Служба преподобномученицам великой княгине Елисавете и инокине Варваре

Ме́сяца ию́ля в 5-й день
Преподобному́ченицы вели́кия княги́ни Елисаве́ты
и с не́ю преподобному́ченицы Варва́ры

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:

Прииди́те, ве́рнии,/ воспои́м Елисаве́ту преподобному́ченицу,/ я́ко звезду́, от за́пада возше́дшую/ и на восто́це путь свой сконча́вшую,/ во тьме ве́ка сего́ безбо́жнаго просия́вшую/ и страда́ньми Жениху́ Небе́сному обручи́вшуюся,/ ны́не же в ли́це святы́х просла́вленную.// Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Прииди́те, боголю́бцы,/ святу́ю Елисаве́ту восхва́лим,/ о́трасль благу́ю христиа́нскаго ро́да,/ я́же, от ю́ности Ева́нгелие возлюби́вши,/ чистоте́ и милосе́рдию прилежа́,/ в но́вем же оте́честве, своему́ супру́жнику во всем после́дующи,/ и́стиною Правосла́вия просвети́ся.// Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Прииди́те, празднолю́бцы,/ па́мять пра́ведныя Елисаве́ты све́тло почти́м,/ та бо, крест Христо́в в се́рдце свое́м нося́щи,/ уби́йцу супру́га своего́ ми́лостивно прости́/ и, ника́коже возропта́вши на Го́спода,/ во́ли Его́ себе́ предаде́/ и к вя́щшему по́двигу себе́ предугото́ва.// Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Прииди́те, жен сосло́вие,/ два пути́ и два о́браза любве́ ко Го́споду просла́вим,/ я́же Ма́рфа и Мари́я яви́сте:/ о́ва Христу́ усе́рдне послужи́,/ о́ва словесе́м Его́ благогове́йне внима́ше,/ свята́я же Елисаве́та/ сия́ два пути́ во еди́нем служе́нии прему́дро сочета́.// Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Преподобному́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то,/ ве́рная исполни́тельнице за́поведей Госпо́дних,/ подвигополо́жнице, путь служе́ния бли́жним избра́вшая,/ ты, стра́ха челове́ческаго ника́коже убоя́вшися,/ оте́чество но́вое не оста́вила еси́,/ и му́ченическую смерть за Христа́/ вку́пе с Варва́рою ве́рною прия́ла еси́./ Те́мже на Небесе́х ны́не Бо́гу предстоя́щи,/ не оста́ви нас любо́вию твое́ю/ и бу́ди о душа́х на́ших моли́твенница// и о Це́ркви Ру́сской те́плая предста́тельница.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 му́ченическая.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́ и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х./ Да позна́ете и ве́руете Ми,/ и разуме́ете, я́ко Аз есмь:/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/ уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух cи́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

На лити́и стихи́ра хра́ма.

Сла́ва, святы́я, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ се́рдце твое́ позна́ в ско́рбех любо́вь Бо́жию,/ тогда́ кро́тостию, смире́нием и любо́вию/ стра́ждущим усе́рдно послужи́ла еси́,/ страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то,/ егда́ же бу́ря безбо́жия на зе́млю Ру́сскую на́йде,/ тогда́, оте́чества твоего́ но́ваго не оста́вльши,/ страда́ния и смерть за Христа́ претерпе́ла еси́./ Мы же, почита́юще по́двиги твоя́, усе́рдно про́сим:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Всем предста́тельствуеши, Блага́я,/ прибега́ющим с ве́рою в держа́вный Твой покро́в,/ ина́го бо не и́мамы гре́шнии к Бо́гу в беда́х и ско́рбех при́сно избавле́ния,/ обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ те́мже Ти припа́даем,// изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Твоя́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

Благове́рная княги́не Елисаве́то,/ ты, дом отца́ твоего́ супру́жества ра́ди оста́вльши,/ возлюби́ла еси́ страну́ Ру́сскую,/ иде́же Це́рковь Правосла́вную,/ я́ко сокро́вище многоце́нное, обрела́ еси́/ и, пома́зание Ду́ха Свята́го восприе́мши,// путе́м те́сным ко спасе́нию после́довала еси́.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Богому́драя княги́не Елисаве́то,/ ты, в се́рдце твое́м прие́мши ева́нгельское сло́во:/ люби́те враги́ ва́ша,/ добро́ твори́те ненави́дящим вас,/ уби́йцу супру́га твоего́ прости́ла еси́,/ те́мже за́поведь Бо́жию испо́лнивши,// любви́ и всепроще́нию всех науча́еши.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га,// Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Сла́вою ца́рственною на земли́ осия́нная,/ Ца́рство Бо́жие внутрь себе́ стяжа́ла еси́,/ вели́кая княги́не Елисаве́то,/ сего́ ра́ди страда́ния и смерть, я́ко дре́вния му́ченицы, безро́потно прия́ла еси́,/ и венце́м многоце́нным от Царя́ Христа́ украси́лася еси́,// Ему́же во сла́ве предстои́ши/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 5:

И́ночествующии и мирсти́и я́ко наста́вницу тя почита́ют,/ преподобному́ченице Елисаве́то,/ всем бо о́браз христиа́нскаго жития́ показа́вши,/ доброде́телем Ма́рфы и Мари́и подража́ти нас научи́ла еси́./ Те́мже мо́лим тя:/ наста́ви нас на путь пра́веден,/ и́мже благоче́стно ше́ствующе,/ дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго,// я́ко вожделе́ннаго приста́нища.

И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподобному́ченицы, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь, глас 1:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши/, богому́драя Елисаве́то,/ сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и/ Христа́ почти́ла еси́,/ милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши,/ я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́./ Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́,/ я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя:/ свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподобному́ченицы, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Егда́ безбо́жнии лю́дие Це́рковь Бо́жию отверго́ша и ве́ру Христо́ву тща́хуся разори́ти, новому́ченицы и испове́дницы Це́ркве Ру́сския беззако́ние и лжу о́ных обличи́ша, о мучи́телех свои́х моля́щеся: Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́, не ве́дят бо, что творя́т.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во, ве́рных блага́я Предста́тельнице, просвети́ ду́ши на́ша, во е́же правосла́вно чти́ти и воспева́ти Тя и Сы́на Твоего́, Присноблаже́нная.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:

Сла́ву земну́ю и добро́ту мимотеку́щую оста́вльши, бога́тство сла́вы ве́чныя обрела́ еси́, Елисаве́то великоимени́тая, ве́ры правосла́вныя и ева́нгельских за́поведей ревни́тельнице и пресла́вная во святы́х преподобному́ченице.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, му́чеников сла́во и испове́дников укрепле́ние, моли́ Сы́на Твоего́, уще́дрити и спасти́ рабы́ Твоя́.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ свята́я преподобному́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:

По полиеле́и седа́лен, глас 7:

Правосла́вную Це́рковь возлюби́вши, благове́рная княги́не Елисаве́то, подвиго́м святы́х поревнова́ла еси́ и, дар проще́ния и смире́ния от Бо́га обре́тши, су́етную я́рость безу́мных мучи́телей твои́х победи́ла еси́. Сего́ ра́ди Пресвяте́й Тро́ице с новому́ченики и испове́дники Це́ркве Ру́сския предстои́ши и мо́лишися о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Да отве́рзет Госпо́дь уста́ песносло́вцев Твои́х, Богоотрокови́це, во е́же пе́ти Тя непреста́нно, я́ко земли́ Ру́сския держа́вную Влады́чицу и всему́ ро́ду на́шему Предста́тельницу.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 62.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ве́лию ве́ру стяжа́вши,/ ко враго́м любо́вь яви́ла еси́,/ преподобному́ченице Елисаве́то,/ и, на Бо́га во испыта́ниих упова́ющи,/ стра́ждущим да́же до конца́ послужи́ла еси́./ Те́мже и за нас моли́ Всеблага́го Бо́га,/ да пода́ст нам оставле́ние грехо́в// и ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, и святы́х на 8, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,// я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Пода́ждь, Го́споди, души́ мое́й просвеще́ние и уста́ моя́ недосто́йная отве́рзи, я́ко да воспою́ уго́дницу Твою́, преподобному́ченицу Елисаве́ту, в не́йже и́мя Твое́ свято́е сла́вно просла́вися.

О свята́я преподобному́ченице Елисаве́то, кня́жеским досто́инством и сла́вою на земли́ украше́нная, ты, да́нный тебе́ от Бо́га тала́нт преумно́живши, Небе́сною сла́вою возсия́ла еси́, и себе́ я́ко дар многоце́нный Христу́ принесла́ еси́.

Варва́ре: Христа́ Подвигополо́жника при́сно в души́ твое́й иму́щи, му́ченице Варва́ро, Тому́ невозвра́тным по́мыслом после́довала еси́, и в послуша́нии во́ли Бо́жией да́же до сме́рти пребыла́ еси́.

Богоро́дичен: Воспои́м сла́ву Пресвяте́й Де́ве Богоро́дице, приведо́шася бо Царю́ Христу́ вслед Ея́ де́вы и жены́, с ни́миже и святы́я преподобному́ченицы Елисаве́та и Варва́ра, Небе́снаго черто́га насле́дницы и ве́чери Госпо́дни прича́стницы.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,// и пое́т Тя дух мой.

Оте́чество твое́ оста́вивши, в земли́ Ру́сской све́том правосла́вныя ве́ры просвети́лася еси́, иде́же лю́дем любо́вию и милосе́рдием послужи́вши, муче́ние и смерть Христа́ ра́ди претерпе́ла еси́. Сего́ ра́ди Госпо́дь Небе́снаго Оте́чества насле́дницу тя показа́.

Егда́ честны́я оста́нки му́жа рука́ма твои́ма во гроб полага́ла еси́, Елисаве́то многострада́льная, не ожесточи́ла еси́ се́рдца твоего́, ниже́ отча́янию предала́ся еси́, но, те́плую моли́тву Го́сподеви вознося́щи, безбо́жнаго уби́йцу ева́нгельски прости́ла еси́.

Варва́ре: За́поведь о любви́ к бли́жним испо́лнити возжеле́вши, красоту́ ми́ра сего́ и сла́дость вре́менную презре́ла еси́, Варва́ро богому́драя. Сего́ ра́ди во оби́тель милосе́рдия прише́дши и в послуша́ние настоя́тельнице себе́ преда́вши, стра́ждущим до́бре послужи́ла еси́.

Богоро́дичен: О Пресвята́я Ма́ти Де́во! Ду́шу мою́, омраче́нную грехми́, све́том Сы́на Твоего́ ми́лостивно просвети́, да, Тобо́ю направля́емь, черто́га Небе́снаго дости́гну.

Седа́лен, глас 5:

От ю́ности Го́спода возлюби́вши, Тому́ после́довала еси́, благове́рная княги́не Елисаве́то, и яви́лася еси́ я́ко земля́ благопло́дная, в не́йже до́брое се́мя Правосла́вия стори́чный плод принесе́. Те́мже име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ безпло́дие серде́ц на́ших разреши́ти, да принесе́м Ему́ плоды́ покая́ния, любве́ и смире́ния, и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Богоро́дице Де́во, принеси́ моли́тву о нас к Сы́ну и Бо́гу Твоему́, погиба́ем бо от мно́жества прегреше́ний и вопие́м: Ты еси́ Хода́таица и Спору́чница всех, на Тя упова́ние возложи́вших.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́,// и просла́вих Твое́ Божество́.

Но́вая Ма́рфа яви́лася еси́, преподобному́ченице Елисаве́то, убо́гим и неду́жным, я́ко Самому́ Го́споду, усе́рдно послужи́вши. Научи́ и нас в бли́жних на́ших о́браз Влады́ки Христа́ всегда́ зре́ти и Тому́ с любо́вию служи́ти.

Благу́ю часть избра́вши, Мари́и уподо́билася еси́, свята́я Елисаве́то, и, все помышле́ние твое́ ко Го́споду иму́щи, непреста́нно словесе́м Его́ поуча́лася еси́.

Елисаве́те и Варва́ре: Помоли́теся Го́сподеви о нас, преподобному́ченицы Елисаве́то и Варва́ро, вы бо, ева́нгельский путь служе́ния бли́жним избра́вша, Христу́ да́же до сме́рти ве́рны пребы́ли есте́ и зе́млю кро́тких насле́довали есте́.

Богоро́дичен: Блаже́нна Ты в жена́х еси́, Пренепоро́чная Влады́чице, Тобо́ю бо к нам Зижди́тель всех сни́де, е́же возста́вити па́дший Ада́мов о́браз и возвести́ нас к пе́рвому блаже́нству.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти,/ Го́споди, спаси́ ны:/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Неизрече́нным смотре́нием страда́ний причасти́вшися, свята́я Елисаве́то, Дух Боже́ственный в се́рдце твое́м стяжа́ла еси́, И́мже просвеща́ема, лю́дем моли́твою и милосе́рдием послужи́ла еси́.

Моли́твами твои́ми, преподобному́ченице, ду́ши неду́гующих и немощству́ющих врачева́ла еси́, и сестры́ оби́тели о́бразом жития́ твоего́ му́дре наставля́ла еси́.

Варва́ре: От ю́ности Го́сподеви себе́ преда́вши и Про́мыслу Бо́жию повину́ющися, вся в житии́ твое́м с благодаре́нием прия́ла еси́, преподобному́ченице Варва́ро, и по сме́рти венце́м му́ченическим венча́лася еси́.

Богоро́дичен: Не и́мамы ины́я по́мощи, ни ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даем, приими́ моле́ния на́ша, и принеси́ я́ к Престо́лу Сы́на Твоего́, Всенепоро́чная.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том я́ко ри́зою,// Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Ве́мы милосе́рдие твое́, преподобному́ченице Елисаве́то, я́ко не отвраща́лася еси́ скорбя́щих и нужда́ющихся, тако́ и нас недосто́йных не оста́ви твои́м заступле́нием, и моли́ся Го́споду о исправле́нии на́шего жития́.

С любо́вию прие́млющи больны́я, си́рыя и кре́постию оскуде́вшия, благове́рная княги́не Елисаве́то, духо́вный глад и жа́жду тех утоля́ла еси́, та́ко и нас, воспева́ющих святу́ю па́мять твою́, не оста́ви моли́твами твои́ми.

Варва́ре: Ве́рна бы́вши нача́льнице твое́й в служе́нии бли́жним, Варва́ро преподобному́ченице, пребыла́ еси́ ве́рна ей и во страда́нии да́же до сме́рти, по сло́ву Подвигополо́жника Христа́: претерпе́вый до конца́, той спасе́н бу́дет.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, да омы́ет скве́рну души́ моея́ и облече́т в оде́жду све́тлую, в не́йже предста́в пред Ним, не лише́н бу́ду черто́га бра́чнаго.

Конда́к, глас 2:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть?/ Во про́пасти земне́й све́том Небе́сным осия́нная,/ страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та/ со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся/ и, убие́ние претерпева́ющи,/ о безбо́жных мучи́телех взыва́ше:/ Го́споди, прости́ им грех сей,/ не ве́дят бо, что творя́т./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

И́кос:

Ору́жие про́йде се́рдце твое́, благове́рная княги́не Елисаве́то, егда́ узре́ла еси́ убие́ннаго супру́га твоего́; те́мже кра́сная ми́ра сего́ оста́вивши, всю жизнь свою́ Бо́гу предала́ еси́ и, благочести́вых жен и дев во оби́тель Ма́рфы и Мари́и собра́вши, стра́ждущим лю́дем усе́рдно послужи́ла еси́. Егда́ же к страда́нию призва́ тя Госпо́дь, о безбо́жных мучи́телех взыва́ла еси́: Го́споди, прости́ им грех сей, не ве́дят бо, что творя́т. Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно,/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Бо́гом, и сего́ ра́ди, лю́тыми скорбьми́ обурева́еми, в во́ли на́шей ходи́ти оста́влени бы́хом. Но моли́твами святы́я преподобному́ченицы Елисаве́ты и всех новому́ченик, умилосе́рдися, пощади́ и вразуми́ нас, Го́споди, да пое́м Ти: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Злочести́вии лю́дие мно́гажды досажда́ху ти, свята́я преподобному́ченице Елисаве́то, ты же ве́рою бла́го за зло сим воздава́ла еси́. Сего́ ра́ди мы, ча́да твоя́, я́ко наста́вницу в житии́ христиа́нстем тя иму́ще, с тобо́ю воспева́ем: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Варва́ре: Сохрани́, Го́споди, моли́твами достохва́льныя преподобному́ченицы Варва́ры всех, почита́ющих па́мять ея́ святу́ю и благоче́стно взыва́ющих: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Восхва́лим, ве́рнии, Пресвяту́ю Богоро́дицу: Та бо, покро́в Сво́й святы́й над ми́ром распросте́рши, сугу́бую моли́тву о земли́ Ру́сской возсыла́ет, во е́же помощи́ лю́дем стра́ждущим и ве́рою зову́щим: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Егда́ в про́пасть земну́ю вве́ржена была́ еси́, свята́я Елисаве́то, не поколеба́ся ве́ра твоя́ и милосе́рдие не оскуде́, не оста́вила бо еси́ да́же до сме́рти служе́ния стра́ждущим, к Бо́гу вопию́щи: благослови́те, лю́дие, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Научи́ нас досто́йно Го́споду служи́ти и в послуша́нии во́ли Его́ пребыва́ти, преподобному́ченице Елисаве́то, да не бу́дет нам и́го Его́ благо́е в скорбь, и бре́мя Его́ ле́гкое в тяготу́, но с ра́достию возопие́м: благослови́те, лю́дие, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Елисаве́те и Варва́ре: Я́коже дре́вле му́ченицы свиде́телие Христо́вы в ми́ре безбо́жнем бы́ша, та́ко и вы, святы́я Елисаве́то и Варва́ро, ве́ру во Христа́ яви́ли есте́ и сме́ртию запечатле́ли есте́, вопию́ща: благослови́те, лю́дие, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Всеблага́я Богоро́дице, на спасе́ния стези́ наста́ви мя, оскудева́ют бо дни́е мои́ в суете́ и попече́нии о де́лех мирски́х, но покры́й милосе́рдием Твои́м не́мощь мою́ и спаси́ мя.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди! Преподобному́ченица Елисаве́та, в земли́ Алапа́евстей беззако́нно убие́нная, ны́не во святе́м гра́де Иерусали́ме я́ве моща́ми почива́ет и в первопресто́льнем гра́де Москве́ с че́стию прославля́ется. Ю́же моли́твенно почита́юще, с благодаре́нием взыва́ем: сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди! Преподобному́ченица Елисаве́та, во глубину́ про́пасти вве́рженная, на высоте́ горы́ Елео́нския во святе́м хра́ме упокое́ние моща́ми свои́ми прие́млет. Ю́же лю́дие моли́твенно почита́юще, с благодаре́нием взыва́ют: сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Елисаве́те и Варва́ре: Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди! Преподобному́ченицы Елисаве́та и Варва́ра, в земне́м житии́ сою́зом любве́ связу́емыя, неразлу́чны во страда́нии бы́ша и по сме́рти не разлучи́шася. И́хже лю́дие моли́твенно почита́юще, с благодаре́нием взыва́ют: сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Богоро́дичен: Отжени́ от душ на́ших собла́зны и стра́сти грехо́вныя, Пресвята́я Де́во, да не поги́бнем в беззако́нниих, но да спасе́мся моли́твами Твои́ми и святы́х преподобному́чениц Елисаве́ты и Варва́ры.

Свети́лен:

В Гефсимани́йстей ве́си восхоте́ла еси́ погребе́на бы́ти, преподобному́ченице Елисаве́то, красоты́ ра́ди и свя́тости ме́ста сего́. Бог же благо́е жела́ние твое́ испо́лни, да просвети́тся свет твой пред челове́ки по сло́ву Госпо́дню.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Прему́дрость Ипоста́сную, Сло́во Пресу́щное и Врача́ душ и теле́с ро́ждшая, Де́во, исцели́ души́ моея́ боле́знь, и к жи́зни ве́чней наста́ви.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О вели́кая княги́не Елисаве́то,/ се́рдце сострада́тельное иму́щи,/ во гра́де первопресто́льнем оби́тель милосе́рдия воздви́гла еси́,/ в не́йже стра́ждущим и немощны́м послужи́ла еси́./ Сего́ ра́ди богому́дрою учени́цею Христо́вою яви́вшися,/ в земли́ Ру́сской просия́ла еси́./ Ны́не же с ве́рною послу́шницею твое́ю Варва́рою/ во сла́ве Бо́жией пребыва́еши// и мо́лишися о душа́х на́ших.

О честна́я преподобному́ченице Елисаве́то,/ пре́лести ми́ра грехо́внаго избежа́вши,/ о́браз терпе́ния, любве́ и смире́ния/ лю́дем ру́сским показа́ла еси́,/ изгна́ние же Христа́ ра́ди ни во что́же вмени́вши/ и во́ли Бо́жией во всем покори́вшися,/ убие́ние беззако́нное претерпе́ла еси́./ Сего́ ра́ди во Ца́рствии Небе́снем// те́плая засту́пница нам быва́еши.

О богому́драя преподобному́ченице Елисаве́то,/ егда́ ору́жие ду́шу твою́ про́йде,/ ро́пот и уны́ние му́жественно отри́нувши,/ моли́твою и благотворе́нием ду́шу утверди́ла еси́,/ сего́ ра́ди любо́вь Бо́жию в се́рдце стяжа́вши,/ скорбь, тесноту́, гоне́ние и смерть благода́рне претерпе́ла еси́./ Те́мже преста́ви Госпо́дь тя к жи́зни ве́чней/ и к ра́дости неизрече́нней,// ю́же угото́ва лю́бящим Его́.

Сла́ва, глас то́йже:

О благове́рная вели́кая княги́не Елисаве́то!/ Над страстьми́ плотски́ми ца́рствующи,/ страда́ньми вре́менными в оде́жды нетле́ния облачи́лася еси́,/ те́мже и Всецаря́ неве́ста чи́стая яви́лася еси́./ Ны́не же на Небеси́ дерзнове́ние иму́щи,/ моли́ о нас, недосто́йных ча́дех твои́х,// ве́рою творя́щих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х,/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 181. Аллилу́ия, глас 1: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́. Стих: И поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви сто́пы моя́. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 21. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

Моли́тва

О вели́кая княги́не, свята́я преподобному́ченице Елисаве́то, оте́чества на́шего похвало́, гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние и Святы́я Земли́ свяще́нное достоя́ние! Ты во дни жития́ твоего́ ве́ру, наде́жду, любо́вь нело́жно стяжа́вши, милосе́рдием к стра́ждущим све́тло просия́ла еси́. Терпе́нием же скорбе́й и искуше́ний о́браз смире́ния бли́жним яви́вши, изгна́нием и муче́нием житие́ увенча́ла еси́, и во Ца́рствии Небе́снем с преподобному́ченицею Варва́рою ны́не пребыва́еши. Сего́ ра́ди мо́лим вас, страстоте́рпицы святы́я, моли́твами ва́шими да́руйте нам се́рдце смире́нное и покая́нное, милосе́рдие неоскудева́ющее, служе́ние бли́жним же́ртвенное, терпе́ние непоколе́блемое, му́жество в ско́рбех и обстоя́ниих неослабева́ющее, в стра́шный же час сме́ртный упова́ние тве́рдое на Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика