Молитва священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому

Ме́сяца января́ в 25-й день
и ме́сяца ию́ня в 14-й день
Священному́ченика Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго

Моли́тва

О священному́чениче и испове́дниче Христо́в Влади́мире! Услы́ши сле́зныя моли́твы чад твои́х и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным и смире́нным тебе́ приноси́мыя. Се бо беззако́нии омрачи́хомся и того́ ра́ди беда́ми, я́ко ту́чами, обложи́хомся. Но ты, свя́те Влади́мире, понеси́ я́ко си́льный не́мощи на́ша, не отлуча́йся от нас ду́хом, да не разлучи́мся вконе́ц от любве́ Бо́жия. При́зри ми́лостивно на нас, предстоя́щих и моля́щихся пред свято́ю ико́ною твое́ю, и вся проше́ния на́ша во благо́е испо́лни. Ве́руем бо, я́ко твои́х страда́ний ра́ди ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и́маши. Его́же умоли́, да укрепи́т ны в Правосла́вии, и единомы́слии, и непоколеби́мем да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, страну́ на́шу да спасе́т от междоусо́бныя бра́ни, па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, прави́телем же суд и пра́вду, оби́димым заступле́ние, неду́гующим душ и теле́с исцеле́ние. Мы же гре́шнии, твои́м предста́тельством укрепля́еми, восхва́лим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика