Последование святаго елеа, совершаемое поскору
(уточненная редакция)

После́дование свята́го еле́а, соверша́емое поско́ру
(уточненная редакция)

(Будьте внимательны! Священный Синод одобрил это последование только
"к употреблению в тех случаях, когда Таинство Елеосвящения необходимо совершить
над больными людьми, находящимися на стационарном лечении")

 

Свяще́нник, облече́н в епитрахи́ль и по́ручи (а́ще возмо́жно есть, и в фело́нь), начина́ет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Возгла́с: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

А́бие же, Аллилу́иа, на глас 6.

Стих 1: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.

Стих 2: Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь.

И настоя́щия тропари́ сия́, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших: Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Та́же тропа́рь, глас 4:

Ско́рый в заступле́нии еди́н сый, Христе́, ско́рое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущему рабу́ Твоему́ (или́: стра́ждущей рабе́ Твое́й), изба́ви неду́гов, и го́рьких боле́зней; воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непреста́нно, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Та́же ектения́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О Вели́ком господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рсе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или́: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе) и́мярек, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, и о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О е́же благослови́тися еле́ю сему́ си́лою и де́йством и наи́тием Свята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

О рабе́ Бо́жии (или́: о рабе́ Бо́жией) и́мярек, и о е́же в Бо́зе посеще́нии его́ (или́: ея́), и е́же приити́ на него́ (или́: на ню́) благода́ти Свята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

О е́же изба́витися ему́ же (или́: ей же) и нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй, и сохрани́ его́ (или́: ю́) и нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

И а́бие иере́й влага́ет вино́ (или́ во́ду) в еле́й, благословля́ет его́ и глаго́лет моли́тву:

Го́споди, ми́лостию и щедро́тами Твои́ми исцеля́яй сокруше́ния душ и теле́с на́ших; Сам Влады́ко, освяти́ еле́й сей, я́коже бы́ти помазу́ющимся от него́ во исцеле́ние, и в премене́ние вся́кия стра́сти, скве́рны пло́ти и ду́ха, и вся́каго зла; да и в сем просла́вится Твое́ Пресвято́е И́мя, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же: Во́нмем. Мир всем.

И отвеща́ем: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: Прему́дрость.

Проки́мен, глас 1:

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Стих: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Прему́дрость.

Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Во́нмем.

Собо́рное посла́ние свята́го апо́стола Иа́кова (зача́ло 57):

Бра́тие, о́браз приими́те злострада́ния и долготерпе́ния, проро́ки, и́же глаго́лаша и́менем Госпо́дним. Се блажи́м терпя́щия: терпе́ние И́овле слы́шасте, и кончи́ну Госпо́дню ви́десте, я́ко многоми́лостив есть Госпо́дь, и щедр. Пре́жде же всех, бра́тия моя́, не клени́теся ни не́бом, ни земле́ю, ни ино́ю ко́ею кля́твою. Бу́ди же вам, е́же ей, ей, и е́же ни, ни: да не в лицеме́рие впаде́те. Злостра́ждет ли кто в вас: да моли́тву де́ет. Благоду́шствует ли кто: да пое́т. Боли́т ли кто в вас: да призове́т пресви́теры церко́вныя. И да моли́тву сотворя́т над ним, пома́завше его́ еле́ем во И́мя Госпо́дне. И моли́тва ве́ры спасе́т боля́щаго. И воздви́гнет его́ Госпо́дь, и а́ще грехи́ бу́дет сотвори́л, отпу́стятся ему́. Испове́дайте у́бо друг дру́гу согреше́ния, и моли́теся друг за дру́га, я́ко да исцеле́ете: мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема.

[Свяще́нник: Мир ти. И отвеща́ет чту́щий: И ду́хови твоему́.]

Аллилу́иа, глас 8.

Стих: Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди.

Свяще́нник: Прему́дрость, про́сти. Услы́шим свята́го Ева́нгелия. Мир всем.

И отвеща́ем: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: От Ма́рка свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во́нмем.

Ева́нгелие от Ма́рка (зача́ло 23):

Во вре́мя о́но, призва́ Иису́с обана́десяте, и нача́т их посыла́ти два два: и дая́ше им власть над ду́хи нечи́стыми. И запове́да им, да ничесо́же во́зьмут на путь, то́кмо жезл еди́н: ни пи́ры, ни хле́ба, ни при по́ясе ме́ди: Но обуве́ни в санда́лия, и не облачи́тися в две ри́зе. И глаго́лаше им: иде́же а́ще вни́дете в дом, ту пребыва́йте, до́ндеже изы́дете отту́ду. И ели́цы а́ще не прии́мут вы, ниже́ послу́шают вас, исходя́ще отту́ду, оттряси́те прах, и́же под нога́ми ва́шими, во свиде́тельство им. Ами́нь глаго́лю вам: отра́днее бу́дет Содо́мом и Гомо́рром в день су́дный, не́же гра́ду тому́. И изше́дше пропове́даху, да пока́ются: и бе́сы мно́ги изгоня́ху. И ма́заху ма́слом мно́ги неду́жныя, и исцелева́ху.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же ектения́:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии и оставле́нии грехо́в раба́ Бо́жия (или́: рабы́ Бо́жией), и́мярек.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

О е́же прости́тися ему́ (или́: ей) вся́кому согреше́нию, во́льному и нево́льному, Го́споду помо́лимся.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

Возгла́с: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споду помо́лимся. Го́споди, поми́луй.

И моли́тва:

Влады́ко Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия, и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй; мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, я́ко да наведе́ши ми́лость Твою́ на еле́й сей, и на помазу́ющияся от него́ во И́мя Твое́: да бу́дет им во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние и измене́ние вся́кия стра́сти, и вся́каго неду́га, и я́зи, и вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ страсть, и вся́кую не́мощь тая́щуюся. Бу́ди врач раба́ Твоего́ (или́: рабы́ Твоея́) и́мярек, воздви́гни его́ (или́: ю́) от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна (или́: це́лу и всесоверше́нну), да́руй его́ (или́: ю́) Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща (или́: благоугожда́ющу и творя́щу) во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И по моли́тве взе́млет иере́й струче́ц и, омочи́в и́ во святы́й еле́й, помазу́ет боля́щаго крестообра́зно: на челе́, на ноздря́х, на лани́тех, на усте́х, на пе́рсех, на рука́х на о́бе стране́, глаго́ля моли́тву сию́:

О́тче Святы́й, Врачу́ душ и теле́с, посла́вый Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, вся́кий неду́г исцеля́ющаго и от сме́рти избавля́ющаго, исцели́ и раба́ Твоего́ (или́: рабу́ Твою́) и́мярек, от обдержа́щия его́ (или́: ю́) теле́сныя и душе́вныя не́мощи, и оживотвори́ его́ (или́: ю́) благода́тию Христа́ Твоего́. Моли́твами Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и: предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных: си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́: честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна: святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов: святы́х сла́вных, и добропобе́дных му́чеников: преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших: святы́х и исцели́телей безсре́бренников, Космы́ и Дамиа́на, Ки́ра и Иоа́нна, Пантелеи́мона и Ермола́я, Сампсо́на и Диоми́да, Фо́тия и Аники́ты: святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны: и всех святы́х.

Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Единосу́щным Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По сконча́нии же пома́зания иере́й, взем свято́е Ева́нгелие, и разгну́в е́, возлага́ет писмены́ на главе́ больна́го, и глаго́лет моли́тву сию́:

Царю́ Святы́й, благоутро́бне и многоми́лостиве Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не и Сло́ве Бо́га Жива́го, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́ко обрати́тися, и жи́ву бы́ти ему́. Не полага́ю ру́ку мою́ гре́шную на главу́ прише́дшаго (или́: прише́дшия) к Тебе́ во гресе́х, и прося́щаго (или́: прося́щия) у Тебе́ на́ми оставле́ние грехо́в; но Твою́ ру́ку кре́пкую и си́льную, я́же во свято́м Ева́нгелии сем, е́же держу́ на главе́ раба́ Твоего́ (или́: рабы́ Твоея́) и́мярек: и молю́ся Ти, и прошу́ ми́лостивное и непамятозло́бное человеколю́бие Твое́, Бо́же, Спаси́телю наш, проро́ком Твои́м Нафа́ном пока́явшемуся Дави́ду о свои́х согреше́ниих оставле́ние дарова́вый, и Манасси́ину е́же о покая́нии моли́тву прие́мый: Сам и раба́ Твоего́ (или́: рабу́ Твою́) и́мярек, ка́ющагося (или́: ка́ющуюся) о свои́х си согреше́ниих, приими́ обы́чным Твои́м человеколю́бием, презира́яй вся его́ (или́: ея́) прегреше́ния. Ты бо еси́ Бог наш, И́же и се́дмьдесят крат седмери́цею оставля́ти повеле́вый па́дающим в грехи́: зане́ я́ко вели́чество Твое́, та́ко и ми́лость Твоя́, и Тебе́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Снем же Ева́нгелие с главы́ больна́го, дае́т целова́ти е́.

Та́же, Ве́рую… и про́чая, я́же и́мать Чин, егда́ случи́тся вско́ре вельми́ больно́му да́ти Прича́стие.

А́ще же ни, глаго́лет:

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

И отпу́ст:

Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере; си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́; свята́го сла́внаго и всехва́льнаго апо́стола Иа́кова, бра́та Бо́жия и пе́рваго архиере́а Иерусали́мскаго, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.-
Яндекс.Метрика