Служба Собору новомучеников и исповедников Церкве Русския

Ме́сяца ианнуа́рия в 25-й день

Собо́р новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския

 

Зри. Ве́стно бу́ди, я́ко а́ще сий 25-й день случи́тся в неде́лю, слу́жба новому́чеников и испове́дников пое́тся в сию́ неде́лю.

А́ще же в понеде́льник, вто́рник или́ сре́ду случи́тся, пое́тся слу́жба их в предыду́щую неде́лю.

А́ще же в четверто́к, пято́к или́ суббо́ту, пое́тся слу́жба их в гряду́щую неде́лю.

 

Н а  м а́ л е й  в е ч е́ р н и

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са.

Сла́ва, новому́чеников, глас 1:

О вели́цыи страстоте́рпцы,/ новому́ченицы Росси́йстии,/ с любо́вию припа́даем к вам/ и, благогове́йно лобыза́юще ра́ны ва́ша,/ прославля́ем ва́ша по́двиги и мо́лимся:// моли́те о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен гла́са.

На стихо́вне стихи́ры новому́чеников, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Помяни́, Го́споди, и́же о Тебе́ пострада́вшия,/ но́выя страстоте́рпцы,/ от родо́в на́ших прозя́бшия/ и му́ки многоразли́чныя претерпе́вшия,/ и приими́ их моле́ния// о спасе́нии на́шем.

Стих: Мне же зело́ че́стни бы́ша// дру́зи Твои́, Бо́же.

Дарова́л еси́, Судие́ пра́ведный,/ испове́дником Це́ркве Росси́йския/ Ца́рство Небе́сное/ и блаже́нство ве́чное./ Приими́ ны́не, Го́споди, моле́ние их// о спасе́нии душ на́ших.

Стих: Изочту́ их// и па́че песка́ умно́жатся.

Я́ко зве́зды пресве́тлыя,/ сия́ют на Небеси́ новому́ченицы Росси́йстии,/ кровь же их свята́я удобри́ зе́млю Ру́сскую/ во освяще́ние и благослове́ние./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же,// поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

О Тро́ице Пресвята́я,/ род наш от грехо́внаго плене́ния изба́ви/ и на путь пра́вый наста́ви/ предста́тельством новому́ченик Росси́йских,/ и́же мо́лят Тя, Триипоста́сный Бо́же,// о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

О Благода́тная и Пречи́стая Де́во Мари́е,/ Хода́таице и Засту́пнице всех ве́рных,/ предста́тельством новому́чеников и испове́дников Росси́йских/ расточе́нныя собери́, малоду́шныя возста́ви,/ отпа́дшия же от святы́я ве́ры обрати́// и в церко́вное ло́но возврати́.

Тропа́рь воскре́сен.
Сла́ва, новому́чеников, пи́сан на вели́цей вече́рни.
И ны́не, Богоро́дичен.

 

Н а  в е л и́ ц е й  в е ч е́ р н и

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са три,
и анато́лиева 1, и новому́чеников 6.

Стихи́ры новому́чеников, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ правосла́вных удобре́ние,/ новозакла́ннии а́гнцы,/ ве́ры побо́рницы и храни́телие,/ хода́таи о нас к Бо́гу непосты́днии,/ в ле́та после́дняя/ страда́ньми подража́телие пе́рвым му́чеником яви́стеся,/ терпе́ния столпи́ непоколеби́мии,// душа́м на́шим испроси́те ве́лию ми́лость.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы сла́внии,/ стопа́м после́дующе дре́вних му́ченик,/ ве́ры ра́ди подвиза́стеся тве́рдо/ в лю́тая времена́ земли́ на́шея/ и ны́не всех подвиза́ете к сла́ве и хвале́нию Бо́га,/ укре́пльшаго ва́ше немощно́е естество́/ и обогати́вшаго вас дарова́ньми Ду́ха,// во спасе́ние душ на́ших.

Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго.
Глас и подо́бен то́йже:

Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего ча́ющим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии/ лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́,/ от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./ Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,// подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры новому́чеников, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Святи́телю о́тче Ти́хоне,/ архипа́стырю многострада́льне,/ ты в годи́ну лю́тых безбо́жных гоне́ний/ ве́рная ча́да Це́ркве Росси́йския,/ утеша́я, призыва́л еси́/ за Христа́ и ве́ру Правосла́вную му́жественне стоя́ти,/ сам же, по вся дни умира́я за па́ству твою́,/ испове́дник непоколеби́мый яви́лся еси́.// Сего́ ра́ди тя с любо́вию прославля́ем.

Па́стырю и́стинный,/ священному́чениче Влади́мире,/ егда́ беззако́ннии понужда́ху тя/ Це́ркве Росси́йския отступи́ти,/ ве́рен де́лом и сло́вом/ святи́телю Ти́хону пребы́л еси́/ и я́ко свяще́нная же́ртва от Ки́ева, ма́тере градо́в ру́сских,/ Бо́гу прине́слся еси́,/ моля́ся о убива́ющих тя.// Сего́ ра́ди тя усе́рдно прославля́ем.

Священному́чениче Вениами́не,/ Це́ркве Христо́вы и́стинный сы́не/ и благостоя́ния ея́ усе́рдный ревни́телю,/ проти́ву лжепа́стырей, тща́щихся расхи́тити ста́до твое́,/ му́жественне стал еси́/ и, не убоя́вся преще́ний и лжесвиде́тельств мучи́телей,/ обрати́л еси́ суд на главу́ суди́вших тя,/ та́же сме́ртию твое́ю/ Правосла́вие утверди́л еси́.// Сего́ ра́ди тя усе́рдно ублажа́ем.

Сла́ва, новому́чеников, глас 5:

Всевы́шний Влады́ко,/ в Тро́ице сла́вимый и покланя́емый,/ уще́дри ны благоприя́тными мольба́ми/ но́вых му́ченик Твои́х,/ пред мучи́тели дерзнове́нно испове́давших Тя/ Еди́наго и́стиннаго Бо́га/ и Твое́, Сы́не Бо́жий,/ неизрече́нное от Ма́тере Де́вы// спаси́тельное воплоще́ние.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния новому́чеников.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

В ты́я дни собра́шася во Иерусали́м кня́зи, ста́рцы, кни́жницы/ и ели́цы бе́ша от ро́да архиере́йска./ И, поста́вльше Петра́ и Иоа́нна посреде́, вопроша́ху:/ ко́ею си́лою, или́ ко́им и́менем исцели́ста хрома́го?/ Петр, испо́лнився Ду́ха Свя́та, рече́:/ кня́зи лю́дстии и ста́рцы Изра́илевы,/ а́ще мы днесь истязу́еми есмы́ о благодея́нии челове́ка не́мощна,/ о чесо́м сей спасе́ся,/ разу́мно бу́ди всем вам и всем лю́дем Изра́илевым,/ я́ко во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́я,/ Его́же вы распя́сте,/ Его́же Бог воскреси́ от ме́ртвых,/ о Сем сей стои́т пред ва́ми здрав./ Сей есть ка́мень, укоре́нный от вас, зи́ждущих,/ бы́вый во главу́ у́гла,/ и несть ни о еди́ном же ино́м спасе́ния./ Несть бо ино́го и́мене под небесе́м, да́ннаго в челове́цех,/ о не́мже подоба́ет спасти́ся нам./ Ви́дяще же Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново, и разуме́вше,/ я́ко челове́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся,/ зна́ху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста./ Ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща,/ ничто́же имя́ху проти́ву рещи́./ Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти,/ стяза́хуся друг со дру́гом, глаго́люще:/ что сотвори́м челове́кома си́ма?/ Я́ко у́бо наро́читое зна́мение бысть и́ма,/ всем живу́щим во Иерусали́ме я́ве,/ и не мо́жем отврещи́ся;/ но да не бо́лее простре́тся в лю́дех,/ преще́нием да запрети́м и́ма, ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к./ И призва́вше их,/ запове́даша и́ма отню́дь не провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове./ Петр же и Иоа́нн, отвеща́вше к ним, ре́ста:/ а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом/ вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га, суди́те? Не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не глаго́лати./ Они́ же, призапре́щше и́ма, пусти́ша я,/ ничто́же обре́тше, ка́ко му́чити их, люде́й ра́ди,/ я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем./ Лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к той,/ на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния./ Отпуще́на же бы́вша, приидо́ста к свои́м и возвести́ста,/ ели́ка к ни́ма архиере́и и ста́рцы ре́ша./ Они́ же, слы́шавше, единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и реко́ша:/ Влады́ко, Ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре, и вся, я́же в них,/ И́же Ду́хом Святы́м усты́ отца́ на́шего Дави́да, о́трока Твоего́, рекл еси́:/ вску́ю шата́шася язы́цы и лю́дие поучи́шася тще́тным?/ Предста́ша ца́рие зе́мстии,/ и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́./ Собра́шася бо вои́стину во гра́де сем на свята́го О́трока Твоего́ Иису́са,/ Его́же пома́зал еси́,/ И́род же и Понти́йский Пила́т, с язы́ки и людьми́ изра́илевыми,/ сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ бы́ти./ И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их/ и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́,/ внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния,/ и зна́мением и чудесе́м быва́ти и́менем святы́м О́трока Твоего́ Иису́са./ И помоли́вшимся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху со́брани,/ и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та,/ и глаго́лаху сло́во Бо́жие со дерзнове́нием.

К Тимофе́ю посла́ния
свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (глава́ 4):

Ча́до Тимофе́е,/ засвиде́тельствую у́бо аз пред Бо́гом и Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м,/ хотя́щим суди́ти живы́м и ме́ртвым в явле́нии Его́ и ца́рствии Его́:/ пропове́дуй сло́во,/ насто́й благовре́менне и безвре́менне,/ обличи́, запрети́, умоли́ со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием./ Бу́дет бо вре́мя, егда́ здра́ваго уче́ния не послу́шают,/ но по свои́х по́хотех изберу́т себе́ учи́тели, че́шеми слу́хом,/ и от и́стины слух отвратя́т, и к ба́снем уклоня́тся./ Ты же трезви́ся о всем, злопостражди́,/ де́ло сотвори́ благове́стника,/ служе́ние твое́ изве́стно сотвори́./ Аз бо уже́ жрен быва́ю,/ и вре́мя моего́ отше́ствия наста́./ По́двигом до́брым подвиза́хся,/ тече́ние сконча́х, ве́ру соблюдо́х./ Про́чее у́бо соблюда́ется мне вене́ц пра́вды,/ его́же возда́ст ми Госпо́дь в день он, пра́ведный Судия́,/ не то́кмо же мне, но и всем возлю́бльшим явле́ние Его́.

К Евре́ем посла́ния
свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (глава́ 11):

Бра́тие,/ и́же ве́рою победи́ша ца́рствия,/ соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния,/ загради́ша уста́ льво́в,/ угаси́ша си́лу о́гненную,/ избего́ша о́стрея меча́,/ возмого́ша от не́мощи,/ бы́ша кре́пцы во бране́х,/ обрати́ша в бе́гство полки́ чужди́х./ Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвых свои́х./ Ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния,/ да лу́чшее воскресе́ние улуча́т./ Друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша,/ еще́ же и у́з и темни́ц./ Ка́мением побие́ни бы́ша,/ претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша,/ уби́йством меча́ умро́ша,/ проидо́ша в ми́лотех и в ко́зиях ко́жах,/ лише́ни, скорбя́ще, озло́блени./ И́хже не бе досто́ин весь мир,/ в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х./ И си́и вси, послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния,/ Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу,/ да не без нас соверше́нство прии́мут.

На лити́и стихи́ра хра́ма.

И новому́чеников, глас 6.
Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго.

Подо́бен: Отча́янная:

Отча́янни есмы́/ жития́ ра́ди/ и не и́мамы нра́ва доброде́тельна,/ я́ко ми́ро, прино́сим Ти, Го́споди,/ моли́твы святы́х сро́дников на́ших./ Не отве́ржи Русь, издре́вле Святу́ю,/ ны́не же грехо́в на́ших ра́ди лю́те стра́ждущую./ Не пре́зри сле́зы ве́рных сыно́в,/ коле́н свои́х пред Ваа́лом не преклоня́вших,/ и и́хже не порази́л еси́, согреша́ющих./ Приими́ нас, ка́ющихся, Бо́же,// святы́х Твои́х мольба́ми.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ прииди́те, соста́вим лик,/ торжеству́юще и Бо́га прославля́юще/ в ра́достный пра́здник новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ си́и бо не уклони́шася ско́рби,/ ни убоя́шася темни́цы,/ го́рькими рабо́тами, гла́дом и хла́дом изморе́ни/ и многови́дными му́ками умерщвля́еми,/ я́ко а́гнцы незло́бивии, смерть прия́ша./ И ны́не в ра́дости святы́х// мо́лят Триеди́наго Бо́га о земне́м оте́честве свое́м.

И ны́не, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

На стихо́вне стихи́ры воскре́сны гла́са. Сла́ва, новому́чеников, глас 2: Но́вый до́ме: И ны́не, Богоро́дичен, глас 8: О, пресла́внаго чудесе́:

Стихи́ры новому́чеников, глас 2.
Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ украша́й твой дом,/ в не́мже Боже́ственный// ве́лий сонм святы́х просла́ви.

Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,// я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.

Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо ча́да твоя́/ Престо́лу Влады́чню// во сла́ве предстоя́т, ра́дующеся.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,// удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Собо́ре святы́х ру́сских,/ по́лче Боже́ственный,/ моли́теся ко Го́споду/ о земно́м оте́честве ва́шем// и о почита́ющих вас любо́вию.

Слава́, глас и подо́бен то́йже:

Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

На благослове́нии хле́бов
Б
огоро́дице Де́во: два́жды
и тропа́рь новому́чеников еди́ножды.

Тропа́рь новому́чеников, глас 4:

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы,/ благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя му́жи и жены́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди,/ страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́// до сконча́ния ве́ка.

 

Н а  у́ т р е н и

На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, новому́чеников. И ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м и 2-м стихосло́вии седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их. По полиеле́и два седа́льна новому́чеников, глас 4 (пи́саны по 1-м и 2-м стихосло́вии). Сла́ва, полиеле́йный седа́лен новому́чеников, глас 6. И ны́не, Богоро́дичен, глас 8.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Новому́ченицы Росси́йстии,/ кро́вию свое́ю ве́ру запечатле́вшии,/ Влады́ку всех моли́те/ Це́рковь Ру́сскую в Правосла́вии утверди́ти,/ зе́млю на́шу от скверн очи́стити,/ лю́ди во благоче́стии сохрани́ти/ во о́бщее всех спасе́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

В кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих, мольбу́ прие́млеши от нас,/ не преста́й моля́щи Человеколю́бца,/ спасти́ рабы́ Твоя́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

И́же в земли́ Росси́йстей новому́ченик и испове́дник Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Ру́сская украси́вшися, Христе́ Бо́же, те́ми вопие́т Ти:/ лю́дем щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

И́же благода́рно воспева́ющии от се́рдца, и прося́щии приле́жно Твоя́ ми́лости, Богоро́дице Влады́чице,/ раби́ Твои́ зову́т и глаго́лют:/ Пресвята́я Де́во, предвари́ и изба́ви от враг ви́димых и неви́димых, и вся́каго преще́ния:/ Ты бо еси́ на́ше заступле́ние.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:

По полиеле́и седа́лен, глас 6.
Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:

Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь,/ и держа́вствуй над всу́е борю́щими,/ Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся,/ и предстоя́ще, и обстоя́ще,/ и́хже о́бщий пра́здник/ ны́не соверша́еши све́тло.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 8:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х Тя без се́мени ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пречи́стое Рождество́ Твое́, и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти,/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

А́ще храм новому́чеников, проки́мен, глас 4: Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду,// и изве́л еси́ ны в поко́й. Стих: Разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Це́ркве Ру́сския столпи́ непоколеби́мии,/ собо́ре новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ се́рдцем ве́рующе в пра́вду,/ усты́ Го́спода Иису́са Христа́ испове́дали есте́ во спасе́ние/ и заточе́ния, изгна́ния, го́рькия рабо́ты и смерть/ Бо́га ра́ди сла́дце претерпе́ли есте́./ Те́мже те́пле моли́теся ко Го́споду,/ Русь Святу́ю в Правосла́вии утверди́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Кано́н воскре́сен, со ирмосо́м на 4,
Богоро́дицы на 2 и новому́чеников на 8.

Кано́н новому́чеников, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Се́ченое сече́тся/ мо́ре Чермно́е,/ волнопита́емая же изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма/ и всеору́жным гроб./ Песнь же богокра́сная воспева́шеся:// сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Припе́в: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ моли́те Бо́га о нас.

Го́споди, Бо́же наш, при́сно прославля́яй вся святы́я,/ ны́не и нас, недосто́йных, сподо́би сыно́вне просла́вити святы́х сро́дников на́ших,/ новому́чеников и испове́дников Росси́йских.

Кровьми́ ва́шими, священному́ченицы, я́ко в Чермне́м мо́ри, потопи́ли есте́ безбо́жныя мучи́тели,/ Це́рковь же Ру́сская, ва́ми крася́щися,/ похвалы́ побе́дныя, я́ко земля́ обетова́нная мед и млеко́, вам источа́ет.

Егда́ даде́ся вам благода́ть не то́чию во Христа́ ве́ровати,/ но и по Нем страда́ти,/ немо́кренно пучи́ну кро́вных мук проидо́сте, святи́и му́ченицы,/ ве́рным сыново́м росси́йским о́браз я́вльше,/ и со дерзнове́нным испове́данием во врата́ Небе́сная внидо́сте.

Богоро́дичен: Приими́ песнь хвале́бную, от недосто́йных уст возноси́мую,/ препросла́вленная Ма́ти Бо́жия.

Песнь 3

Ирмо́с: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное, Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотя́ше умре́ти,/ Сам, Сый, Себе́ предпожре́:/ яди́те, вопия́, Те́ло Мое́// и ве́рою утверди́теся.

Егда́ бу́ря нече́стия на Це́рковь Ру́сскую воздви́жеся,/ вы, святи́и новому́ченицы, страда́ньми ва́шими со тща́нием укроти́сте ю/ и по́двиги ва́шими Правосла́вие утверди́сте.

Му́ки ве́лия за Це́рковь Христо́ву претерпе́сте, святи́и новому́ченицы,/ моли́те утверди́тися ей незы́блемей и непоколеби́мей до сконча́ния ве́ка.

Страда́ньми и испове́данием Христа́, святи́и сро́дницы на́ши,/ вше́дше в Небе́сная селе́ния, я́ко дре́вле Изра́иль в зе́млю обетова́нную,/ оте́чество ва́ше земно́е, Русь Святу́ю, в любви́ сохраня́йте моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Небе́сных круго́в вы́шшая/ и сла́вою Боже́ственною преукраше́нная, Де́во Ма́ти Бо́жия,/ спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́к новому́чеников, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Днесь новому́ченицы Росси́йстии/ в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу Бо́жию/ и со А́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу:/ благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь,/ и си́ла, и кре́пость/ на́шему Бо́гу/ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́кос:

Кра́сный ли́че, светоза́рнии и боже́ственнии свети́льницы,/ Све́ту вели́кому предстоя́ще при́сно, богоблаже́ннии му́ченицы,/ и отту́ду испуща́емыми невече́рняго Божества́ сия́нии, всегда́ просвеща́еми и обожа́еми,/ ве́рою па́мять ва́шу соверша́ющия боже́ственную просвети́те,/ и омраче́ния и страсте́й и бед и зло́бы изба́вите,/ моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Седа́лен, глас 2:

Но́вии страстоте́рпцы Росси́йстии,/ му́ченически по́прище земно́е сконча́вшии и страда́ньми дерзнове́ние ко Го́споду приобре́тшии,/ моли́теся Ему́, вас укре́пльшему,/ да и мы, егда́ на́йдет на ны испыта́ния час,/ му́жества дар Бо́жий восприи́мем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Не премолчи́м при́сно, Богоро́дице Де́во,/ благода́рственно воспева́ти от се́рдца Твоя́ ми́лости, Влады́чице, раби́ Твои́,/ вопию́ще и глаго́люще: Пресвята́я Де́во, предвари́, и изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых,/ и от ну́жды и вся́каго преще́ния,/ Ты бо еси́ на́ше заступле́ние.

Песнь 4

Ирмо́с: Прови́дев проро́к/ та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́:/ положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче Ще́дрый,/ Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й,// очище́ние в мир посла́л еси́.

Всем конце́м земли́ яви́ся чу́до смотре́ния Твоего́, Влады́ко,/ кро́вию бо новому́ченик, я́ко водо́ю, угаси́л еси́ в Росси́йстей земли́ пла́мень нече́стия и развраще́ния/ и спасл еси́ лю́ди Твоя́.

Сла́ву Бо́жию унасле́довасте, новому́ченицы, просия́вшии в земли́ на́шей,/ отве́ргшеся бо себе́ и страх сме́ртный препобеди́вше,/ любо́вь к Бо́гу да́же до сме́рти му́жественне сохрани́ли есте́.

По́двигом до́брым подвиза́вшиися, святи́и новому́ченицы Росси́йстии,/ к покая́нию и доброде́тельному житию́ подви́гните на́с,/ да и мы ва́шими моли́твами сподо́бимся прославля́ти Го́спода во Ца́рствии Его́.

Богоро́дичен: На Твой наде́ющеся покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ со святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими прославля́ем милосе́рдие Твое́.

Песнь 5

Ирмо́с: Сою́зом любве́/ связу́еми, апо́столи,/ влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше,/ кра́сны но́ги очища́ху,// благовеству́юще всем мир.

Дерзнове́нно, святи́и, испове́дали есте́ Го́спода пред отсту́пники и гони́тели:/ с на́ми Бог, взыва́юще, разуме́йте и покаря́йтеся,/ стра́ха ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся, я́ко с на́ми Бог.

Уврачу́йте моли́твами ва́шими, святи́и новому́ченицы Росси́йстии,/ лю́ди богобо́рныя, враждо́ю и уби́йствы ды́шущия,/ и мир стране́ на́шей и ве́рным лю́дем да́руйте.

Предстоя́ще Христу́, власть иму́щу суди́ти всему́ ми́ру,/ святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ очи́стите нас от грехо́в на́ших моли́твами ва́шими,/ да не с ми́ром осужде́ни бу́дем.

Богоро́дичен: Водворя́ет ны змий во юдо́ль пла́ча и ча́яния злых,/ не мо́жем терпе́ти ско́рби своея́, взыва́ху новому́ченицы,/ Ты же, Богороди́тельнице, просте́рла еси́ им покро́в Свой/ и спасла́ еси́ от сете́й вра́жиих.

Песнь 6

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, волне́ния не ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на, Влады́це, вопию́ Ти:// от тли мя возведи́.

Во́лны безбо́жнаго нече́стия тща́хуся потопи́ти кора́бль Це́ркве Ру́сския,/ Ты же, И́стинный Ко́рмчий, спасл еси́ ше́ствующия на нем моли́твами страстоте́рпцев Росси́йских, вопию́щих:/ Го́споди Сил, из смертоно́сныя глубины́ возведи́ ны.

Безбо́жнии Ка́иновы вну́цы святы́ни церко́вныя поруга́нию и огню́ преда́ша,/ оби́тели разори́ша, хра́мы я́ко ово́щная храни́лища соде́яша,/ христолюби́выя лю́ди в темни́цы заключи́ша и уму́чиша./ Вы же, страстоте́рпцы, с любо́вию учи́ли есте́:/ сие́ бысть по грехо́м на́шим, лю́дие, пока́йтеся.

Увы́ нам, увы́, вопия́ху испове́дницы Росси́йстии,/ ви́дяще, я́ко безу́мнии богобо́рцы святы́ни земли́ на́шея разори́ша,/ оби́тели я́ко узи́лища темни́чная соде́яша,/ хра́мы Бо́жии в скве́рная и позо́рищная места́ обрати́ша/ и кровь христиа́нскую в них пролия́ша./ Сего́ ра́ди опустоши́шася сердца́ нечести́вых/ и живо́т их а́ду прибли́жися.

Богоро́дичен: Изведи́ нас из ро́ва поги́бели/ и уврачу́й на́ша грехо́вныя я́звы, Пресвята́я Ма́ти Де́во,/ да неосужде́нно сподо́бимся при́сно прославля́ти новому́ченики Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.

Конда́к и и́кос воскре́сны.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени,/ ороша́еми поя́ху:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

О́троцы в Вавило́не дре́вле, я́ко основа́ние,/ новому́ченицы же Росси́йстии ны́не, я́ко увенча́ние,/ с ли́ки страстоте́рпец при́сно взыва́ют:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ новому́ченицы же Росси́йстии, тем подража́юще,/ гоне́ния безбо́жных в ничто́же вмени́ша,/ те́мже ны́не согла́сно с ни́ми воспева́ют:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Днесь торжеству́ет Це́рковь Ру́сская,/ святи́и бо новому́ченицы, сро́дницы на́ши,/ к ликостоя́нием святы́х, от ве́ка Бо́гу благоугоди́вших, присовокупи́вшеся,/ согла́сно с ни́ми воспева́ют хвале́бную песнь:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Предстоя́щи Ти Кресту́ Сы́на Твоего́, Богома́ти,/ ору́жие про́йде ду́шу Твою́,/ те́мже и попече́ние сугу́бое о возлюби́вших Его́ прия́ла еси́,/ и́же Тя сыно́вне велича́ют:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те во вся ве́ки.

Зако́ны Христо́вы возлюби́ша новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ безбо́жная же повеле́ния отри́нуша/ и, ре́вностию о Бо́зе связу́емии,/ Бо́гу побе́дную песнь воспева́ху:/ да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Егда́ земля́ Росси́йская тьмо́ю безбо́жия и Ка́иновым озлобле́нием объя́та бысть,/ тогда́ мно́зи христолюби́вии лю́дие на го́рькия рабо́ты изгна́ни бы́ша/ и глад, мраз, зной и смерть лю́тую му́жественне претерпе́ша,/ ве́рою же, наде́ждею и любо́вию совоку́плени,/ досто́йную воспева́ху песнь:/ да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.

А́нгелов хвалу́ и новому́чеников славосло́вие ми́лостивно прие́мляй,/ не отри́ни, Триипоста́сный Бо́же, от со́нма их и нас, недосто́йных,/ но сподо́би вку́пе с ни́ми воспева́ти:/ да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Зря́щи поруга́ние свята́го уде́ла Своего́,/ скорбя́ше Пречи́стая Ма́ти и держа́вную по́мощь ве́рным лю́дем простира́ше,/ Сы́на же Своего́ усе́рдно моля́ше, взыва́ющи:/ да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня/ и безсме́ртныя трапе́зы/ на Го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/ возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся,// Его́же велича́ем.

Безсме́ртныя трапе́зы и жи́зни ве́чныя во Ца́рствии Бо́жием/ наслажда́ются ны́не новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ испо́лнися бо на них обетова́ние Госпо́дне:/ побежда́ющим дам се́сти со Мно́ю на Престо́ле Мое́м.

Да просла́вятся с ли́ки новому́чеников и испове́дников Росси́йских жены́ богому́дрыя земли́ на́шея,/ я́же, мироно́сиц восприе́мша чин и му́жески Христу́ после́довавша,/ страда́ния за и́мя Его́ претерпе́ша/ и ве́рно отце́м, муже́м и бра́тиям на́шим, Христа́ ра́ди му́чимым, послужи́ша./ Сего́ ра́ди ны́не в жи́зни ве́чней вку́пе с ни́ми/ трапе́зы безсме́ртныя наслажда́ются.

Жизнода́вче Го́споди,/ моли́твами новому́чеников и испове́дников Росси́йских/ упоко́й со все́ми пра́ведными ве́рныя рабы́ Твоя́, за и́мя Твое́ пострада́вшия:/ святи́тели и иере́и, мона́хи и мирски́я,/ ста́рыя, ю́ныя и всяк во́зраст, имену́емыя и неимену́емыя,/ я́ко и́стинныя сы́ны и дру́ги Бо́жия.

Богоро́дичен: Я́ко взбра́нная Воево́да во́инства новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ держа́вный покро́в и ми́лостивное заступле́ние яви́ла еси́, Пресвята́я Де́во, земли́ на́шей,/ опустоша́емей ско́рбными и безбо́жными наведе́нии./ Сего́ ра́ди ны́не мо́лим Тя:/ прости́ лю́ди согре́шшия и сохрани́ Святу́ю Русь.

Свети́лен воскре́сен.

Сла́ва, свети́лен новому́чеников:

Я́ко отре́бие ми́ру бы́ша, святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша,/ искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша,/ свиде́тельствующе о Све́те И́стиннем, Иису́се Христе́, Го́споде на́шем.

И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и новому́чеников 4, со сла́вником. Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Стихи́ры новому́чеников, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ В после́дняя времена́ возсиява́ют му́ченицы/ и пре́лести мрак отгоня́ют,/ ве́ра христиа́нская ны́не возвыша́ется/ и па́дает нече́стие,/ ра́дуются ве́рнии/ и пра́здник новоявле́нным составля́ют,/ вопию́ще Христу́ Бо́гу:// му́чеников похвала́ и побе́да Ты еси́, Всеси́льне.

Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:

Ве́ры броня́ми,/ и щито́м благода́ти,/ и креста́ копие́м вооружи́вшеся,/ сопроти́вным си́лам непобеди́ми бы́сте/ и, я́ко Боже́ственнии храбо́рницы,/ де́монская ополче́ния победи́вше,/ со А́нгелы лику́ете,/ ве́рныя же заступа́ете, и освяща́ете,// и спаса́ете, призыва́емии.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Чуде́с светлостьми́/ со́лнца светле́йше/ при́сно святи́и сро́дницы на́ши/ све́тят конце́м Ру́сския земли́,/ от невече́рняго Све́та облиста́еми,/ и́хже сия́нии/ о́блацы от страны́ на́шея отгоня́ются ва́рварстии// и де́мони побежда́ются.

Сла́ва, глас 6:

Новоявле́нныя зве́зды днесь/ на церко́вней показа́шася тве́рди,/ во мно́зех ме́стех бы́вшии му́ченицы Христо́вы,/ и́хже ублажа́юще, мучениколю́бцы,/ по до́лгу им прирце́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, благоче́стия утвержде́ние и нече́стия обузда́ние;/ ра́дуйтеся, Росси́йския Це́ркве сла́во и безбо́жных посрамле́ние;/ ра́дуйтеся, о́брази терпе́ния и за Христа́ страда́ния./ Ста́ните, непобеди́мии, посреде́ нас у́мне,/ от бед и искуше́ний избавля́юще,// и моли́теся о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

 

Н а  Л и т у р г и́ и

Блаже́нна гла́са на 6, и от кано́на новому́чеников, песнь 3, на 4.

Проки́мен воскре́сен гла́са, и новому́чеников, глас 7: Бог нам Прибе́жище// и Си́ла. Стих: Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́.

Апо́стол дне, и новому́чеников, к Ри́мляном, зача́ло 99.

Аллилуиа́рий воскре́сен гла́са, и новому́чеников, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.

Ева́нгелие дне, и новому́чеников, от Луки́, зача́ло 105 и 106. Коне́ц: В терпе́нии ва́шем стяжи́те душа́ ва́ша.

Прича́стен воскресен, и новому́чеников: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде,/ пра́вым подоба́ет похвала́.

Моли́тва

О святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии:/ святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы,/ ца́рственнии страстоте́рпцы,/ благове́рнии кня́зие и княги́ни,/ до́блии во́ини, мона́си и мирсти́и,/ благочести́вии му́жие и жены́,/ во вся́цем во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии,/ ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии/ и вене́ц жи́зни от Него́ прия́вшии!/ Вы во дни гоне́ния лю́таго,/ зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго,/ на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех земны́х,/ в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих/ о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́./ Ны́не же, в раи́ сла́дости наслажда́ющеся,/ пред Престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстои́те/ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со А́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите./ Сего́ ра́ди мы, недосто́йнии,/ мо́лим вас, святи́и сро́дницы на́ши:/ не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего,/ грехо́м Ка́инова братоуби́йства,/ поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго./ Умоли́те Го́спода Сил,/ да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре сем многомяте́жнем и лука́вом;/ да возроди́т в земли́ на́шей дух братолю́бия и ми́ра;/ да па́ки бу́дем мы ца́рское свяще́ние,/ род Бо́жий, избра́нный и святы́й,/ при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Зри. А́ще Неде́ля мытаре́ва или́ блу́днаго.

На вели́цей вече́рни на Господи, воззвах: стихи́ры воскре́сны 3, и Трио́ди 3, и новому́чеников 4. Сла́ва: Трио́ди. И ны́не: Богоро́дичен 1-й гла́са. На лити́и стихи́ра хра́ма, та́же Трио́ди хвали́тны. Сла́ва: новому́чеников. И ны́не: Трио́ди. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва: новому́чеников. И ны́не: Трио́ди [зри сла́вник на стихо́вне ве́чера]. На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во: два́жды, и новому́чеников, еди́ножды.

На у́трени на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва: новому́чеников. И ны́не: Богоро́дичен воскре́сен. По кафи́смах седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их. По полиеле́и два седа́льна новому́чеников, глас 4. Сла́ва: полиеле́йный седа́лен новому́чеников, глас 6. И ны́не: Богоро́дичен, глас 8. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и Трио́ди на 4, и новому́чеников на 4. Катава́сия по уста́ву. По 3-й пе́сни конда́к, и́кос и седа́лен новому́чеников. И ны́не: Трио́ди. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос Трио́ди. Свети́лен воскре́сен. Сла́ва: новому́чеников. И ны́не: Трио́ди. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и новому́чеников со сла́вным 4, с припе́вы их. Сла́ва: Трио́ди. И ны́не: Преблагослове́нна еси́:

На Литурги́и блаже́нна гла́са на 4, и Трио́ди, песнь 3-я, на 4, и новому́чеников, песнь 6-я, на 4. Проки́мен, Апо́стол, Аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен дне и новому́чеников.

А́ще Неде́ля мясопу́стная.

На вели́цей вече́рни на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и Трио́ди 4, и новому́чеников 3.

На у́трени кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Трио́ди на 6, и новому́чеников на 4. На хвали́тех по стихи́рах новому́чеников пое́м стихи́ру Трио́ди: Предочи́стим себе́: с припе́вом ея́.-
Яндекс.Метрика