Служба священномученику Петру, митрополиту Крутицкому

Ме́сяца сентября́ в 27-й день

Священному́ченика Петра́, митрополи́та Крути́цкаго

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Храм Бо́жий себе́ соде́лав,/ священному́чениче Пе́тре,/ столп Це́ркве непоколеби́мый показа́лся еси́,/ яви́ бо тя Христо́с утвержде́ние/ всем, в раздо́рех мяту́щимся,/ свети́льника ве́рным во тьме безве́рия,/ огражде́ние па́стве от волко́в злохи́щных,/ и храни́теля ве́рна до́ма Бо́жия.// Те́мже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сло́ву Бо́жию после́довав,/ священному́чениче Пе́тре,/ я́ко а́гнец непоро́чный закла́лся еси́/ и, живоно́сным зе́рном в земли́ на́шей сокры́вся,/ плод мног Бо́гу прине́сл еси́,/ ве́рныя же лю́ди от разделе́ния сохрани́в,/ я́ко раб благи́й и ве́рный,/ в ра́дость Го́спода твоего́ вшел еси́.// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Дре́вним проро́ком в скита́ниих подо́бяся,/ ничто́же име́яй и вся содержа́й,/ в боле́знех и труде́х неуста́нных/ апо́стольски пожи́л еси́,/ священному́чениче Пе́тре./ Святи́телем же Моско́вским в труде́х и ре́вности после́довав,/ но́вым му́чеником кончи́ною соедини́лся еси́,/ всем житие́м твои́м Бо́гу послужи́вый.// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И́ны стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Все возложи́в на Бо́га упова́ние,/ глаго́лом Патриа́рха Ти́хона внял еси́/ и, архиере́йство из рук того́ прие́м,/ первосвяти́телю гони́мому во всем после́довал еси́,/ небоя́зненный же испове́дник Христо́в яви́вся,/ в гоне́ниих му́жески взыва́л еси́:/ ве́ру правосла́вную в любви́ и смире́нии/ потщи́мся, бра́тие, сохрани́ти./ Мы же, священному́чениче Пе́тре,/ прославля́юще кре́пость твою́, вопие́м:/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Все отложи́в плотско́е мудрова́ние,/ глаго́лал еси́, Пе́тре смиренному́дре:/ житие́ мое́, его́же дни прехо́дят,/ страда́ние и скорбь есть,/ оба́че то́чию еди́наго страшу́ся,/ разделе́ния и сму́ты церко́вныя,/ сего́ ра́ди престо́л патриа́рший блюсти́ не отрека́юся./ Мы же, прославля́юще кре́пость твою́, вопие́м:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Вся стре́лы лука́ваго отрази́в:/ но́вых раско́льников лжи́вая ухищре́ния,/ бра́тии неповинове́ние,/ безбо́жников клевету́,/ собла́зны, устраше́ния и муче́ния,/ еди́нство Це́ркве Ру́сския сохрани́л еси́./ Мы же, прославля́юще терпе́ние твое́, вопие́м:/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Вся страда́ния темни́чная му́жественне претерпева́я,/ священному́чениче Пе́тре,/ мир Христо́в в се́рдце преумно́жил еси́/ и, архипа́стыри смире́нно увещава́я,/ раско́льники же кро́тко к покая́нию призыва́я,/ Бо́га о ми́ре моли́л еси́:/ да бу́дут вси еди́но./ Мы же, прославля́юще смире́ние твое́, вопие́м:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже:

Ка́ко просла́вим тя, священному́чениче Пе́тре,/ всем бо вся был еси́:/ архипа́стырем тве́рдое прибе́жище,/ ве́рным изве́стное упова́ние,/ му́чеником похвала́,/ мона́шествующим ра́дование,/ сомня́щимся пра́вило ве́ры,/ гони́мым о́браз терпе́ния,/ гони́телем небоя́зненный обличи́тель/ и всем свиде́тель Христо́в./ Те́мже и ны́не не оста́ви нас,/ на Небесе́х моля́ся,// поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни о́ны, глаго́лющим апо́столом к лю́дем,/ наидо́ша на ни́х свяще́нницы и воево́да церко́вный, и саддуке́и,/ жа́ляще си, за е́же учи́ти им лю́ди и возвеща́ти о Иису́се воскресе́ние ме́ртвых;/ и возложи́ша на них ру́ки, и положи́ша их в соблюде́ние до у́трия:/ бе бо ве́чер уже́./ Мно́зи же от слы́шавших сло́во ве́роваша:/ и бысть число́ муже́й я́ко ты́сящ пя́ть./ Бысть же нау́трие собра́тися князе́м их, и ста́рцем, и кни́жником во Иерусали́м:/ и А́нне архиере́ю, и Каиа́фе, и Иоа́нну, и Алекса́ндру,/ и ели́цы бе́ша от ро́да архиере́йска./ И, поста́вльше их посреде́, вопроша́ху:/ ко́ею си́лою или́ ко́им и́менем сотвори́сте сие́ вы?/ Тогда́ Петр, испо́лнився Ду́ха Свя́та, рече́ к ним:/ кня́зи лю́дстии и ста́рцы Изра́илевы,/ а́ще мы днесь истязу́еми есмы́ о благодея́нии челове́ка не́мощна,/ о чесо́м сей спасе́ся,/ разу́мно бу́ди всем вам и всем лю́дем Изра́илевым,/ я́ко во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́я,/ Его́же вы распя́сте,/ Его́же Бог воскреси́ от ме́ртвых,/ о Сем сей стои́т пред ва́ми здрав./ Сей есть ка́мень, укоре́нный от вас, зи́ждущих,/ бы́вый во главу́ у́гла,/ и несть ни о еди́ном же ино́м спасе́ния;/ несть бо ино́го и́мене под небесе́м, да́ннаго в челове́цех,/ о не́мже подоба́ет спасти́ся нам.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни о́ны, ви́дяще иуде́и Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново и разуме́вше,/ я́ко челове́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся,/ зна́ху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста;/ ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща,/ ничто́же имя́ху проти́ву рещи́./ Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти,/ стяза́хуся ко друг дру́гу, глаго́люще:/ что сотвори́м челове́кома си́ма?/ Я́ко у́бо наро́читое зна́мение бысть и́ма,/ всем живу́щим во Иерусали́ме я́ве,/ и не мо́жем отврещи́ся;/ но да не бо́лее простре́тся в лю́дех,/ преще́нием да запрети́м и́ма ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к./ И призва́вше их,/ запове́даша и́ма отню́д не провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове./ Петр же и Иоа́нн, отвеща́вше к ним, ре́ста:/ а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом/ вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га?/ Суди́те: не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не глаго́лати./ Они́ же, призапре́щше и́ма, пусти́ша я́,/ ничто́же обре́тше, ка́ко му́чити их, люде́й ра́ди,/ я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем:/ лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к той,/ на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

Во дни о́ны, отпуще́на бы́вша апо́стола приидо́ста к свои́м и возвести́ста,/ ели́ка к ни́ма архиере́и и ста́рцы ре́ша./ Они́ же, слы́шавше, единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и реко́ша:/ Влады́ко, Ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре и вся, я́же в них,/ И́же усты́ Дави́да, о́трока Твоего́, рече́:/ вску́ю шата́шася язы́цы и лю́дие поучи́шася тще́тным?/ Предста́ша ца́рие зе́мстии,/ и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́./ Собра́шася бо вои́стину во гра́де сем на свята́го О́трока Твоего́ Иису́са,/ Его́же пома́зал еси́,/ И́род же и Понти́йский Пила́т, с язы́ки и людьми́ Изра́илевыми,/ сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ бы́ти./ И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их/ и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́,/ внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния,/ и зна́мением и чудесе́м быва́ти и́менем святы́м О́трока Твоего́ Иису́са./ И помоли́вшимся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху со́брани,/ и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та,/ и глаго́лаху сло́во Бо́жие со дерзнове́нием.

На лити́и стихи́ра, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Моисе́ева зна́мения прия́л еси́:/ жезл, и́мже наро́д упа́сл еси́/ и лжепа́стыри обличи́л еси́,/ прока́зу, я́ко мно́гия боле́зни претерпе́л еси́,/ та́кожде и скрижа́ли зако́на,/ его́же му́жественне испо́лнил еси́,/ все́ю кре́постию Бо́га возлюби́вый,// и ду́шу свою́ за бли́жних положи́вый.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, священному́чениче Пе́тре,/ Це́рковь Ру́сская ти взыва́ет,/ хра́мы возсозида́ющи и ве́ру утвержда́ющи,/ е́йже, на тя взира́юще, науча́емся,/ твоему́ смире́нию подража́ем;/ по́двиги твоя́ чту́ще, соу́з любве́ обрета́ем,/ моли́твами твои́ми укрепля́емся;/ тя прославля́юще, Бо́га благодари́м,// подаю́щаго нам мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, священному́чениче Пе́тре,/ в ве́ре на́ше утвержде́ние/ и во́ине Христо́в изря́дный,/ вся терпе́ти со смире́нием нас науча́яй,/ да яви́мся ве́рнии сы́нове Це́ркве/ и новому́чеников на́ших ча́да,/ за вся благодаря́ще Бо́га,/ скорбь и ра́дость нам посыла́ющаго,// и подаю́щаго мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,// я́же воздаде́ ми?

Ра́дуйся, священному́чениче Пе́тре,/ об Оте́честве на́шем Христу́ те́плый моли́твенниче,/ е́же Це́рковь Ру́сскую от раздо́ров огради́ти/ и све́том Ева́нгелия Русь просвети́ти,/ па́стыри и учи́тели прему́дрыя дарова́ти,/ ве́рныя во благоче́стии укрепи́ти,/ младе́нцы в ве́ре возрасти́ти,/ да еди́ными усты́ вси Тому́ воспою́т:// Го́споди, мир Твой пода́ждь нам.

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:

Лику́й, свяще́нный гра́де Москво́,/ прославля́я но́ваго митрополи́та Петра́,/ не в тебе́, но в безве́стней стране́ погребе́ннаго,/ подо́бне же дре́внему святи́телю просия́вшаго./ Той едине́нию земли́ Ру́сския послужи́,/ сей разори́телей ея́ обличи́,/ той власть святи́тельскую возвели́чи,/ сей, в темни́цах сый, власть любве́ показа́,/ но, я́коже и той, еди́ное упова́ние всея́ Руси́ быв,/ Оте́чество и град наш просла́ви./ Ны́не со святи́тели Моско́вскими за ны мо́лится Бо́гу.

И ны́не, Богоро́дичен: Храм и дверь еси́:

Тропа́рь, глас 2:

Бо́жиим смотре́нием к святи́тельскому служе́нию/ святы́м Патриа́рхом Ти́хоном призва́нный,/ ста́ду Христо́ву яви́лся еси́ страж неусы́пный/ и защи́тник небоя́зненный,/ священному́чениче Пе́тре./ Жесто́кая заточе́ния и да́льная изгна́ния,/ страда́ния и смерть от богобо́рцев претерпе́л еси́./ Вене́ц му́ченический прие́м,/ на Небеси́ ны́не ра́дуешися./ Моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да сохрани́т Це́рковь на́шу от нестрое́ний,/ единомы́слие и мир лю́дем Свои́м да́рует// и спасе́т ду́ши на́ша.

 

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

В лю́тая времена́, егда́ любы́ оскуде́, про́мыслом Бо́жиим при́зван был еси́ соблюсти́ па́ству Ру́сскую, святи́телю о́тче Пе́тре, прииди́ и ны́не неви́димо и ста́ни с на́ми, моля́ся, во е́же в любви́ утверди́тися нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вели́кия ми́лости Твоя́ помина́юще, Пресвята́я Влады́чице, отвраща́емся лю́тых страсте́й, враго́м всева́емых, с любо́вию Тя, Чи́стая, призыва́юще.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:

Всего́ себе́ отве́рг, Христу́ после́довал еси́, священному́чениче Пе́тре, и, егда́ прельсти́шася мно́зи, неуловле́н ле́стию сатани́нскою яви́лся еси́. Те́мже и нас собла́знов льсти́ваго изба́ви, наста́вник прему́дрый бу́ди и в ве́ре и́стинней утверди́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Всеми́лостивая Госпоже́, Засту́пнице усе́рдная ро́да христиа́нскаго! Покры́й нас от вся́каго зла, бесо́вских обстоя́ний и тьмы страсте́й изба́ви, и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ священному́чениче Пе́тре,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// претерпе́л еси́.

Псало́м избра́нный:

Бог нам прибе́жище и си́ла.

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́ и прииди́, во е́же спасти́ нас.

Глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́ и не стыдя́хся.

Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния.

Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, и бысть мне во спасе́ние.

По полиеле́и седа́лен, глас 5:

Лику́ет Це́рковь Христо́ва, прославля́ющи тя, святи́телю Пе́тре, я́ко подви́жника ве́ры правосла́вныя, святы́м сотаи́нника и сому́ченика, ве́рным па́стыря до́браго и всем нам предста́теля изря́днаго, моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тебе́, Пречи́стая Де́во Богоневе́сто, Арха́нгел возопи́: благослове́н Плод чре́ва Твоего́. Те́мже и мы, раби́ Твои́, я́ко и́стинную Богома́терь Тя правосла́вно велича́ем.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду,// и изве́л еси́ ны в поко́й. Стих: Разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

О дво́ице свята́я,/ святи́телие Ти́хоне и Пе́тре,/ вы, да́же до сме́рти за Христа́ подвиза́вшеся,/ о́вцы Его́ слове́сныя до́бре упасли́ есте́,/ стра́ждуще с ни́ми и за них моля́щеся,/ всех бо любо́вию вмести́ли есте́./ Те́мже и нам ны́не глаго́лете:/ друг дру́га тяготы́ носи́те,// и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Кано́н Богоро́дицы на 6, глас 6, подо́бен: Волно́ю морско́ю:

Песнь 1

Ирмо́с: Ка́зньми во Еги́пте/ Моисе́й фарао́на обличи́/ и, тому́ невразумле́ну,/ морску́ю пучи́ну разве́рзе жезло́м свои́м/ вла́стию, Бо́гом да́нною./ Изра́иль же, гони́теля ви́дев поги́бель,/ песнь Изба́вителю вопия́ше:// сла́вно бо просла́вися.

Пра́ведный гнев Госпо́день порази́ иногда́ зе́млю Ру́сскую; Це́рковь же, пучи́ну гоне́ний преше́дши, Богоро́дице вопие́т: бу́ди и ны́не нам Путеводи́тельница блага́я, и те́плая Моли́твенница к Сы́ну Твоему́, И́же сла́вно просла́вися.

Мучи́тельства фарао́на мы́сленнаго избе́гше, благода́рственная пе́ния воспева́ем Тебе́, Предста́тельнице всемо́щная, и земли́ обетова́нныя дости́гнути ча́ем моли́твами Твои́ми, Богоро́дице.

Кано́н священному́ченика Петра́ на 8, глас то́йже.

Песнь 1. Ирмо́с то́йже

Вождь пресла́вный лю́дем ве́рным быв, святи́телю Пе́тре, я́коже Моисе́й, шата́ния и мяте́жи претерпе́л еси́, и пусты́нная скита́ния с наро́дом раздели́л еси́. Ны́не сла́ву Бо́жию я́ве зри́ши, и за ны Го́споду мо́лишися.

И́мя Илиино́ бысть еди́но упова́ние седми́ ты́сящ во Изра́или, та́кожде и лю́дие земли́ на́шея, тя жи́ва ве́дуще, о́тче Пе́тре, пра́выя ве́ры не отступа́ху. Мы же ве́мы тя на Небесе́х живу́ща и о нас моля́щася.

Первоверхо́вному апо́столу тезоимени́т быв, святи́телю Пе́тре, того́ ве́ру стяжа́л еси́, и Иоа́нну в любви́ подража́л еси́, Иа́ковлеву же ре́вность име́я, я́ко Па́вел к па́стве взыва́л еси́: подража́йте мне, я́коже аз Христу́.

Богоро́дичен: Проро́чески предвозвеще́нная, Де́во, апо́столом Бо́жия Ма́ти яви́лася еси́, святи́телем же боже́ственная Помо́щница, и всем христиа́ном непосты́дная Предста́тельница.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ му́чеников же не преста́ше песнь:/ несть свят я́ко Госпо́дь,// Той су́дит конце́м земли́.

Песнь и кре́пость новому́чеников была́ еси́, Влады́чице, сопроти́вных оружи́е низлага́ющи, издре́вле бо влады́чествуеши, я́ко Цари́ца уде́ла Своего́, в земли́ Ру́сской.

Арха́нгелу ре́кшая: бу́ди Ми по глаго́лу твоему́, христиа́ном, в гоне́ниих су́щим, о́браз подала́ еси́, Пречи́стая Де́во, е́же во́лю Бо́жию твори́ти со смире́нием.

Ин. Ирмо́с то́йже

Все упова́ние на Бо́га возложи́в, во искуше́ниих сме́ртных не уныва́л еси́, священному́чениче Пе́тре, глаго́ля: а́ще и страда́ния претерпева́ю, но вем, я́ко Госпо́дь мя не оста́вит, да́руя души́ мое́й мир. Те́мже ны́не и нас в моли́твах твои́х не оста́ви.

Ве́рный сын Це́ркве Ру́сския яви́лся еси́, святи́телю Пе́тре, те́мже, во у́зах сый, ве́рныя лю́ди науча́л еси́: послу́шная ча́да преда́ний церко́вных бу́дите, и противля́йтеся преда́телем и раско́льником, нововведе́ния льсти́вая умы́слившим.

Во вся́цем де́ле Бо́га пред собо́ю зря, па́че первосвяти́тельскаго до́лга вели́чие разумева́я, Це́ркви страж неусы́пный и защи́тник тве́рдый ста́ду Христо́ву яви́лся еси́, священному́чениче Пе́тре добропобе́дный.

Богоро́дичен: Рождество́ Твое́, Богоро́дице, чу́дно яви́ся, о́трочество во свята́я святы́х сокры́то есть, чистота́ же и боже́ственное избра́ние непостижи́мы, Еди́на Тро́ическаго сове́та Таи́ннице.

Ин конда́к, глас 4:

Дух ми́рен и кро́ток стяжа́в,/ тве́рдое упова́ние на милосе́рдие Бо́жие име́я,/ блюсти́тель ве́рный Це́ркве Росси́йския/ и испове́дник Христо́в яви́лся еси́,/ священному́чениче Пе́тре,/ при́сный о нас пред Бо́гом предста́телю// и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Седа́лен, глас 6:

Чиста́ есть со́весть моя́, и сме́рти ника́коже страшу́ся, рекл еси́, о́тче Пе́тре, те́мже служе́ния, мне вве́реннаго, не оставля́ю, отсту́пники же, преда́ния церко́вная отверга́ющия и нововведе́ния льсти́вая умы́слившия, осужда́ю, грех бо расколоучи́тельства благоче́стием не покрыва́ется, ниже́ му́ченическою кро́вию омыва́ется. Вы же, бра́тие, бе́гайте творя́щих разделе́ния и собла́зны, и Бог ми́ра сокруши́т сатану́ под нога́ми ва́шими.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еди́на пло́тию Бо́га ро́ждшая, мо́лимся Ти, Чи́стая: изба́ви сете́й вра́жиих ду́ши на́ша и утверди́ на ка́мени Боже́ственных за́поведей, я́ко на Тя упова́ние возложи́хом.

Песнь 4

Ирмо́с: О, та́инство смотре́ния Бо́жия/ и ле́то посеще́ния Госпо́дня,/ освяще́ние кровьми́ на́шея земли́,/ утвержде́ние Це́ркве!/ Во гла́де, огни́, прока́зе и бра́ни/ изше́л еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х,// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

О, та́инства смотре́ния Бо́жия! Страда́ния бо спаси́тельная Руси́ низпосыла́я, Госпо́дь ей и Предста́тельницу всемо́щную дарова́. К Не́йже, с ве́рою притека́юще, вопие́м: пода́ждь нам кре́пкое терпе́ние и и́стинное покая́ние.

Всех скорбя́щих Ра́досте, Блаже́нное Чре́во, Цве́те благоуха́нный, Живоно́сный Исто́чниче, Избавле́ние от зол стра́ждущих, Путеводи́тельнице, Умягче́ние злых серде́ц, ка́ко исчи́слим имена́ Твоя́, Богоро́дице, и ми́лости неисчисли́мыя ро́ду христиа́нскому?

Ин. Ирмо́с то́йже

Бо́жий глас, призыва́яй тя к святи́тельскому служе́нию, чрез Патриа́рха Ти́хона уразуме́л еси́, те́мже, му́жеством вооружи́вся и сме́рти не убоя́вся, ве́рный служи́тель Госпо́день яви́лся еси́ и му́ченическую кончи́ну за Христа́ прия́л еси́.

Глаго́лы первосвяти́теля Ти́хона на тебе́ я́ве испо́лнишася, священному́чениче Пе́тре, ты бо святи́тельство во изгна́ниих и в безлю́дных пусты́нех провожда́л еси́, темни́ца тебе́ и́ноческая ке́лия яви́ся, храм же твой Небеса́ бы́ша, и сослужи́телие твои́ А́нгели Бо́жии.

Ве́рный помо́щник первосвяти́теля Ти́хона быв, Про́мыслом Бо́жиим тому́ прее́мник яви́лся еси́, и призыва́л еси́ лю́ди тве́рдо ве́ровати во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Богоро́дичен: От ве́ка избра́нная и от младе́нства при́званная, в храм я́ко Неве́ста введена́ была́ еси́, Присноде́во Ма́ти, и, Неневе́стная пребы́вши, Бо́га пло́тию родила́ еси́.

Песнь 5

Ирмо́с: Ны́не ви́дим свет у́тренния зари́,/ светле́е со́лнца просия́вших святы́х,/ и́миже нощь бра́ни преше́дше, со Иса́ием возопии́м:/ пра́вде научи́теся, вси земни́и,// Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам.

Во дни предста́тельствуеши, Влады́чице, в нощи́ на ве́рныя призира́еши и у́тренний свет ми́лостию предваря́еши, сего́ ра́ди всеча́сно под Твой покро́в прибега́ем и неотсту́пнаго Твоего́ предста́тельства ча́ем.

Я́ко в со́лнце облекла́ся еси́, Со́лнце Пра́вды ро́ждшая, све́том ра́зума власть тьмы побежда́еши, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, и ве́рным лю́дем мир Сы́на Твоего́ да́руеши, те́мже Тя сла́вим.

Ин. Ирмо́с то́йже

Ка́ко обнови́ти Це́рковь Христо́ву восхоте́ли есте́, ино́го бо основа́ния положи́ти никто́же мо́жет, рекл еси́, священному́чениче Пе́тре, преда́телем первосвяти́теля Ти́хона и хули́телем преда́ний. Те́мже мно́гия ве́рныя от сете́й льсти́вых спасл еси́.

Самочи́нцем, обще́ния льсти́вно прося́щим, отвеща́л еси́, местоблюсти́телю о́тче Пе́тре: не на́ши есте́, отшли́ бо от нас, посему́ пока́йтеся и бу́дем единоду́шни, тще́тно есть ва́ше мудрова́ние.

Я́ко го́рькую ча́шу местоблюсти́тельство прия́л еси́, святи́телю Пе́тре, и на Голго́фу возше́л еси́, во́лю Бо́жию на земли́ хотя́ соверши́ти.

Богоро́дичен: Благове́стия арха́нгельскаго сподо́бившися и Небе́сная земны́м совоку́пльши, Де́во, вы́ну Благове́стница христиа́ном явля́ешися во утеше́ние и обетова́ние Ца́рствия гряду́щаго.

Песнь 6

Ирмо́с: Ио́ново чуде́сное избра́ние/ очище́нию во чре́ве ки́тове/ нас тре́петно моли́ти науча́ет:/ су́щим зва́нным нам избра́нным яви́тися/ тле́нию вре́менному и промысли́тельному// и спаси́тельному совоскресе́нию.

Коле́на се́рдца прекло́ньше, со умиле́нием взыва́ем Ти, Ма́ти Пресвята́я: обрати́ страда́ния земли́ Ру́сския во спасе́ние люде́й ея́, да позна́ют и́мя Сы́на Твоего́, И́мже еди́ным дано́ есть челове́ком спасти́ся.

О Де́во Пречи́стая, послуша́нием низве́дшая в мир Воскресе́ние и Жизнь! Умоли́ Сы́на Твоего́, да Русь Свята́я не то́кмо в после́дний день воскре́снет, но и ны́не, я́ко Ла́зарь хода́тайством Ма́рфы и Мари́и, Твои́м предста́тельством оживе́т.

Ин. Ирмо́с то́йже

Святи́телем Моско́вским в любви́ после́дуя, пе́рвее со Христо́м и наро́дом Бо́жиим бы́ти потща́лся еси́, свя́те Пе́тре, те́мже и гони́тели победи́л еси́.

Раско́лы творя́ху безбо́жницы, ле́стию зло́бу покрыва́юще, ты же, о́тче Пе́тре, сие́ разуме́в, ника́коже тем уступи́л еси́, кро́тостию вражду́ препобежда́я.

Клеветы́ многому́дренныя воздвиго́ша на тя разори́тели Це́ркве Христо́вы, ты же местоблюсти́тельства до сме́рти не отре́клся еси́, и ко́зни их сокруши́л еси́, страда́льче неустраши́мый.

Богоро́дичен: Зря́ще Тя, Де́во, ро́ждшую Царя́ и Влады́ку и Творца́ ми́ра, мо́лим: спаси́ нас, во гресе́х погиба́ющих.

Конда́к, глас 7:

Ско́рби, труды́ и боле́зни,/ суд безбо́жный и неми́лостивый/ претерпе́л еси́, первосвяти́телю Пе́тре,/ оба́че сих не устраши́лся еси́,/ Еди́ному Судии́ ве́рен пребыва́я,/ Тому́ ны́не предстоя́й, о нас моли́ся,// прославля́ющих любо́вию па́мять твою́.

И́кос:

Мно́жае в труде́х, пребо́ле в ра́нах, в темни́цах же и́злиха и в сме́ртех мно́гащи был еси́, священному́чениче Пе́тре, глад, зи́му и наготу́ претерпева́я, укоря́емь благословля́ше, ху́лимый не отвещава́ше. Те́мже и озлобля́емь не умира́ше, и уме́рший почита́емь, жив был еси́, в нищете́ мно́гия обогаща́я и слуга́ Бо́жий всем явля́яся. Христу́ о нас, свя́те, моли́ся, прославля́ющих любо́вию па́мять твою́.

Песнь 7

Ирмо́с: Ка́ко о́гненная пещь/ Бо́гови приобще́ние бысть,/ попале́ние кумиротворе́ния,/ отце́м ве́рности испове́дание,/ Бо́жия пра́вды прозре́ние,/ я́ко бли́зится паде́ние вавило́нское,/ отроко́в же во ве́ки воспое́тся песнь:// отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

На Тя, Богоро́дице, упова́юще, новому́ченицы веле́ния богоме́рзкая презре́ша и, ча́юще воста́ния Ру́сския земли́, в пещи́ гоне́ний воспева́ху: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Вавило́ну безбо́жных па́дшу, Тя, Влады́чицу на́шу Держа́вную, немо́лчно воспева́ем и, отце́в ве́ру испове́дующе, с ни́ми вопие́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Ин. Ирмо́с то́йже

Ки́и А́нгели ороша́ху тя в пещи́ страда́ний, егда́ а́лчбу, жа́жду, наготу́, тесноту́ и ра́ны мно́гия на всяк день претерпева́л еси́, святи́телю, благода́рне Го́споду Сил взыва́я: Бо́же, благослове́н еси́.

Житие́ твое́, священному́чениче Пе́тре, я́ко умира́ние на кресте́ бысть, все́ми бо у́ды страда́л еси́, со́лнце мно́гая ле́та не ви́дя, смра́дом дыша́, пи́щи и сна лише́ние терпя́, непреста́нно же моля́ся: Бо́же, благослове́н еси́.

С разбо́йники заточе́н и с па́ствою разлуче́н быв, ничи́мже мучи́телем уступи́л еси́, свя́те Пе́тре, враго́м Бо́жиим рабо́тати отверга́яся, отце́м же святы́м подо́бяся, вопия́л еси́: Бо́же, благослове́н еси́.

Стра́жею ненави́димь, па́ствою же люби́мь, к той взыва́л еси́: не отступи́те преда́ний оте́ческих, в по́двизех и муче́ниих моля́щеся: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Сы́на Бо́жия пло́тию родила́ еси́, и ка́ко Той умира́ше, при Кресте́ стоя́щи, ви́дела еси́, Де́во, му́чеников похвало́. Моли́ о всех, Честно́му Дре́ву покланя́ющихся и Тя почита́ющих.

Песнь 8

Ирмо́с: Вострепета́ша халде́и,/ Еди́наго Бо́га не позна́вшии,/ убива́юще бо, утверди́ша живо́т/ и, пла́менем низве́дше живоно́сный ток,/ песнь из огня́ я́ве слы́шаша:/ благослови́те, сы́нове челове́честии, Го́спода,// по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Свиде́телие си́лы Христо́вы яви́шася новому́ченицы лю́дем земли́ на́шея, и́хже просвети́, Богоро́дице, и в ве́ре утверди́, да воспева́ют Бо́га во вся ве́ки.

Прославле́ние Твое́, Пречи́стая Богоро́дице, от ве́рных ви́дяще, отве́ргшиися ве́ры и́стинныя к Бо́гу обраща́ются, слы́шаще о дре́вних и но́вых чудесе́х Твои́х, и́миже и впредь зе́млю на́шу не оста́ви, чудото́чная Влады́чице.

Ин. Ирмо́с то́йже

Безбо́жнии гони́телие, сме́рти твоея́ и́щуще, пре́жде о сей лжи́во пове́даша, свя́те Пе́тре, по́слежде же грех уби́йства твоего́ соверши́ша. Те́мже му́ченическим венце́м украси́ тя Госпо́дь, Его́же ны́не превозно́сиши во ве́ки.

Гони́телем, страда́ньми и темни́чным заточе́нием тя устраша́ющим, отвеща́л еси́, о́тче: не могу́ преступи́ти кля́твы Це́ркви и Патриа́рху; не мни́те, я́ко еди́н есмь аз, и́бо со мно́ю в моли́твах вся па́ства пребыва́ет, ея́же ра́ди живу́ и умира́ю.

Изнемо́гше в мучи́тельстве беззако́ннии, любоблаже́нне Пе́тре, неми́лостивно тя убива́ют, живота́ ве́чнаго тя сподобля́юще и Це́рковь украша́юще, ве́рныя же науча́юще вопи́ти: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Глаго́лаша беззако́ннии тебе́, свя́те Пе́тре, я́ко ту́не страда́еши и ничто́же мо́жеши, и у́не ти есть, да местоблюсти́тельства отрече́шися. Ты же, крепкоду́шне му́чениче, отвеща́л еси́: не аз избра́х его́, претерпе́вый же до конца́, той спасе́н бу́дет.

Всем житие́м Це́ркви послужи́в, святи́телю Пе́тре, му́ченическою сме́ртию но́вый дар той прино́сиши, гони́тели облича́я и Христа́ явля́я. Мы же, по словеси́ твоему́, о земны́х не пеку́щеся, ти после́дуем, превознося́ще Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Воспева́ем успе́ние Твое́, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, из ме́ртвых воскре́сшаго, и со апо́столы мо́лим: с на́ми до сконча́ния ве́ка пребу́ди.

Песнь 9

Ирмо́с: Твои́х, Богоро́дице, глаго́лов/ ви́дим исполне́ние:/ низложе́ние си́льных и вознесе́ние смире́нных,/ те́мже в хра́мех и темни́цах,/ в печа́лех и ра́достех, в гоне́ниих и ми́ре// Тя, Ма́терь Све́та, велича́ем.

Мно́гая благодея́ния чрез ико́ны Твоя́ ве́рным лю́дем яви́ла еси́, му́чеников Неруши́мая Стено́, страны́ на́шея Держа́вная Влады́чице, Взыска́ние во гресе́х погиба́ющих, ми́лости Неупива́емая Ча́ше. И ны́не утоли́ печа́ли на́ша, Богоро́дице.

Ве́дущи глас Богоро́дицы, я́ко отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди, Свята́я Русь вопие́т: ра́дуйся, благода́тная Ма́ти Бо́жия, ми́ру блага́я Помо́щнице и всем нам лю́бящая Ма́ти.

Ин. Ирмо́с то́йже

Днесь торжеству́ем ра́достно, тя иму́ще па́стыря и отца́, о ча́дех моля́щагося, и велича́ем непреста́нно, священному́чениче Пе́тре, Це́ркве Ру́сския похвало́.

Возлю́бим друг дру́га, бра́тие, вси бо есмы́ сро́дницы святы́х новому́ченик, и Христо́с есть посреде́ нас, Его́же не преста́й, святи́телю Пе́тре, о нас умоля́ти.

Пасха́льныя ра́дости да испо́лнимся, па́мять священному́ченика Петра́ торжеству́юще, и друг дру́га обы́мем, и вся прости́м, того́ моля́ще ра́дости Небе́сныя и нам сподо́битися.

Богоро́дичен: Свети́ся, свети́ся, Це́рковь Ру́сская, ди́вный бо святи́тель в тебе́ возсия́. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о прославле́нии предста́тельства Твоего́.

Свети́лен:

Егда́ в темни́це бе, священному́чениче Пе́тре, и́мя твое́, во святы́х хра́мех помина́емое, Це́рковь Ру́сскую в едине́нии храня́ше, ны́не же тебе́ на Небеси́ пребыва́ющу, и́же с ве́рою и любо́вию тя призыва́ют, вели́кия ми́лости сподобля́ются. Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О мно́зе моля́ще Тя, Пречи́стая Де́во, вя́щших даро́в сподобля́емся, славосло́вити же Тя хотя́ще, преизоби́лен мир и ра́дость Боже́ственную обрета́ем. Те́мже пое́м, велича́ем, сла́вим, почита́ем, ублажа́ем и превозно́сим Тя, Богоро́дице.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́вныя ве́ры твоея́, о́тче Пе́тре,/ я́же яви́ся в тебе́ извеще́ние упова́емых,/ неви́димых же веще́й обличе́ние,/ е́юже загради́л еси́ уста́ непра́ведных гони́телей/ и угаси́л еси́ си́лу о́гненную,/ сия́ бо есть побе́да, победи́вшая мир./ Те́мже восхва́лим си́це ве́ровавшаго,/ просла́вим Бо́га, та́ко благоволи́вшаго,// и воспои́м Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго.

О, пресла́внаго упова́ния твоего́, о́тче Пе́тре,/ ты бо, прие́м шлем спасе́ния,/ на ка́мени ве́ры утверди́лся еси́,/ и ре́вности нача́ло положи́л еси́/ про́поведи дерзнове́нныя/ и испове́дания неукло́ннаго./ Те́мже восхва́лим си́це упова́вшаго,/ просла́вим спасе́ние Обетова́вшаго// и воспои́м в ско́рбех Утеша́ющую.

О, пла́менныя любве́ твоея́, о́тче Пе́тре,/ я́же долготерпи́т и милосе́рдствует,/ не и́щет свои́х си и не мы́слит зла,/ всему́ ве́ру е́млет,/ вся упова́ет, вся терпи́т/ и николи́же отпа́дает./ Те́мже восхва́лим си́це возлюби́вшаго,/ просла́вим Спаси́теля, нас искупи́вшаго,// и воспои́м Богома́терь, Того́ роди́вшую.

О, ди́внаго по́двига твоего́, о́тче Пе́тре,/ пое́м бо твою́ кре́пость, воспева́ем терпе́ние,/ сла́вим смире́ние, славосло́вим кро́тость,/ превозно́сим му́дрость, благослови́м упова́ние,/ почита́ем любо́вь, велича́ем ве́ру,/ покланя́емся страда́нием, ублажа́ем кончи́ну,/ почита́ем труды́, прославля́ем предста́тельство,/ хва́ляще Го́спода Бо́га// и воспева́юще Пречи́стую Богоро́дицу.

Сла́ва, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Пресла́вное днесь созерца́йте чу́до,/ ума́ превы́шшее и словесы́ неизъясни́мое,/ ди́вный бо святи́тель, до́блий му́ченик,/ ми́лостивый оте́ц, до́брый па́стырь,/ благослове́нный пропове́дник, богоизбра́нный архиере́й,/ богоглаго́ливый учи́тель, богодухнове́нный наста́вник,/ до́блественный страда́лец, во́ин Христо́в непобеди́мый,// святы́й священному́ченик Петр днесь в хра́ме свое́м нам явля́ется.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Тридне́вно предпра́зднуем Ти,/ Богоро́дице Мари́е,/ ве́дуще, я́ко на вся́кий день/ помога́еши призыва́ющим Тя./ Те́мже покланя́емся Рождеству́ Твоему́,// не лиши́ нас и Небе́снаго Твоего́ покро́ва.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106. Коне́ц: В терпе́нии ва́шем стяжи́те душа́ ва́ша. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

Моли́тва

О святы́й священному́чениче Пе́тре, святи́телю сла́вный земли́ Ру́сския, архиере́йство я́ко ча́шу сме́ртную прие́мый, и престо́л патриа́рший до́бре соблюды́й, ве́рою вся претерпе́вый, и смире́нием благода́ть ве́лию стяжа́вый! Ку́ю похвалу́ воздади́м ти язы́ком худы́м? Во гресе́х и не́мощех су́ще, ка́ко дерзне́м призыва́ти тя? Оба́че ве́мы, я́ко со все́ми святы́ми земли́ на́шея, наипа́че же со святы́м Патриа́рхом Ти́хоном, не престая́ мо́лишися у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы о Це́ркви Ру́сской, да сохрани́т ю́ Госпо́дь от вся́каго зла и искуше́ния, да пра́во пра́вят сло́во и́стины архипа́стыри и па́стыри ея́, да не изсяка́ет ве́ра в сердца́х людски́х, да в сове́те мно́зе разреша́ется вся́кое нестрое́ние, и вся любо́вию всем да быва́ет! О пресла́вный страда́льче! Ты, я́ко оте́ц чадолюби́вый, ве́си вся потре́бная нам, сего́ ра́ди еди́наго взыску́ем: тебе́ подража́тели бы́ти, я́коже и ты Христу́, да крест свой прии́мше, я́ко бре́мя благо́е и ле́гкое, путе́м у́зким ше́ствуем и та́ко оби́телей Небе́сных дости́гнем, иде́же вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́бимся прославля́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика