Последование об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения

После́дование о усо́пших младе́нцех,
не прие́мших благода́ти свята́го Креще́ния

Свяще́нник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Та́же чтец:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Свяще́нник глаго́лет ектению́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те [или́: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе] и́мярек, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем [или́: о ве́си сей, или́: о святе́й оби́тели сей], вся́ком гра́де, стране́, и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных, и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О рабе́х Бо́жиих и́мярек и и́мярек, стра́ждущих от лише́ния младе́нца, и о всем до́ме и сро́дницех их, и о е́же уте́шитися им, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же поми́ловати Го́споду Бо́гу Свои́х рабо́в по благосе́рдию Своему́ и прости́ти им вся́кое прегреше́ние, да́руя им исцеле́ние и поко́й душ и теле́с, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же не отврати́ти Го́споду Бо́гу лица́ Своего́ от стра́ждущих рабо́в Свои́х, но восприя́ти моли́твы, на́ми ны́не за них приноси́мыя, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же исцели́ти вся́кую боле́знь и печа́ль их посеще́нием благода́ти Уте́шителя Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же Ми́лостивому Го́споду услы́шати во́пль недосто́йных рабо́в Свои́х, я́коже услы́шал есть жену́ ханане́йску, вопию́щу к Нему́, и исцели́ти и уте́шити стра́ждущия рабы́ Своя́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

А́ще мертв роди́ся: О е́же ско́ро изба́вити рабу́ Бо́жию и́мярек от вся́кия боле́зни и ско́рби, и возста́вити ю́ от не́мощи и нечистоты́ всеси́льным сло́вом Бо́жиим, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же неосужде́нно и ми́лостивно прия́ти Го́споду усо́пшаго младе́нца и дарова́ти ему́ (ей) жизнь бу́дущаго ве́ка, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва, беды́ и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Свяще́нник: Го́споди Бо́же, держа́ва Твоя́ несказа́нна и сла́ва Твоя́ непостижи́ма, ми́лость Твоя́ безме́рна и человеколю́бие неизрече́нно; при́зри на ны, Влады́ко, и ми́лостию Твое́ю уще́дри ны и моля́щияся с на́ми. Я́ко Тебе́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Свяще́нник: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Моли́тва

Влады́ко, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, Бо́же духо́в и вся́кия пло́ти, И́же от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы роди́выйся и в верте́пе и я́слех возлеги́й ра́ди спасе́ния ми́ра, Ты еси́ призва́вый де́ти и объе́мый сия́ и реки́й: "Оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне и не возбраня́йте им, таковы́х бо есть Ца́рствие Небе́сное". Ты еси́ прише́дый и исцеля́яй вся́кий неду́г в лю́дех, и Твое́ю сме́ртию смерть попра́вый, дарова́в ми́рови жизнь. Тебе́ мо́лимся и Тебе́ про́сим, при́зри на рабы́ Твоя́ и на достоя́ние Твое́, и плач их ско́рбный о безвре́меннем преселе́нии новорожде́ннаго младе́нца их и́мярек укроти́ и утеше́ние им да́руй. А и́же от них рожде́ннаго младе́нца и не прие́мшаго Свята́го Креще́ния бла́гости Твоея́ сподо́би. Я́ко Ты еси́ поко́й душа́м и телесе́м на́шим, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свяще́нник: Прему́дрость. Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Свяще́нник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

Свяще́нник отпу́ст:

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х, сла́вных и всехва́льных апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, не прие́мшаго Свята́го Креще́ния усо́пшаго младе́нца бла́гостию Свое́ю в не́дрех Авраа́ма учини́т, а нас поми́лует, я́ко Благ и Человеколю́бец.-
Яндекс.Метрика