Молитва святому праведному воину Феодору Ушакову

Ме́сяца ию́ля в 23-й день
и ме́сяца октября́ во 2-й день

Свята́го пра́веднаго во́ина Фео́дора Ушако́ва

Моли́тва

О пресла́вный и достохва́льный во́ине, флотово́дче Фео́доре, Небе́сный на́ш заступниче и кре́пкий защи́тниче! Днесь, па́мять твою́ почита́юще, смире́нно мо́лим тя: вознеси́ о нас ко Го́споду Бо́гу те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ у Него́ оставле́ние все́х согреше́ний на́ших, и́миже преогорчева́ем Его́. Умоли́ Го́спода дарова́ти нам ко Оте́честву на́шему любо́вь нелицеме́рную, мир и благоде́нствие Це́ркви на́шей Правосла́вней, всем же нам теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Его́. Ей, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя́ по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, да, твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е засту́пле́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О пра́ведне во́ине, флотово́дче Фео́доре! Прини́кни с Го́рних селе́ний на притека́ющия к тебе́ с ве́рою и вонми́ моле́нию на́шему! Ты вели́кое служе́ние, возложе́нное на тя, со тща́нием проходи́л еси́, те́мже и коего́ждо от нас в зва́нии, в не́мже при́звани есмы́ пребыва́ти, укрепи́. Ты супоста́тов мно́жества победи́л еси́, те́мже и на нас ополча́ющихся ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти Оте́честву на́шему кре́пкий и неруши́мый мир, власте́м му́дрость, па́стырем святы́ню, зако́ном си́лу, градонача́льником суд пра́вый, военача́льником, фло́ту Росси́йскому и всему́ во́инству на́шему му́жество неодоли́мое, всем же правосла́вным христиа́ном здра́вие и благоче́стие. Сохраня́й страну́ на́шу Росси́йскую [и оби́тель сию́ святу́ю] от всех наве́тов вра́жиих, да сло́вом и де́лом прославля́ется в ней [или́: в них] всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика