Последование исповеданию и разрешению грехов тех, иже от Святыя Церкве в глаголемое староверие отпадоша

После́дование
испове́данию и разреше́нию грехо́в тех,
и́же от Святы́я Це́ркве в глаго́лемое старове́рие отпадо́ша

Во пе́рвых у́бо, от святи́теля или́ иере́я, пре́жде всего́ обраща́ющийся да испыта́н бу́дет в чле́нах заблужде́ния его́. По сем в уче́нии правосла́вныя ве́ры да наста́вит и утверди́т его́. И повели́т ему́ испове́дати вся грехи́ своя́, наипа́че же о том, а́ще прия́л есть в раско́ле и́но креще́ние. Разреше́ния же а́бие да не подае́т ему́, но по испове́дании и наставле́нии да поста́вит его́ в хра́ме пред амво́ном, иде́же на анало́гии свято́е Ева́нгелие положено́ есть.

Та́же исхо́дит иере́й, облаче́н во свяще́нную оде́жду по своему́ чи́ну, и вопроша́ет его́:

Хо́щеши ли бы́ти во обще́нии Святы́х Та́инств и во всем послу́шным (или́: послу́шней) Це́ркви Святе́й, и в соедине́нии ве́ры правосла́вныя до кончи́ны живота́ твоего́ неотсту́пно пребы́ти?

Отвеща́ет: Хощу́.

А́бие же иере́й зна́менает чело́ его́ три́жды, глаго́ля:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Та́же возло́жь десни́цу на главу́ его́, глаго́лет моли́тву сию́, ре́кшу диа́кону: Го́споду помо́лимся. И ли́ку: Го́споди, поми́луй.

Го́споди, Го́споди, вся́ческих Тво́рче и Влады́ко, Исто́чниче благи́х и Спаси́телю всем челове́ком, па́че же ве́рным; не презре́вый челове́ка, диа́вольскою ко́знию во глубину́ поги́бели и пре́лести низведе́ннаго, но спаси́тельным вочелове́чением Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, сего́ взыска́вый и спасы́й, и к себе́ возведы́й! Сам, Влады́ко Человеколю́бче, и ны́не при́зри на раба́ Твоего́ (или́: рабу́ Твою́), и́мярек, овча́ слове́снаго Твоего́ ста́да су́щаго (или́: су́щую), его́же (или́: ю́же) сподо́бил еси́, а́ки от сна, от пре́лести воста́ти, и ко Святе́й Твое́й Апо́стольстей Це́ркви возрати́тися. Даждь ему́ (или́: ей) нелицеме́рно, невозвра́тно и неле́стно соедини́тися Святе́й Твое́й Собо́рней Це́ркви, и́стинно же всегда́ испове́дати и тве́рдо содержа́ти правосла́вную ве́ру. Сопричти́ его́ (или́: ю́) избра́нному Твоему́ ста́ду, и соедини́ его́ (или́: ю́) те́лу Це́ркве Твоея́ Святы́я. Оста́ви ему́ (или́: ей) вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и очи́сти его́ (или́: ю́) от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. Ты бо еси́ Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия, и всем челове́ком спасти́ся хо́щеши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Сконча́в же моли́тву глаго́лет к нему́:

От всего́ ли се́рдца твоего́ жале́еши, и и́стинно ли ка́ешися, я́ко от Святы́я Апо́стольския Це́ркве, и от соедине́ния пра́выя ве́ры отступи́л еси́ (или́: отступи́ла еси́)?

Отвеща́ет: Жале́ю и и́стинно ка́юся.

Вопроша́ет и си́це, а́ще пови́нен есть в сем:

От всего́ ли се́рдца твоего́ жале́еши, и и́стинно ли ка́ешися, я́ко в благода́ти церко́вных Тайн усомни́лся еси́ (или́: усомни́лася еси́), и симво́л ве́ры попра́в (или́: попра́вши), в раско́ле и́но креще́ние приима́л еси́ (или́: приима́ла еси́)?

Отвеща́ет: Жале́ю и и́стинно ка́юся.

Иере́й глаго́лет:

Отрица́еши ли ся от всех ересе́й и отсту́пств, Бо́жией и́стине и це́ркви его́ святе́й проти́вных?

Отвеща́ет: Отрица́юся.

Иере́й глаго́лет: Ста́ни до́бре, ста́ни со стра́хом, и и́стинно испове́ждь правосла́вную ве́ру.

Он же чтет во услы́шание всем испове́дание правосла́вныя ве́ры: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, и про́чая.

И посе́м глаго́лет к нему́:

Припади́ пред Го́сподем Бо́гом, Его́же испове́дал еси́ (или́: испове́дала еси́), и прии́меши оставле́ние грехо́в твои́х, и разреше́ние от вся́кия кля́твы.

Он же припа́дает, преклони́в коле́на.

Иере́й глаго́лет над ним со вся́ким умиле́нием моли́тву сию́, ре́кшу диа́кону: Го́споду помо́лимся. И ли́ку: Го́споди, поми́луй.

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, верхо́вному Твоему́ апо́столу Петру́ и про́чиим апо́столом Твои́м ключи́ Ца́рствия Небе́снаго вручи́вый, и Твое́ю благода́тию всей им да́тися восхоте́вый вла́сти, е́же свя́занным бы́ти и на Небеси́, ели́ка от них свя́зана суть, и разреше́нным бы́ти та́кожде на Небеси́, ели́ка от них на земли́ разреше́на суть: насле́дники же нас, худы́х и недосто́йных, неизрече́нным Твои́м человеколю́бием да́нныя им вла́сти сподо́бивый бы́ти. Са́м, Преблаги́й Царю́, и ны́не от пре́лести воста́вшаго (или́: воста́вшую) и в ра́зум и́стины приити́ изво́лившаго раба́ Твоего́ сего́ (или́: изво́лившую рабу́ Твою́ сию́), и́мярек, Це́ркви Твое́й па́ки соедини́тися жела́ющаго (или́: жела́ющую), я́ко Человеколюби́вый и до́брый Па́стырь, ми́лостивно приими́. Ты бо рекл еси́: и́ныя о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат: и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь. И мно́ю, недосто́йным рабо́м Твои́м, разреши́ его́ (или́: ю́) от вся́каго сою́за кля́твеннаго, и от вся́каго отлуче́ния. И а́ще что в настоя́щем житии́, я́ко челове́к, согреши́л есть (или́: согреши́ла есть), сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, прости́ и отпусти́ ему́ (или́: ей). И от вся́каго поро́ка душе́внаго благода́тию Твое́ю того́ (или́: ту) омы́в, чи́ста (или́: чи́сту) во двор Твой введи́, и сопричти́ его́ (или́: ю́) овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, и соедини́ его́ (или́: ю́) Те́лу Це́ркве Твоея́ Святы́я, я́ко да творя́ (или́: творя́щи) во́лю Твою́ благу́ю, благоуго́дную же и соверше́нную, сподо́бится и восприя́тия Небе́сных Твои́х благи́х, со все́ми благоугоди́вшими Тебе́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас, Бо́же наш, и Ты еси́ Бог, всем челове́ком хотя́й спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

А́бие же по сей моли́тве разреша́ет его́ си́це:

Госпо́дь и Бог наш Иису́с Христо́с, ключи́ Ца́рствия Небе́снаго апо́столом Свои́м вручи́вый, и да́вый им всю власть Свое́ю благода́тию, е́же вяза́ти и реши́ти челове́ки от грехо́в на земли́: Той сам, неизрече́нныя ра́ди ми́лости Своея́, да прости́т и разреши́т тя́. И аз всеси́льною Его́ вла́стию, чрез святы́я апо́столы и их прее́мники, мне, а́ще и недосто́йному иере́ю, да́нною, проща́ю и разреша́ю тя, ча́до и́мярек, от сою́за кля́твеннаго, и от вся́каго отлуче́ния, и запреще́ния, в ня́же отсту́пством от пра́выя ве́ры впал еси́ (или́: впа́ла еси́), и от всех грехо́в твои́х, и соедине́нию ве́рных, и те́лу Це́ркве Христо́вы совокупля́ю, и Боже́ственным Та́йнам церко́вным приобща́ю тя, во и́мя Отца́, и Сына, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Сему́ же бы́вшу, воздвиза́ет его́, глаго́ля:

Воста́ни, бра́те (или́: сестро́), и ста́ни до́бре, ста́ни со стра́хом, и я́ко ве́рный Иису́с Христо́в раб (или́: ве́рная Иису́с Христо́ва раба́), пребу́ди в ве́ре и и́стине, соблюда́я (или́: соблюда́ющи) вся за́поведи Его́, и прии́меши благода́ть от Него́, и Ца́рствию Небе́сному сподо́бишися.

Посе́м подае́т ему́ иере́й свято́е Ева́нгелие к лобза́нию, и сему́ бы́вшу, глаго́лет:

Благослове́н Бог, изво́ливый си́це.

Посе́м отхо́дит в дом свой, ра́дуяся и благодаря́ Бо́га, я́ко поми́лован есть, и подоба́ет ему́ причасти́тися Святы́х Та́ин на Боже́ственней Литурги́и.-
Яндекс.Метрика