Молитва мученику Лонгину сотнику

Ме́сяца октября́ в 16-й день
Свята́го му́ченика Ло́нгина со́тника, и́же при Кресте́ Госпо́дни

Моли́тва

О святы́й му́чениче Ло́нгине со́тниче! Ты не́когда на стра́жи при Кресте́ Спаси́теля Пила́том поста́влен был еси́, оба́че, ви́дя чудеса́, при распя́тии Го́спода бы́вшая, и трус, и затме́ние со́лнца, и ме́ртвых из гробо́в воскресе́ние, испове́дал еси́ я́ве Иису́са Сы́на бы́ти Бо́жия и, и́стину сию́ небоя́зненно повсю́ду пропове́дав, во главу́ усе́чен был еси́. Ны́не же, Престо́лу Бо́жию предстоя́, при́зри с Небесе́ на прося́щих твоея́ по́мощи и, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай, моли́ Христа́ Бо́га, да сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит Госпо́дь нас гре́шных по беззако́нием на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, дару́емая нам от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Моли́ся, свя́тче Бо́жий, да пода́ст нам Госпо́дь тишину́ в по́мыслех, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны, и да укрепи́т во всем ми́ре Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю Кро́вию, да утверди́т в ней дух живы́я пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вся ве́рная ча́да ея́, чи́стая от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно творя́т за́поведи Его́, да вси мы в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика