Молебное пение о всех православных христианах, во узах темничных пребывающих

Моле́бное пе́ние
о всех правосла́вных христиа́нех, во у́зах
темни́чных пребыва́ющих

Диа́кон: Благослови́, Влады́ко.

Свяще́нник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

И мы: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

И а́бие диа́кон глаго́лет во глас 2:

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше, обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Лик: Бог Госпо́дь: к коему́ждо стиху́, во глас 2.

Та́же тропа́рь, глас 2:

Манасси́ю от уз и го́рькаго заточе́ния/ моли́тв ра́ди свободи́вый, всеще́дрый Бо́же,/ и рабы Твоя, на́ми ны́не моля́щияся,/ от уз и заточе́ния свободи́/ и от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви,// я́ко еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина:/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́тся душа́м на́шим.

И ны́не, глас 6:

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам,/ благослове́нная Богоро́дице,/ наде́ющиися на Тя да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:/ Ты бо еси́ спасе́ние// ро́да христиа́нскаго.

Запе́вы:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Изба́ви от бед рабы́ Твоя́, Многоми́лостиве, я́ко мы усе́рдно к тебе́ прибега́ем, ми́лостивому изба́вителю, всех Влады́це, Го́споду Иису́су.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Моли́ Бо́га о нас, святи́телю о́тче Нико́лае, я́ко мы усе́рдно к тебе́ прибега́ем, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душа́х наших.

Та́же:

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость. Во́нмем.

Проки́мен, глас 7:

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися И́мени Твоему́.

Стих: Вонми́ моли́тве мое́й, я́ко смири́хся зело́.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Свяще́нник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Свяще́нник чтет Ева́нгелие от Иоа́нна (гл.8, ст. 31-36)

Рече́ Госпо́дь к ве́ровавшым ему́ иуде́ом: а́ще вы пребу́дете во словеси́ Мое́м, вои́стинну ученицы́ Мои́ бу́дете. И разуме́ете и́стину, и и́стина свободи́т вы. Отвеща́ша и ре́ша Ему́: се́мя Авраа́мле есмы́, и никому́же рабо́тахом николи́же: ка́ко Ты глаго́леши, я́ко свобо́дни бу́дете? Отвеща́ им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко всяк творя́й грех, раб есть греха́. Раб же не пребыва́ет в дому́ во век: сын пребыва́ет во век. А́ще у́бо Сын вы свободи́т, вои́стинну свобо́дни бу́дете.

Лик: Сла́ва Тебе́ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к, глас 5:

Я́ко милосе́рдия исто́чник/ и бла́гости пучи́на, Христе́ Бо́же,/ не пре́зри в ско́рбех и беда́х Тебе́ ве́рою призыва́ющих,/ но я́ко щедр, поми́луй/ и от уз ско́ро свободи́,// да пое́м Ти: аллилу́ия.

Запе́вы:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посе́м:

Конда́к, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во./ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,// Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Диа́кон глаго́лет ектению́:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или́: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе) (и́мярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Прилага́ет и сия́:

Еще́ мо́лимся Го́споду Бо́гу на́шему о е́же посети́ти ми́лостию Свое́ю в темни́цах пребыва́ющих, грехо́вными у́зами свя́занных, во е́же оста́вити зломы́слие грехо́вное, и в покая́нии обрести́ наде́жду и свобожде́ние, Христо́м и Спаси́телем на́шим да́руемое, приле́жно мо́лимся, Го́споди, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

О е́же просвети́ти умы́ и сердца́ во узи́лищах сидя́щих све́том благода́ти Своея́, во е́же отложи́ти вся́кое наме́рение грехо́вное, и рабо́ту грехо́вным на́выком упраздни́ти, после́довати же повеле́нием Твои́м, приле́жно мо́лим Тя, Го́споди, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Исцеля́я боле́зни, врачу́я стра́сти, посети́ бла́гостию Твое́ю в темни́це сидя́щих, сохраня́я их от вся́каго неду́га и не́мощи, от ду́ха зло́бы и уны́ния, плотска́го сластолю́бия и пиа́нства, да во вся́кой це́лости обря́щут путь, уго́дный Тебе́, И́стинному Бо́гу на́шему, приле́жно мо́лимся, услы́ши и я́ко Щедр, поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Свяще́нник возгла́с:

Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Свяще́нник же чтет моли́тву сию́ о заключе́ных:

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, Кресто́м во ад соше́дый, диа́вола посрами́вый, закле́пы и вра́тницы а́довы разруши́вый, у́зники свободивый и жизнь миру Твоему даровавый, призри на молитву смире́нных и недосто́йных раб Твои́х, ко Твоему́ Вели́честву бесприкла́дному и бе́здне человеколю́бия прибега́ющих и, я́ко Благосерд, Твоею милостию и щедротами, посети грехми обремене́нныя и в заключе́нии темни́чном су́щия: Ты бо рекл еси́, Го́споди, я́ко хоте́нием не хошу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Услы́ши в ско́рби тесноте́ душе́вней призыва́ющих Тя: в не́мощи находя́щихся душе́вныя и теле́сныя ра́ны уврачу́й; в ожесточе́нии в серде́чном су́щия к покая́нию обрати́; пра́вды и оправда́ний Твои́х и́щущих в ве́ре и творе́нии за́поведей утверди́ и на путь спасе́ния наста́ви. Ты бо еси́, Го́споди, по́мощь беспомо́щным, наде́ждо ненаде́жным, спасе́ние отча́янным, всем вся бу́ди и приведи́ ко приста́нищу хоте́ния Твоего́, да пое́м и сла́вим Тя со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Ко святи́телю и чудотво́рцу Никола́ю помо́лимся.

Лик: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́нник глаго́лет моли́тву святи́телю Никола́ю:

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́ во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивое предста́тельство, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость.

Свяще́нник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Свяще́нник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

Свяще́нник отпу́ст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.-
Яндекс.Метрика