведей Госпо́дних направля́ющая.

Ра́дуйся, Всеми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице;

ра́дуйся, слеза́ми Твои́ми грехи́ на́ша омыва́ющая.

Ра́дуйся, и́скренне ка́ющимся спасе́ние;

ра́дуйся, сим да́рующая душе́вное утеше́ние.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Конда́к 13

О всепе́тая Ма́ти, Пречи́стая Госпоже́ Де́во Богоро́дице, приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше и всеси́льным Твои́м предста́тельством сохрани́ нас от вся́ких бед и напа́стей, и ве́чныя изми́ му́ки всех пред свято́ю ико́ною Твое́ю с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся и о Тебе́ благода́рно пою́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.
И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

Моли́тва

О пресвята́я и преблагослове́нная Ма́ти Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Пречи́стая Присноде́во Богоро́дице Мари́е, держа́вная Покрови́тельнице и Засту́пнице на́ша! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и чудотво́рною Иерусали́мскою ико́ною Твое́ю и смире́нно мо́лимся Тебе́, благо́й и милосе́рдной: вонми́ гла́су моли́тв на́ших, от души́ приноси́мых Ти, виждь ско́рби и искуше́ния на́ша, и я́ко вои́стину любвеоби́льная Ма́ти, потщи́ся помощи́ нам, безпомо́щным, уны́лым, во мно́гия грехи́ впа́дающим и при́сно прогневля́ющим Го́спода и Созда́теля на́шего, Его́же умоли́, Влады́чице, да не погуби́т нас со беззако́нии на́шими, но ра́ди Твоего́ предста́тельства да яви́т нам человеколю́бную Свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Всеблага́я, здра́вие душе́вное и теле́сное, и́стинное покая́ние во гресе́х, преспе́яние в доброде́телех христиа́нских благода́тное, ми́рное и благоче́стное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. Град сей [или́: весь сию́, или́: оби́тель сию́] сохрани́, и соблюди́ всех в ми́ре и благоустрое́нии, и споспеши́ всем нести́ и́го Христо́во благо́е и ле́гкое в терпе́нии и смире́нии, во спасе́ние душ на́ших, огражда́ющи нас Ма́терним покро́вом Твои́м от искуше́ний диа́вольских и вся́каго зла. О Цари́це всепе́тая, Ма́ти Бо́жия всеблага́я, простри́ богоно́снеи ру́це Твои́ на умоле́ние возлю́бленному Сы́ну Твоему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́, и прие́мши сомоли́твенники к Нему́ вку́пе с Тобо́ю на ико́не Твое́й изображе́нныя пра́ведныя роди́тели Твоя́ Иоаки́ма и А́нну, с ни́ми умоли́ Его́ поми́ловати нас и изба́вити от поги́бели ве́чныя. И я́коже иногда́ в ско́рби вели́цей пред се́ю ико́ною Твое́ю моли́вшемуся Ни́лу утеше́ние и обетова́ние благо́е дарова́ла еси́, та́ко и ны́не нас, смире́нных и гре́шных, моля́щихся услы́ши и яви́ нам вели́кия щедро́ты Твоя́: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующия от бед изба́ви, путеше́ствующия и в мо́ри пла́вающия невреди́мы сохрани́, и вся ны сподо́би благоче́стно житие́ на́ше земно́е сконча́ти, Святы́х Та́ин прича́стными благу́ю христиа́нскую кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие унасле́довати, да во све́те и ра́дости святы́х пое́м и велича́ем милосе́рдие Твое́, и ве́чно сла́вим ро́ждшагося от Тебе́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, упова́ние всех притека́ющих к Тебе́, Засту́пнице печа́льных, прибе́жище отча́янных, вдов и сиро́т Пита́тельнице! Услы́ши и поми́луй ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, со умиле́нием ко пречи́стому Твоему́ о́бразу припа́дающия; умоли́, милосе́рдная Влады́чице, Сы́на Твоего́ и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да отврати́т от нас пра́ведный гнев Свой, да прости́т грехи́ и беззако́ния на́ша, я́ко да сподо́бимся благоче́стно сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и получи́ти ми́лость Его́ со все́ми избра́нными Его́, я́ко благослове́на и препросла́влена еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика