Служба святой праведной Софии Слуцкой

Ме́сяца ма́рта в 19-день
Святы́я пра́ведныя Софи́и, княги́ни Слу́цкия

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8:

Богоблаже́нная честна́я княги́не Софи́е,/ ми́лование ко и́скреннему/ и любо́вь я́же к Бо́гу стяжа́ла еси́,/ сего́ ра́ди благода́ть Бо́жия/ оби́льно на тебе́, ма́ти, пребы́сть.// Те́мже моли́твами твои́ми сохрани́ ве́рою блажа́щия тя.

Мо́щи твоя́ благода́тию Бо́жиею/ слепы́м прозре́ние источа́ют/ и подаю́т исцеле́ние всем, приходя́щим с ве́рою/ и прося́щим посеще́ния твоего́,/ ма́ти досточу́дная Софи́е,/ гра́да Слу́цка похвало́ и всея́ земли́ Белору́сския украше́ние./ Те́мже моли́твами твои́ми// испроси́ нам ве́лию ми́лость.

Блаже́нная Софи́е богому́драя,/ предстоя́щи с небожи́тели Престо́лу Влады́ки и Го́спода,/ непреста́нно мо́лишися о нас/ и хода́тайствуеши о всех, притека́ющих к тебе́ с ве́рою и любо́вию./ Те́мже, я́ко неусы́пну моли́твенницу и те́плую засту́пницу,// тя почита́ем вси, преди́вная.

Блаже́нная Софи́е,/ бога́тно доброде́тельми украси́лася еси́ в жи́зни вре́менней,/ смире́нием, кро́тостию, трудолю́бием и нестяжа́тельностию./ Те́мже, я́ко испо́лнену бы́вшу на земли́/ вели́ких дарова́ний Бо́жиих,// ублажа́ем тя вси, преди́вная.

О блаже́нная пра́ведная Софи́е!/ От ю́ных лет сосу́д избра́нный яви́ тя Госпо́дь,/ стоя́нием в ве́ре правосла́вней,/ терпе́нием, моли́твою, ми́лостынею,/ чистото́ю душе́вною и теле́сною./ Те́мже Небе́сному Царю́ и Влады́це всех угоди́ла еси́,/ Ему́же ны́не моли́ся// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Всяк язы́к да подви́жится/ к благохвале́нию пресла́вныя ма́тере на́шея Софи́и:/ ю́ноши же и де́вы, супру́ги и вдови́цы,/ Христо́ву уго́дницу и пра́ведницу похвала́ми велича́им,/ ре́вностно бо потруди́вшися/ и сла́бость же́нскую отве́ргши,/ ми́лостынею и храмозда́нием/ благоле́пие земли́ Слу́цкия умно́жила есть./ И, пресве́тлым Небе́сным венце́м украси́вшися,/ про́сит у Христа́ Бо́га/ Це́ркви единомы́слие и ми́рови мир,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Боле́зни терпя́щи,/ прия́ла еси́ благода́ть/ неду́ги душе́вныя и теле́сныя исцеля́ти,/ ма́ти честна́я Софи́е,/ и ду́хи нечи́стыя моли́твами прогоня́ти,/ всем же скорбя́щим пред Бо́гом предста́тельствовати.// Сего́ ра́ди испроси́ исцеле́ния нам и ве́лия ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие./ Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие;/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух cи́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга./ Уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́диe же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ра, глас 8:

Достохва́льная и блаже́нная Софи́е,/ честна́го ко́рене порожде́ние свя́то,/ прему́дрости соиме́нна еси́,/ благи́ми де́лы украси́лася еси́,/ ми́лостынями, чистото́ю и пра́вдою/ сосу́д Свята́го Ду́ха была́ еси́./ И́мже де́йствуеши пресла́вная чудеса́,/ ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х,// и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 5: Храм и дверь еси́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Сла́вы отце́в вои́стину возжела́вши,/ ве́ру правосла́вную возлюби́ла еси́,/ те́мже отсту́пльши нечести́вых,/ житие́м твои́м Бо́гу усе́рдно послужи́ла еси́,/ Софи́е богому́драя,/ и ны́не на Небесе́х прие́млеши мзду,// со Христо́м ца́рствующи.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

В приста́нище Боже́ственное устреми́вшися,/ прешла́ еси́ во́лны мирски́х мяте́жей:/ и души́ своея́ кора́бль, всечестна́я,// невреди́мь от потопле́ния грехо́внаго сохрани́ла еси́.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Ра́ка моще́й твои́х, блаже́нная княги́не Софи́е,/ я́коже сокро́вище честно́е яви́ся,/ ю́же обстоя́ще,/ исцеле́ние неду́гом на́шим// моли́твами твои́ми прие́млем.

Сла́ва, глас 6:

Возсия́ днесь со́лнца светле́йше,/ свяще́нное твое́ торжество́, Софи́е пра́ведная,/ земли́ Слу́цкия похвало́,/ су́щим во тьме ду́ши озаря́ющее,/ мрак же бесо́вский всегда́ отгоня́ющее,// досточу́дная.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́./ Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ со святы́ми апо́столы,// поми́ловати ду́ши на́ша.

Тропа́рь, глас 5:

Свята́я пра́ведная ма́ти Софи́е,/ нетле́нием моще́й и чуде́с сия́нием почти́ тя Бог;/ и мы, помина́юще твое́ пра́ведное житие́,/ мо́лим тя испроси́ти/ телесе́м на́шим здра́вие// и душа́м спасе́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь то́йже.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Му́жески по́двиги воздержа́нием претерпе́вши,/ низложи́ла еси́ многоко́зненнаго/ и, в терпе́нии пожи́вши благоче́стно,/ пра́ведная Софи́е княги́не Слу́цкая,/ ны́не прешла́ еси́ к Бо́гу,/ моля́щися о соверша́ющих свяще́нное твое́ торжество́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всенепоро́чная ма́ти, возсия́й ми покая́ния лучу́/ и, разори́вши мрак безме́рных мои́х зол,/ лука́выя отжени́, Де́во, по́мыслы се́рдца моего́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Се ра́ка даро́в благода́тных, се исто́чник целе́бный,/ святы́я показа́шася мо́щи,/ те́мже прииди́те, ве́рнии, усе́рдно почерпне́м ны́не:/ боля́щии – исцеле́ния, и и́же во ско́рбех – ра́дости./ Моли́твами блаже́нныя Софи́и Слу́цкия,/ Го́споди, Це́рковь на́шу неруши́му сохрани́.

Сла́ва, и ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная княги́не Софи́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́.

Поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Предызбра́нная от Бо́га, пра́ведная Софи́е,/ ко приста́нищу жи́зни наставля́ема,/ жития́ бу́рю претекла́ еси́./ И ны́не со А́нгелы песносло́вящи Изба́вителя,/ моли́ непреста́нно о нас,/ я́ко да благода́ть и ми́лость обря́щем у Христа́, Бо́га на́шего. Два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, А́нгелом ра́дость ми́ра прие́мшая./ Ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода./ Ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Возсия́ днесь со́лнца светле́йше,/ свяще́нное твое́ торжество́, Софи́е пра́ведная,/ земли́ Слу́цкия похвало,/ су́щим во тьме ду́ши озаря́ющее,/ мрак же бесо́вский всегда́ отгоня́ющее,// досточу́дная.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре:/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Стра́стными бу́рями всю́ду погружа́ему, и помышле́нии грехо́вными коле́блему,/ ко приста́нищу ти́хому Христо́вых за́поведей, моли́твами твои́ми, пра́ведная Софи́е, мя напра́ви,/ да досто́йно тя воспою́.

Боже́ственными добро́тами просвеще́на, богоблаже́нная Софи́е,/ Сло́ву Преве́чному уневе́стилася еси́, пожи́вши богоуго́дне,/ и Того́ живоно́сным стопа́м после́довала еси́, ве́ру правосла́вную житие́м твои́м утвержда́ющи.

Боже́ственных оте́ц наказа́нию после́довала еси́, сла́вная Софи́е,/ и сих нра́ву чи́сте поревнова́ла еси́, по зако́ну Бо́жию пра́ведно пожи́вши,/ до́брыми де́лы Бо́гу угоди́вши, богому́драя, и и́стинным смире́нием.

Богоро́дичен: Боже́ственную ста́мну и трапе́зу, Хлеб живо́тный поне́сшую,/ неде́ланную ни́ву, го́ру святу́ю, Богоро́дицу Де́ву пе́сньми просла́вим.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

В Небе́сныя черто́ги светоза́рныя всели́вшися,/ исцеле́ния нам ре́ки источа́еши, прему́драя Софи́е, стра́стная тече́ния изсуша́ющи.

Украси́лася еси́ жела́нием кра́йним, жела́ющи Христа́,/ премно́жеством благосе́рдия пло́тию обнища́вшаго,/ и после́довала еси́ живо́тным Его́ словесе́м, жите́йская вся кра́сная возненави́девши.

Позлаще́нне криле́ доброде́тели стяжа́вши,/ на высоту́ Небе́сную возлете́ла еси́, блаже́нная Софи́е, я́ко голуби́ца непоро́чная.

Богоро́дичен: Род челове́ческий спасе́ся, Всенепоро́чная, всесла́вным Рождество́м Твои́м:/ те́мже чтим Тя, и благоче́стно ублажа́ем, Пречи́стая Де́во Богора́дованная.

Седа́лен, глас 4:

Добро́тами боже́ственными преукра́шена/ и нетле́нием святы́х моще́й твои́х от Бо́га просла́влена, пра́ведная Софи́е,/ к Нему́ в нетле́нный черто́г вошла́ еси́,/ иде́же мо́лишися непреста́нно спасти́ся от вся́кия беды́ любо́вию тя почита́ющим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная Де́во,/ еди́на Безле́тное Сло́во Бо́жие в ле́то ро́ждшая:/ Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы, му́ченики и проро́ки, и преподо́бными/ моли́ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство:/ разуме́х дела́ Твоя́,// и просла́вих Твое́ Божество́.

Све́тлое твое́ торжество́, све́том Ду́ха Бо́жия сия́ющее,/ озаря́ет ду́ши на́ша, ве́рою пою́щих тя, Софи́е пра́ведная.

Чудесы́ боже́ственными уве́рила еси́ неве́дущих Влады́ку Христа́,/ и к позна́нию Того́ обрати́ла еси́ пре́лести тьму оста́вльших.

Да́ры Христу́ принесла́ еси́, моли́твы и труды́ воздержа́ния:/ сего́ ра́ди прия́ла еси́ Небе́сное Ца́рство, Софи́е, и ве́чнующее наслажде́ние.

Богоро́дичен: Смири́вши спаси́ мя, высокому́дрием живу́щаго,/ ро́ждшая Возне́сшаго смири́вшееся естество́ на́ше, Пречи́стая.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти,/ Го́споди, спаси́ ны:/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Рука́ма твои́ма преподо́бно воздвиза́емыма к Зижди́телю,/ ма́ти Софи́е, вра́жия шата́ния низложи́ла еси́.

Удержа́в ру́ку твою́ десну́ю Вы́шний,/ наста́вил тя есть, ма́ти, к Небе́сному наслажде́нию.

Стезю́ те́сную проше́дши в житии́ твое́м,/ к широте́ приспе́ла еси́ ра́йстей, Софи́е всечестна́я.

Богоро́дичен: И́же Богоро́дицу Тя неве́дущии, Богома́ти,/ Све́та не и́мут ви́дети Ро́ждшагося из Тебе́, Пречи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том я́ко ри́зою,// многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Умертви́вши двиза́ния плотска́я, над страстьми́ вельми́ воцари́лася еси́,/ и ны́не, всечи́стая Софи́е, в безстра́стных живе́ши све́тлостех.

О́бразу Спа́сову навы́кла еси́ покланя́тися, сла́вная,/ де́лы и словесы́ твои́ми спаси́тельная Его́ соблюда́ющи уче́ния.

О́блак тя Христо́с показа́, ма́ти Софи́е,/ дождь источа́ющий живо́тный ве́рою притека́ющим к тебе́, пресла́вная.

Богоро́дичен: Красе́н па́че всех челове́к Сын Твой, Пречи́стая, добро́тою Божества́,/ а́ще и плоть бысть нас ра́ди.

Конда́к, глас 4:

Прииди́те, вся ру́сския жены́,/ святу́ю Софи́ю восхва́лим,/ уподо́бившуюся му́дрым де́вам,/ еле́й благода́ти Ду́ха Свята́го стяжа́вшим;/ те́мже умудри́ ю́ Госпо́дь/ подвиза́тися во утвержде́ние святы́я правосла́вныя ве́ры/ и соблюда́ти Це́рковь Его́/ незы́блему от ересе́й и раско́лов,/ сего́ ра́ди благода́рне воспои́м ей:/ ра́дуйся, гра́да Слу́цка и всея́ земли́ на́шея// ра́досте и утвержде́ние.

И́кос:

Струи́ мне сло́ва даждь, Бо́же мой, и исто́чник благочи́ния сотвори́ мой ум,/ и благослови́ язы́к мой, да воспою́ уго́дницу Твою́ Софи́ю богому́друю,/ ю́же венча́л еси́ бла́гостию Твое́ю:/ а́ще бо Сам не да́си ми сло́ва досто́йнаго,/ ка́ко принесу́ дар, ни́щий сый,/ те́мже пода́ждь ми си́лу, испове́дати ея по́двиги,/ кре́пко бо зве́ри мы́сленныя победи́ла есть./ Моли́твами ея́, Спа́се, утверди́ и моя́ помышле́ния.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно,/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

О добро́те тле́ющей, Софи́е блаже́нная, зде небрегла́ еси́,/ сматря́ющи та́мо су́щая воздая́ния и свет,/ и сла́ву Бо́жию нестаре́ющуюся и красоту́, и Боже́ственное селе́ние.

Ра́зум боголюби́в стяжа́ла еси́, Софи́е,/ и, во пло́ти су́щи, А́нгелом уподо́билася еси́, бдя́щи бо́дренне и любо́вию пою́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Виждь скорбь мою́, Де́во, ю́же ми наведе́ мно́жество зол мои́х,/ и родства́ о́гненнаго исхити́ мя, вопию́щаго:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:// благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Укра́шена сия́нием чистоты́, и чи́стым житие́м просвеще́на,/ Софи́е Богому́драя, предстои́ши Христу́ Бо́гу на́шему.

Боле́зни разли́чныя врачу́ет челове́ков, и отгоня́ет бесо́вския напа́сти/ те́ло твое́ свято́е, в ра́це пресла́вно храни́мое.

Свяще́нная же́ртва принесла́ся еси́, и приноше́ние све́тлое, пра́ведная княги́не Софи́е,/ я́ко кади́ло благоуха́нное, всех Влады́це Христу́ Бо́гу на́шему.

Богоро́дичен: Без истле́ния Сло́во па́че словесе́ родила́ еси́,/ тле́ния вся́каго нас избавля́ющее:/ сего́ ра́ди Тя, Де́во, ве́рою велича́ем.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв челове́к.// Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Возжеле́ла еси́ добро́ту мы́сленную Христо́ву, и чи́сто возлюби́ла еси́ Его́./ Где почива́еши? где ли пасе́ши? –/ те́пле вопия́ла еси́, – да почи́ю у Тебе́, и в Твои́х све́тлостех наслажду́ся,/ велича́ющи Твою́ бла́гость.

Ра́зум име́ла еси́ в твое́й души́, и смире́ние, и боже́ственную кро́тость,/ ве́ру несумне́нну, и наде́жду и любо́вь, я́же к Бо́гу,/ всено́щными моли́твами предстоя́вши Ему́,/ и Небе́сными све́тлостьми, блаже́нная Софи́е, озаря́ема и просвеща́ема.

Днесь собра́шася лю́дие/ хвала́ми возвели́чити Го́спода, возвели́чившаго твое́ свято́е торжество́:/ в не́мже помина́й нас, помина́ющих тя,/ предстоя́щи Христу́, пра́ведная Софи́е и всечестна́я.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Бо́же, рожде́йся от Де́вы, егда́ ся́деши суди́ти дела́ моя́,/ и Тоя́ моли́твами пре́зри беззако́ния и грехи́ моя́, я́ко Благ и Многоми́лостив.

Свети́лен:

Кня́зя утаи́вшися студа́, и сего́ в прему́дростнем о́бразе показа́ безу́мна,/ жена́ су́щи душе́ю и те́лом, возсия́ла еси́ я́ко муж ра́зумом и ве́рою,/ ма́ти Софи́е, жен пра́ведных украше́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

День мне возсия́й разу́мнаго весе́лия,/ Ты бо еси́, Чи́стая, свет и живо́т, су́щих во тьме:/ вся бо, а́ще хо́щеши, твори́ти мо́жеши, я́ко су́щи всех Влады́чица.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Свяще́нное жили́ще Бо́гу/ воздви́гла еси́, бы́вши храм Свята́го Ду́ха,/ всему́драя, чистото́ю душе́вною,/ и путеводи́ла еси́ ду́ши к Ца́рствию Небе́сному,/ и принесла́ еси́ сия́, я́коже дар Христу́,// о Софи́е пресла́вная.

Отрокови́цы возлюби́ша Неве́стника и Го́спода,/ уче́нию твое́му покаря́ющияся,/ и плотску́ю презре́вше сла́бость,/ усе́рдием благоче́стно стра́сти победи́ша,/ и введо́шася с тобо́ю, о Софи́е,/ в черто́г Небе́сный и Боже́ственный,// всегда́ веселя́щеся.

Ми́лость име́ла еси́ ве́лию к бе́дствующим,/ любо́вь же и́стинную к Бо́гу,/ сего́ ра́ди благода́ть Христо́ва/ в тебе́, ма́ти, почи́ла есть,/ те́мже твои́ми моли́твами// сохрани́ ве́рою блажа́щия тя.

Ра́ка твоя́ честна́я,/ в не́йже почива́еши моща́ми ны́не,/ источа́ет всем исцеле́ние,/ ве́рою притека́ющым к тебе́,/ ма́ти честна́я и досточу́дная. /Те́мже твои́ми моли́твами// спаса́й нас, пою́щих тя.

Сла́ва, глас 8:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Усе́рдно себе́ Бо́гу предала́ еси́,/ ни́ву се́рдца твоего́ очи́стивши/ от те́рния душевре́дных страсте́й,/ за́поведи Бо́жия испо́лнила еси́,/ и Творца́ ми́лостынею уми́лостивила еси́,/ сего́ ра́ди сугу́бое воздая́ние/ от Бо́га получи́ла еси́,/ Софи́е, княги́не богоблаже́нная,/ моли́ Христа́ Бо́га// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Арха́нгела Гаврии́ла глас восприи́мше, рцем:/ ра́дуйся, ма́ти Бо́жия,// я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру ро́ждши.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. Аллилу́ия, глас 1: Спасе́ние пра́ведных от Го́спода, и Защи́титель их есть во вре́мя ско́рби. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 21. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

О свята́я пра́ведная ма́ти на́ша, блаже́нная княги́не Софи́е, приими́ ми́лостивно приноше́ние ве́ры, наде́жды и любве́ на́шея и вознеси́ е́ ко Го́споду, и я́коже в земне́м животе́ твое́м была́ еси́ помо́щница и засту́пница всем правосла́вным христиа́ном земли́ твоея́, та́ко и ны́не укрепи́ нас тве́рдо и непоколеби́мо до сме́рти стоя́ти за ве́ру правосла́вную, согре́й сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери. Умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, да сохрани́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от раско́лов и ересе́й, да утверди́т в ней дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости ве́чныя, да вся ча́да ея́ ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, да укрепи́т ве́рных в благоче́стии и свя́тости жи́зни, да обрати́т отпа́дших от Правосла́вныя Це́ркве во свята́я не́дра ея́. О свята́я ма́ти, гра́да Слу́цка похвало́ и ра́досте, умоли́ Го́спода, да изба́вит град твой и всю страну́ на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от смертоно́сныя я́звы, да низпо́слет прави́телем на́шим усе́рдие, му́дрость и ве́рность, да управля́ют и су́дят по во́ле Его́, да храня́т установле́ния Святы́я Це́ркве. Испроси́ всем с ве́рою притека́ющим к ра́це святы́х моще́й твои́х ми́рное житие́, тишину́, просвеще́ние умо́в и серде́ц, соблюди́ их от ко́зней вра́жиих, от собла́знов ми́ра, во зле лежа́щаго, и от вся́кия ско́рби и ну́жды, обрати́ нас к покая́нию и исправле́нию, да́руй заблу́ждшим и́стины позна́ние, неду́гующим исцеле́ние. Сохрани́ нас благода́тными твои́ми моли́твами от всех враго́в ви́димых и неви́димых и изба́ви от вся́каго зла, да просла́вим во вся дни жи́зни на́шея Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика