Чин венчания супругов, в летех мнозех сущих

Чин венча́ния супру́гов, в ле́тех мно́зех су́щих

 

Поставля́ется анало́гий посреде́ це́ркве, и полага́ются на нем Ева́нгелие и Крест. Предстоя́т же в притво́ре: муж одесну́ю, жена́ же ошу́юю. Свяще́нник, облаче́н в фело́нь, назна́менует главы́ супру́г три́жды, и дае́т им свещы́ возжже́нны. Та́же соединя́ет ру́це их, и вхо́дят во храм, пою́щу свяще́ннику псало́м 127, си́це:

Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода. Ходя́щии в путе́х Его́.

Лю́дие же на ки́йждо стих глаго́лют: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Труды́ плодо́в твои́х сне́си. Блаже́н еси́, и добро́ тебе́ бу́дет.

Жена́ твоя́ я́ко лоза́ плодови́та, во страна́х до́му твоего́.

Сы́нове твои́ я́ко новосажде́ния ма́сличная, о́крест трапе́зы твоея́.

Се та́ко благослови́тся челове́к, боя́йся Го́спода.

Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, и у́зриши блага́я Иерусали́ма вся дни живота́ твоего́.

И у́зриши сы́ны сыно́в твои́х: мир на Изра́иля.

Та́же глаго́лет свяще́нник сло́во вкра́тце.

По сконча́нии же сло́ва, вопроша́ет свяще́нник му́жа, глаго́ля:

И́маши ли, и́мярек, произволе́ние благо́е и непринужде́нное, и кре́пкую мысль, пребыва́ти в зако́нном бра́це с жено́ю се́ю и́мярек, ю́же зде пред тобо́ю ви́диши?

И отвеща́ет муж, глаго́ля: И́мам, честны́й о́тче.

Свяще́нник па́ки: Не обеща́лся ли еси́ ино́й жене́?

Муж: Не обеща́хся, честны́й о́тче.

И а́бие свяще́нник, зря к жене́, вопроша́ет ю́, глаго́ля:

И́маши ли произволе́ние благо́е и непринужде́нное, и тве́рдую мысль, пребыва́ти в зако́нном бра́це с му́жем сим и́мярек, его́же пред тобо́ю зде ви́диши?

И отвеща́ет жена́, глаго́лющи: И́мам, честны́й о́тче.

Свяще́нник па́ки: Не обеща́лася ли еси́ ино́му му́жу?

И отвеща́ет жена́: Не обеща́хся, честны́й о́тче.

 

Та́же глаго́лет диа́кон: Благослови́, влады́ко.

И начина́ет свяще́нник:

Благослове́но Ца́рство Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон ектению́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе КИРИ́ЛЛЕ, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те [или́: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе] и́мярек, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Г о́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О рабе́х Бо́жиих, и́мярек и и́мярек, и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же благослови́тися бра́ку сему́, я́коже в Ка́не Галиле́йстей, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же пода́тися им целому́дрию, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же возвесели́тися им о сыне́х и дще́рех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же дарова́тися им незазо́рному пребыва́нию, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же дарова́ти им же и нам вся ко спасе́нию проше́ния, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же изба́витися им же и нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Свяще́нник возгла́сно: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Та́же глаго́лет свяще́нник моли́твы сия́ три велегла́сно. Или́ то́чию тре́тию от сих, довле́ет бо зде.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Моли́тва 1:

Бо́же Пречи́стый, и всея́ тва́ри Соде́телю, ребро́ пра́отца Ада́ма за Твое́ человеколю́бие в жену́ преобрази́вый, и благослови́вый я́, и реки́й: расти́теся и мно́житеся, и облада́йте земле́ю, и обою́ ею́ еди́н уд показа́вый сопряже́нием. Сего́ бо ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся жене́ свое́й, и бу́дета два в плоть еди́ну, и я́же Бог спряже́, челове́к да не разлуча́ет. И́же раба́ Твоего́ Авраа́ма благослови́вый и разве́рзый ложесна́ Са́ррина, и отца́ мно́жества язы́ков сотвори́вый. И́же Исаа́ка Реве́кце дарова́вый, и рождество́ ея́ благослови́вый. И́же Иа́кова Рахи́ле сочета́вый, и из него́ двана́десять патриа́рхов показа́вый. И́же Ио́сифа и Асене́фу спряги́й, плод детотворе́ния им, Ефре́ма и Манасси́ю дарова́вый. И́же Заха́рию и Елисаве́т прие́мый, и Предте́чу рожде́ние им показа́вый. И́же от ко́рене Иессе́ова по пло́ти израсти́вый Присноде́ву, и из Нея́ воплоти́выйся, и роди́выйся во спасе́ние ро́да челове́ческаго. И́же за неизрече́нный Твой дар и мно́гую бла́гость прише́дый в Ка́ну Галиле́йскую и та́мошний брак благослови́вый, да яви́ши, я́ко Твоя́ во́ля есть зако́нное супру́жество, и е́же из него́ чадотворе́ние. Сам, Влады́ко Пресвяты́й, приими́ моле́ние нас, рабо́в Твои́х, я́коже та́мо, и зде прише́д неви́димым Твои́м предста́тельством, благослови́ брак сей, и пода́ждь рабо́м Твои́м сим, и́мярек и и́мярек, живо́т ми́рен, долгоде́нствие, целому́дрие, друг ко дру́гу любо́вь в сою́зе ми́ра, се́мя долгожи́зненное, о ча́дех благода́ть, неувяда́емый сла́вы вене́ц. Сподо́би я́ ви́дети ча́да ча́дов, ло́же ею́ ненаве́тно соблюди́, и даждь и́ма от росы́ небе́сныя свы́ше, и от ту́ка земна́го; испо́лни до́мы их пшени́цы, вина́ и еле́а и вся́кия благосты́ни, да преподаю́т и тре́бующим, да́руя ку́пно и су́щим с ни́ма вся я́же ко спасе́нию проше́ния.

Я́ко Бог ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Моли́тва 2:

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же наш, И́же та́йнаго и чи́стаго бра́ка Священнодействи́телю и теле́снаго Законоположи́¬телю, нетле́ния Храни́телю, жите́йских благи́й Строи́телю. Сам и ны́не, Влады́ко, в нача́ле созда́вый челове́ка и положи́вый его́ я́ко царя́ тва́ри, и реки́й: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному на земли́, сотвори́м ему́ помо́щника по нему́: и взем еди́но от ребр его́, созда́л еси́ жену́, ю́же ви́дев Ада́м, рече́: сия́ ны́не кость от косте́й мои́х, и плоть от пло́ти моея́: сия́ нарече́тся жена́, я́ко от му́жа своего́ взята́ бысть сия́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся жене́ свое́й, и бу́дета два в плоть еди́ну: и я́же Бог сопряже́, челове́к да не разлуча́ет. Сам и ны́не, Влады́ко Го́споди Бо́же наш, низпосли́ благода́ть Твою́ Небе́сную на рабы́ Твоя́ сия́, и́мярек и и́мярек, и даждь рабе́ сей во всем повинова́тися му́жу, и рабу́ Твоему́ сему́ бы́ти во главу́ жены́, я́ко да поживу́т по во́ли Твое́й. Благослови́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже благослови́л еси́ Авраа́ма и Са́рру. Благослови́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже благослови́л еси́ Исаа́ка и Реве́кку. Благослови́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже благослови́л еси́ Иа́кова, и вся патриа́рхи. Благослови́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже благослови́л еси́ Ио́сифа и Асене́фу. Благослови́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже благослови́л еси́ Моисе́я и Сепфо́ру. Благослови́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже благослови́л еси́ Иоаки́ма и А́нну. Благослови́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже благослови́л еси́ Заха́рию и Елисаве́т. Сохрани́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже сохрани́л еси́ Но́я в ковче́зе. Сохрани́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже сохрани́л еси́ Ио́ну во чре́ве ки́тове. Сохрани́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже сохрани́л еси́ святы́я три о́троки от огня́, низпосла́вый им ро́су с Небесе́. И да прии́дет на ня́ ра́дость о́ная, ю́же имя́ше блаже́нная Еле́на, егда́ обре́те Честны́й Крест. Помяни́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже помяну́л еси́ Ено́ха, Си́ма, Илию́. Помяни́ я́, Го́споди Бо́же наш, я́коже помяну́л еси́ святы́я Твоя́ четы́редесять му́ченики, низпосла́вый им с Небесе́ венцы́. Помяни́, Бо́же, и воспита́вшия их роди́тели: зане́ моли́твы роди́телей утвержда́ют основа́ния домо́в. Помяни́, Го́споди Бо́же наш, рабы́ Твоя́, прише́дшия в ра́дость сию́. Помяни́, Го́споди Бо́же наш, раба́ Твоего́ и́мярек и рабу́ Твою́ и́мярек и благослови́ я́. Даждь им доброча́дие и единомы́слие душ и теле́с, возвы́си я́ я́ко ке́дры лива́нския. Да́руй им се́мя кла́сяно, да вся́кое самодово́льство иму́ще, изоби́луют на вся́кое де́ло благо́е и Тебе́ благоуго́дное, и да у́зрят сы́ны сыно́в свои́х, я́ко новосажде́ния ма́сличная о́крест трапе́зы их. И благоугоди́вше пред Тобо́ю, возсия́ют я́ко свети́ла на небеси́, в Тебе́, Го́споде на́шем.

С Тобо́ю же сла́ва, держа́ва, честь и поклоне́ние, Безнача́льному Твоему́ Отцу́ и Животворя́щему Твоему́ Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Моли́тва 3:

Бо́же Святы́й, созда́вый от пе́рсти челове́ка, и от ребра́ его́ возсозда́вый жену́, и спряги́й ему́ помо́щника по нему́, за е́же та́ко го́дно бысть Твоему́ Вели́честву, не еди́ному бы́ти челове́ку на земли́: Сам и ны́не, Влады́ко, низпосли́ ру́ку Твою́ от свята́го жили́ща Твоего́, и сочета́й раба́ Твоего́ сего́, и́мярек, и рабу́ Твою́ сию́, и́мярек, зане́ от Тебе́ сочетава́ется му́жу жена́. Сопрязи́ я́ в единому́дрии и венча́й я́ в плоть еди́ну.

Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Духа, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И по ами́не, прие́м свяще́нник венцы́, венча́ет пе́рвее му́жа, глаго́ля:

Венча́ется раб Бо́жий и́мярек рабе́ Бо́жией и́мярек, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Та́же венча́ет и жену́, глаго́ля:

Венча́ется раба́ Бо́жия и́мярек рабу́ Бо́жию и́мярек, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Та́же благословля́ет я́ три́жды, глаго́ля три́жды:
Г
о́споди Бо́же наш, сла́вою и че́стию венча́й я́.

И а́бие диа́кон: Во́нмем.

Свяще́нник: Мир всем.

Лю́дие: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Та́же чтец проки́мен Апо́стола, глас 8:

Положи́л еси́ на глава́х их венцы́, от ка́меней честны́х, живота́ проси́ша у Тебе́, и дал еси́ им.

Стих: Я́ко да́си им благослове́ние в век ве́ка, возвесели́ши я́ ра́достию с лице́м Твои́м.

Диа́кон: Прему́дрость.

И чтец: Ко Ефесе́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Апо́стол ко Ефесе́ем [зача́ло 230]:

Бра́тие, благодаря́ще всегда́ о всех, о и́мени Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Бо́гу и Отцу́: повину́ющеся друг дру́гу в стра́се Бо́жии. Жены́, свои́м муже́м повину́йтеся, я́коже Го́споду: зане́ муж глава́ есть жены́, я́коже и Христо́с глава́ Це́ркве, и Той есть спаси́тель те́ла. Но я́коже Це́рковь повину́ется Христу́, та́кожде и жены́ свои́м муже́м во всем. Му́жие, люби́те своя́ жены́, я́коже и Христо́с возлюби́ Це́рковь, и Себе́ предаде́ за ню́: да освяти́т ю́, очи́стив ба́нею водно́ю в глаго́ле. Да предста́вит ю́ Себе́ сла́вну Це́рковь, не иму́щу скве́рны, или́ поро́ка, или́ не́что от таковы́х, но да есть свя́та и непоро́чна. Та́ко до́лжни суть му́жие люби́ти своя́ жены́, я́ко своя́ телеса́: любя́й бо свою́ жену́, себе́ сама́го лю́бит. Никто́же бо когда́ свою́ плоть возненави́де, но пита́ет и гре́ет ю́, я́коже и Госпо́дь Це́рковь: зане́ у́ди есмы́ те́ла Его́, от пло́ти Его́, и от косте́й Его́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета два в плоть еди́ну. Та́йна сия́ вели́ка есть: аз же глаго́лю во Христа́ и во Це́рковь. Оба́че и вы по еди́ному, ки́йждо свою́ жену́ си́це да лю́бит, я́коже и себе́, а жена́ да бои́тся своего́ му́жа.

Свяще́нник: Мир ти.

И чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Аллилу́иа, глас 5.

Стих: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́, и во век.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Свяще́нник: Мир всем.

Лю́дие: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: От Иоа́нна свята́го Ева́нгелиа чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Ева́нгелие от Иоа́нна [зача́ло 6]:

Во вре́мя о́но, брак бысть в Ка́не Галиле́йстей, и бе Ма́ти Иису́сова ту. Зван же бысть Иису́с и ученицы́ Его́ на брак. И не доста́вшу вину́, глаго́ла Ма́ти Иису́сова к Нему́: вина́ не и́мут. Глаго́ла Ей Иису́с: что́ есть Мне и Тебе́, же́но? Не у́ прии́де час Мой. Глаго́ла Ма́ти Его́ слуга́м: е́же а́ще глаго́лет вам, сотвори́те. Бе́ху же ту водоно́сы ка́менни шесть, лежа́ще по очище́нию иуде́йску, вместя́щия по двема́ или́ трие́м ме́рам. Глаго́ла им Иису́с: напо́лните водоно́сы воды́. И напо́лниша их до верха́. И глаго́ла им: почерпи́те ны́не, и принеси́те архитрикли́нови. И принесо́ша. Я́коже вкуси́ архитрикли́н вина́, бы́вшаго от воды́, и не ве́дяше отку́ду есть: слуги́ же ве́дяху поче́рпшии во́ду, пригласи́ жениха́ архитрикли́н. И глаго́ла ему́: всяк челове́к пре́жде до́брое вино́ полага́ет, и егда́ упию́тся, тогда́ ху́ждшее: ты же соблю́л еси́ до́брое вино́ досе́ле. Се сотвори́ нача́ток зна́мением Иису́с в Ка́не Галиле́йстей, и яви́ сла́ву Свою́, и ве́роваша в Него́ ученицы́ Его́.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон:

Рцем вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, и́мярек, [и помина́ет и́хже хо́щет: му́жа, жену́, чад их и про́чая].

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Возгла́с от свяще́нника:

Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И глаго́лет велегла́сно диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Свяще́нник глаго́лет моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же наш, во спаси́тельном Твое́м смотре́нии, сподо́бивый в Ка́не Галиле́йстей, честны́й показа́ти брак Твои́м прише́ствием: Сам ны́не рабы́ Твоя́, и́мярек и и́мярек, я́же благоволи́л еси́ сочетава́тися друг дру́гу, в ми́ре и единомы́слии сохрани́, честны́й их брак покажи́, нескве́рное их ло́же соблюди́, непоро́чное их сожи́тельство пребыва́ти благоволи́, и сподо́би я́ в ста́рости масти́тей дости́гнути, чи́стым се́рдцем де́лающа за́поведи Твоя́.

Ты бо еси́ Бог наш, Бог е́же ми́ловати и спаса́ти, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Та́же диа́кон:

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим, и ми́ра ми́рови, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны, и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Свяще́нник возглаша́ет: И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снаго Бо́га, Отца́, и глаго́лати:

И лю́дие: О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Свяще́нник возглаша́ет: Я́ко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И а́бие прино́сится о́бщая ча́ша.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И благословля́ет свяще́нник о́бщую ча́шу, и глаго́лет моли́тву сию́:

Бо́же, вся сотвори́вый кре́постию Твое́ю, и утверди́вый вселе́нную, и украси́вый вене́ц всех сотворе́нных от Тебе́, и ча́шу о́бщую сию́ подава́яй сочета́вшимся во обще́нии бра́ка, благослови́ благослове́нием духо́вным.

Возгла́сно: Я́ко благослови́ся Твое́ и́мя, и просла́вися Твое́ Ца́рство, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Та́же взем свяще́нник в ру́ку о́бщую ча́шу, преподае́т им три́жды: пе́рвее му́жу, и пото́м жене́.

И а́бие прие́м я́ свяще́нник, ку́му или́ ино́му держа́щу созади́ венцы́, обраща́ет я́ко о́бразом кру́га. И пое́т свяще́нник, или́ лю́дие, настоя́щия тропари́:

Глас 5: Иса́ие, лику́й: Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́, Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Глас 7: Святи́и му́ченицы, до́бре страда́льчествовавшии и венча́вшиися, моли́теся ко Го́споду, поми́ловатися душа́м на́шим.

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, апо́столов похвало́, му́чеников ра́дование, и́хже про́поведь: Тро́ица Единосу́щная.

Та́же свяще́нник, взем венцы́ му́жа и жены́, осеня́ет о́ными брачу́ющихся.

И а́бие диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Свяще́нник моли́тву:

Бо́же, Бо́же наш, прише́дый в Ка́ну Галиле́йскую и та́мошний брак благослови́вый, благослови́ и рабы́ Твоя́ сия́, Твои́м Про́мыслом ко обще́нию бра́ка сочета́вшияся: благослови́ их вхо́ды и исхо́ды, умно́жи во благи́х живо́т их, восприими́ венцы́ их в Ца́рствии Твое́м, нескве́рны, и непоро́чны, и ненаве́тны соблюда́яй, во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Свяще́нник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

И благословля́ет я́ свяще́нник, глаго́ля:

Оте́ц, Сы́н, и Святы́й Дух, Всесвята́я, и Единосу́щная, и Живонача́льная Тро́ица, еди́но Божество́ и Ца́рство, да благослови́т вас, и да пода́ст вам долгожи́тие, преспе́яние живота́ и ве́ры, и да испо́лнит вас всех су́щих на земли́ благи́х, да сподо́бит вас и обеща́нных благ восприя́тия, моли́твами Святы́я Богоро́дицы, и всех святы́х. Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость.

Свяще́нник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Свяще́нник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

Свяще́нник отпу́ст:

И́же в Ка́не Галиле́йстей прише́ствием Свои́м че́стен брак показа́вый, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х боговенча́нных царе́й и равноапо́столов Константи́на и Еле́ны, свята́го великому́ченика Проко́пия и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и Человеколю́бец.

И пою́т многоле́тие, и поздравля́ют друг дру́га.-
Яндекс.Метрика