Служба всем святым, в земле Санкт-Петербуржской просиявшим

В НЕДЕ́ЛЮ 3-ю ПО ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦЕ
Всех святы́х, в земли́ Санкт-Петербу́ржстей просия́вших

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

По предначина́тельном псалме́, Блаже́н муж: кафи́зма вся.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10: воскре́сны 3, Анато́лиева 1 и святы́х 6.

Стихи́ры святы́х 6, глас 1:

Ра́дуйся, гра́де свята́го Петра́,/ и похвали́ Бо́га твоего́,/ я́ко Той укрепи́ вереи́ врат твои́х,/ и благослови́ святы́я Своя́ в тебе́,/ и́же ны́не предстоя́т Престо́лу Его́,/ и, я́ко свети́ла незаходи́мая, зе́млю на́шу озаря́ют,/ и мо́лятся непреста́нно о всех нас,// соверша́ющих па́мять их любо́вию. Два́жды.

Прииди́те воспле́щим рука́ми,/ воскли́кнем Бо́гу гла́сом ра́дования/ и просла́вим святы́я, в земли́ на́шей просия́вшия,/ святи́тели и преподо́бныя,/ му́ченики и испове́дники,/ Христа́ ра́ди юро́дивыя и пра́ведныя,/ явле́нныя и неявле́нныя,// и́хже имена́ напи́сана на Небесе́х.

Прииди́те, ве́рнии, и ви́дите дела́ Бо́жия,/ я́же сотвори́ Госпо́дь:/ земноро́днии, жите́йское попече́ние отло́жше,/ небе́снии челове́цы и земни́и а́нгели яви́шася/ и в Го́рния оби́тели водвори́шася./ Сего́ ра́ди к ним возопии́м:/ моли́теся, святи́и, о сро́дницех ва́ших,// с любо́вию и усе́рдием па́мять ва́́шу прославля́ющих.

И́ны стихи́ры, глас 6:

Благове́рный кня́же Алекса́ндре,/ князе́й ру́сских похвало́,/ во́инов соблюде́ние,/ враго́в побежде́ние,/ сиро́т и вдов засту́пниче/ и гра́да на́шего утвержде́ние!/ Приими́ ны́не похва́льное пе́ние,/ е́же во хра́мех Бо́жиих соверша́ют лю́дие твои́,// почита́юще све́тло па́мять твою́.

Страстоте́рпче святы́й царю́ Нико́лае/ и благове́рная цари́це Алекса́ндро!/ Вы ны́не со ча́ды ва́шими/ предстои́те Престо́лу Вседержи́теля/ и мо́литеся о держа́ве Росси́йстей,/ испроси́те и лю́дем гра́да на́шего// ми́ра и ве́лия ми́лости.

Сла́ва, глас то́йже:

Ра́дуйся, гра́де свята́го Петра́,/ весели́ся, ны́не земле́ Петербу́ржская,/ лику́йте, лю́дие правосла́внии,/ я́ко мно́гий плод спаси́тельнаго се́яния/ принесе́ Оте́честву на́шему вся святы́я твоя́./ Сего́ ра́ди воскли́кнем Бо́гу на́шему:/ благослови́ ны, Бо́же наш,/ и не отыми́ ми́лость Твою́ от нас,// па́мять святы́х Твои́х све́тло соверша́ющих.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 2: Пре́йде сень зако́нная:

Вход. Све́те ти́хий: Проки́мен дне: Госпо́дь воцари́ся: и чте́ния три.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 60):

Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме,/ прии́де бо твой свет, и сла́ва Госпо́дня на тебе́ возсия́./ Се, тьма покры́ет зе́млю, и мрак на язы́ки,/ на тебе́ же яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится./ И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию твое́ю./ Возведи́ о́крест о́чи твои́ и ви́ждь со́бранная ча́да твоя́:/ се, приидо́ша вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твоя́ на ра́мех во́змутся./ Тогда́ у́зриши и возра́дуешися,/ и убои́шися и ужа́снешися се́рдцем,/ я́ко приложи́тся к тебе́ бога́тство морско́е и язы́ков и люди́й./ И отве́рзутся врата́ твоя́ при́сно,/ день и нощь не затворя́тся,/ ввести́ к тебе́ си́лу язы́к и ца́ри их ведо́мыя./ Язы́цы бо и ца́рие, и́же не порабо́тают ти, поги́бнут,/ и язы́цы запусте́нием запусте́ют./ И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет,/ кипари́сом и пе́вком и ке́дром вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́,/ и ме́сто ногу́ Мое́ю просла́влю.

Прему́дрости Иису́са, сы́на Сира́хова, чте́ние (глава́ 44):

Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́./ Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка./ Госпо́дствующе во ца́рствиих свои́х/ и му́жие, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м,/ провеща́вшии во проро́чествах,/ старе́йшины люди́й в сове́тех/ и в ра́зуме писа́ния люди́й./ Прему́драя словеса́ в наказа́нии их,/ и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих:/ му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию,/ ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х./ Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша/ и во днех их похвала́./ Суть от них, и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́:/ и суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии,/ и бы́ша, я́ко не бы́вше, и ча́да их по них./ Но си́и му́жие ми́лостивии,/ и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша:/ с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие,/ исча́дия их в заве́тех:/ оста́ся се́мя их, и ча́да их по них:/ до ве́ка пребу́дет се́мя их,/ и сла́ва их не потреби́тся:/ телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша,/ а имена́ их живу́т в ро́ды./ Прему́дрость их пове́дят лю́дие,/ и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ра хра́ма, и святы́х, глас 2:

Ра́дуйся, царскосе́льская похвало́,/ священному́чениче Иоа́нне,/ пе́рвый пострада́вый в новому́ченицех,/ ра́дуйся и ты, му́чениче Пе́тре,/ Цари́це Богоро́дице, всех Скорбя́щих Ра́дости, усе́рдно послужи́вый/ и, угро́зы безбо́жник ни во чтоже вмени́в,/ за ве́ру Христо́ву смерть прие́мый./ О, иере́и всеблаже́ннии и победоно́снии,/ моли́те ми́лостиваго Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Ра́дуйся, священному́чениче Филосо́фе,/ па́стырю ре́вностный Це́ркве Бо́жия,/ я́ко же́ртву непоро́чную,/ сы́ны своя́ Никола́я и Бори́са Бо́гу предпосла́вый/ и о мучи́телех Го́сподеви моли́выйся.// Ра́дуйтеся, новому́ченицы, и́стиннии во́ини Христо́ви.

Ра́дуйтеся, святи́телие Христо́ви,/ Вениами́не, чистоты́ Це́ркве блюсти́телю ве́рный,/ Серафи́ме, ве́ры правосла́вныя пла́менный побо́рниче,/ и ты, Иларио́не, богосло́ве изря́днейший./ О архипа́стырие достосла́внии и священному́ченицы добропобе́днии,/ Божества́ Триипоста́снаго ве́рнии служи́телие,// моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 2:

О Всеси́льне Христе́ Царю́!/ В годи́ну лю́тых испыта́ний/ со́нмы новому́чеников и испове́дников яви́вый/ и кро́вию тех всю зе́млю Ру́сскую оправда́вый.// Тех моли́твами поми́луй и спаси́ ду́шы на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

О, чудесе́ но́ваго, всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ Ма́терь, без му́жа ро́ждшую/ и на руку́ нося́щую всю тварь Содержа́щаго?/ Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, Твои́ма рука́ма носи́вшая/ и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Проше́ние на лити́и:

Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя: моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и: си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна: святы́х сла́вных и всехва́льных первоверхо́вных апо́стол Петра́ и Па́вла, свята́го апо́стола Андре́я Первозва́ннаго и про́чих всех святы́х апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йскаго, Чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских; святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших, святи́теля Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́ Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона; святы́х, в земли́ Санкт-Петербу́ржстей просия́вших: Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, святи́теля Игна́тия, епи́скопа Кавка́зскаго; святы́х священному́чеников Вениами́на митрополи́та Петрогра́дскаго, Кири́лла, митрополи́та Каза́нскаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, Никола́я, архиепи́скопа Великоу́стюжскаго, Григо́рия, епи́скопа Шлиссельбу́ргскаго, Плато́на, епи́скопа Ре́вельскаго, Си́мона, епи́скопа Уфи́мскаго; и священному́чеников Алекса́ндра, Алекса́ндра, Алекси́я, Васи́лия, Виктори́на, Влади́мира, Влади́мира, Григо́рия, Григо́рия, Емелиа́на, Иоа́нна, Иоа́нна, Иоа́нна, Ка́рпа, Михаи́ла, Никола́я, Никола́я, Никола́я, Никола́я, Никола́я, Па́вла, Петра́, Филосо́фа пресви́теров, Ники́ты диа́кона; преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния Ды́мскаго, Арсе́ния Ко́невскаго, Алекса́ндра Сви́рскаго, Мака́рия Ри́млянина, Новгоро́дскаго, Марти́рия Зелене́цкаго, Серафи́ма Вы́рицкаго, святы́х преподобному́чеников Арсе́ния, Льва, Серафи́ма, Се́ргия; святы́х преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты, Иоанни́кии, Мари́и; свята́го преподобноиспове́дника Аре́фы; святы́х и добропобе́дных му́чеников Бори́са, Иоа́нна, Никола́я, Ю́рия; святы́х му́чениц А́нны, Екатери́ны, Ки́ры; святы́я блаже́нныя ма́тери на́шея Ксе́нии Петербу́ржския, свята́го пра́веднаго отца́ на́шего Иоа́нна Кроншта́дтскаго, святы́х страстоте́рпцев Импера́тора Никола́я, Императри́цы Алекса́ндры, цесаре́вича Алекси́я, вели́ких княже́н О́льги, Татиа́ны, Мари́и и Анастаси́и, и всех про́чих святы́х, в земли́ Санкт-Петербу́ржстей просия́вших, и́хже имена́ Ты Сам, Го́споди, ве́си, и́хже и па́мять ны́не соверша́ем, святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и всех святы́х, мо́лим Тя, Многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Моли́тва на лити́и:

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди, Иису́се Христе́ Бо́же наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, в земли́ Санкт-Петербу́ржстей просия́вших, и́хже и па́мять ны́не соверша́ем, святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и всех святы́х Твои́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь, Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Благ и Человеколю́бец.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, святы́х, глас 6:

Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия/ от пути́ спаси́тельнаго Христо́ва,/ пролия́ся кровь непови́нная посреде́ тебе́, гра́де свята́го Петра́./ Но даде́ глас Свой Вы́шний/ и подви́жеся земля́/ и яви́шася новому́чеников со́нми,/ и возопи́ша вси ве́рнии:/ разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся,// я́ко с на́ми Бог.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Творе́ц и Изба́витель:

На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во: два́жды,

и тропа́рь святы́х, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется град свята́го Петра́,/ я́ко наста́ день честна́го торжества́,/ во́ньже лю́дие христоимени́тии славосло́вят Бо́га Вседержи́теля,/ на брега́х Невы́ опло́т держа́вы Росси́йския утверди́вшаго,/ и мно́гия святы́я в нем яви́вшаго,/ и́же моли́твы ко Пресвяте́й Тро́ице возно́сят,// да поми́лует Госпо́дь лю́ди Своя́, я́ко Милосе́рд.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, святы́х: И ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-м и 2-м стихосло́вии седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ вси святи́и, в земли́ Петербу́ржстей просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Кня́зи лю́дстии собра́шася с Бо́гом Авраа́млим, я́ко Бо́жии держа́внии земли́ зело́ вознесо́шася.

Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́.

Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий, освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний.

Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́?

Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м.

Посе́м не пе́вше Сла́ва, и ны́не: лик пое́т:

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгельский собо́р: и про́чия тропари́ воскре́сныя по непоро́чнах.

Ипакои́ гла́са.

По полиеле́и седа́лен святы́х, глас 3:

Днесь просия́ ва́ша па́мять, святи́и,/ я́коже пресве́тлая заря́ над земле́ю на́шею/ тьму безбо́жия и нече́стия отгоня́ющи/ и сердца́ ве́рных просвеща́ющи, во е́же пе́ти Христу́:/ Иису́се, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас то́йже:

Воспои́м, ве́рнии, во благознамени́тый день святы́х на́ших,/ предвари́м лице́ Христа́ во испове́дании и во псалме́х воскли́кнем Ему́:/ при́зри, Го́споди, с Небесе́ и виждь,/ и посети́ виногра́д сей, и утверди́ и́,/ его́же насади́ десни́ца Твоя́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ты еси́ похвала́ ве́рных, Безневе́стная,/ Ты Предста́тельница и прибе́жище христиа́н, стена́ и приста́нище:/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ приле́жныя возно́сиши, Всенепоро́чная,/ и спаса́еши от бед ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ сла́вящия.

Степе́нна, 1-й антифо́н 2-го гла́са. Проки́мен, глас 2: Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́,// и сонм люде́й обы́дет Тя. Стих: Го́споди, Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сно 3-е, от Ма́рка, зача́ло 71.

Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, Богоро́дицы на 2, и святы́х на 8.

Кано́н всем святы́м,
в земли́ Санкт-Петербу́ржстей просия́вшим, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ на́шея, моли́те Бо́га о нас.

Прииди́те, в пе́снех воспои́м собо́р свяще́ннейший,/ всех святы́х, в земли́ Петербу́ржстей просия́вших,/ и свои́ми по́двиги всю зе́млю на́шу освяти́вших.

Восхва́лим Андре́я Первозва́ннаго и свята́го равноапо́стольнаго Влади́мира,/ вку́пе же и вели́кую княги́ню О́льгу,/ я́ко тех труда́ми в земли́ Росси́йстей ве́ра насади́ся,/ и доны́не благода́тию Бо́жиею напая́ется и плод стори́чный прино́сит.

Днесь соше́дшеся, ве́рнии,/ восхва́лим по достоя́нию благове́рнаго и венцено́снаго кня́зя Алекса́ндра,/ я́ко защи́тника земли́ Ру́сския и чуде́с пода́теля оби́льнаго,/ при́сно Го́споду о всех нас моля́щася.

Всемогу́щий Госпо́дь си́лою на брань ве́рныя Своя́ препоясу́яй, о кня́же Алекса́ндре,/ злочести́выя враги́ под но́зе твои́ покори́ и на све́щнице высо́це поста́ви тя,/ те́мже град Петра́ тобо́ю хва́лится и свята́я ла́вра велича́ется.

Благове́рный кня́же Алекса́ндре, Престо́лу Бо́жию со все́ми святы́ми ны́не предстоя́,/ прославля́еши Триипоста́снаго Бо́га,/ сего́ ра́ди подава́й нам благода́ть исцеле́ний/ и моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Свети́льниче земли́ Росси́йския пресве́тлый,/ чудесы́ мно́гими сия́я,/ просвеща́еши ди́вно ду́ши соверша́ющих любо́вию па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне.

Прииди́те, лю́дие благочести́вии,/ архиере́и и свяще́нницы, мона́си и мирсти́и, ста́рии и млади́и,/ просла́вим кня́зя благове́рнаго Алекса́ндра,/ и́же всякому во́зрасту и чи́ну засту́пник ве́рный и наста́вник до́брый бысть.

Пе́сньми и пе́нии духо́вными восхва́лим блаже́ннаго кня́зя Алекса́ндра/ и, припа́дающе к честне́й и многоцеле́бней ра́це его́,/ с любо́вию облобыза́им ю́ и си́це воспои́м:/ ра́дуйся, о Оте́честве на́шем преди́вный моли́твенниче.

Богоро́дичен: Чу́дно украси́ся град наш ико́ною Твое́ю, Богоро́дице Влады́чице, Скоропослу́шницею имену́емою,/ ю́же благоволи́ла еси́ да́ти ве́рным в по́мощь и утеше́ние,/ ско́ро бо слы́шиши мольбы́ в ско́рбех Тя призыва́ющих/ и па́че луче́й со́лнечных всех освеща́еши благода́тию Твое́ю.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

Вмени́стеся я́ко о́вцы заколе́ния, о ца́рственнии страстоте́рпцы,/ и, я́коже а́гнцы непоро́чнии, Бо́гу поже́ршеся, за уби́йцы ва́ша кро́тко моли́стеся./ Сего́ ра́ди и А́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра,/ прия́т вас во дворы́ Своя́.

О страстоте́рпче святы́й царю́ Нико́лае, ро́да ца́рскаго ве́нче и похвало́!/ Безако́ннии лю́дие оболга́ша и преда́ша тя на смерть лю́тую,/ си́лою же Бо́жиею укрепля́емь, вся му́жественне претерпе́л еси́.

О страстоте́рпице цари́це Алекса́ндро,/ смире́нием свои́м, всю зе́млю Ру́сскую удиви́вшая!/ Ты, боля́щия и стра́ждущия во́ины утеша́ющи/ и ра́ны их, я́ко ма́ти чадолюби́вая, омыва́ющи,/ я́ко Самому́ Христу́ Бо́гу послужи́ла еси́.

О святи́и царю́ Нико́лае и цари́це Алекса́ндро!/ Вы до́браго супру́жества и дете́й воспита́ния благочести́ваго о́браз яви́сте/ и дом свой, я́ко цветни́к духо́вный, соде́ласте./ Сего́ ра́ди ны́не вку́пе со ча́ды свои́ми Престо́лу Бо́жию предстои́те.

О ча́да царе́ва, святи́и му́ченицы, ве́рнии раби́ Христо́ви:/ Алекси́е, О́льго, Татиа́но, Мари́е и Анастаси́е!/ Вы, за убива́ющия вас Го́споду кро́тко моля́щеся,/ кровь свою́ неви́нную я́ко дар многоце́нен Бо́гу принесли́ есте́./ Сего́ ра́ди вас ны́не ублажа́ем.

О преподобному́ченице Елисаве́то, вели́чием по́двигов твои́х мно́гия удиви́вшая!/ Ты, я́коже Мари́я, Христу́ Бо́гу всем се́рдцем внима́ющи,/ и, я́коже Ма́рфа, Ему́ с любо́вию служа́щи,/ о́браз де́ятельнаго благоче́стия нам яви́ла еси́/ и ве́ру свою́ да́же до сме́рти непоро́чно сохрани́ла еси́.

Ра́дуйся, гра́де свята́го Петра́,/ в тебе́ бо ны́не прославля́ются пе́сненно ча́да твоя́,/ я́же, ри́зы своя́ мно́гими страда́нии убели́вше и сла́ву Небе́сную зако́нно стяжа́вше,/ побе́дную песнь Бо́гови возсыла́ют.

Богоро́дичен: Возвы́силася еси́, Богоро́дице Де́во, па́че лик Небе́сных,/ восприи́мши во утро́бе Твое́й непристу́пный Свет Божества́,/ И́мже сердца́ и умы́ на́ша просвети́/ и к жи́зни непоро́чней наста́ви.

Катава́сия: Твоя́ песносло́вцы:

Конда́к святы́х, глас 3:

Дне́сь святи́и земли́ Петербу́ржския/ вку́пе с на́ми предстоя́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ да изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых,/ от неду́га и гла́да, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла// и спасе́т ду́ши на́ша.

И́кос:

А́нгельским чино́м подража́юще на земли́,/ просия́ли есте́ в по́двизех многоразли́чных, святи́и./ Восприи́мше и́го благо́е Христо́во на ра́мена своя́,/ востеко́сте к Небе́сному Иерусали́му./ Сего́ ра́ди моли́те Христа́ о нас, вопию́щих вам:/ ра́дуйтеся, неусы́пнии на́ши моли́твенницы;/ ра́дуйтеся, пречу́днии хода́таи о нас ко Го́споду./ Ра́дуйтеся, я́ко труда́ми ва́шими ве́ра насажда́ется;/ ра́дуйтеся, я́ко кровьми́ ва́шими Це́рковь утвержда́ется./ Ра́дуйтеся, я́ко со А́нгелы Святе́й Тро́ице предстоите́;/ ра́дуйтеся, я́ко с ни́ми трисвяту́ю пе́снь Ей воспева́ете./ Ра́дуйтеся, свети́ла незаходи́мая Це́ркве на́шея.

Седа́лен святы́х, глас 3:

Днесь па́мять святы́х земли́ Петербу́ржстей соверша́юще,/ припаде́м ко Го́споду и возопии́м:/ Христе́ Бо́же, тех моли́твами умири́ мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Благ и Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

О Неве́сто Неневе́стная! Ты неизрече́нно зачала́ еси́ во утро́бе Твое́й Христа́ Бо́га на́шего./ Те́мже Тя я́ко Ма́терь Бо́жию и Пречи́стую Присноде́ву правосла́вно велича́ем.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве, на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

По́двигом моли́твы, труда́ и юро́дства Христа́ ра́ди/ во гра́де свята́го Петра́ просия́вши, Ксе́ние блаже́нная,/ моли́ся и нам в Небе́снем Ца́рствии Безсме́ртныя трапе́зы сподо́битися.

Небе́сныя жи́зни возжела́вши,/ в житии́ твое́м вся земна́я отри́нула еси́, ма́ти Ксе́ние,/ те́мже сподо́би и нас моли́твами твои́ми Го́рних Черто́гов дости́гнути.

Мона́хов наста́вниче, цевни́це духо́вная,/ моли́твы учи́телю, Игна́тие богому́дре,/ святи́тельским твои́м омофо́ром покрыва́й ста́до твое́ от вся́каго зла.

Пра́вды Христо́вы взыску́я, Игна́тие блаже́нне,/ во́ли Бо́жией покори́лся еси́/ и, в пу́стынь Се́ргиеву всели́вся,/ житие́м многоско́рбным сию́ освяти́л еси́.

Чудотво́рче Кроншта́дтский Иоа́нне,/ моли́твою твое́ю па́дшия возставля́л еси́, неду́жныя исцеля́л еси́,/ и ны́не, во сла́ве Небе́сней пребыва́я,/ не оста́ви нас, почита́ющих па́мять твою́.

Ло́жная мудрова́ния сыно́в ве́ка сего́,/ возстаю́щих проти́ву и́стины святы́я Це́ркве Христо́вы,/ неле́ностно облича́я, свя́те Иоа́нне,/ сло́вом и житие́м Правосла́вие утвержда́л еси́, поя́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Пресвята́я Госпоже́ Мари́е Богоро́дице,/ Бо́га Твоего́ и Созда́теля во чре́ве носи́вшая,/ освяти́ сердца́ рабо́в Твои́х, Пречи́стая,/ я́ко да всегда́ Тобо́ю хва́лимся.

Катава́сия: Седя́й в сла́ве:

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Новому́чениче Петрогра́дский,/ ка́меню драги́й и сла́вный Це́ркве Росси́йския,/ Пе́тре, ве́рный служи́телю Цари́цы Богоро́дицы, достохва́льне,/ ты, ре́вностию Боже́ственною распала́емь,/ безу́мие безбо́жник изобличи́л еси́/ и кровь за Христа́ пролия́л еси́.

Добропобе́днии священному́ченицы Нико́лае и Иоа́нне, соу́зницы Ти́хфинстии,/ стрел разжже́нных лука́ваго и огня́, в лице́ вам ды́шущаго, не убоя́вшеся,/ Христа́ пропове́дасте,/ и на страда́ние му́жественно потеко́сте,/ те́мже и ны́не со святы́ми водворя́етеся.

Богодухнове́нне пропове́дниче, священному́чениче Филосо́фе,/ хра́ма Каза́нскаго похвало́, из се́рдца твоего́ благотворя́щаго ре́ки воды́ живы́я истеко́ша,/ ду́ши и телеса́ жа́ждущих росо́ю благода́ти напая́ющи.

Ча́да до́бре воспита́л еси́, па́стырю блаже́нне Филосо́фе,/ я́же с тобо́ю вку́пе на по́двиг востеко́ша/ и венце́м му́ченическим от Христа́ Влады́ки украси́шася,/ Никола́й и Бори́с прехва́льнии.

Бра́тства церко́вная устроя́яй и утвержда́яй, преподобному́чениче Льве,/ благоде́тель неусы́пный и помо́щник ни́щим, стра́нным, си́рым и стра́ждущим показа́лся еси́,/ те́мже Ца́рствие Небе́сное унасле́довал еси́.

Бо́льши сея́ никто́же любве́ и́мать,/ да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́./ Си́це у́бо и ты, священному́чениче Алекси́е Кроншта́дтский, за собра́та жизнь свою́ отда́вый,/ в же́ртву Бо́гови прине́слся еси́.

До́блестный страда́льче и христоподража́тельный му́чениче Иоа́нне Царскосе́льский,/ моли́ Влады́ку Христа́ Бо́га/ и нам ве́чныя му́ки изба́витися.

Богоро́дичен: О Всепе́тая, Всехва́льная Мари́е,/ раб Твои́х моле́ний не пре́зри,/ но от бед изба́ви, Непоро́чная,/ всех к Тебе́ усе́рдно притека́ющих.

Катава́сия: Ужасо́шася вся́ческая:

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Же́ртвенную любо́вь яви́л еси́, святи́телю Вениами́не,/ тве́рдостию ума́ показа́лся еси́ неколеби́м,/ егда́ клевета́ху на тя врази́ твои́./ Те́мже к све́ту невече́рнему прише́л еси́, священному́чениче, ра́дуяся.

Смире́нием, я́ко ри́зою, обле́клся еси́, священному́чениче Вениами́не,/ егда́ клеветницы́ без вины́ осуди́ша тя./ Те́мже велича́ем страда́ния твоя́/ и песносло́вим кончи́ну твою́.

Святи́телю Вениами́ну после́довали есте́, Се́ргие, Ю́рие и Иоа́нне достохва́льнии,/ и вку́пе му́ченическими венцы́ увенча́лися есте́,/ те́мже ны́не па́мять ва́шу соверша́ем.

Я́ко оте́ц милосе́рдый всем вся был еси́:/ вдови́цам пита́тель, скорбя́щим уте́шитель, оби́димым засту́пник,/ гра́ду Петро́ву па́стырь и храни́тель, священному́чениче Вениами́не./ Те́мже и ны́не приле́жно моли́ся Влады́це Христу́ о чту́щих па́мять твою́.

Престо́лу Бо́жию предстоя́, святи́телю Христо́в Вениами́не,/ не преста́й приле́жно моли́ти о нас, рабе́х твои́х,/ да твои́м хода́тайством огня́ ве́чнаго изба́вимся/ и вся́каго озлобле́ния, на ны от враг находя́щаго.

Све́тлым лице́м на беззако́ннем суди́лищи предста́в, священному́чениче Вениами́не,/ смире́нием, кро́тостию и му́дростию непра́ведных суди́й посрами́л еси́/ и ра́достне за Христа́ пострада́л еси́, глаго́ля:/ сла́ва Бо́гу за вся.

Па́мять твоя́ светоно́сне возсия́вши, досточу́дне Вениами́не,/ просвеща́ет ду́ши благогове́йно сию́ соверша́ющих,/ муче́ния бо, страда́ния и смерть му́жественне претерпе́л еси́./ Те́мже благоче́стно пе́сньми тя велича́ем.

Богоро́дичен: Возсия́й в сердца́х на́ших, Влады́чице Пречи́стая, Сы́на Твоего́ нетле́нный свет,/ о́чи на́ши мы́сленныя просвети́/ и уста́ на́ша отве́рзи ко хвале́нию Твоему́.

Катава́сия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е:

Конда́к и и́кос воскре́сны.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

В вертогра́де духо́внем земли́ Петербу́ржския взраще́н,/ Це́рковь Ру́сскую во дни лю́тых гоне́ний возгла́вил еси́, святи́телю Ти́хоне,/ и, Ка́мень живы́й, Христа́, во основа́ние жи́зни твоея́ положи́в, воспе́л еси́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Священному́чениче Кири́лле Каза́нский,/ собесе́дниче сла́внаго па́стыря Кроншта́дтскаго и благогове́йне его́ погре́бший!/ Ты, лесть вра́жию му́жески попра́в,/ в темни́цу за Христо́м после́довал еси́, с ве́рою воспева́я:/ отце́в на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.

И́же на высо́ких тя Поста́вивый, святи́телю Иларио́не,/ Боже́ственною му́дростию ум твой облагодати́./ Сего́ ра́ди Христа́ всем я́сно пропове́дал еси́ и Го́сподеви воспева́л еси́:/ отце́в на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.

Ве́ру Христо́ву му́жественне защища́я, священному́чениче Иларио́не,/ у́зы за Христа́, ра́дуяся, восприя́л еси́/ и, сме́ртию твое́ю по́двиг твой запечатле́в,/ вся пе́ти научи́л еси́:/ отце́в на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.

Святи́телю Ре́вельский Плато́не, о па́стве твое́й усе́рдный ревни́телю!/ А́ще преще́нием и запреща́ху тебе́ мучи́телие пропове́дати Ева́нгелие,/ ты, терпе́нием вооружи́вся, по́двиг испове́дничества до́бле соверши́л еси́, Го́сподеви поя́:/ отце́в на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.

Священному́чениче Нико́лае,/ сподви́жника чудотво́рцу Кроншта́дтскому врази́ тя нареко́ша,/ ты же, любо́вию распала́емь, и́мене сего́ пред лице́м сме́рти не отве́рглся еси́./ И ны́не, во дво́рех до́му Бо́га на́шего водворя́яся,/ не забу́ди нас, пою́щих:/ отце́в на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.

Священному́чениче Ка́рпе, тве́рдый адама́нте ве́ры Христо́вы!/ Ты, пе́рвее во оби́тели Пю́хтицтей диа́конское служе́ние до́бре соверша́вый,/ по́слежде в чи́не иере́йстем па́ству хра́ма Иси́доровскаго во гра́де Петрогра́де до́бре упа́сл еси́/ и, до́брое се́мя неуста́нно се́яв,/ за Христа́ му́жественне пострада́л еси́./ Ны́не же с ли́ки святы́х жне́ши ра́достию кла́сы присноживо́тия, воспева́я:/ отце́в на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Всеблага́я, Всеми́лостивая Влады́чице,/ моля́щияся Тебе́ рабы́ Твоя́ уте́ши и от ве́тров вра́жиих сохрани́,/ да непреста́нно Тя велича́ем.

Катава́сия: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии:

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ то́гда у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Преподо́бне Серафи́ме, Вы́рицкий чудотво́рче,/ день и нощь ру́це твои́ воздева́л еси́, Го́сподеви моля́ся,/ да изба́вит Оте́чество на́ше от наше́ствия иноплеме́нных./ Мы же, твои́ми моли́твами спасе́ние улучи́вше, Бо́гу вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Лик серафи́мский Трисвяту́ю песнь Тро́ице воспева́ет,/ с ни́мже и преподо́бный чудотво́рец Вы́рицкий Бо́га славосло́вит, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Саро́вскому чудотво́рцу поревнова́в,/ дух ми́рен стяжа́л еси́, преподо́бне о́тче Серафи́ме./ Сего́ ра́ди ты́сящи о́крест тебе́ спаса́ются и, благодаря́ще, Бо́гови вопию́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Фараони́ты мы́сленныя му́жески победи́в,/ чистоту́ серде́чную стяжа́л еси́, о́тче преподо́бне Серафи́ме,/ сего́ ра́ди, душе́вныма очи́ма Бо́га узре́в,/ с любо́вию воспева́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Мно́гая чудеса́, преподо́бне чудотво́рче Вы́рицкий,/ си́лою Бо́жиею, в тебе́ бога́тно де́йствующею, сотвори́л еси́:/ слепи́и бо прозрева́ху, неми́и глаго́лаху,/ одержи́мии же от духо́в зло́бы свобожда́хуся./ Сего́ ра́ди Бо́гу, ди́вному во святы́х Свои́х, пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Любо́вию Христо́вою уязви́вшися, преподобному́ченице Мари́е Га́тчинская,/ к страда́нию востекла́ еси́, распе́нши плоть со страстьми́ и похотьми́,/ и, свещу́ душе́вную неугаси́му дея́нием храня́щи,/ в черто́г Жениха́ Небе́снаго возшла́ еси́,/ превознося́щи Его́ во ве́ки.

Да́ры Христу́ любо́вию принесла́ еси́, преподобному́ченице Мари́е,/ моли́тву, я́ко зла́то,/ поще́ние, я́ко лива́н,/ и страда́ние, я́ко сми́рну./ Тем тя благоче́стно велича́ем.

О́бразе неизме́нный Оте́ч,/ Сия́ние сла́вы Присносу́щнаго Све́та,/ печа́ть Вы́шняго, Сло́ве, Си́ло и Му́дросте!/ Тя благословя́щим Благопремени́тель бу́ди.

Богоро́дичен: О Де́во Богороди́тельнице, оби́димых Засту́пнице и всех скорбя́щих Ра́досте!/ Приими́ благода́рственное пе́ние, от души́ Тебе́ возноси́мое,/ и бу́ди нам те́плая Хода́таица в День стра́шнаго испыта́ния,/ егда́ Сын Твой и́мать суди́ти живы́х и ме́ртвых.

Катава́сия: О́троки благочести́выя в пещи́:

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,// Чи́стая Присноде́во.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Алекса́ндре Сви́рский,/ Бог в Тро́ице воспева́емый яви́ся ти и сосу́д избра́нный соде́ла тя,/ те́мже, богоно́се, и доны́не чудоде́еши.

От роди́телей благочести́вых,/ испроси́вших сы́на у Святы́я Тро́ицы, прозя́бл еси́, Алекса́ндре треблаже́нне,/ и яви́лся еси́ та́ин Боже́ственных созерца́тель.

Всегда́шним к Бо́гу раче́нием и ми́ра отверже́нием,/ о́тче Анто́ние, Ды́мский чудотво́рче, Го́споду ве́рно послужи́л еси́,/ те́мже и досто́ин яви́лся еси́ услы́шати вожделе́нный глас Его́:/ благи́й ра́бе и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.

Незло́бив, пра́веден и ми́лостив быв, Анто́ние богому́дре,/ блаже́нства Небе́снаго в земли́ кро́тких сподо́бился еси́,/ и та́мо вкуша́еши ве́чнаго утеше́ния.

Я́коже му́драя пчела́, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ мед духо́вный собира́я, Го́ру Афо́нскую обходи́л еси́,/ те́мже и оби́тель Коневе́цкая, тобо́ю устро́енная,/ сокро́вищница даро́в Свята́го Ду́ха яви́лася еси́.

Врага́ ро́да челове́ческаго и́менем Христо́вым отгна́в, преподо́бне Арсе́ние,/ язы́ческая жертвоприноше́ния на о́строве Коне́встем упраздни́л еси́/ и та́мо же́ртву хвалы́ Бо́гу приноси́л еси́.

Пу́стынь Зелене́цкая, кресто́м зве́здным благослове́нная,/ по́двигом преподо́бнаго Марти́рия созда́ся и просла́вися,/ те́мже и ны́не моли́твами ве́рных утвержда́ется.

Богоро́дичен: Во гра́де Каза́ни ико́ну Твою́ яви́ла еси́, Пречи́стая,/ очеса́ слепы́х отверза́ющи и ми́лости Своя́ на ве́рных излива́ющи,/ и ны́не, Засту́пнице Усе́рдная, просвети́ нас,/ во гра́де свята́го Петра́ честно́му о́бразу Твоему́ покланя́ющихся.

Катава́сия: Всяк земноро́дный:

Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, святы́х. И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.

Свети́лен святы́х, глас 1:

Ра́дуйся, сла́вный гра́де свята́го Петра́,/ сла́ва бо святы́х твои́х в тебе́ возсия́,/ лику́йте ны́не и весели́теся, благочести́вии лю́дие,/ я́ко сонм ве́лий хода́таев Небе́сных и́мате пред Бо́гом.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и святы́х 4. Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Стихи́ры святы́х, глас 1:

Ка́ко смире́нными усты́ воспои́м кня́зя Алекса́ндра благове́рнаго?/ Всечестны́я Тро́ицы те́плаго моли́твенника,/ земли́ Росси́йския похвалу́ и кре́пкаго засту́пника,/ печа́льных уте́шителя,/ вдов и сиро́т пита́теля// и предста́теля неусы́пнаго о душа́х на́ших.

Прииди́те, благочести́вии лю́дие гра́да Петра́,/ и припаде́м усе́рдно ко исто́чнику приснотеку́щему,/ святи́телю Игна́тию, богоно́сцу Росси́йскому,/ и восхва́лим, усе́рдно прося́ще:/ моли́твами твои́ми, святи́телю,// пода́й просвеще́ние душа́м на́шим.

Честне́и твои́ ру́це к Бо́гу простира́я,/ святи́телю о́тче Вениами́не,/ испроси́ нам благода́ть и си́лу во спасе́ние,/ бу́ди покро́в необори́м гра́ду твоему́,/ ему́же во святи́телех пе́рвый му́ченик был еси́,/ и моли́ся за ны Христу́ Бо́гу,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Лик святы́х в земли́ Петербу́ржстей просия́вших/ вку́пе с первоверхо́вным апо́столом Петро́м/ за град наш Го́спода умоля́ет у Престо́ла Царя́ Небе́снаго./ Сего́ ра́ди, любо́вию воздвиза́еми, и мы воспои́м:/ Ра́дуйтеся, свети́льницы светлосия́ющии!/ Ра́дуйтеся, хра́ми Ду́ха Свята́го и благода́ти прича́стницы!/ При́сно моли́теся ко Христу́,/ да изба́вит нас от вся́каго зла// и спасе́т ду́ши на́ша.

Славосло́вие вели́кое.

По славосло́вии тропа́рь: Воскре́с из гро́ба: Ектении́ и отпу́ст.

На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, святы́м. И ны́не, Богоро́дичен часа́. Конда́к воскре́сен и конда́к святы́х пременя́юще глаго́лем.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны воскре́сны 2-го гла́са на 6:

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Глас Ти прино́сим разбо́йнич, и мо́лимся:/ помяни́ нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Крест Тебе́ прино́сим в проще́ние прегреше́ний:/ его́же нас ра́ди прия́л еси́, Человеколю́бче.

На 8: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Покланя́емся Твоему́, Влады́ко, погребе́нию и воста́нию:/ и́миже от тле́ния изба́вил еси́ мир, Человеколю́бче.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Сме́ртию Твое́ю, Го́споди, поже́рта бысть смерть:/ и воскресе́нием Твои́м, Спа́се, мир спасл еси́.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Мироно́сицы сре́тил еси́, воскре́с от гро́ба,/ и ученико́м возвести́л еси́, рещи́ Твое́ воста́ние.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

И́же во тьме спя́щии Тя, Свет, ви́девше,/ в преиспо́днейших а́довых, Христе́, воскресо́ша.

Блаже́нны святы́х, глас 4:

На 4: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

Прииди́те, в пе́снех воспои́м собо́р свяще́ннейший,/ всех святы́х, в земли́ Петербу́ржстей просия́вших,/ и свои́ми по́двиги всю зе́млю на́шу освяти́вших.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Ра́дуйся, гра́де свята́го Петра́,/ в тебе́ бо ны́не прославля́ются пе́сненно ча́да твоя́,/ я́же, ри́зы своя́ мно́гими страда́нии убели́вше и сла́ву Небе́сную зако́нно стяжа́вше,/ побе́дную песнь Бо́гови возсыла́ют.

Сла́ва: О́бразе неизме́нный Оте́ч,/ Сия́ние сла́вы Присносу́щнаго Све́та,/ печа́ть Вы́шняго, Сло́ве, Си́ло и Му́дросте!/ Тя благословя́щим Благопремени́тель бу́ди.

И ны́не: Во гра́де Каза́ни ико́ну Твою́ яви́ла еси́, Пречи́стая,/ очеса́ слепы́х отверза́ющи и ми́лости Своя́ на ве́рных излива́ющи,/ и ны́не, Засту́пнице Усе́рдная, просвети́ нас,/ во гра́де свята́го Петра́ честно́му о́бразу Твоему́ покланя́ющихся.

Вхо́дное: Прииди́те, поклони́мся: Спаси́ ны Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых:

По вхо́де тропари́ и кондаки́:

В хра́ме Госпо́дском: тропа́рь воскре́сен, тропа́рь святы́х. Сла́ва, конда́к святы́х. И ны́не, конда́к воскре́сен.

В хра́ме Богоро́дицы: тропа́рь воскре́сен, тропа́рь хра́ма, тропа́рь святы́х, конда́к воскре́сен. Сла́ва, конда́к святы́х. И ны́не, конда́к хра́ма.

В хра́ме свята́го: тропа́рь воскре́сен, тропа́рь святы́х, конда́к воскре́сен. Сла́ва, конда́к святы́х. И ны́не: Предста́тельство христиа́н:

Проки́мен воскре́сный, глас 2: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь,// и бысть мне во спасе́ние. Стих: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. И святы́м, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,// удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 88. И святы́х, ко Евре́ом, зача́ло 330.

Аллилу́ия, глас 2: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. Стих: Го́споди спаси́ царя́, и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя. И святы́х, глас 4: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ша возвести́ша нам.

Ева́нгелие воскре́сное от Матфе́я, зача́ло 18, и святы́х Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 51.

Прича́стен воскре́сен: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних. И святы́х: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Моли́тва

О Всеми́лостивый и Великодарови́тый Бо́же, утверди́вый во́лею Твое́ю зе́млю Росси́йскую и в ней град свята́го Петра́! При́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на предстоя́щия лю́ди Твоя́ и приими́ благодаре́ние на́ше о Твои́х вели́ких благодея́ниих, я́же сотвори́л еси́ в ле́та дре́вняя со отцы́ на́шими! Услы́ши нас, прославля́ющих И́мя Твое́ Свято́е, я́ко благоволи́л еси́ просла́вити во святы́х избра́нныя Твоя́, и́хже земля́ Петербу́ржская произрасти́. Вонми́ гла́су моле́ния ве́рных чад Твои́х, славосло́вие вели́честву Твоему́ возсыла́ющих и умиле́нно к Тебе́ взыва́ющих. Посети́ нас ми́лостию и щедро́тами Твои́ми, я́ко и на бу́дущая времена́ пожи́ти нам во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Утверди́ град сей и зе́млю сию́ моли́твами и предста́тельством сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, свята́го благове́рнаго и вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев Никола́я и Алекса́ндры со ча́ды их, святы́я блаже́нныя ма́тере на́шея Ксе́нии Петербу́ржския, свята́го пра́веднаго отца́ на́шего Иоа́нна Кроншта́дтскаго чудотво́рца, свята́го священному́ченика Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дскаго, преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Серафи́ма Вы́рицкаго и всех уго́дников Твои́х, в земли́ Петербу́ржстей просия́вших, я́ко да, пожи́вше в ве́це сем по за́поведем Твои́м, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же со все́ми святы́ми просла́вим Пресвято́е И́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 Слу́жба соверша́ется в соедине́нии с воскре́сною слу́жбою 2-го гла́са Окто́иха.

Список
Собора святых Санкт-Петербургской митрополии

Александр Свирский, прп.: Ап. 17; Ав. 30

Александр (в схиме Алексий) Невский, вел. князь: Ав. 30; Н. 23

Александр Волков, сщмч.: Д 26

Александр Саульский, сщмч.: М. 19

Александра, царица, страстотерпица: Ил. 4

Алексий, царевич, страстотерпец: Ил. 4

Алексий Ставровский, сщмч.: Окт. 1

Анастасия, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

Анна Лыкошина, мчц.: С. 28.

Антоний Дымский, прп.: Ян. 17; Ин. 24

Арефа (Митренин), присп.: Окт. 24

Арсений (Дмитриев), прмч.: Н. 20

Арсений Коневский, прп.: Ин. 12

Борис Орнатский, мч. М. 31

Василий Канделябров, сщмч.: Н.20

Вениамин (Казанский) Петроградский, митр., сщмч.: Ил. 31

Викторин Добронравов, сщмч.: Д. 15

Владимир Лозина-Лозинский, сщмч,: Д. 13

Владимир Пищулин, сщмч.: Ян. 28

Григорий (Лебедев), Шлиссельбургский, еп., сщмч.: С. 4

Григорий Поспелов, сщмч.: Мр. 13

Григорий Сербаринов, сщмч.: Д. 26

Екатерина Арская, мц.: Д. 4

Елисавета, вел. кн., прмч.: Ил. 5

Емелиан Панасевич, сщмч,: Н. 20

Игнатий (Брянчанинов), Кавказский, еп.: Ап. 30

Иларион (Троицкий), Верейский, архиеп., сщмч.: Ил. 11, Д. 15

Иоанн Ковшаров, мч.: Ил. 31

Иоанн Кочуров, сщмч.: Окт. 31

Иоанн Кронштадтский, прав.: Ин. 1, Д. 20

Иоанн Сарв, сщмч.: Н. 20

Иоанн Стеблин-Каменский, сщмч.: Ил. 20

Иоанникия (Кожевникова), прмц.: Н. 20

Карп Эльб, сщмч.: С. 11

Кира Оболенская, мц.: Д. 4

Кирилл (Смирнов) Казанский, митр., сщмч.: Н. 7

Ксения Петербургская, Христа ради юродивая: Ян. 24; М, 24

Лев (Егоров), прмч.: С. 7

Макарий Римлянин, Новгородский, прп.: Ян. 19

Мария Лелянова, прмц.: Ап. 4

Мария, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

Мартирий Зеленецкий, прп.: Мр. 1; Н. 11

Михаил Чельцов, сщмч.: Д. 26

Никита Алмазов, сщмч.: Н. 15

Николай (Клементьев) Великоустюжский, архиеп., сщмч.: Д. 18

Николай II, царь, страстотерпец: Ил. 4

Николай Кулаков, сщмч.: М. 19

Николай Кулигин, сщмч.: Окт. 1

Николай Орнатский, мч.: М. 31

Николай Покровский, сщмч.: Н. 20

Николай Розов, сщмч.: Ф. 20

Николай Симо, сщмч.: Ап. 5

Ольга, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

Павел Брянцев, сщмч.: М. 19

Петр Скипетров, сщмч.: Ян. 19

Платон (Кульбуш) Ревельский еп., сщмч.: Ян. 1

Серафим (Вавилов), прмч.: Ф. 4

Серафим Вырицкий, прп.: Мр. 21

Сергий (Шеин), прмч.: Ил. 31

Симон (Шлеев) Уфимский, еп. сщмч.: Ав. 5

Татиана, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

Философ Орнатский, сщмч.: М. 31

Юрий Новицкий, мч.: Ил. 31-
Яндекс.Метрика