Молитва преподобному Гавриилу Самтаврийскому

Ме́сяца октября́ в 20-й день
Преподо́бнаго Гаврии́ла Самтаври́йскаго

Моли́тва

О блаже́нне Гаврии́ле, дре́вним отце́м подо́бниче и тве́рдый ве́ры испове́дниче, от младе́нства Го́спода всем се́рдцем возлюби́вый и ре́вностно Ему́ после́довавый! Мы же, я́ко раби́ недосто́йнии, благоче́стия и смире́ния не иму́щии, оба́че себе́ на всяк день в души́ велича́ющии, бли́жних осужда́ющии, не и́мамы пред Бо́гом, чим оправда́тися! Сего́ ра́ди мо́лим тя: моли́ за нас Го́спода, да пода́ст нам ум, сло́во Его́ разуме́ти, да бу́дем не то́кмо слы́шателие, но и ре́вностнии его́ творцы́, и да разуме́ем, я́ко ничесо́же мо́жем, кроме́ по́мощи Бо́жия. Ей, свя́тче Бо́жий! Помози́ нам Го́спода возлюби́ти и Тому́ прилепи́тися все́ю душе́ю свое́ю, всем се́рдцем и помышле́нием, да пода́ст нам ра́дость, мир, долготерпе́ние и утеше́ние в ско́рбех по неизрече́нней Свое́й ми́лости, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика