Чин, бываемый на произведение игумена

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
24 августа 2023 года
(журнал № 69)

Чин быва́емый на произведе́ние игу́мена

Име́яй произвести́ся игу́мен, приводи́мь быва́ет ста́ршим из иере́йскаго чи́на и протодиа́коном ко архиере́ю среди́ це́ркве, иде́же архиере́й стои́т, во вре́мя вхо́да со Ева́нгелием, и покланя́ется олтарю́ и архиере́ю, посе́м же приклоня́ет главу́.

Архиере́й зна́менует его́ руко́ю по главе́, три́щи.

И полага́ет на главу́ его́ ру́ку, протодиа́кону глаго́лющу: Го́споду помо́лимся.

Архиере́й же глаго́лет моли́тву сию́:

Бо́же, всегда́ челове́ков спасе́ния про́мысл творя́й, и слове́сную сию́ па́ству ку́пно во еди́но собра́вый, Сам, Влады́ко вся́ческих, безме́рным Твои́м человеколю́бием непоро́чну сию́ соблюди́, Твоя́ за́поведи непреста́нно храня́щу, ко е́же не поги́бнути от нея́ ни еди́ному овча́ти, и от во́лка расхи́щену бы́ти; и раба́ Твоего́ сего́, и́мярек иеромона́ха, его́же благоволи́л еси́ поста́вити над не́ю игу́мена, досто́йна покажи́ Твоея́ бла́гости, и вся́кими доброде́тельми украси́, да чрез дела́ своя́ благи́й о́браз су́щим под ним бу́дет, я́коже тем ревни́телем бы́ти непоро́чнаго его́ жи́тельства, и с ним неосужде́нно ста́ти Стра́шному Твоему́ Суди́щу.

Возгла́с: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Певцы́: Ами́нь.

Архиере́й: Мир всем.

Певцы́: И ду́хови твоему́.

Протодиа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Певцы́: Тебе́, Го́споди.

Архиере́й мо́лится та́йно:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши моле́ние на́ше, и покажи́ раба́ Твоего́ сего́, игу́мена сея́ честны́я оби́тели, ве́рна и му́дра строи́теля вве́рившияся ему́ от Твоея́ благода́ти слове́сныя па́ствы, творя́ща во всех во́лю Твою́, и досто́йна Небе́снаго Твоего́ Ца́рствия быва́емаго.

Возгла́с: Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Певцы́: Ами́нь.

И глаго́лет протодиа́кон велегла́сно: Повели́, Преосвяще́ннейший влады́ко.

Архиере́й глаго́лет велегла́сно же:

Благода́ть Всесвята́го Ду́ха, чрез На́шу ме́рность, произво́дит тя игу́мена честны́я оби́тели Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ глаго́лет именова́ние оби́тели [или́: Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы глаго́лет именова́ние оби́тели, или́: свята́го глаго́лет именова́ние оби́тели].

ЗРИ: А́ще произведе́нный во игу́мены не бысть пре́жде награжде́н напе́рсным игу́менским кресто́м, архиере́й зде возложи́т его́ нань.

Та́же возложа́ ру́ку архиере́й на главу́ его́, возглаша́ет: А́ксиос.

И певцы́ пою́т: А́ксиос, три́щи.

ЗРИ: И а́ще изво́лит архиере́й, а́бие вруча́ет игу́мену по́сох, глаго́ля: Приими́ сей жезл: А́ще ли же ни, по отпу́сте Литурги́и твори́т сие́.

И поставля́ется с про́чими игу́мены по чи́ну, и и́дут во олта́рь ца́рскими две́рьми, и де́йствует со служа́щими по чи́ну.

По сконча́нии же Боже́ственныя литурги́и, произведе́нный во игу́мены, облече́н во игу́менскую ма́нтию, исхо́дит из олтаря́ и встае́т за солее́ю, позади́ себе́ име́я и не́киих от бра́тии.

Архиере́й исхо́дит святы́ми враты́ на солею́ и, приня́в от по́сошника игу́менский жезл, вруча́ет его́ игу́мену, возглаша́я:

Приими́ сей жезл, и́мже утвержде́й па́ству твою́ да пра́виши, я́ко и сло́во и́маши отда́ти за ню́ на́шему Бо́гу во дни Суда́.

Произведе́нный игу́мен лобыза́ет десни́цу архиере́я, прие́мля жезл. Архиере́й же глаго́лет поуче́ние.-
Яндекс.Метрика