Молитва преподобному Паисию Величковскому

Ме́сяца ноября́ в 15-й день
Преподо́бнаго Паи́сия Величко́вскаго

Моли́тва

О вели́кий наста́вниче и учи́телю прему́дрый всех ча́ющих спасе́ния и по́двига духо́внаго, преподо́бне о́тче наш Паи́сие! Ты от ю́ности любве́ ра́ди Бо́жия оста́вил еси́ оте́чество твое́ и, в ины́х страна́х безмо́лвия ища́, во Святе́й Горе́ Афо́нстей и оби́телех и́ноческих Молдовла́хии Небе́сное бога́тство обре́л еси́. Ты вели́ким воздержа́нием, в труде́х, тесноте́ и кра́йнем лише́нии плоть свою́ ду́хови покори́в, сокруше́ние нелицеме́рное, трезве́ние бо́дренное, безстра́стие а́нгельское, моли́тву серде́чную стяжа́л еси́, и си́ми обнови́тель дре́вняго и́ночества и столп Правосла́вия показа́лся еси́ и, я́ко учи́тель, наста́вник и оте́ц чадолюби́вый, свяще́нный вертогра́д учени́к твои́х, и́же простре́ о́трасли своя́ во вся концы́ Росси́йския земли́, насади́л еси́. Сего́ ра́ди услы́ши нас гре́шных, ве́рою и любо́вию призыва́ющих тя, и вонми́ проше́нием на́шим. Умоли́ Всеще́драго Бо́га, да сохрани́т святу́ю Це́рковь Ру́сскую и вся святы́я Це́ркви Правосла́вныя в сою́зе ве́ры, ми́ра и бра́тския любве́, па́че же от раско́лов па́губных и междоусо́бных нестрое́ний изба́вит и в непоколеби́мем благостоя́нии утверди́т, во спасе́ние всех и́стинно испове́дающих пресвято́е и́мя Его́. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, оте́честву и наро́ду на́шему мир и благоде́нствие, изоби́лие плодо́в земны́х и благоустрое́ние ве́сей и градо́в на́ших, оби́телем же и́ноческим житие́ богоуго́дное, да сла́вится в них пресвято́е и́мя Го́спода Бо́га и обрета́ют в них ве́чное спасе́ние лю́бящии Его́. Помози́ нам, в су́етнем и гре́шнем ми́ре сем стра́нствующим, о́тче преподо́бне, и умоли́ Го́спода дарова́ти нам оставле́ние всех прегреше́ний, и во исхо́де душ на́ших изба́вити нас возду́шных мыта́рств и муче́ния ве́чнаго, да моли́твами твои́ми узре́вше неизрече́нную сла́ву Христа́ Бо́га, возблагодари́м тя, я́ко засту́пника и предста́теля на́шего, и просла́вим Безнача́льную, Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика