Служба святым царственным страстотерпцам

Ме́сяца иу́лия в 4-й день

Святы́х ца́рственных страстоте́рпец: Импера́тора Никола́я, Императри́цы Алекса́ндры, Царе́вича Алекси́я, Вели́ких Княже́н О́льги, Татиа́ны, Мари́и, Анастаси́и, от безбо́жныя вла́сти избие́нных

 

Н а   в е л и́ ц е й   в е ч е́ р н и

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ на ца́рство Росси́йское венча́шеся, пома́занниче Нико́лае,/ тогда́ усе́рдно моли́лся еси́:/ Влады́ко и Го́споди мой,/ наста́ви мя в де́ле, на не́же посла́л мя еси́,/ да бу́дет со мно́ю прему́дрость Твоя́,/ да разуме́ю, что есть уго́дно пред очи́ма Твои́ма,/ и в день Суда́ Твоего́ непосты́дно возда́м Тебе́ сло́во./ Те́мже не о сла́ве земно́й попече́ние име́л еси́,// но па́че о сла́ве Небе́сней.

Егда́ на святе́й Руси́/ тя́жкаго испыта́ния вре́мя наста́,/ тогда́ ты, страстоте́рпче святы́й Нико́лае,/ моли́лся еси́ о спасе́нии ея́,/ и се, яви́ся ико́на Засту́пницы держа́вныя,/ я́ко зна́мение прия́тия вла́сти/ на пречи́стеи ру́це Цари́цы и Влады́чицы./ Те́мже Росси́я,/ а́ще и вла́стию безбо́жных угнете́на бысть,/ предста́тельством Де́вы Богоро́дицы// и моли́твами твои́ми сохрани́ся.

Егда́ мно́зи беззако́нницы и вожди́ лю́дстии/ восхоте́ша воста́ти на ве́ру, царя́ и оте́чество,/ тогда́ ты, богому́дре страстоте́рпче Нико́лае,/ боле́зновал еси́ о наро́де твое́м/ и, Ка́инова братоуби́йства в держа́ве свое́й избе́гнути хотя́,/ власть земну́ю, сла́ву и по́честь оста́вил еси́,/ все упова́ние возлага́я на Бо́га./ Те́мже ны́не, предстоя́ Престо́лу Царя́ ца́рствующих,/ моли́ся о держа́ве Росси́йстей// и спасе́нии душ на́ших.

Егда́ наста́ гоне́ние,/ заточе́ние и поноше́ние,/ тогда́ тве́рдую ве́ру,/ наде́жду на Бо́га и чисте́йшую любо́вь,/ терпе́ние же и всепроще́ние показа́сте,/ святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы,/ творя́ще кро́тко моли́твы за враги́./ Ве́лие на земли́ благоче́стие ва́ше,// ве́лия на Небесе́х сла́ва ва́ша.

И́ны стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Все упова́ние на Бо́га возложи́вше,/ святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы,/ о́браз терпе́ния и страда́ния/ всей земли́ Росси́йстей яви́стеся./ Вы бо, моля́щеся о мучи́телех,/ клевету́, у́зы и изгна́ние,/ глумле́ние, насмея́ние и оболга́ние,/ убие́ние и теле́с поруга́ние/ му́жественне претерпе́ли есте́.// Сего́ ра́ди вас при́сно прославля́ем.

Все благоче́стие твое́ во Христе́ бысть,/ свята́я му́ченице цари́це Алекса́ндро Росси́йская,/ прешла́ бо еси́ от Лю́теровы ве́ры к Правосла́вию,/ его́же восприя́ла еси́ всем се́рдцем твои́м,/ возлюби́вши моли́тву,/ храм Бо́жий и святы́х оте́ц уче́ния,/ и, я́ко ма́ти добронра́вная,/ во благоче́стии возрасти́ла еси́ ча́да твоя́,/ и та́я угото́вала еси́ в непоро́чную же́ртву за Христа́.// Сего́ ра́ди тя при́сно прославля́ем.

Плод благосла́вен/ моли́тв Саро́вскаго чудотво́рца/ и ча́емый насле́дник ца́рственных роди́телей быв,/ наде́жда, сла́ва и упова́ние Росси́и,/ в ра́дость лю́дем правосла́вным яви́лся еси́,/ святы́й царе́вичу Алекси́е./ Бо́жиим же промышле́нием/ мно́гия ско́рби и неду́ги/ измла́да безро́потно терпе́л еси́/ и, я́ко а́гнец непоро́чный,/ убие́ние от злочести́вых прия́л еси́,/ ны́не же лику́еши, я́ко насле́дник Ца́рствия Небе́снаго.// Сего́ ра́ди тя при́сно ублажа́ем.

Дще́ри царе́вы,/ святы́я му́ченицы де́вы,/ и́стинныя неве́сты Христо́вы/ О́льго, Татиа́но, Мари́е и Анастаси́е,/ вы, я́ко му́дрыя ева́нгельския де́вы,/ еле́й милосе́рдия/ в душа́х при́сно храня́щия,/ стра́ждущим, ни́щим и боля́щим/ усе́рдно послужи́ли есте́/ и, за гоня́щих вас/ да́же до сме́рти Го́спода моля́щия,/ в черто́зех Жениха́ Небе́снаго всели́лися есте́.// Сего́ ра́ди вас при́сно ублажа́ем.

Сла́ва, глас 6:

Сою́зом любве́ Христо́вы связу́еми,/ седмочи́сленнии ца́рственнии страстоте́рпцы,/ поноше́ния и убие́ния не убоя́вшеся,/ пе́рвии, я́ко новому́ченицы,/ за Русь святу́ю от безбо́жных пострада́сте/ и о́браз испове́дничества и ре́вности по Бо́зе/ ве́рным лю́дем показа́сте./ Те́мже, Земли́ Ру́сския/ покрови́телие неусыпа́емии я́вльшеся,/ Триеди́наго Бо́га непреста́нно моли́те/ о спасе́нии оте́чества на́шего// и всех с любо́вию вас почита́ющих.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́, и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Царств тре́тиих чте́ние (главы́ 8 и 9):

Ста Соломо́н пред лице́м олтаря́ Госпо́дня,/ пред всем собо́ром Изра́илевым, и воздви́же ру́це свои́ на не́бо, и рече́:/ Го́споди, Бо́же Изра́илев, несть я́коже Ты Бог на Небеси́ горе́ и на земли́ ни́зу,/ храня́й заве́т и ми́лость рабу́ Твоему́,/ ходя́щему пред Тобо́ю всем се́рдцем свои́м,/ я́же сохрани́л еси́ рабу́ Твоему́ Дави́ду, отцу́ моему́:/ и́бо глаго́лал еси́ усты́ Твои́ми и рука́ма Твои́ма соверши́л еси́, я́коже день сей./ И ны́не, Го́споди, Бо́же Изра́илев,/ сохрани́ рабу́ Твоему́ Дави́ду, отцу́ моему́, я́же рекл еси́ ему́, глаго́ля:/ не оскуде́ет муж от лица́ Моего́, седя́й на престо́ле Изра́илеве,/ то́кмо а́ще сохраня́т ча́да твоя́ пути́ своя́, е́же ходи́ти предо Мно́ю,/ я́коже ходи́л еси́ предо Мно́ю./ И услы́шиши моли́тву раба́ Твоего́ и люди́й Твои́х Изра́иля,/ о ни́хже помо́лятся на ме́сте сем:/ и Ты услы́шиши на ме́сте обита́лища Твоего́ на Небеси́,/ и сотвори́ши и поми́луеши./ Ели́ка а́ще согреши́т ки́йждо ко и́скреннему своему́,/ и а́ще прии́мет на него́ кля́тву, е́же кля́ти его́,/ и прии́дет, и испове́сть пред лице́м олтаря́ Твоего́ в хра́ме сем./ И Ты услы́шиши от Небесе́, и сотвори́ши суд лю́дем Твои́м Изра́илю,/ осуди́ти беззако́ннаго, да́ти путь его́ на главу́ его́,/ и оправди́ти пра́веднаго, да́ти ему́ по пра́вде его́,/ егда́ паду́т лю́дие Твои́ Изра́иль пред враги́, я́ко согреша́т Ти,/ и обратя́тся к Тебе́, и испове́дятся и́мени Твоему́,/ и помо́лятся, и возглаго́лют моли́тву к Тебе́ в хра́ме сем./ И Ты услы́шиши с Небесе́, и ми́лостив бу́деши о согреше́ниих люди́й Свои́х Изра́иля,/ и возврати́ши я́ в зе́млю, ю́же дал еси́ отце́м их, я́ко согреша́т Ти,/ я́ко несть челове́к, и́же не согреши́т,/ и разгне́ваешися на ня́, и преда́си я́ пред враги́,/ и попленя́т их пленя́щии в зе́млю дале́че или́ близ,/ и обратя́т сердца́ своя́ в земли́, а́може пресели́шася,/ и обратя́тся, и помо́лятся Тебе́ в земли́ преселе́ния своего́, глаго́люще:/ согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом./ И обратя́тся к Тебе́ всем се́рдцем свои́м и все́ю душе́ю свое́ю в земли́ враг свои́х,/ а́може преве́л еси́ их,/ и помо́лятся к Тебе́ по пути́ земли́ своея́, ю́же дал еси́ отце́м их,/ и ко гра́ду, его́же избра́л еси́,/ и ко хра́му, его́же созда́х и́мени Твоему́./ И услы́шиши от Небесе́, от гото́ваго жили́ща Твоего́, моли́тву их и моле́ние их,/ и сотвори́ши оправда́ние им,/ да бу́дет Госпо́дь Бог наш с на́ми, я́коже бе со отцы́ на́шими,/ да не оста́вит нас, ниже́ да отврати́т нас, преклони́ти сердца́ на́ша к Нему́,/ е́же ходи́ти во всех путе́х Его́/ и храни́ти вся за́поведи Его́ и повеле́ния Его́ и оправда́ния Его́,/ я́же запове́да отце́м на́шим./ И рече́ к нему́ Госпо́дь:/ услы́шах глас моли́твы твоея́ и моле́ния твоего́/ и́мже моли́лся еси́ предо Мно́ю;/ сотвори́х ти по всей моли́тве твое́й,/ и освяти́х храм сей, его́же созда́л еси́,/ е́же положи́ти и́мя Мое́ та́мо во ве́ки,/ и бу́дут о́чи Мои́ ту́ и се́рдце Мое́ во вся дни./ И ты, а́ще по́йдеши предо Мно́ю,/ я́коже ходи́ Дави́д, оте́ц твой, в преподо́бии се́рдца и в правоте́,/ и е́же твори́ти по всем, я́же запове́дах ему́,/ и повеле́ния Моя́ и за́поведи Моя́ сохрани́ши,/ и возста́влю престо́л ца́рствия твоего́ во Изра́или во ве́ки,/ я́коже глаго́лах к Дави́ду, отцу́ твоему́, глаго́ля:/ не оскуде́ет ти муж властели́н во Изра́или.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы́ 61 и 62):

Дух Госпо́день на мне, Его́же ра́ди пома́за мя,/ благовести́ти ни́щим посла́ мя,/ исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние и слепы́м прозре́ние,/ нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно и день воздая́ния,/ уте́шити вся пла́чущия,/ да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела,/ пома́зание весе́лия пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния,/ и нареку́тся ро́дове пра́вды, насажде́ние Госпо́дне во сла́ву./ Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде,/ облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя,/ я́ко на жениха́, возложи́ на мя вене́ц и, я́ко неве́сту, украси́ мя красото́ю./ И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет,/ та́ко возрасти́т Госпо́дь, Госпо́дь пра́вду и весе́лие пред все́ми язы́ки./ Сио́на ра́ди не умолчу́ и Иерусали́ма ра́ди не попущу́,/ до́ндеже изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́/ и спасе́ние мое́, я́ко свети́ло, разжже́тся./ И у́зрят язы́цы пра́вду Твою́, и ца́рие сла́ву Твою́,/ и прозову́т Тя и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь наимену́ет е́./ И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни/ и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́./ И не прозове́шися ктому́ оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́,/ тебе́ бо прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная,/ я́ко благоволи́ Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ вку́пе насели́тся./ И я́коже живя́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю,/ и бу́дет я́коже ра́дуется жени́х о неве́сте,/ та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́.

На лити́и стихи́ры, глас 4:

Не прикаса́йтеся пома́занным Мои́м,/ глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель./ Богопроти́вницы же боговенча́ннаго царя́ уби́ша/ и не насле́доваша зе́млю благи́х,/ но улучи́ша смерть безконе́чную./ Ты же, святы́й му́чениче Нико́лае,/ пома́занниче Бо́жий,/ моли́ приле́жно о нас,// да насле́дуем с тобо́ю Ца́рство Небе́сное.

Сове́ти Бо́жии/ не суть я́ко сове́ти челове́честии,/ глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель,/ о́ваго бо смиря́ет, о́ваго же возно́сит,/ о́ваго же мертви́т и о́ваго живи́т,/ возставля́ет от земли́ убо́га/ и престо́л сла́вы дае́т ему́./ Сего́ ра́ди призре́ Госпо́дь/ на смире́ние возлю́бленнаго пома́занника Своего́ Никола́я/ и жи́ва в Небе́сных оби́телех соде́ла Его́,// я́ко да мо́лится о спасе́нии люде́й свои́х.

Сла́ва, глас 6:

Егда́ прии́де годи́на лю́тая/ и о́бласть те́мная объя́т зе́млю Росси́йскую,/ тогда́ яви́шася избие́ннии за сло́во Бо́жие./ Ты же, царю́ му́чениче,/ я́ко нача́ток страстоте́рпцев но́вых,/ с боголюби́вою цари́цею,/ ца́рственными ча́ды и ве́рными слуга́ми твои́ми/ любо́вию взыва́л еси́:/ прииди́те, принесе́м себе́ Бо́гу в же́ртву живу́ю/ и та́ко ве́ру Правосла́вную свиде́тельствуим,// да Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся,/ моли́ся, Влады́чице,/ с новому́ченики и ца́рственными страстоте́рпцы,// поми́ловати ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, царю́ Нико́лае,/ пома́занниче Бо́жий,/ Росси́йския держа́вы храни́телю/ и ве́ры Правосла́вныя благочести́вый ревни́телю,/ о ми́ре всего́ ми́ра попечи́телю,/ заблу́ждших и́стинный вразуми́телю,/ скорбя́щих, а́лчущих и стра́ждущих уте́шителю,/ моли́твенниче о всех тепле́йший,/ ны́не к тебе́ прибега́ем,/ Бо́жий уго́дниче и же́ртво всеусе́рдная,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Вознесо́х избра́ннаго// от люде́й Мои́х.

Ра́дуйся, царю́ Нико́лае,/ Бо́гом от рождества́ на муче́ние во́льное посвяще́нный/ и, я́коже И́ов Многострада́льный,/ пра́ведность во страда́нии яви́вый,/ ны́не же с Небе́сным Царе́м ца́рствуяй,/ моли́ся о держа́ве Росси́йстей// и спасе́нии душ на́ших.

Стих: Еле́ем святы́м Мои́м// пома́зах его́.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Нико́лае,/ сла́во и красото́ Росси́йских царе́й и князе́й,/ я́коже святи́и страстоте́рпцы и му́ченицы/ Бори́с, Глеб и Андре́й,/ от бли́жних твои́х пре́дан быв,/ убие́ние от клятвопресту́пников безбо́жных прия́л еси́,/ ны́не же мо́лишися о проще́нии враго́в твои́х// и спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́чениче царю́ Нико́лае,/ от ю́ности Царя́ Сла́вы возлюби́л еси́,/ да Ему́ до сме́рти после́дуеши,/ я́коже Це́рковь пропове́дует:/ сла́ва Христа́ Бо́га — / Крест и Воскресе́ние./ Ны́не же сла́ву Небе́сную от Христа́ прие́мый,/ приими́ и земно́е прославле́ние// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло почти́м/ седмери́цу честну́ю ца́рственных страстоте́рпец,/ Христо́ву еди́ну дома́шнюю Це́рковь:/ Никола́я и Алекса́ндру,/ Алекси́я, О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю./ Ти́и бо, уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся,/ от богобо́рных смерть и поруга́ние теле́с прия́ша/ и дерзнове́ние ко Го́споду в моли́тве улучи́ша./ Сего́ ра́ди к ним с любо́вию возопии́м:/ о святи́и страстоте́рпцы,/ гла́су покая́ния и стена́нию наро́да на́шего вонми́те,/ зе́млю Росси́йскую в любви́ к Правосла́вию утверди́те,/ от междоусо́бныя бра́ни сохрани́те,/ мир ми́рови у Бо́га испроси́те// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

Н а   у́ т р е н и

На Бог Госпо́дь: тропа́рь страстоте́рпцем, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Попече́ние име́л еси́ о ве́ре Правосла́вней, боговенча́нный царю́ Нико́лае,/ от апо́стол Це́ркви на́шей преда́нней,/ разуме́я ей бы́ти Росси́йстей земли́ утвержде́нием.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В поноше́нии и обдержа́нии язы́ков есмы́,/ вси бо преогорчи́хом Сы́на Твоего́, и Той посети́ ны преще́нием Свои́м,/ но умоли́, Де́во Пречи́стая, от Тебе́ Ро́ждшагося,/ а́ще не до конца́ прогне́вался есть,/ да прости́т и поми́лует страну́ Росси́йскую.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Егда́ богобо́рцы мучи́телие заточи́ша тя с цари́цею, ча́ды и ве́рными слуга́ми твои́ми,/ тогда́ взыва́л еси́ псало́мски:/ помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́./ И по́слан бысть тебе́, царю́ Нико́лае, кро́ткому и смире́нному се́рдцем, вене́ц му́ченический,/ я́коже святы́м Бори́су, Гле́бу и Андре́ю./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Воста́ни, Влады́чице Держа́вная, и облече́тся Русь свята́я в кре́пость свою́,/ и вода́ же́лчная от полы́ни бу́дет нам я́ко мед,/ да напита́емся теснота́ми, я́же от Зижди́теля суть, и восхва́лим держа́ву Твою́.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:

По полиеле́и седа́лен, глас 3:

Днесь ца́рственнии страстоте́рпцы Росси́йстии/ предстоя́т Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих/ и с Держа́вною Влады́чицею непреста́нно мо́лят Бо́га:/ спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ страну́ на́шу Росси́йскую поми́луй,/ Ми́лостиве Вседержи́телю,/ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Востру́бим трубо́ю пе́сней, воспои́м согла́сно Цари́це Богоро́дице:/ ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная,/ благоволе́нием Твои́м оте́чество на́ше от лет дре́вних покрыва́ющая/ и благода́ть тому́ источа́ющая./ Те́мже, Тобо́ю хва́лящеся, глаго́лем:/ Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Пролия́ша кровь их,// я́ко во́ду. Стих: Вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

Сла́ва: Моли́твами ца́рственных страстоте́рпец,/ Ми́лостиве, очи́сти: И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы:

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Страстоте́рпче Христо́в,/ царю́ Нико́лае,/ по и́мени твоему́ житие́ твое́./ Сего́ ра́ди врази́ твои́/ не возмого́ша сокры́ти сла́ву твою́./ Кро́ток бысть и молчали́в во страда́ниих твои́х,/ прося́ не мсти́ти за себе́./ Житие́ твое́ оклеве́тано бысть,/ кончи́на же твоя́ с му́ченики святы́ми сла́вна.// Моли́ о душа́х на́ших.

Кано́н ца́рственных страстоте́рпец, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле/ гони́теля мучи́теля/ под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/ Го́сподеви пои́м,// сла́вно бо просла́вися.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы, моли́те Бо́га о нас.

Венцено́сче Нико́лае, вку́пе с му́ченическими ли́ки, цари́цею, ча́ды и слуга́ми,/ предстоя́ще у Престо́ла Христо́ва,/ просвеще́ние нам да́руйте, озаря́ющее душ на́ших омраче́ние и нечу́вствие,/ я́ко да восхва́лим ра́достно ва́шу блаже́нную па́мять.

Ны́не прорече́ние Саро́вскаго ста́рца, я́ко просла́вльшаго мя просла́вит Бог, испо́лнися,/ просла́ви бо Це́рковь Ру́сская ца́рственнаго страстоте́рпца./ Те́мже вку́пе с преподо́бным мо́лится, во е́же стяжа́ти нам благода́ть Свята́го Ду́ха.

Се́рдце царе́во в руце́ Бо́жией, глаго́лет Госпо́дь./ Ты же, и́стинный пома́занниче и слуго́ Госпо́день, благогове́йне рекл еси́:/ не то́кмо жизнь моя́, но и путие́ страны́ Росси́йския в руце́ Госпо́дней суть.

Богоро́дичен: Ты еси́ кре́пость на́ша,/ Ты еси́ похвала́ и ра́дование,/ Предста́тельница Непобеди́мая и Покро́в держа́вный страны́ Росси́йския, Пресвята́я Богоро́дице,/ с ца́рственными страстоте́рпцы и новому́ченики моли́ спасти́ рабы́ Твоя́.

Песнь 3

Ирмо́с: Тебе́, на вода́х/ Пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь ви́девши на Ло́бнем ви́сима,/ у́жасом мно́гим содрога́шеся,/ несть Свят,// ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющи.

Поруга́ние и разоре́ние земли́ своея́ от безбо́жных ви́дя, благочести́вый царю́,/ пла́кася из глубины́ серде́чныя, я́ко проро́к Иереми́я, го́рце стеня́ и моля́ся за лю́ди согреши́вшия:/ Ми́лостиве Го́споди, не оста́ви их, оста́вльших мя.

На земли́ алка́л и жа́ждал еси́ пра́вды Бо́жия,/ за ню́же ду́шу кро́тце положи́л еси́, пра́ведне Нико́лае,/ оба́че в Го́рнем Ца́рствии насы́тился еси́,/ иде́же пребыва́еши во ве́ки.

Врачева́ния и чудеса́ то́чите, святи́и страстоте́рпцы,/ лю́дем, ве́рою к вам притека́ющим,/ те́мже печа́ль на́шу на ра́дость преложи́те моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Прибе́жище, Вы́шший Покро́в Тя и́мамы,/ Благослове́нная Ма́ти Бо́жия,/ Твое́ю по́мощию сохрани́ и заступи́ нас, Всепе́тая.

Седа́лен, глас 4:

Егда́ мно́зи от сро́дник на́ших отступи́ша от Бо́га,/ отврати́шася Бо́жиих за́поведей и воста́ша на Го́спода и пома́занника Его́,/ тогда́ гнев Бо́жий на зе́млю Ру́сскую прии́де,/ изся́че любы́ мно́гих, пролия́ся кровь бра́тий на́ших,/ расточи́шася лю́дие Росси́йстии по всему́ лицу́ земли́,/ хра́ми на́ши поруга́нию преда́шася,/ гла́ди, наше́ствия иноплеме́нник постиго́ша ны, и бы́хом в посмея́ние язы́ков./ Мы же, разуме́юще сие́, с сокруше́нием се́рдца в покая́нии зове́м:/ прости́ и поми́луй нас, Го́споди, по вели́цей ми́лости Твое́й,/ очи́сти беззако́ния на́ша/ и пода́ждь стра́ждущей стране́ Росси́йстей/ предста́тельством ца́рственных страстоте́рпец/ проще́ние грехо́в, мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Умоли́, Милосе́рдая Ма́ти Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ о е́же возста́вити держа́ву на́шу правосла́вную,/ сохрани́ти ю́ в ми́ре и благоде́нствии,/ изба́вити ны от междоусо́бныя бра́ни,/ укрепи́ти Святу́ю Це́рковь и огради́ти ю́ от неве́рия, раско́ла и ересе́й.

Песнь 4

Ирмо́с: На Кресте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние/ прови́дя, Авваку́м, ужа́сся, вопия́ше:/ Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву, Бла́же,/ приобща́яся су́щим во а́де,// я́ко Всеси́лен.

Нището́ю духо́вною обогати́лся еси́, свя́те Нико́лае,/ и сотвори́ тя Госпо́дь досто́йна не то́кмо земна́го, но и Небе́снаго Ца́рствия.

Ско́рбию обдержи́мь бысть, венцено́сче Нико́лае,/ зря ослепле́ние наро́да твоего́,/ отре́кшагося от Царя́ Небе́снаго, та́кожде и земна́го.

Му́жественне возложи́в упова́ние на Бо́га в многострада́льнем земне́м служе́нии твое́м, я́коже И́ов иногда́,/ стори́цею воздая́ние прия́л еси́ на Небесе́х,/ иде́же ны́не наслажда́ешися, ца́рственный му́чениче.

Богоро́дичен: Милосе́рдия две́ри, Благослове́нная Богоро́дице, отве́рзи нам,/ да изба́вимся от бед и озлобле́ния на́шего,/ во е́же пе́ти Тебе́ непреста́нно:/ Ты еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Песнь 5

Ирмо́с: Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшаго,/ Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав, взыва́ше:/ воскре́снут ме́ртвии,/ и воста́нут су́щии во гробе́х,// и вси земноро́днии возра́дуются.

Миротво́рец яви́лся еси́, царю́ Нико́лае святы́й, неся́ мир ми́ру,/ спаса́я и защища́я ты́сящи во оте́честве твое́м и в ины́х страна́х,/ сего́ ра́ди сын Бо́жий, по сло́ву Госпо́дню, наре́клся еси́.

Изгна́ние, поноше́ние, гоне́ние и всяк глаго́л ло́жный, на вы рече́нный,/ претерпе́сте, святи́и ца́рственнии му́ченицы./ Ра́дуйтеся у́бо и весели́теся, я́ко мзду ва́шу на Небеси́ прия́сте.

Служи́телие беззако́ния та́йнаго,/ вене́ц терно́вный спле́тше, возложи́ша на тя, ца́рственная главо́,/ оба́че де́рзостная дела́ их погибо́ша я́ве.

Богоро́дичен: В ти́ну грехо́в впа́ли есмы́,/ и лю́те потопи́ ны бу́ря прегреше́ний./ Но, я́ко ро́ждшая Спа́са, Влады́чице, при́зри на ны, рабы́ Твоя́,/ и изба́ви от страсте́й душетле́нных.

Песнь 6

Ирмо́с: Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на:/ Твой бо о́браз нося́,/ страда́вшаго и погребе́нию да́вшагося,/ я́ко от черто́га, от зве́ря изы́де;/ приглаша́ше же кустоди́и:/ храня́щии су́етная и ло́жная,// ми́лость сию́ оста́вили есте́.

Всем правосла́вным засту́пник был еси́, богоизбра́нный Нико́лае,/ наро́дом Слове́нским защи́ту благу́ю явля́яй/ и, я́ко брат бра́ту, помога́яй.

О сы́не ве́рный Святы́я Це́ркве!/ Ты ревни́тель прославле́ния святы́х яви́лся еси́,/ хра́мов созида́тель, святы́х оби́телей благоукраси́тель,/ Святы́я Земли́ и Горы́ Афо́нския благотвори́тель,/ просвеще́ния правосла́внаго попечи́тель и мона́шества покрови́тель.

В житии́ ва́шем и в де́лех любве́ о́браз христиа́ном бы́сте,/ боговенча́ннии ца́рие Нико́лае и Алекса́ндро,/ полага́сте бо во главу́ у́гла Ка́мень, Христа́ Бо́га на́шего.

Богоро́дичен: К Тебе́ прибега́ем, Цари́це держа́вней, ве́рных покро́ве,/ на Тя наде́жду возлага́ем спасе́ния на́шего,/ Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, не пре́зри нас.

Конда́к, глас 8:

Избра́ннии Царе́м ца́рствующих и Го́сподем госпо́дствующих/ от ро́да царе́й Росси́йских,/ благове́рнии му́ченицы,/ му́ки душе́вныя и смерть теле́сную за Христа́ прии́мшии/ и венцы́ Небе́сными увенча́вшиися,/ к вам, я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым,/ с любо́вию благода́рне вопие́м:/ ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы,// за Русь Святу́ю пред Бо́гом усе́рднии моли́твенницы.

И́кос:

Сла́вою и бога́тством благоче́стия сия́ющии,/ багряни́цею многоце́нною и венце́м украше́ннии,/ ми́лостию и пра́вдою в житии́ просия́вшии,/ ве́ру, наде́жду и любо́вь к Бо́гу до конца́ яви́ли есте́./ К вам, я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым,/ с любо́вию благода́рне вопие́м:/ ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы,/ за Русь Святу́ю пред Бо́гом усе́рднии моли́твенницы.

Песнь 7

Ирмо́с: Неизрече́нное чу́до,/ в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене/ во Гро́бе мертв, бездыха́нен полага́ется/ во спасе́ние нас, пою́щих:/ Изба́вителю, Бо́же,// благослове́н еси́.

Я́ко при́сных ва́ших, неду́жных во́инов чадолю́бне посеща́сте, ца́рственнии му́ченицы,/ и с любо́вию их утеша́сте,/ места́ же их упокое́ния слеза́ми ва́шими ороша́сте.

Вы есте́ о́браз супру́жества доброде́тельнаго и дете́й воспита́ния благочести́ваго,/ святи́и ца́рие Нико́лае и Алекса́ндро./ Дом ваш я́ко цветни́к духо́вный соде́лавше,/ на Небесе́х ны́не вку́пе со ча́ды лику́ете.

На высоте́ сла́вы челове́ческия пребыва́я,/ о Небе́сных при́сно помышля́л еси́, царю́ Нико́лае,/ а́може устреми́ся душа́ твоя́ свята́я.

Богоро́дичен: Всесвята́я Влады́чице,/ оживи́ ум наш, умерщвле́нный страстьми́ мно́гими,/ и укрепи́ ны богоуго́дная твори́ти,/ да велича́ем Тя, я́ко Засту́пницу ро́да христиа́нскаго.

Песнь 8

Ирмо́с: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й/ и во Гроб мал странноприе́млется./ Его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Егда́ уго́дницы Бо́жии предреко́ша вам путь му́ченический, я́коже Па́влу проро́к Ага́в,/ вы, ца́рственнии страстоте́рпцы, не уклони́стеся ни одесну́ю, ни ошу́юю,/ но му́жественне проидо́сте его́,/ взира́юще на Соверши́теля ве́ры Иису́са Христа́.

Во страда́ниих ва́ших, страстоте́рпцы святи́и,/ не отверго́стеся Пути́, И́стины и Живота́, Христа́ Бо́га на́шего,/ не устраши́стеся богобо́рцев,/ но в терпе́нии ше́ствовасте ца́рским путе́м в жизнь ве́чную.

Увы́ нам, оте́ческия заве́ты попра́вшим,/ от обе́та ве́рности ца́рскому ро́ду, Це́рковию Свято́ю благослове́нному, отсту́пльшим/ и та́ко от пути́ Бо́жия отлучи́вшимся./ Прости́ нас, Го́споди, за вся сия́ соде́янная/ и поми́луй моли́твами святы́х страстоте́рпец.

Богоро́дичен: Засту́пницу на́шу Тя ве́мы, Богоро́дице,/ непреста́нно бо о нас мо́лишися,/ во е́же пока́ятися и испра́витися нам, упова́ние и прибе́жище душ на́ших.

Песнь 9

Ирмо́с: Не рыда́й Мене́, Ма́ти,/ зря́щи во Гро́бе,/ Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на:/ воста́ну бо, и просла́влюся,/ и вознесу́ со сла́вою непреста́нно, я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

Да воскре́снет Русь Свята́я моли́твами ца́рственных страстоте́рпец и новому́ченик Твои́х, Го́споди,/ и да расточа́тся вси врази́ ея́ вско́ре,/ и от лица́ ея́ да бежа́т вси ненави́дящии ю́ от ны́не и до ве́ка.

Все упова́ние на Го́спода возложи́ держа́вный царь наш./ Та́кожде и мы со упова́нием Го́споду помо́лимся,/ да укрепи́т Он моли́твами Богоро́дицы и ца́рственнаго страстоте́рпца страну́ на́шу в Правосла́вии/ и спасе́т ду́ши на́ша.

Я́ко досто́йное пе́ние приими́те, святи́и страстоте́рпцы, ма́лое моле́ние сие́/ и, я́коже Христо́с прия́т вдови́цы две ле́пте,/ не возгнуша́йтеся нас, окая́нных,/ страстьми́ обурева́емых, убо́гих чти́телей и служи́телей ва́ших.

Богоро́дичен: Держа́вным Твои́м покро́вом, Чи́стая,/ рабы́ Твоя́ сохрани́ вся невреди́мы:/ Тя бо еди́ну и́мамы прибе́жище в ну́ждах, утеше́ние в ско́рбех и побе́ду во бране́х на́ших.

Свети́лен:

Невече́рнему Све́ту предстоя́ще,/ страстоте́рпцы святи́и ца́рственнии, с му́ченическими ли́ки,/ во испыта́ниих не оставля́йте ны моли́твами ва́шими.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ро́ждшая Свет Незаходи́мый,/ просвеща́ющий седя́щих во тьме неве́дения и пре́лести,/ озари́ и нас, гре́шных, све́том Сы́на Твоего́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы седмочи́сленнии/ в годи́ну страда́ний за Христа́/ сохрани́ша любо́вь и ве́рность Ему́,/ друг дру́га тяготы́ нося́ще/ и та́ко исполня́юще зако́н Его́,/ сего́ ра́ди ны́не на Небеси́ ца́рствуют/ и дерзнове́нно мо́лятся// о спасе́нии душ на́ших.

О боговенча́нный царю́ Нико́лае,/ сла́вный слуго́ Святы́я Це́ркве,/ храни́телю ея́ и защи́тителю,/ избра́нный Бо́гом ея́ покрови́телю,/ вели́каго Иустиниа́на подо́бниче,/ вонми́ гла́су моле́ния на́шего,/ прости́, защити́ и укрепи́/ заблу́ждших чад твои́х,// да ве́рою и любо́вию просла́вим Просла́вльшаго тя.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Свята́я му́ченица Алекса́ндра,/ в го́рцем заточе́нии от богобо́рцев бы́вши/ и ча́ющи сме́рти за Христа́,/ вку́пе с четвери́цею дев му́дрых, дще́рей свои́х,/ се, Жени́х гряде́т, глаго́ла./ Угото́вим свети́льники своя́,/ да вни́дем в черто́г Его́// и облеце́мся вси оде́ждею сла́вы Его́.

О благове́рный царе́вичу Алекси́е,/ во смире́нии се́рдца ты глаго́лал еси́:/ внегда́ мне ца́рствовати,/ да не обря́щутся ни́щии и убо́зии./ Кре́стным же путе́м жития́ твоего́/ и му́ченическою твое́ю кончи́ною/ в Ца́рство Небе́сное возше́д,/ име́я дерзнове́ние ве́лие,// мо́лишися о всех, тре́бующих твоея́ по́мощи.

Сла́ва, глас то́йже:

О свята́я седмери́це ца́рственных страстоте́рпец,/ Христо́ва похвало́ и сла́во!/ Соизволе́нием Отца́ Безнача́льнаго,/ соверше́нием Сы́на Единоро́днаго/ и соде́йствием Свята́го Ду́ха/ му́ченицы за ве́ру показа́стеся/ и Ца́рствия Бо́жия прича́стницы соде́ластеся./ Моли́те Триеди́наго Бо́га,/ да прии́мет покая́ние на́ше,/ сохрани́т страну́ на́шу Росси́йскую/ в Правосла́вии и единомы́слии неколе́блему// и спасе́т ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже. Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

 

Н а   л и т у р г и́ и

Блаже́нна от кано́на на 8, пе́сни 3-я и 6-я.

Проки́мен, глас 7: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь// и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Стих: Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́ и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́.

Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99.

Аллилу́ия, глас 1. Стих: Я́ко царь упова́ет на Го́спода и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Стих: Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 52.

Прича́стен: Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны,/ во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Моли́тва

О святы́й страстоте́рпче, царю́ му́чениче Нико́лае! Госпо́дь тя избра́ пома́занника Своего́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́дем твои́м и храни́телем Це́ркве Правосла́вныя бы́ти. Сего́ ра́ди со стра́хом Бо́жиим ца́рское служе́ние и о душа́х попече́ние соверша́л еси́. Госпо́дь же, испыту́я тя, я́ко И́ова Многострада́льнаго, попусти́ ти поноше́ния, ско́рби го́рькия, изме́ну, преда́тельство, бли́жних отчужде́ние и в душе́вных му́ках земна́го ца́рства оставле́ние. Вся сия́ ра́ди бла́га Росси́и, я́ко ве́рный сын ея́, претерпе́в и, я́ко и́стинный раб Христо́в, му́ченическую кончи́ну прие́м, Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же наслажда́ешися Вы́шния сла́вы у Престо́ла всех Царя́, ку́пно со свято́ю супру́жницею твое́ю, цари́цею Алекса́ндрою, и ца́рственными ча́ды Алекси́ем, О́льгою, Татиа́ною, Мари́ею и Анастаси́ею. Ны́не, име́я дерзнове́ние ве́лие у Христа́ Царя́, моли́, да пода́ст нам Госпо́дь грехо́в проще́ние, и на вся́кую доброде́тель наста́вит нас, да стяжи́м смире́ние, кро́тость и любо́вь, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика