Служба Собору Липецких святых

Ме́сяца сентября́ в 10-й день
Всех святы́х, в земли́ Ли́пецкой просия́вших

НА МА́ЛЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры святы́х, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небеса́ ны́не ра́дуются/ и земля́ с челове́ки весели́тся,/ днесь бо земля́ Ли́пецкая/ соверша́ет торжество́ святы́х свои́х,/ и́хже моли́твами и предста́тельством Богоро́дицы// Це́рковь и страну́ на́шу в ми́ре соблюди́, Многоми́лостиве.

Небе́снии на́ши предста́телие,/ от дре́вних лет да́же и до ны́не просия́вшии,/ прииди́те, ста́ните посреде́ нас неви́димо,/ предначина́юще торжество́ и пе́ние,/ и ра́дости духо́вныя испо́лните// ваш пра́здник любо́вию соверша́ющих.

Небе́снаго Ца́рствия зве́зды пресве́тлыя,/ земна́го Оте́чества кре́пцыи засту́пницы,/ святи́и вси, в земли́ Ли́пецкой просия́вшии,/ и ны́не ча́да ва́ша собери́те к торжеству́,/ вас бо моли́твенники те́плы// ко Го́споду и Богоро́дице стяжа́хом.

Небе́сным чино́м подо́бницы/ и земноро́дным ко спасе́нию наста́вницы,/ собо́ре святы́х Ли́пецких,/ моли́те за ны, ве́рою к вам прибега́ющия,/ я́ко на вас упова́ние// по Бо́зе и Богоро́дице возложи́хом.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Кто дово́льно по досто́инству пе́ти возмо́жет,/ от А́нны неизре́ченно младе́нствующую Де́ву?/ го́ры у́бо и хо́лми, сла́дость иска́пайте днесь,/ всех бо Жи́знь и Очище́ние млеко́м пита́ется,// Богоро́дица Чи́стая.

На стихо́вне стихи́ры священному́ченика Уа́ра, глас 7:

Презре́в вре́менная,/ святы́й священному́чениче Уа́ре,/ и на суди́щи му́жески испове́дав Христа́,/ вене́ц му́ченический от Него́ прия́л еси́/ и ны́не, име́я дерзнове́ние,/ Того́ моли́, я́ко Бо́га Всеси́льна,/ па́ству Ли́пецкую утверди́ти// и мир умири́ти.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Всехва́льне священному́чениче Уа́ре,/ ничто́же тя разлучи́ от любве́ Христо́вы:/ ни сро́дство, ни дру́жество, ни благ земны́х обеща́ние,/ ни заточе́ния и сме́рти преще́ние,/ я́ко бо сокро́вища му́ки вмени́в,/ Христу́ сораспя́лся еси́,// Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Священному́чениче Уа́ре богому́дре,/ а́нгеле Це́ркве Ли́пецкия,/ тя ни земля́ потаи́ла есть,/ ни зло́ба люде́й богопроти́вных сокры́ла есть,/ но отверзо́шася тебе́ ра́йския две́ри,/ и в со́нме новому́ченик Христу́ предсто́иши,/ моли́ за па́ству твою́,// ве́рою твоя́ страда́ния почита́ющую.

Сла́ва, новому́чеников, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м новому́ченики Христо́вы?/ разделе́нныя телесы́ и совоку́пленныя ду́хом,/ новозакла́нныя а́гнцы от земли́ Ру́сския:/ о́ви у́бо без ми́лости убие́ни бы́ша,/ о́ви же во изгна́ниих и темни́цах безве́стно умро́ша:/ сих бо вои́стину досто́йно безсме́ртныя сла́вы венцы́ венча́ет Христо́с Бог наш,// име́яй ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Днесь Всенепоро́чная Чи́стая произы́де от непло́дове,/ днесь вся́ческая ра́дуются в Тоя́ рождестве́./ Ада́м уз разреша́ется,/ и Е́ва кля́твы свободи́ся,/ Небе́сная вся веселя́тся,/ и мир челове́ком да́руется./ Мы же, славосло́вяще, вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,// в челове́цех благоволе́ние.

Тропа́рь святы́х, пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8: пра́здника 3, и святы́х 5.

Стихи́ры святы́х, глас 1.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О, ди́вное чу́до!/ Собо́р святы́х в земли́ Ли́пецкой явля́ется днесь/ и моли́твенницы к Бо́гу те́плии святи́и сро́дницы нам быва́ют,/ весели́теся, гра́ди и ве́си земли́ на́шея,/ гра́жданы возрасти́вшия Небе́снаго Ца́рствия;/ возопии́м, ве́рнии, таковы́я иму́ще в беда́х засту́пники:/ собо́ре святы́х, ра́дуйся,/ предста́тельством бо ва́шим Госпо́дь подае́т лю́дем Свои́м// спасе́ние и ве́лию ми́лость.

О, ди́вное чу́до!/ В земли́, я́же дре́вле пуста́ и окра́инна бысть,/ иде́же неве́рных и разбо́йник шата́ния,/ иде́же непоко́рство и нра́вы же́стоки,/ та́мо ра́йская жизнь процвете́ от преподо́бных и святы́х Твои́х, Го́споди,/ ти́и бо ожесте́вшая людска́я сердца́ теплото́ю ве́ры оживи́ша,/ плодоно́сны сия́ соде́лаша/ и при́сно мо́лят Тя, Христе́,// пода́ти нам ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 3:

Святи́телей Христо́вых Ти́хона и Уа́ра,/ Ли́пецкия земли́ украше́ния, днесь воспои́м:/ пе́рваго, я́ко основа́ние,/ ду́хом любве́ Христо́вы ча́да Це́ркве породи́вшаго,/ втора́го же, я́ко увенча́ние,/ во дни гоне́ний па́ству от раско́ла и собла́знов сохра́ньшаго,/ ти́и бо в со́нме святи́телей земли́ Ли́пецкия,/ мо́лят Христа́ Бо́га// Оте́честву своему́ в ми́ре спасти́ся.

А́нгельскаго жития́ возжеле́вше,/ преподо́бнии отцы́ и ма́тери на́ша,/ Иларио́не затво́рниче, Иоа́нне блаже́нне,/ ста́рицы Да́рие и Серафи́мо,/ и вси, в земли́ на́шей преподо́бно пожи́вшии,/ вы уте́шителие и наста́вницы лю́дем яви́стеся,/ неду́гов цели́телие, бесо́в прогони́телие// и моли́твенницы о душа́х на́ших.

Святы́х новому́чеников и испове́дников па́мять пра́зднующе,/ прииди́те, вси лю́дие, почти́м:/ архипа́стыри и па́стыри,/ мона́хи и мирски́я,/ му́жы и жены́ немощны́я,/ ти́и бо, руга́ния и ра́ны ни во что́же вмени́вше/ и по́двигом до́брым подвиза́вшеся,/ подо́бницы страсте́м Спа́са Христа́ яви́шася,// ны́не же мо́лятся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте:

Ра́дуется днесь оби́тель Задо́нская,/ благослове́нием Богома́тере осене́нная,/ и свети́льником вели́ким Ти́хоном просла́вленная,/ с не́юже ликовству́ют и про́чия оби́тели земли́ Ли́пецкия,/ подви́жников и ста́рцев мно́жество возрасти́вшия./ Мы же, днесь слу́жбу соверша́юще/ и гробо́м святы́х оте́ц и ма́терей на́ших/ любе́зно покланя́ющеся, мо́лимся:/ упоко́й, Го́споди, послужи́вшия Тебе́ ве́рно/ и моли́твами их це́рквам благостоя́ние да́руй// и душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, глас 2:

Что шум пра́зднующих быва́ет?/ Иоаки́м и А́нна торжеству́ют та́йно,/ ра́дуйтеся с на́ми, глаго́люще, Ада́ме и Е́во, днесь:/ я́ко и́мже дре́вле преступле́нием затвори́ша рай,/ плод благосла́вен нам даде́ся,/ Богоотрокови́ца Мари́я,// отверза́ющи его́ всем вход.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́, я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х./ Да позна́ете и ве́руете Ми/ и разуме́ете, я́ко Аз есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин Бог, и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/ уничижи́х и не бе в вас чу́ждий./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Иису́са, сы́на Сира́хова, чте́ние (глава́ 44, 1-14):

Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́./ Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка./ Госпо́дствующе во ца́рствиих свои́х/ и му́жие, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м,/ провеща́вшии во проро́чествах,/ старе́йшины люди́й в сове́тех/ и в ра́зуме писа́ния люди́й./ Прему́драя словеса́ в наказа́нии их,/ и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих:/ му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию,/ ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х./ Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша/ и во днех их похвала́./ Суть от них, и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́:/ и суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии,/ и бы́ша, я́ко не бы́вше, и ча́да их по них./ Но си́и му́жие ми́лостивии,/ и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша:/ с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие,/ исча́дия их в заве́тех:/ оста́ся се́мя их, и ча́да их по них:/ до ве́ка пребу́дет се́мя их,/ и сла́ва их не потреби́тся:/ телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша,/ а имена́ их живу́т в ро́ды./ Прему́дрость их пове́дят лю́дие,/ и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие — сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. / Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ра хра́ма, и новому́чеников, глас 6:

А́ще и разоре́ни бы́ша хра́ми/ и оби́тели и́ноческия от рук беззако́нных,/ и вси, хотя́щии благоче́стно жи́ти, гони́ми бы́ша,/ оба́че не оскуде́ земля́ Ру́сская испове́дники но́выми,/ и́же от всех преде́л ея́/ благоуха́ние по́двигов свои́х/ и кровь страда́ния Бо́гу принесо́ша./ И ны́не, просла́вльшему их Христу́ предстоя́ще,/ мо́лятся приле́жно о нас,// любо́вию соверша́ющих све́тлое их торжество́.

Сла́ва, глас то́йже:

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших,/ спаса́яй упова́ющия на Тя,/ И ны́не не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ возлю́бленных Твои́х ра́ди,/ даждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди,/ и да разуме́ют вси,/ я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог еди́н// и сла́вен по всей вселе́нней.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Благослове́нна еси́, Влады́чице,/ Держа́вная Засту́пнице ро́да на́шего,/ страда́льцев утвержде́ние и ве́рных похвало́./ И ны́не не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ спаса́ющи рабы́ Твоя́ от вся́ких лю́тых,/ да сла́вится свято́е и благослове́нное и́мя Твое́// по всей Ру́сстей земли́.

На стихо́вне стихи́ры святы́х, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Земле́ Придонска́я,/ гра́де дре́вний Е́льче,/ не ктому́ нарече́шися непло́ды,/ се бо ве́лий сонм святы́х твои́х,// я́коже плод кра́сный, Спа́су прино́сится.

Стих: Го́споди Го́сподь наш,// я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.

Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ в ко́емждо обновля́яй дарова́ния,/ и́миже Це́рковь украша́ется,/ и во всех Еди́н Сый,// прославля́емый во ве́ки.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,// удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Прииди́те, ве́рнии,/ просла́вим любо́вию/ избра́нныя от ро́да на́шего,/ предстоя́щия за ны Христу́// и Оте́чество от бед избавля́ющия.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Свят еси́,/ О́тче, Сы́не и Ду́ше,/ во святы́х почива́яй/ и те́ми прославля́емый// челове́ком во спасе́ние.

И ны́не, пра́здника, глас и подо́бен то́йже:

Храм Бо́жий,/ Еди́на Богоро́дица,/ от непло́дове/ и неражда́ющия происхо́дит,// и ра́дуется Ада́м взыва́я.

Или́ и́на стихи́ра пра́здника, глас то́йже. Самогла́сен:

Пронарече́нная всех Цари́ца,/ Бо́жие оби́телище,/ от непло́дныя днесь утро́бы про́йде, А́нны сла́вныя,/ Присносу́щнаго Существа́ Боже́ственное пребыва́лище,/ Е́юже безсту́дный ад попра́ся,/ и всеро́дная Е́ва в тве́рдую жизнь вво́дится./ Той досто́йно возопии́м:// блаже́нна Ты в жена́х, и Плод чре́ва Твоего́ благослове́н.

Тропа́рь собо́ра святы́х, глас 4:

Днесь ра́дуется све́тло Ли́пецкая земля́,/ прославля́ющи святы́я своя́,/ ве́рно Го́сподеви послужи́вшия/ и Це́рковь Ру́сскую украси́вшия./ О преди́внии сро́дницы на́ши,/ святи́телие, преподо́бнии, новому́ченицы и испове́дницы,/ в по́двизех и страда́ниих Бо́гу угоди́вшии/ и о́браз благоче́стия в житии́ нам показа́вшии,/ Оте́чество на́ше соблюди́те в ми́ре и благоде́нствии/ и на пути́ земна́го стра́нствия на́шего/ те́плии засту́пницы и споспе́шницы бу́дите,/ посреде́ искуше́ний же и бед// к ве́чному Оте́честву нас приводя́щии.

А́ще изво́лит настоя́тель твори́ти бде́ние, на благослове́нии хле́бов тропа́рь собо́ра святы́х, два́жды, и тропа́рь пра́здника, еди́ножды. А́ще полиеле́й, тропа́рь святы́х, еди́ножды. Сла́ва, тропа́рь священному́ченика Уа́ра. И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь священному́ченика Уа́ра, глас 4:

Правосла́вныя ве́ры ревни́телю,/ раско́лов искорени́телю и безбо́жия обличи́телю,/ моли́твою и трудо́м Творцу́ твоему́ да́же до кро́ве послужи́л еси́,/ пе́рвый святи́телю Ли́пецкий Уа́ре,// о нас Христу́ Бо́гу моли́ся.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, еди́ножды, и собо́ра святы́х, еди́ножды. Сла́ва, священному́ченика Уа́ра. И ны́не, пра́зника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен новому́чеников, глас 4:

Чу́до ве́лие яви́ся нам в после́дния дни, я́ко моли́твами но́вых му́чеников призре́ Госпо́дь на смире́ние на́ше и возвели́чи Це́рковь Ру́сскую, воспева́ющую Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Иу́до, велича́йся, и да весели́тся Дави́д: Ада́ме, обнови́ся, и да крепи́тся Леви́й, от ни́хже мне роди́ся Христо́с. Дви́гни цевни́цу, песнопи́сче, и глаго́ли: кто есть роди́вшаяся, Ю́же нарица́еши Дщерь? Пита́тельница есть Жи́зни на́шея, Ма́ти Христа́ Бо́га.

По 2-м стихосло́вии седа́лен святы́х, глас 8:

Апо́столов пропове́данием и отце́в догма́ты, преподо́бных терпе́нием и кро́вию новому́ченик утверди́вшеся, ве́рнии, мо́лим Ти ся, Всеще́дрый Бо́же: Це́рковь Ру́сскую необори́му сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника (зри ни́же пи́сан),

или́ Богоро́дичен Страстны́я ико́ны, глас 8:

Днесь велича́ет ра́достно Спаси́теля Ли́пецк град, я́ко свет со́лнечный восприе́м чудотво́рную Твою́ ико́ну, Влады́чице Богоро́дице, и с любо́вию сла́вит Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и ми́лости и цельбы́ Твоя́, на нас излия́нныя, я́ко повеле́ла еси́ обнести́ о́браз Твой чудотво́рный о́крест гра́да Ли́пецка, да очи́стится святы́нею Твое́ю возду́х от я́зи смертоно́сныя, и да возблагодаря́т вси лю́дие неизрече́нную любо́вь Святы́я и Неразде́льныя и Живонача́льныя Тро́ицы.

Или́ пра́здника, глас то́йже:

Обнови́ся, Ада́ме, ра́дуйся, Е́во, весели́ся, Дави́де, благоду́шствуй, А́нно, и́бо Ма́ти Зижди́теля твоего́ ражда́ется пресла́вно; лику́ет, обно́вльшися, вся земля́ и ра́дуется, оде́яна во оде́жду; всяк язы́к, лику́я, да вопие́т ны́не Мари́и: блаже́н дом Дави́дов, я́ко пита́ет Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ вси святи́и, в земли́ Ли́пецкой просия́вшии,/ гра́ды и ве́си на́ша доброде́тельми ва́шими озари́вшии// и о́браз спасе́ния нам светоявле́нно показа́вшии.

И́но велича́ние:

Велича́ем вас,/ вси святи́и, в земли́ Ли́пецкой просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние.

Возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них.

И похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́.

Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля.

Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их.

Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся.

По полиеле́и седа́лен новому́чеников, глас 4:

Ева́нгельскаго се́яния плод стори́чный яви́шася му́ченицы, от преде́л земли́ на́шея в жи́тницу Небе́сную со́браннии, тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника,

или́ Богоро́дичен Еле́цкия ико́ны, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется дре́вний град Еле́ц, помина́я сла́вное чу́до Пресвяты́я Богоро́дицы: егда́ бо на сто́гнах первопресто́льныя Москвы́ ико́ну Ея́ чу́дную лю́дие моско́встии срета́ху, тогда́ Сама́ Влады́чица, на горе́ Аргама́чстей во гра́де Ельце́, на сре́тение нечести́вому Тамерла́ну изше́дши, гро́зное его́ наше́ствие вспять обрати́. Сего́ ди́внаго явле́ния изображе́ние на новопи́санней ико́не зря́ще и Засту́пницу на́шу за вся благодея́ния благодаря́ще, уми́льно Ей взыва́ем: не оста́ви нас, Ма́ти Бо́жия.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде,// пра́вым подоба́ет похвала́. Стих: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

(Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго)

Ежеле́тнюю па́мять днесь/ святы́х сро́дников на́ших соверша́юще,/ досто́йно сия́ да ублажи́м./ Ти́и вои́стину вся блаже́нства Госпо́дня проидо́ша:/ обнища́вше бо ду́хом, обогати́шася/ и, кро́тцы бы́вше, зе́млю кро́тких насле́доваша;/ пла́кавше, уте́шишася;/ алка́вше пра́вды, насы́тишася;/ ми́ловавше, поми́ловани бы́ша;/ чи́сти бы́вше се́рдцем, Бо́га я́коже мо́щно узре́ша;/ миротвори́вше, Боже́ственнаго сподо́бишася сыноположе́ния;/ гони́ми же и му́чими пра́вды ра́ди и благоче́стия бы́вше,/ на Небесе́х ны́не веселя́тся и ра́дуются,/ и приле́жно мо́лятся Го́сподеви// поми́ловатися Оте́честву на́шему.

Кано́н пра́здника на 6, и святы́х на 8, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю/ и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу,// я́ко просла́вися.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ли́пецкия, моли́те Бо́га о нас.

Прииди́те, ве́рнии, согла́сно возвели́чим собо́р святы́х, от дре́вних родо́в и доны́не в земли́ на́шей Бо́гу послужи́вших и при́сно со А́нгелы Того́ воспева́ющих: я́ко просла́вися.

Васи́лия, пе́рваго архипа́стыря Ряза́нскаго, по вода́м ди́вно прише́дшаго, Ио́ну, Феодори́та и Мисаи́ла, от язы́к убие́ннаго, Филаре́та же, Гаврии́ла и Меле́тия, по́слежде в Ряза́ни епи́скопствовавшия, я́ко святи́тели земли́ на́шея днесь ублажи́м.

Святи́телю о́тче Алекси́е, Моско́вский чудотво́рче, Руси́ Правосла́вныя свети́льниче, град Еле́ц благослове́нием твои́м утверди́вый, ны́не и нас от бед, скорбе́й и боле́зней сохрани́.

Митрофа́не, архипа́стырю гра́да Воро́нежа, па́стве твое́й, царю́ и Оте́честву трудолю́бно служа́, преще́ния госуда́рева не убоя́лся еси́ и и́долы упраздни́л еси́, Еди́ному Бо́гу поя́: я́ко просла́вися.

Питири́ме, а́нгеле Це́ркве Тамбо́вския и ди́вный святи́телю, ни́вы Христо́вы де́лателю, язы́ческих обы́чаев и раско́ла искорени́телю, ны́не тя почита́ющим благослове́ние и мир подава́й.

Богоро́дичен: Прииди́те, собери́теся, правосла́внии лю́дие, в пречестны́й храм Всенепоро́чныя Влады́чицы и возопи́йте, уми́льно моля́щеся, к честно́му Ея́ о́бразу взира́юще: Богоро́дице Безневе́стная, восхваля́ющия Тя спаса́й.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,// возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Ти́хоне, свети́льниче Воро́нежский, Еле́цкий и Задо́нский, па́стырем наста́вник, си́рым и убо́гим оте́ц яви́лся еси́, кро́тостию а́нгельскою и моли́твою чистоту́ стяжа́в, уте́шитель и моли́твенник был еси́ к тебе́ притека́ющим.

Святи́телю Анто́ние, любому́дрия и смире́ния о́бразе, в пеще́ры Ки́евския, я́ко во учи́лище духо́вное, от ми́ра прите́к, та́мо небе́сныя жи́зни навы́кл еси́, на ка́федру же земли́ Воро́нежския возведе́н, мо́щи святи́теля Митрофа́на обрести́ сподо́бился еси́. С ни́мже вку́пе тя прославля́ем.

Святи́тели прему́дрыя Инноке́нтия Херсо́нскаго, златоу́ста Це́ркве Ру́сския, и Феофа́на, затво́рника Вы́шинскаго, благоче́стия учи́тели и чистоты́, я́ко цве́ты благоуха́нныя земли́ на́шея Бо́гу в моли́тву прино́сим.

Прииди́те, лю́дие, преподо́бныя отцы́ и ма́тери на́ша восхва́лим, и́же, а́нгельски во пло́ти пожи́вше и моли́твами свои́ми Небеса́ к земли́ приклони́вше, ны́не предста́тельствуют пред Бо́гом о спасе́нии душ на́ших.

Иларио́на преподо́бнаго воспои́м, стра́нника на земли́ и прише́льца, в де́брех и верте́пех скита́вшагося, последи́ же в затво́ре, в поще́нии и слеза́х по вся дни Бо́гу предстоя́вшаго и ны́не све́том дарова́ний духо́вных нас озаря́ющаго.

Богоро́дичен: Всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну Влади́мирскую, я́ко заступле́ние кре́пко и сте́ну неруши́му, ру́сстии лю́дие стяжа́хом, те́мже и мо́лим Ти ся, Присноде́во, побе́ду на враги́ Оте́честву на́шему дарова́ти.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен святы́х, глас 4:

И́же доброде́телей подви́жницы, от Ли́пецкия земли́ возсия́вше, я́ко и́стиннии во́ини Христа́ Бо́га, во вся́ком чи́не и вся́ким по́двигом Тому́ угоди́вше, Ду́ха Свята́го сосу́ди честни́и яви́стеся, Его́же де́йствием све́тло укра́шени, ве́рныя ко спасе́нию наставля́ете, но, я́ко иму́ще дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помина́йте земно́е Оте́чество ва́ше и не забу́дите посеща́ти ча́да своя́, ве́рою и любо́вию вас почита́ющая.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

От ко́рене Иессе́ева, и от чресл Дави́довых, Богоотрокови́ца Мариа́м, ражда́ется днесь нам: ра́достию бо ра́дуются вся́ческая и обновля́ются. Сра́дуйтеся ку́пно, не́бо и земля́; восхвали́те Ю́, оте́чествия язы́к. Иоаки́м весели́тся, и А́нна торжеству́ет, зову́щи: непло́ды ражда́ет Богоро́дицу, и пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Песнь 4

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог.// Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему.

Ли́пецкия земли́ украше́ние, ста́рче Амвро́сие, Иларио́ном затво́рником благослове́нный, и преподо́бне Некта́рие, от гра́да Ельца́ во оби́тель О́птину благода́тию при́званный, Оте́чества ва́шего не забу́дите.

Иоа́нна Сезе́новскаго блаже́ннаго, нра́вом младе́нствовавша, умо́м же му́жа соверше́нна ве́дуще, Христо́ви де́вство свое́ сохра́ньша и Тому́ сораспя́вшася во́лею, со Иларио́ном Троеку́ровским и подви́жники Задо́нскими и Еле́цкими, ве́рнии, вси похва́лим.

Да возра́дуется ны́не Шо́вская весь, моли́твами Иоа́нна блаже́ннаго добропло́дна я́вльшися, из тоя́ бо изы́де Силуа́н, ди́вный подви́жник горы́ Афо́нския, и́же, плач Ада́мов в се́рдце свое́ восприе́м, о спасе́нии ми́ра при́сно моля́шеся.

Послуша́ния та́йну позна́вши, Да́рие преподо́бная, от у́тра жития́ твоего́ да́же до ве́чера де́лания сего́ не оста́вила еси́, те́мже с наста́вником твои́м Иоа́нном тя ублажа́ем.

Пе́рвую игу́мению Сезе́новскую Серафи́му почти́м, и́нокиням му́друю наста́вницу, к лю́дем Бо́жиим в любви́ не оскудева́ющую.

Богоро́дичен: Дави́д пред киво́том ликовству́ет, леви́ти же благогове́йно слу́жат, мы же Тя, Богороди́тельнице Чи́стая, усе́рдно мо́лим, гла́сы моле́бными приле́жно вопию́ще: ра́дуйся, Засту́пнице гра́да на́шего.

Песнь 5

Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы,// И́мя Твое́ имену́ем.

Егда́ пре́дал еси́ нас, Влады́ко, в ру́ки враго́в беззако́нных и ме́рзких отсту́пников, смире́ни бы́хом по всей земли́ грех ра́ди на́ших, тогда́ ве́рнии сы́ны и дще́ри Ру́сстии всех Соде́теля и Спа́са Тя испове́даху и кровь свою́ непоро́чно Тебе́ принесо́ша во всесожже́ние и же́ртву прия́тну.

Иоа́нна Царскосе́льскаго, я́ко нача́ток новому́чеников Це́ркве Ру́сския, земля́ Данко́вская прино́сит Ти, Го́споди, свое́ порожде́ние. Того́ моли́твами злове́рие и собла́зны от нас отжени́.

Воро́нежския и Задо́нския земли́ первому́ченик яви́лся еси́, Ти́хоне свяще́нне, по соверше́нии бо Безкро́вныя Же́ртвы сам, я́ко а́гнец, пожре́н был еси́ и, от слуг сатани́нских на Ца́рских врате́х хра́ма обе́шен, во врата́ Ца́рствия Небе́снаго невозбра́нно вшел еси́.

Петра́ священному́ченика, ка́меня ве́ры и чистоты́ сокро́вище, уста́вов же церко́вных блюсти́теля до́бляго днесь воспои́м, во у́зах Солове́цких па́ствы своея́ любо́вию не оста́вивша и ны́не во святы́х моще́х па́ки к нам возврати́вшася.

Заха́рие сла́вный, по святи́тели Петре́ епи́скопский жезл и терно́вый вене́ц прие́мый, от мо́ря Бе́лаго до пусты́нь Казахста́нских му́ченическими стопа́ми проше́л еси́, та́мо и смерть вкуси́л еси́. Ны́не па́ки нас собира́еши, глаго́ля: да бу́дем вси еди́ни о Го́споде, в сем бо спасе́ние на́ше.

Богоро́дичен: Ны́не у́бо приступи́те с весе́лием, богоизбра́нное ста́до, ру́сстии собо́ри, ко Пречи́стей Бо́жией Ма́тери и честны́й Ея́ о́браз любе́зно приими́те, се бо Исто́чник Неисчерпа́емый, боже́ственныя во́ды неоску́дно точа́щий, Ю́же, ве́рнии, пое́м и велича́ем.

Песнь 6

Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:// возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди.

Пе́рвый святи́телю Ли́пецкий Уа́ре, па́ствы своея́ утвержде́ние, столпа́ души́ твоея́ ничто́же поколеба́ти возмо́же, в любви́ бо Спа́са Христа́ утвержде́н быв, Того́ да́же до сме́рти не отре́клся еси́.

Святи́телю Се́ргие, гра́ду Ельцу́ украше́ние, у́зы Караганди́нския любве́ твоея́ не связа́ша, та́мо бо па́ству твою́ и убие́нныя за Христа́ моли́твенно помина́ше, за сие́ и на смерть осужде́н был еси́.

Священному́чениче Кири́лле, Це́ркве Ру́сския сла́во, Патриа́рха Ти́хона ве́рный сподви́жниче, ты, в стране́ Тамбо́встей Христу́ послужи́в, святи́теля ея́ Питири́ма чу́днаго в ли́це святы́х просла́вил еси́. С ни́мже тя ны́не благогове́йно почита́ем.

Святи́теля Дими́трия, па́ству Тамбо́вскую от лжеуче́ний но́вых сохра́ньшаго и за Христа́ смерть претерпе́вшаго, со Амвро́сием преподобному́чеником и ины́ми страда́льцы днесь ублажи́м.

Мака́рие священному́чениче, убива́ющих тя благослови́вый, Серафи́ме, лжепа́стырей обличи́телю, Нико́лае, кро́ткий испове́дниче и чудотво́рче, Еле́цкую зе́млю окормля́вшии, омофо́ром моли́тв ва́ших нас покрыва́йте.

Богоро́дичен: Се ны́не весе́лие приближа́ется и скорбь потребля́ется, ве́рнии же спаса́ются и, я́ко от исто́чника, ра́дость почерпа́юще, уми́льно воспева́ют: ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице, спасе́ния на́шего Глави́зно.

Конда́к, глас 3:

Ны́не Це́рковь Ру́сская/ прославля́ет собо́р святы́х земли́ Ли́пецкия,/ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы предстоя́щих/ и о спасе́нии на́шем при́сно хода́тайствующих,/ и́мже и мы благода́рственная пе́ния прино́сим и согла́сно вопие́м:/ ра́дуйтеся, преди́внии чудотво́рцы// и те́плии о нас пред Бо́гом моли́твенницы.

И́кос:

Егда́ разделя́ше Вы́шний язы́ки и разсе́я сы́ны Ада́мовы, тогда́ поста́ви преде́лы язы́ков и вся́кому ме́сту, гра́ду и стране́ А́нгелы Храни́тели дарова́. Той же, я́ко Промысли́тель и Всеблаги́й Бог, Ду́хом любве́ Своея́ созида́яй Це́рковь Ру́сскую, моли́тву святы́х сро́дников на́ших о земне́м Оте́честве ны́не прие́млет и нас со А́нгельскими си́лами собира́ет в торжестве́ их согла́сно пе́ти: ра́дуйтеся, преди́внии чудотво́рцы и те́плии о нас пред Бо́гом моли́твенницы.

Песнь 7

Ирмо́с: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

О любе́зная чето́, еди́н дух во двою́ телесу́ иму́щая, священному́чениче Ти́хоне и Хиони́е испове́днице, за Христа́ пострада́вшии, о́браз честна́го супру́жества нам яви́ли есте́.

Се́ргие правдолюби́ве, испове́дниче Христо́в, во у́зах Солове́цких мно́гая страда́ния претерпе́вый, по́слежде град Лебедя́нь служе́нием твои́м освяти́вый, помина́й любо́вию чту́щия тя.

О, мно́гаго долготерпе́ния твоего́, священному́чениче Михаи́ле! Егда́ бо су́щий с тобо́ю в заточе́нии разбо́йник му́чаше тя и власы́ главы́ твоея́ исто́рже, ты сего́, кро́тостию твое́ю к покая́нию обрати́в, ева́нгельски прости́л еси́ и от ка́зни изба́вил еси́.

Алекса́ндре, па́стырю ве́рный, со диа́коном Михаи́лом, Ли́пецкия земли́ прозябе́ние! Вы, во у́зах Караганди́нских та́йно моли́твы твори́вше, за сие́ и убие́ние прия́сте. Ны́не же, я́ко а́гнцы новозакла́ннии, Христу́ принесо́стеся.

Уче́нии и де́лы Христа́ пропове́давше, па́стырие свяще́ннии Алекса́ндре, Се́ргие, Михаи́ле, Алекса́ндре, Васи́лие, Исма́иле, Михаи́ле, Иоа́нне, Нико́лае и ини́и, и́хже имена́ Бо́гу ве́дома, да́же до сме́рти Спа́су после́довасте и зе́млю на́шу кро́вию свое́ю обагри́сте.

Богоро́дичен: Приими́ мольбы́ раб Твои́х, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, и бу́рю лю́тых страсте́й моли́твами Твои́ми утиши́ и сове́ты враго́в проти́вных разжени́, напа́дающих на ста́до Твое́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,// я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Преподо́бне Гео́ргие испове́дниче, от земли́ Еле́цкия я́ко оре́л возлете́вый, под кро́вом ста́рцев О́птинских воспита́нный, и благода́ть ста́рчества от них восприе́мый, нас, чад твои́х, крила́ми любве́ и моли́тв покры́й.

Преподобному́чениче Васи́лие, Покро́вскаго монастыря́, и́же в Данко́ве, священноархимандри́те, моли́твами твои́ми укрепи́ благоче́стно подвиза́ющихся во оби́телех святы́х.

Преподобному́чениче Пантелеи́моне, дре́внему цели́телю и врачу́ тезоимени́те, со ста́рцы О́птинскими моли́ Многоми́лостиваго Бо́га от страсте́й и неду́гов нам исцели́тися.

Под кро́вом святы́я оби́тели Задо́нския обе́ты мона́шеския прине́с, Фео́доре любоче́стне, сия́ до конца́ соблю́л еси́, изгна́ние же, заточе́ние и смерть претерпе́в, ны́не у Престо́ла Бо́жия моли́твы о нас непреста́нно возно́сиши.

Му́ченицы святы́я А́нну и Евфроси́нию, в земли́ Лебедя́нстей до́мы и ча́да ма́лая Христа́ ра́ди оста́вльшия, вку́пе с му́ченицами Ната́лиею, Алекса́ндрою и Ната́лиею, на страда́ния и смерть себе́ угото́вльшия, с ни́ми же и Ната́лию преподобному́ченицу от гра́да Ельца́, я́ко неве́сты Христо́вы сла́вныя днесь ублажи́м.

Богоро́дичен: Ка́ко Тя, Де́во, по достоя́нию воспои́м, По́мощь тве́рдую, Храни́тельницу жи́зни на́шея и Хода́таицу непрело́жну к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Его́же воспева́ем и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,// непреста́нно велича́ем.

Любо́вию Христо́вою па́ству свою́ объе́млюще, святи́телие богому́дрии, Ду́ха еле́й в сосу́дех се́рдца стяжа́ли есте́, оби́тельми же и хра́мы зе́млю на́шу украси́вше, плод духо́вный в ней возрасти́ли есте́. Те́мже любо́вию вас велича́ем.

Пло́ти, ми́ру и диа́волу не порабо́тавше, преподо́бнии, любо́вию к Бо́гу распя́ли есте́ плоть со страстьми́ и похотьми́ и, чи́сте Чи́стому предстоя́ще, при́сно мо́лите о спасе́нии на́шем.

Ми́ру, горды́нею одержи́мому, посмея́вшеся, блаже́ннии Христа́ ра́ди юро́дивии, и му́дрость ве́ка сего́ презре́вше, та́йны ве́ка гряду́щаго от Бо́га позна́сте и на неви́димыя враги́ си́лу прия́сте. Огражда́йте нас при́сно моли́твами ва́шими.

Зло́бы богопроти́вныя не убоя́вшеся, новому́ченицы и испове́дницы сла́внии, страда́нием и сме́ртию воскре́сшаго Христа́ пропове́дасте, любо́вию побе́ду прие́мше, и нас люби́ти враги́ своя́ научи́те.

Песнь благода́рную от нас приими́те, Сио́на Го́рняго гра́ждане, зе́млю на́шу имены́ и по́двиги ва́шими, я́ко Не́бо соде́лавшии, любо́вию к Бо́гу и бли́жним согре́йте хла́дная сердца́ на́ша и ко спасе́нию напра́вите моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Ра́дости Хода́таице, да́руй нам ра́зум, е́же вопи́ти Тебе́, Богоро́дице Чи́стая: ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша, держа́во и огражде́ние, и спаси́тельное прибе́жище.

Свети́лен святы́х:

Я́ко благоуха́нныя цве́ты ра́йския,/ вся святы́я, в земли́ Ли́пецкой ди́вно прозя́бшия/ и Це́рковь Ру́сскую изря́дно украси́вшия, днесь почти́м/ и Бо́га, просла́вльшаго их, велегла́сно просла́вим.

Сла́ва, свети́лен священному́ченику Уа́ру.

Подо́бен: Черто́г Твой:

Черто́г Твой ви́дев, Спа́се, украше́нный,/ священному́ченик Уа́р му́жественне подвиза́ся/ и, ри́зою святи́тельства облече́н,/ кро́вию муче́ния украси́ся./ Того́ моли́твами, Христе́, просвети́ и спаси́ ны.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: От непло́дныя днесь А́нны цвет произы́де Богоро́дица:

На хвали́тех стихи́ры на 6: пра́здника 3 и святых 3.

Стихи́ры святы́х, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Избра́ннии от Бо́га святи́и сро́дницы на́ши,/ в ми́ре пожи́вшии,/ оба́че не от ми́ра су́щии,/ вы есте́ соль земли́ на́шея,/ ва́ми бо гра́ди и ве́си на́ша освяща́ются,/ пути́ стро́потныя исправля́ются,/ заблу́ждшия к покая́нию обраща́ются/ и вси́ прославля́ют ди́внаго во святы́х Свои́х Иису́са Всеси́льна,// Спа́са душ на́ших. Два́жды.

И́же ча́да похваля́ет,/ весели́т отца́ их,/ та́ко и святы́я прославля́яй/ Бо́га сла́вит в них почива́юща/ и Це́рковь те́ми украша́юща./ Те́мже, бра́тие, любо́вию просла́вим святы́я земли́ на́шея,/ я́ко сы́ны и дще́ри Отца́ Небе́снаго,// ко Оте́честву ве́чному нас возводя́щия.

Сла́ва, глас то́йже:

Святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии,/ блаже́ннии, испове́дницы и му́ченицы,/ имено́ваннии и безыме́ннии,/ явле́ннии и неявле́ннии,/ я́коже отре́би ми́ру бы́сте/ и попра́ние сыно́м ве́ка сего́,/ оба́че, сла́ву мно́гу от Бо́га прие́мше,/ любо́вию вас пою́щия не пре́зрите,/ расточе́нныя собери́те, па́дшия возста́вите,// вы бо есте́ Святы́я Руси́ утвержде́ние.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Всеми́рная ра́дость от пра́ведных возсия́ нам,/ от Иоаки́ма и А́нны Всепе́тая Де́ва,/ я́же премно́гия ра́ди чистоты́ храм Бо́жий одушевле́нный быва́ет,/ и еди́на вои́стину Богоро́дица познава́ется./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,/ мир ми́ру низпосли́,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на пра́здника, песнь рядова́я на 4, и святы́х, песнь 6-я на 4. Проки́мен святы́х, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,// удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 329 (гл. 11, ст. 23 – гл. 12, ст. 2). Да́же до: Взира́юще на Нача́льника ве́ры и Соверши́теля Иису́са. Аллилу́ия, глас 4: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом и отцы́ на́ши возвести́ша нам. Стих: Спасл еси́ нас от стужа́ющих нам и ненави́дящих нас посрами́л еси́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: Благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние.

Моли́тва

О святи́и сро́дницы на́ши, трудолю́бне подвиза́вшиися, се́мя сло́ва Бо́жия в земли́ на́шей возрасти́вшии, и плод кра́сный доброде́телей Бо́гу прине́сшии! Ны́не призыва́ем вас, уго́дницы Бо́жии, и́же пусты́ни Казахста́нския, брега́ Беломо́рския, о́стровы Солове́цкия и ины́я преде́лы по́двиги и страда́нии свои́ми освяти́вшии, ны́не же в Го́рнем Иерусали́ме Тро́ице Святе́й предстоя́щии. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко любы́ ва́ша николи́же преста́нет. Сего́ ра́ди, дерза́юще, мо́лим вас: бу́дите нам наста́вницы ко спасе́нию, испроси́те у Всеще́драго Бо́га на́шего всяк дар, коему́ждо благопотре́бен, наипа́че же дар смире́ния и любве́, да тем Христо́ви и друг дру́гу служа́ще, в братолю́бии соедини́мся и ку́пно с ва́ми просла́вим Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика