Служба Собору Кемеровских святых

Ме́сяца а́вгуста в неде́лю пред 18-м днем
Собо́р Ке́меровских cвяты́х

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10: воскре́сны 4, и святы́х 6, глас 1:

Прииди́те, ве́рнии, и ви́дите дела́ Бо́жия,/ я́же сотвори́ Госпо́дь:/ земноро́днии, жите́йское попече́ние отло́жше,/ соста́вим лик пра́зднующих,/ днесь бо нам небе́сное ра́дование,/ просла́вим святы́я, в земли́ Ке́меровской просия́вшия,/ и к ним возопии́м:/ моли́теся, святи́и, о сро́дницех ва́ших,// любо́вию па́мять ва́шу прославля́ющих.

Весели́ся, земле́ Сиби́рская,/ и похвали́ Го́спода Бо́га,/ я́ко Той благослови́ святы́я Своя́ в тебе́,/ и́же ны́не предстоя́т Престо́лу Его́/ и, я́ко свети́ла незаходи́мая,/ зе́млю Ке́меровскую озаря́ют/ и мо́лятся непреста́нно о всех нас,// па́мять их любо́вию соверша́ющих.

Егда́ умно́жишася шата́ния суему́дрых/ и распростро́шася беззако́ния заблу́ждших,/ тогда́, ве́рою укрепля́емии,/ не убоя́стеся убива́ющих те́ло,/ души́ уби́ти не могу́щих,/ но па́че изостри́сте ве́ры и любве́ мечи́ духо́вныя, обою́ду о́стрыя,/ и си́ми победи́сте всю си́лу вра́жию./ Вси святи́и земли́ Ке́меровския,// моли́теся о душа́х на́ших.

Священному́чениче Павли́не,/ се́рдце ми́лующее ко вся́кой тва́ри име́я,/ му́жество тве́рдое яви́л еси́/ и, о избра́нии Предстоя́теля Це́ркве Ру́сския ревну́я,/ мно́ги ско́рби от безбо́жныя вла́сти претерпе́л еси́,/ убие́н же быв с бра́тиею от беззако́нник,/ вене́ц нетле́нный от Судии́ Пра́веднаго прия́л еси́,// Его́же моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.

Досточу́дне священному́чениче Амфило́хие,/ столп непоколеби́мый Це́ркве Ру́сския яви́лся еси́/ и за кресты́, на дщи́цах изображе́нныя,/ непра́ведне осужде́н был еси́,/ крест же му́ченический со смире́нием взем,/ той безро́потне поне́сл еси́/ и, да́же до сме́рти пострада́в,/ кровь твою́ за Христа́ пролия́л еси́.// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 4:

Прииди́те, ве́рнии лю́дие,/ просла́вим ста́рцы Бо́жия:/ Васили́ска Сиби́рскаго, Зоси́му Верхо́вскаго и Петра́ То́мскаго,/ и си́це им возопии́м:/ ра́дуйтеся, страны́ Сиби́рския ве́лие украше́ние/ и земли́ пусты́нныя благово́нное процвете́ние,/ ра́дуйтеся, дея́ний моли́твенных сокро́вище пребога́тое/ и благода́ти Боже́ственныя исто́чницы// всем, любо́вию вас почита́ющим.

Сла́ва, глас 6:

Це́ркве Ру́сския сла́во/ и земли́ Сиби́рския украше́ние,/ святи́и сро́дницы на́ши:/ вы, изгна́ние и лю́тая страда́ния му́жественне претерпе́вше,/ от тьмы ве́ка сего́ к незаходи́мому Све́ту прешли́ есте́./ Ны́не же, во сла́ве Небе́сней пребыва́юще,/ моли́теся о е́же сохрани́тися нам в Правосла́вии// и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни о́ны, глаго́лющим апо́столом к лю́дем,/ наидо́ша на ни́х свяще́нницы и воево́да церко́вный, и саддуке́и,/ жа́ляще си, за е́же учи́ти им лю́ди и возвеща́ти о Иису́се воскресе́ние ме́ртвых;/ и возложи́ша на них ру́ки, и положи́ша их в соблюде́ние до у́трия:/ бе бо ве́чер уже́./ Мно́зи же от слы́шавших сло́во ве́роваша:/ и бысть число́ муже́й я́ко ты́сящ пя́ть./ Бысть же нау́трие собра́тися князе́м их, и ста́рцем, и кни́жником во Иерусали́м:/ и А́нне архиере́ю, и Каиа́фе, и Иоа́нну, и Алекса́ндру,/ и ели́цы бе́ша от ро́да архиере́йска./ И, поста́вльше их посреде́, вопроша́ху:/ ко́ею си́лою, или́ ко́им и́менем сотвори́сте сие́ вы?/ Тогда́ Петр, испо́лнився Ду́ха Свя́та, рече́ к ним:/ кня́зи лю́дстии и ста́рцы Изра́илевы,/ а́ще мы днесь истязу́еми есмы́ о благодея́нии челове́ка не́мощна,/ о чесо́м сей спасе́ся,/ разу́мно бу́ди всем вам и всем лю́дем Изра́илевым,/ я́ко во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́я,/ Его́же вы распя́сте,/ Его́же Бог воскреси́ от ме́ртвых,/ о Сем сей стои́т пред ва́ми здрав./ Сей есть ка́мень, укоре́нный от вас, зи́ждущих,/ бы́вый во главу́ у́гла,/ и несть ни о еди́ном же ино́м спасе́ния;/ несть бо ино́го и́мене под небесе́м, да́ннаго в челове́цех,/ о не́мже подоба́ет спасти́ся нам.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни о́ны, ви́дяще иуде́и Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново и разуме́вше,/ я́ко челове́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся,/ зна́ху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста;/ ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща,/ ничто́же имя́ху проти́ву рещи́./ Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти,/ стяза́хуся ко друг дру́гу, глаго́люще:/ что сотвори́м челове́кома си́ма?/ Я́ко у́бо наро́читое зна́мение бысть и́ма,/ всем живу́щим во Иерусали́ме я́ве,/ и не мо́жем отврещи́ся;/ но да не бо́лее простре́тся в лю́дех,/ преще́нием да запрети́м и́ма ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к./ И призва́вше их,/ запове́даша и́ма отню́д не провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове./ Петр же и Иоа́нн, отвеща́вше к ним, ре́ста:/ а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом/ вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га?/ Суди́те: не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не глаго́лати./ Они́ же, призапре́щше и́ма, пусти́ша я́,/ ничто́же обре́тше, ка́ко му́чити их, люде́й ра́ди,/ я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем:/ лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к той,/ на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни ты́я, отпуще́на бы́вша апо́стола приидо́ста к свои́м и возвести́ста,/ ели́ка к ни́ма архиере́и и ста́рцы ре́ша./ Они́ же, слы́шавше, единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и реко́ша:/ Влады́ко, Ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре и вся, я́же в них,/ И́же Дýхом Святы́м усты́ отца́ на́шего Дави́да, о́трока Твоего́, рекл еси́:/ вску́ю шата́шася язы́цы и лю́дие поучи́шася тще́тным?/ Предста́ша ца́рие зе́мстии,/ и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́./ Собра́шася бо вои́стину во гра́де сем на свята́го О́трока Твоего́ Иису́са,/ Его́же пома́зал еси́,/ И́род же и Понти́йский Пила́т, с язы́ки и людьми́ изра́илевыми,/ сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ бы́ти./ И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их/ и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́,/ внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния,/ и зна́мением и чудесе́м быва́ти и́менем святы́м О́трока Твоего́ Иису́са./ И помоли́вшимся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху со́брани,/ и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та,/ и глаго́лаху сло́во Бо́жие со дерзнове́нием.

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Ра́дуйся, священному́чениче Анато́лие,/ па́стырю ре́вностный Це́ркве Бо́жия,/ сро́дниче наш, пострада́вый в новому́ченицех,/ ра́дуйся и ты, достохва́льне Ми́роне,/ Бо́гу усе́рдно моли́выйся/ и угро́зы безбо́жных ни во что́же вмени́вый./ О иере́и победоно́снии,/ моли́те ми́лостиваго Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Ра́дуйся, Серафи́ме, ве́рный свиде́телю ве́ры Христо́вы,/ ра́дуйся, Павли́не, тве́рдый ревни́телю избра́ния предстоя́теля Це́ркве Ру́сския,/ ра́дуйся, Арка́дие, соу́зниче и сомоли́твенниче их предо́брый./ О святи́телие достосла́внии и священному́ченицы добропобе́днии,/ Божества́ Триипоста́снаго ве́рнии служи́телие,// моли́теся о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, ублажи́м новому́ченики и испове́дники,/ и́же, страда́ния многоразли́чная претерпе́вше/ и живо́т свой в дар Христу́ Бо́гу прине́сше,/ Ца́рствия Небе́снаго жи́тели яви́шася./ Те́мже к ним с любо́вию возопии́м:/ я́ко ве́лие иму́ще дерзнове́ние ко Го́споду,// моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Тя, Всепе́тую Влады́чицу,/ я́ко Всецари́цу, Христу́ Царю́ предстоя́щую,/ вку́пе со все́ми святы́ми земли́ Ке́меровския// досто́йно велича́ем.

На стихо́вне стихи́ры воскре́сны.

Сла́ва, глас 6:

Те́плии на́ши засту́пницы,/ святи́и земли́ Ке́меровския,/ правосла́вныя ве́ры побо́рницы/ и любве́ Бо́жия ве́рнии свиде́телие,// моли́теся о е́же спасти́ся нам.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь святы́х, глас 4:

Днесь ра́достно лику́ет земля́ Ке́меровская,/ прославля́ющи новому́ченики, испове́дники, преподо́бныя и пра́ведныя своя́,/ доброде́тельми Бо́гу послужи́вшия/ и во дни гоне́ния безбо́жнаго жизнь свою́ за Христа́ положи́вшия./ Те́мже к ним усе́рдно воззове́м:/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, собо́ру святы́х. И ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м и 2-м стихосло́вии седа́льны воскре́сны.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ вси святи́и, в земли́ Ке́меровской просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

Бог нам прибе́жище и си́ла.

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́ и прииди́, во е́же спасти́ ны.

Глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́ и не стыдя́хся.

Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Ипакои́, та́же седа́лен святы́х, глас 3:

Страда́нии новому́чеников и испове́дников земли́ Ке́меровския,/ и́же по Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни и стра́сти исцели́, Человеколю́бче,/ мо́лимся.

Сла́ва, глас то́йже:

Страстоте́рпцы Госпо́дни,/ блаже́нна земля́, напита́вшаяся кровьми́ ва́шими:/ на суди́щи бо врага́ обличи́сте и Христа́ со дерзнове́нием пропове́дасте./ Того́, я́ко Бла́га, моли́те спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во Мари́е,/ ро́ждшая Христа́ Изба́вителя и Спа́са,/ моли́ся Ему́ со святы́ми земли́ на́шея,/ очище́ние грехо́в дарова́ти нам и ве́лию ми́лость.

Степе́нна гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие воскре́сны.
Кано́н воскре́сный со ирмосо́м на 4, Богоро́дицы на 2, и святы́х на 8.

Кано́н святы́х, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Озари́, Го́споди,/ се́рдце мое́ све́том благода́ти Ду́ха Твоего́ Свята́го,/ да воспою́ святы́х земли́ Ке́меровския/ и просла́влю Твое́ Божество́.

Прииди́те, празднолю́бцы,/ восхва́лим Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х дре́вних и но́вых,/ во́лею и нево́лею пресели́вшихся в зе́млю на́шу/ и све́том любве́ Христо́вы ю́ озари́вших.

Тро́ичен: Тро́ице Свята́я, Еди́нице Неразде́льная,/ Триипоста́сная Си́ло и Сла́во,/ освяти́вшая зе́млю на́шу по́двигом и кровьми́ святы́х Твои́х,/ непреста́нно Тя славосло́вящих,/ сподо́би и нас Твоего́ Боже́ственнаго сия́ния.

Богоро́дичен: Богоро́дице Пречи́стая, Ма́ти ро́да христиа́нскаго,/ осени́ нас покро́вом Твои́м,/ моли́тв ра́ди святы́х земли́ на́шея,/ да изба́вимся от бед и скорбе́й.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

О преди́вный Васили́сче,/ смире́ние Христо́во стяжа́вый и Го́рняго ми́ра зва́ние улучи́вый!/ Ты, кра́сная ми́ра сего́ презре́в,/ в земли́ пусты́нней Бо́га обре́л еси́ и мно́гих на путь спасе́ния наста́вил еси́./ Моли́ Го́спода Сил, да озари́т и наш путь в Ца́рствие Небе́сное.

Зоси́мо пресла́вный, А́нгелов удивле́ние,/ в по́двизе преподо́бному Васили́ску подража́вый,/ и ты, пра́ведный Пе́тре, послуша́нием Бо́гу угоди́вый и моли́твы Иису́совы иску́сный де́латель яви́выйся!/ Помози́те нам по́двигом до́брым подвиза́тися и моли́теся о нас ко Го́споду,/ во е́же изба́витися от тьмы грехо́вныя.

Боле́зньми и страда́нии ва́шими, подви́жницы сла́внии,/ Бо́га просла́вили есте́ и хода́таи ве́рнии о нас яви́лися есте́./ Сего́ ра́ди с любо́вию к вам вопие́м:/ моли́теся ко Го́споду о чту́щих святу́ю па́мять ва́шу.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего,/ спаси́ и сохрани́ нас от дел скве́рных и те́мных,/ да све́том благода́ти Бо́жия озари́мся и улучи́м спасе́ние.

Конда́к святы́х, глас 3:

Днесь святи́и земли́ на́шея/ с на́ми предстоя́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ да изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых,/ от неду́га и гла́да и от вся́каго зла// и спасе́т ду́ши на́ша.

И́кос:

Восприи́мше и́го благо́е Христо́во на ра́мена своя́,/ святи́и новому́ченицы и пра́ведницы,/ востеко́сте к Небе́сному Иерусали́му,/ сего́ ра́ди моли́те Христа́ о нас, вопию́щих си́це:/ Ра́дуйтеся, неусы́пнии на́ши моли́твенницы;/ ра́дуйтеся, пречу́днии хода́таи о нас ко Го́споду./ Ра́дуйтеся, я́ко труды́ ва́шими ве́ра Христо́ва насажда́ется;/ ра́дуйтеся, я́ко кровьми́ ва́шими Це́рковь утвержда́ется./ Ра́дуйтеся, я́ко со А́нгелы Святе́й Тро́ице предстои́те;/ ра́дуйтеся, я́ко с ни́ми Трисвяту́ю песнь Ей воспева́ете./ Ра́дуйтеся, я́ко Госпо́дь моли́твами ва́шими спаса́ет ду́ши на́ша.

Седа́лен святы́х, глас 2:

Моле́ние те́плое ко Го́споду о нас принеси́те,/ святи́и земли́ на́шея,/ я́же кровьми́ и по́двиги ва́шими освяще́на бысть,/ во е́же умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу ни́щету посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Священному́чениче Влади́мире!/ Ты, сло́вом про́поведи безбо́жныя обличи́в и за Христа́ страда́ния претерпе́в,/ во узи́лищи Марии́нстем почи́л еси́/ и на Введе́ние Влады́чицы во оби́тели Небе́сныя вшел еси́./ Те́мже усе́рдно к тебе́ взыва́ем:/ моли́твами твои́ми сподо́би и нас Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути.

Учи́телю до́блий, священному́чениче Пе́тре,/ тьму ве́ка сего́ му́жественне изобличи́вый,/ и Неофи́те пресла́вный, учи́телю до́брый, сомоли́твенниче Патриа́рха Ти́хона,/ и ты, Михаи́ле, наста́вниче ре́вностный, Сло́вом Бо́жиим наро́ды просвети́вый!/ Моли́теся ко Го́споду,/ да Све́том Христо́вым озари́мся и покая́нию научи́мся.

Благоде́теля неусы́пнаго и помо́щника ни́щим и си́рым,/ священному́ченика Льва просла́вим,/ бра́тство Не́вское во гра́де Петро́ве устро́ившаго/ и му́ченичества вене́ц со иере́ем Григо́рием прие́мшаго./ Моли́теся ко Го́споду, уго́дницы Христо́вы, спасти́ся душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Де́во Пречи́стая, Влады́чице Богоро́дице,/ со святы́ми земли́ на́шея моли́твы принеси́ Сы́ну Твоему́,/ дла́ни пречи́стыя на Кресте́ распросте́ршему, во е́же собра́ти вся во еди́но,/ да бра́тство во Христе́ пребыва́ет.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отрину́л еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Блюсти́телю ве́рный, святи́телю о́тче Амфило́хие,/ раско́ла искорени́телю и жи́зни церко́вныя му́дрый устрои́телю!/ Ты, в темни́цу за Христа́ мно́гажды вве́ржен быв,/ ве́ру правосла́вную да́же до кро́ве испове́дал еси́./ Моли́ся о нас, да и мы в Правосла́вии утверди́мся.

Священному́чениче Павли́не, гра́да Марии́нскаго похвало́,/ с соу́зники твои́ми: святи́телем Арка́дием, пресви́тером Анато́лием,/ Ника́ндром, па́стырем до́брым, и Киприа́ном ве́рным!/ Вы ве́лия ско́рби до́блестне претерпе́сте,/ оба́че сме́рти за Христа́ не убоя́стеся./ Моли́те Го́спода, пятери́це свята́я,/ и нам ве́рными Христу́ бы́ти и душа́м на́шим спасти́ся.

Седмери́цу му́ченик, земли́ на́шея упова́ние, в пе́ниих просла́вим и ублажи́м:/ святи́теля Серафи́ма, свиде́теля ве́рнаго ве́ры правосла́вныя,/ преподобному́чеников Ге́рмана и Ми́ну чудотво́рца со священному́чеником Алекса́ндром/ и пресви́теров Влади́мира, Васи́лия и Алекса́ндра, ча́шу страда́ний до конца́ испи́вших./ Моли́теся ко Го́споду, новому́ченицы сла́внии,/ дарова́ти земли́ на́шей мир и ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Де́ву Чи́стую призове́м, Влады́чицу Пресвяту́ю,/ да помо́жет нам моли́тве те́плей научи́тися/ и в любви́ Бо́жией пребы́ти.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду,/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Священному́ченика Константи́на, раско́ла обличи́теля дерзнове́ннаго, восхва́лим/ и по́двиги священному́ченика Леони́да, па́стыря до́браго слове́сных ове́ц Христо́вых,/ во узи́лищи Марии́нстем преста́вльшагося, воспои́м./ Моли́теся, святи́и, ко Го́споду,/ да сохрани́м ве́ру правосла́вную до сконча́ния на́шего.

Скорбьми́ тя́жкими венцы́ му́ченическия улучи́сте,/ священному́чениче Иоа́нне и му́чениче Михаи́ле!/ Вы бо, вку́пе слу́жбу Бо́гови соверша́вше,/ вку́пе и страда́ния за Христа́ претерпе́сте./ Моли́теся ко Го́споду, во е́же сподо́битися и нам Небе́сныя сла́вы.

За́вистию диа́вола, священному́ченицы Алекса́ндре и Константи́не,/ на сове́те нечести́вом осуди́стеся и во узи́лище ну́ждею со́слани бы́сте,/ иде́же, боле́зни, глад и мраз претерпе́вше,/ упокое́ние во Христе́ обрели́ есте́./ Моли́теся ко Го́споду, победоно́сцы сла́внии,/ и нам по́мощию Христо́вою наве́ты враг ви́димых и неви́димых победи́ти.

Богоро́дичен: Стена́ необори́мая и покро́в всемо́щный/ новому́чеником яви́лася еси́, Пресвята́я Де́во,/ те́мже Тя велича́ем.

Конда́к и и́кос воскре́сны.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Неве́сты Христо́вы, преподобному́ченицы Мари́е и Ната́лие!/ Вы, во оби́тели Деви́чей вку́пе подвиза́вшася,/ и во страда́ниих ко Христу́, Небе́сному Жениху́, вку́пе востекли́ есте́./ Его́же усе́рдно моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Други́ни сла́вныя, преподобному́ченицы Мари́е и Евдоки́е,/ оби́тели Страстны́я насе́льницы!/ Вы, усе́рдне подвиза́вшася,/ доброде́тельми мно́гими житие́ свое́ украси́ли есте́/ и, смерть от безбо́жник неви́нно прие́мша,/ к Победи́телю сме́рти предста́ли есте́, вопию́ща:/ никто́же разлучи́т ны от любве́ Бо́жия.

Же́ртву живу́ю и всесожже́ние Творцу́ себе́ сами́х принося́ще,/ новому́ченицы сла́внии, воспева́ли есте́:/ могу́щии, покаря́йтеся, я́ко с на́ми Бог отце́в земли́ на́шея.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Предста́тельнице на́ша,/ мо́лим Тя: преложи́ печа́ль на́шу на ра́дость/ и належа́щия ско́рби изба́ви.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Бо́гу и́стово послужи́л еси́, священному́чениче Леони́де,/ предстоя́ у престо́ла четы́редесять и два ле́та,/ и пострада́л еси́ за Христа́, непреста́нно зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Земля́ Сиби́рская прия́т те́ло твое́, пропове́дниче сла́вный, священному́чениче Васи́лие,/ ду́шу же твою́ святу́ю Госпо́дь,/ Его́же непреста́нно прославля́л еси́, зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Преподобному́чениче Филаре́те!/ Ты, измла́да Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ Пречи́стей Его́ Ма́тери усе́рдне моли́лся еси́/ и с о́бразом Ея́, Спору́чница гре́шных имену́емым,/ селе́ния ве́рных обходи́л еси́, подвиза́я их взыва́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: О Всепе́тая Ма́ти, Влады́чице Богоро́дице, Спору́чнице гре́шных,/ моли́ся ку́пно со все́ми святы́ми земли́ на́шея,/ изба́витися нам от бед и скорбе́й и избе́гнути муче́ния ве́чнаго.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв челове́к.// Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Страстоте́рпче Бори́се терпеливоду́шне!/ Егда́ безбо́жницы прего́рдии на тя ополчи́шася,/ ты, всю наде́жду на по́мощь Бо́жию возлага́я,/ не усумни́лся еси́ и пострада́л еси́ да́же до кро́ве./ Ны́не же моли́твенно взыва́еши:/ моли́теся ко Го́споду, и по́слет вам благослове́ние Свое́.

О́тче священному́чениче Ми́роне!/ Ты, во младе́нчестве ве́ру правосла́вную обре́т и благода́ть Госпо́дню во гра́де Ла́врстем стяжа́в,/ клевету́ и жесто́кую смерть от безбо́жник в земли́ на́шей смире́нно прия́л еси́./ Ны́не же, Престо́лу Бо́жию предстоя́, Христа́ прославля́еши во ве́ки.

О а́нгели земни́и и челове́цы Небе́снии!/ Не забу́дите земно́е оте́чество ва́ше и ме́сто, иде́же страда́ния за Христа́ прия́ли есте́./ Моли́те Го́спода, да сподо́бит нас, сро́дников ва́ших,/ мо́ре жите́йское безпреткнове́нно прейти́,/ Ца́рствие Небе́сное улучи́ти и ку́пно с ва́ми славосло́вити/ пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.

Богоро́дичен: Де́во Чи́стая, Ма́ти Го́спода на́шего,/ со все́ми святы́ми земли́ на́шея, моли́ Бо́га о нас.

Ексапостила́рий воскре́сен.

Сла́ва, святы́х, глас 1:

Да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди,/ Его́же святи́и Твои́ яви́ша нам, во е́же просвети́ти ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен воскре́сный.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и святы́х 4, глас 8:

Восхва́лим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х,/ озари́вшаго зе́млю Ке́меровскую по́двиги святы́х дре́вних и но́вых,/ и́миже тьма грехо́вная разгна́ся// и ра́дость Небе́сная всем дарова́ся.

Возсла́вим Го́спода, призре́вшаго на лю́ди Своя́/ и страда́ньми святы́х Свои́х всех нас благослови́вшаго,/ с ни́миже Тому́ возопии́м:// Всеще́дрый Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возвести́м о Го́споде ра́дость ве́лию,/ обрели́ бо есмы́ покрови́телей и защи́тников на́ших,/ и́хже моли́твами сохрани́, Го́споди,/ оте́чество на́ше земно́е// и утверди́ в Правосла́вии лю́ди Своя́.

Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская.

И ны́не, глас 2: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во:

НА ЛИТУРГИ́И

Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие и прича́стен воскре́сны гла́са. И святы́х проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Моли́тва

При́зри, Го́споди, с высоты́ святы́я Твоея́ на предстоя́щия лю́ди и приими́ благодаре́ние на́ше о Твои́х вели́ких благодея́ниих, я́же сотвори́л еси́ со отцы́ на́шими! Услы́ши нас, прославля́ющих и́мя Твое́ свято́е, я́ко благоволи́л еси́ просла́вити во святы́х избра́нныя Твоя́, пра́ведники дре́вния и му́ченики но́выя, и́хже земля́ на́ша произрасти́ла есть, я́ко благо́е прозябе́ние и плод кра́сный. О преподо́бнии и пра́веднии земли́ Ке́меровския! Вы Го́спода Бо́га всем се́рдцем свои́м возлюби́сте и всеце́ло Ему́ угоди́сте! О святи́и новому́ченицы земли́ на́шея! Вы во дни гоне́ния безбо́жнаго от сокро́вищниц душ ва́ших спаси́тельное испове́дание правосла́вныя ве́ры изнесли́ есте́ и лю́дем ве́рным наста́вницы до́брии яви́лися есте́, ду́ши своя́ за Христа́ и дру́ги полага́юще. Ны́не у́бо к вам с любо́вию прибега́ем и мо́лимся: бу́дите Небе́снии засту́пницы земно́му оте́честву ва́шему, наставля́юще нас твори́ти во́лю Госпо́дню, во е́же преспева́ти и нам в ве́ре, благоче́стии и любви́ христиа́нстей, прославля́юще еди́нем се́рдцем и еди́неми усты́ Святу́ю, Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Список Собора Кемеровских святых

1. Амфилохий (Скворцов), сщмч.: С.18.

2. Анатолий Левицкий, сщмч.: Ок.21.

3. Александр Андреев, сщмч.: Ок.21.

4. Александр Лебедев, сщмч.: Ок.22.

5. Александр Лихарев, сщмч.: Мр. 4.

6. Аркадий (Ершов), сщмч.: Ок. 21.

7. Борис Успенский, мч.: Д. 2.

8. Василий Богоявленский, сщмч.: Ок. 22.

9. Василий Мирожин, сщмч.: Д.20.

10.Василиск Сибирский, прп.: Д.29.

11.Владимир Рясенский, сщмч.: Н. 22.

12.Владимир Соболев, сщмч.: Ок. 22.

13.Герман (Полянский), прмч.: Ок. 22.

14.Григорий Аверин, сщмч.: С.7.

15.Евдокия Павлова, прмц.: Ап.20.

16.Зосима (Верховский), прп.: Д.24.

17.Иоанн Колесников, мч.: Ап.17.

18.Иоанн Орлов, сщмч.: Мр.7.

19.Киприан Анников, мч.: Ок.21.

20.Константин Соколов, сщмч.: Мр.12.

21.Константин Пятикрестовский, сщмч.: Мр.6.

22.Лев (Егоров), прмч.: С.7.

23.Леонид Викторов, сшмч.: Д.28.

24.Леонид Муравьев, сщмч.: Ок. 29.

25.Мина (Шелаев), прмч.: Ок.22.

26.Мария Носова, прмц.: Ап.27.

27.Мария (Цейтлин), прмц.: Д.2.

28.Мирон Ржепик,сщмч.: Ав.31.

29.Михаил Березин, сщмч.: Д.31.

30.Михаил Марков, сщмч.: Ин.3.

31.Михаил Строев, мч.: Мр.30.

32.Наталия Бакланова, прмц.: Мр.31.

33.Неофит (Осипов), прмч.: Ок.21.

34.Никандр Чернелевский, сщмч.: Ок.21.

35.Павел Смирнов, сщмч.: Ф.16.

36.Павлин (Крошечкин), сщмч.: Ок. 21.

37.Петр Попов, сщмч.: М.12.

38.Петр Томский, прав.: Мр.4.

39.Серафим (Самойлович), сщмч.: Ок.22.

40.Филарет (Пряхин), прмч.: Ф.22.-
Яндекс.Метрика