Тропарь, кондак и молитва священноисповеднику Феодосию, епископу Коломенскому и Бронницкому

Ме́сяца апре́ля в 20-й день
Священноиспове́дника Феодо́сия,
епи́скопа Коло́менскаго и Бро́нницкаго

Тропа́рь, глас 4:

Днесь торжеству́ет Коло́мна сла́вная,/ велича́ющи святи́теля своего́,/ Феодо́сия преди́внаго,/ в годи́ну лю́тую гоне́ния безбо́жнаго/ Христа́ небоя́зненно пропове́давшаго/ и по́двиг страда́ния и терпе́ния соверши́вшаго./ Те́мже и мы, ча́да твоя́, прославля́ем тя, испове́дниче,/ я́ко па́стыря до́браго и правосла́вныя ве́ры побо́рника,/ со умиле́нием и любо́вию зову́ще:/ моли́ Человеколю́бца Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 2:

Я́ко сокро́вище пребога́тое,/ честны́я мо́щи твоя́ обрето́шася,/ священноиспове́дниче о́тче Феодо́сие,/ ты бо, во дни гоне́ния безбо́жнаго/ страда́ния Христа́ ра́ди му́жественне претерпе́л еси́./ Ны́не же в Небе́сных селе́ниих пребыва́еши/ и мо́лиши Человеколю́бца Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Моли́тва

О свяще́нная главо́, те́плый наш моли́твенниче и засту́пниче, дре́вния Коло́мны до́брый архипа́стырю, испове́дниче, святи́телю о́тче наш Феодо́сие! Предстоя́ще пред ра́кою честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, мо́лим тя, я́ко хода́тая на́шего пред Бо́гом: не оста́ви нас твои́м заступле́нием, испроси́ у Го́спода, Ему́же усе́рдно послужи́л еси́ в житии́ твое́м, Це́ркви на́шей огражде́ние, Оте́честву на́шему умире́ние и благослове́ние, во́инству над враги́ побе́ду и одоле́ние. Град твой до́бре сохрани́; жи́тели его́ в чистоте́ и Правосла́вии соблюди́; святу́ю оби́тель Голу́твинскую в доброде́лании и любому́дрии упра́ви; и́ночествующих в по́двизе укрепи́; уча́щих и уча́щихся в духо́внем вертогра́де сем в ве́ре и благоче́стии утверди́. Всем же нам у Влады́ки Христа́ испроси́ дух кро́тости и братолю́бия, дух целому́дрия и смиренному́дрия, дар и́стинныя любве́ и единомы́слия, да, велича́юще твое́ сла́вное житие́, сподо́бимся вку́пе с тобо́ю прославля́ти ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика