Служба священноисповеднику Афанасию (Сахарову), епископу Ковровскому

Ме́сяца окто́вриа в 15-й день

Священноиспове́дника Афана́сия, епи́скопа Ковро́вскаго, песнопи́сца

 

Н а   в е л и́ ц е й   в е ч е́ р н и

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Святи́телю Афана́сие досточу́дне,/ печа́льнику земли́ Ру́сския,/ преподо́бному Се́ргию ревну́я,/ я́ко еди́н от учени́к о́наго яви́лся еси́,/ и любве́ ра́ди Христо́вы/ ду́шу за Це́рковь Правосла́вную положи́л еси́,/ я́ко сла́вий добропе́снивый,/ святы́х сро́дников на́ших прославля́я,// с ни́миже ны́не воспева́еши Тро́ицу Единосу́щную.

Святи́телю Афана́сие богому́дре,/ страда́нием за Христа́ очи́стив се́рдце твое́,/ стяжа́л еси́ дерзнове́ние необори́мое,/ во е́же обличи́ти отсту́пники,/ преда́ния церко́вная отверга́ющия/ и нововведе́ния льсти́вая вводя́щия,/ те́мже Не́бо благода́рственно прия́т тя,/ иде́же ны́не дре́ва жи́зни наслажда́ешися,// Христу́ моля́ся, дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Святи́телю Афана́сие блаже́нне,/ благоуха́ние Христо́во яви́лся еси́ в Це́ркви на́шей,/ я́ко сладкопе́вец но́вый,/ святы́я, в земли́ Росси́йстей просия́вшия, пе́сньми велича́я,/ и я́ко па́стырь до́брый,/ ду́шу твою́ за о́вцы полага́я,/ у́зы и го́рькия рабо́ты Христа́ ра́ди претерпе́л еси́,/ те́мже, вене́ц пра́вды стяжа́в,// моли́ся дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

По вся дни Бо́га ра́ди умерщвля́емь был еси́,/ Це́ркве Ру́сския сла́во, святи́телю Афана́сие,/ вмени́лся еси́ я́ко овча́ заколе́ния,/ ско́рби и тесноты́, гоне́ния и глад претерпева́я,/ и испове́дал еси́, я́ко ничто́же тя возмо́же разлучи́ти от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие./ Безсме́ртие бо есть па́мять его́,/ я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́к/ и уго́дна Го́сподеви душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, му́дрость и поживете́,/ восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете./ Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих:/ я́ко Той му́дрости Наста́вник есть,/ и му́дрых Испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц,/ и всем смы́слом научи́т му́дрость./ Есть бо в ней Дух разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та Присносу́щнаго,/ и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,/ све́ту сосужда́ема, обрета́ется пе́рвейши./ Та угожда́ющих ей от боле́зней изба́ви/ и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят, и сохрани́ я́ от ловя́щих,/ и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие./ И никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости,/ ниже́ пре́йдет злы́я, облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно:/ наси́льствуем пра́ведному, и не пощади́м преподо́бства его́,/ ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н,/ и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим,/ и поно́сит нам отпаде́ние зако́на,/ и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий/ и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим,/ и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ Его́/ и изменены́ стези́ Его́:/ в поруга́ние вмени́хомся Ему́,/ и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т,/ и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ Его́ и́стинна суть:/ искуси́м, я́же сбыва́ются Ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем Его́,/ да разуме́ем кро́тость Его́, и искуси́м беззло́бство Его́:/ сме́ртию безобра́зною осу́дим Его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с Его́./ Сия́ помы́слиша и прельсти́шася:/ ослепи́ бо я́ зло́ба их, и не разуме́ша тайн Бо́жиих,/ и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, живота́ име́яй и сме́рти власть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла,/ Щедр и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т,/ и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет им Дух Си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества,/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется им му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Измла́да правосла́вному благоче́стию прилепи́вся,/ Афана́сие, о́тче свяще́нный,/ от си́лы в си́лу ше́ствовал еси́,/ орга́н быв Свята́го Ду́ха,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен/ и песнопе́нии Це́рковь Ру́сскую обогати́в,// па́стырь до́брый яви́лся еси́.

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие,/ поне́же не от ми́ра сего́ был еси́,/ сего́ ра́ди возненави́де тя мир,/ но, дерза́я на премно́гую бла́гость Победи́вшаго мир,/ испове́довал еси́ Его́, я́ко и́стиннаго Бо́га, Го́спода Иису́са,/ Ему́же даде́ся вся́кая власть на Небеси́ и на земли́.// Те́мже сонасле́дник Ца́рствия Небе́снаго яви́лся еси́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже, самогла́сен:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся чинонача́лия,/ духо́вный совоку́пльше лик,/ ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех,/ многоиме́нне ве́рными сла́виму:/ ра́дуются же и ду́си пра́ведных,/ су́щии зри́телие виде́ния, — / на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це,/ прося́щи умире́ния ми́ру,/ и земли́ Ру́сской утвержде́ния// и спасе́ния душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ велича́й святи́теля твоего́,/ и́же пе́сньми боже́ственными // ве́лий сонм святы́х просла́ви.

Стих: Бог мой еси́ Ты,// и испове́мся Тебе́.

Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо Афана́сий святи́тель/ Престо́лу Влады́чню// во сла́ве предстои́т, ра́дуяся.

Стих: Отве́рзите мне врата́ пра́вды,// вшед в ня, испове́мся Го́сподеви.

Святи́телю о́тче Афана́сие,/ архиере́ю честне́йший,/ моли́ся ко Го́споду/ о земно́м оте́честве твое́м// и о почита́ющих тя любо́вию.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ доны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О, Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Сла́вы Бо́жия ревни́теля/ и благоле́пия церко́внаго блюсти́теля,/ те́сным житие́м и мно́гими по́двиги/ вели́кому иера́рху Александри́йскому подо́бника,/ святи́теля Афана́сия, испове́дника Росси́йскаго,/ усе́рдно восхва́лим, ве́рнии./ Сей бо при́сно мо́лится/ о спасе́нии земна́го Оте́чества своего́/ и о всех, живу́щих в нем,/ велегла́сно с любо́вию взыва́я:/ Русь свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

 

Н а   у́ т р е н и

На Бог Госпо́дь: тропа́рь то́йже. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Се́рдце ми́лующее име́л еси́, святи́телю о́тче Афана́сие,/ расточа́я и дая́ убо́гим ску́дная име́ния твоя́,/ ни еди́ному же гоня́щему тя зла за зло воздая́,/ сего́ ра́ди ми́лости от Бо́га сподо́бился еси́/ и пра́вда твоя́ пребыва́ет в век ве́ка.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Я́ко многоце́нное сокро́вище храни́т град Шу́я,/ чуде́сне напи́санную ико́ну Твою́,/ Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице,/ во исцеле́ние лю́тыя я́звы и во утеше́ние правосла́вным Тобо́ю дарова́нную,/ от нея́же исто́чники благода́тныя ми́лости и утеше́ния и доны́не оби́льно излива́ются./ Проба́ви, Пречи́стая, и на бу́дущее вре́мя ми́лости Твоя́ ве́дущим Тя,/ храни́ град Твой и всю зе́млю Ру́сскую/ и спаса́й лю́ди, к Тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющия. (Тропарь Шуйской-Смоленской иконе Богоматери, написанный cвятителем Афанасием)

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Прии́м вся ору́жия Бо́жия и обле́кся в броню́ пра́вды,/ не пло́тию, но ду́хом вои́нствовал еси́, святи́телю о́тче Афана́сие,/ и благода́тию Бо́жиею испове́дал еси́ Иису́са Христа́, я́ко Го́спода и Спаси́теля./ Его́же моли́ поми́ловати нас в день лют.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется богохрани́мый град Ковро́в,/ я́ко свяще́нный дар восприи́м, Влады́чице, святу́ю Твою́ ико́ну Смоле́нскую,/ к не́йже мы притека́ем и вопие́м:/ прибе́жище и си́ла на́ша, Богоро́дице,/ держа́вная по́мощь рабо́м Твои́м!/ Покры́й град Твой и окре́стныя ве́си от вся́каго зла,/ зе́млю Ру́сскую в ми́ре сохрани́,/ люде́й Твои́х в Правосла́вии утверди́,/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́ о спасе́нии душ на́ших. (Тропарь Ковровской-Смоленской иконе Богоматери, написанный святителем Афанасием)

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ священноиспове́дниче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́, Бо́га на́шего.

И́но велича́ние (пое́м пременя́юще):

Велича́ем тя,/ святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие,/ богодохнове́нными пе́сньми Це́рковь Ру́сскую украси́вшаго/ и святы́х сро́дников на́ших// любо́вию воспе́вшаго.

Псало́м избра́нный:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й.

Госпо́дь Помо́щник мой, на Него́ упова́ се́рдце мое́, и испове́мся Ему́.

Глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся.

Испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́.

На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к.

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя.

От бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́, и́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди.

Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Прииди́те, празднолю́бцы и по́стницы,/ воспои́м благоче́стия ревни́теля, Афана́сия богоглаго́ливаго,/ и́же, я́ко труба́ та́инственная, к духо́вному пе́нию вся воздви́же,/ святы́х земли́ Ру́сския восхваля́я/ и пе́нии моле́бных слове́с Це́рковь Ру́сскую напая́я.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

К Засту́пнице страны́ на́шея/ Присноде́ве Богоро́дице притеце́м,/ и к первопи́санней ико́не Ея́ ны́не припаде́м,/ с ве́рою зову́ще из глубины́ души́:/ О Ма́ти Бо́жия, спаси́ зе́млю Ру́сскую,/ исцели́ сокруше́ние ея́ и ве́рныя лю́ди уте́ши. (Тропарь Владимирской иконе Богоматери из Службы Собору святых, в земли Российстей просиявших)

Степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прие́м си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на тя,/ святи́телю о́тче Афана́сие,/ свиде́тель Христо́в во вре́мя безбо́жных гоне́ний/ в земли́ Росси́йстей был еси́,/ о́браз покая́ния и испове́дания явля́я/ и богодохнове́нными песнопе́нии ве́рныя укрепля́я./ Моли́ Христа́ Бо́га, па́стырю наш до́брый,// поми́ловати ду́ши на́ша.

Кано́н,
его́же краегране́сие:
Претерпе́вый до конца́, той спасе́н бу́дет.
Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Приими́ пе́ние и хвале́ние на́ше, святи́телю Афана́сие,/ ты бо, поноше́ния и ра́ны, заточе́ние и изгна́ние, и го́рькия рабо́ты Христа́ ра́ди претерпе́в,/ в Ца́рствие Небе́сное вшел еси́,/ иде́же о нас мо́лиши и взыва́еши:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Ре́вностию по Бо́зе распала́емь, святи́телю Афана́сие,/ мо́ре неве́рия и злоче́стия проше́л еси́/ и земли́ обетова́нныя, рая́ сла́дости, дости́гл еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми земли́ Росси́йския взыва́еши:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Егда́ даде́ся ти, святи́телю, благода́ть,/ не то́чию во Христа́ правосла́вно ве́ровати, но и по Нем страда́ти и Его́ испове́дати,/ о́браз ве́рным сыново́м Росси́йским яви́л еси́, взыва́я:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Богоро́дичен: Тебе́, Пречи́стая Де́во, возопи́ Арха́нгел:/ благослове́н Плод чре́ва Твоего́, Богоневе́сто,/ те́мже и мы, раби́ Твои́, я́ко и́стинную Богома́терь, правосла́вно Тя велича́ем.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й на ка́мени ве́ры,/ на сем сози́жду Мою́ Це́рковь, реки́й, Го́споди,/ спаси́ мя, вопию́ща:/ Ты еси́, Христе́, Сын Бо́га Жива́го,// и в Тебе́ утверди́ся дух мой.

Егда́ отсту́пницы нечести́вии воста́ша на Го́спода и на святы́х Его́,/ тогда́ ты, богому́дре Афана́сие, нело́жно уча́ше,/ ка́ко подоба́ет в дому́ Бо́жии жи́ти,/ я́же есть Це́рковь Бо́га Жи́ва, столп и утвержде́ние и́стины.

Реко́ша отсту́пницы в безу́мии свое́м:/ несть Бог, прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́ Ру́сския./ Ты же, святи́телю Афана́сие, лю́дем поколеба́вшимся вопия́л еси́:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную, в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Повелева́л еси́ апо́стольски ве́рным, Афана́сие богодухнове́нне,/ отлуча́тися вся́каго бра́та, безчи́нно ходя́ща, а не по преда́нию,/ и благода́тию утвержда́ти сердца́.

Богоро́дичен: Еди́на пло́тию Бо́га ро́ждшая, мо́лимся Ти, Чи́стая:/ изба́ви сете́й вра́жиих ду́ши на́ша/ и утверди́ на ка́мени Боже́ственных за́поведей,/ я́ко на Тя упова́ние возложи́хом.

Седа́лен, глас 4:

Взира́я на Нача́льника ве́ры и Соверши́теля Иису́са, святи́телю о́тче Афана́сие,/ благода́тию не́мощь естества́ челове́ческаго превозмо́гл еси́:/ в го́рьких рабо́тах мно́жае,/ в ра́нах пребо́ле,/ в темни́цах и́злиха, близ сме́рти мно́гащи,/ во изгна́нии надо́лзе пребыва́я,/ беды́ от гони́телей, беды́ от лжебра́тии безро́потно терпе́л еси́/ и пра́вду яви́л еси́./ Те́мже жи́зни ве́чныя ны́не наслажда́ешися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Влади́мир,/ ра́достно соверша́я, Влады́чице,/ пра́здник явле́ния Твоего́ святи́телю Макси́му,/ его́же ны́не воспомина́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся Преве́чному Архиере́ю – Сы́ну Твоему́,/ да Це́рковь Правосла́вную непоколеби́му утверди́т,/ град сто́льный Влади́мир и всю зе́млю Ру́сскую в ми́ре сохрани́т/ и спасе́т в правове́рии ду́ши на́ша. (Тропарь Максимовской иконе Богоматери, написанный святителем Афанасием)

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Вся́кая печа́ль упраздня́ется моле́бными пе́нии твои́ми, святи́телю Афана́сие,/ сло́во бо твое́, благода́тию испо́лненное,/ воздвиза́ет вся сла́вити Еди́наго Человеколю́бца.

Испове́дал еси́ Го́спода пред отсту́пники и гони́тели, со проро́ком взыва́я:/ с на́ми Бог, разуме́йте и покаря́йтеся,/ стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся,/ Го́спода же Бо́га на́шего Того́ святи́м, Еди́наго Человеколю́бца.

И да́же до ста́рости не оста́ви тя Госпо́дь, святи́телю Афана́сие,/ до́ндеже мы́шцу Его́ ро́ду гряду́щему возвести́л еси́, наставля́я:/ я́ко а́ще не Госпо́дь помо́гл бы нам, не помяну́лося бы и́мя Руси́ Святы́я ктому́,/ ны́не же прославля́ем Еди́наго Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Добро́ту Иа́ковлю, Ю́же возлюби́, Пребезнача́льное Сло́во от ве́ка избра́/ и, всели́вся в Ню, обнови́ челове́ческое естество́./ Те́мже прославля́ем Его́, Еди́наго Человеколю́бца.

Песнь 5

Ирмо́с: Я́ко Бо́га ино́го, Бла́же,/ па́че Тебе́, не зна́ем,/ к Тебе́, Све́ту Незаходи́мому, от но́щи у́тренююще,// воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

От па́ствы разлуче́н быв, святи́телю,/ Христа́ испове́дал еси́ во изгна́нии,/ те́мже пра́вило ве́ры и о́браз благоче́стия бли́жним и да́льним показа́л еси́,/ прославля́я Го́спода Человеколю́бца.

Круг богослуже́бный по вся дни исполня́я, святи́телю Афана́сие,/ устав церко́вный ве́рным изъясни́л еси́,/ науча́я лю́ди воспева́ти Го́спода Человеколю́бца.

От лю́тыя сме́рти изба́ви тя Бог,/ да возмо́жеши утеша́ти су́щия в ско́рбех и печа́лех,/ науча́я ты́я прославля́ти Помо́щника и Покрови́теля,/ Го́спода Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Напра́ви мя к покая́нию, Не́бо У́мное, Со́лнце пра́вды нам возсия́вшее,/ я́ко да узрю́ свет спасе́ния, Влады́чице Чи́стая,/ и просла́влю Го́спода Человеколю́бца.

Песнь 6

Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиями,// я́ко от тли о́наго спаси́.

Це́рковь Росси́йская воспева́ет по́двиги твоя́, святи́телю Афана́сие,/ ты бо, забы́в жите́йская и небре́г теле́сная жи́зни ра́ди бу́дущия,/ тоя́ насле́дник яви́лся еси́ и ны́не мо́лишися о душа́х на́ших.

А́ще и обурева́еми гоне́нии безбо́жными бы́ша лю́дие ве́рнии,/ оба́че словесы́ твои́ми на спасе́ния стези́ упра́вил еси́ ты́я,/ о́тче Афана́сие богоглаго́ливе.

Текл еси́ те́сным путе́м, ра́дуяся, Афана́сие великоимени́те,/ пе́сни твоя́ со слеза́ми покая́ния и испове́дания,/ я́ко же́ртву благоприя́тную, Бо́гу принося́.

Богоро́дичен: Освяти́ ум мой и просвети́ се́рдце мое́, Пресвята́я Ма́ти Бо́жия,/ и обдержа́щих мя зол изба́ви, христиа́н Засту́пнице.

Конда́к, глас 3:

Днесь Афана́сий святи́тель,/ Христо́в испове́дник и пра́ведник,/ в невече́рнем Ца́рстве Сла́вы/ све́тло лику́ет/ и в со́нме всех Ру́сских святы́х,/ всесоста́вным гла́сом побе́дную песнь воспева́я,/ приле́жно мо́лит о нас// Преве́чнаго Триеди́наго Бо́га.

И́кос:

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся, восхва́лим святи́теля Афана́сия,/ безсме́ртия тезоимени́таго, ревни́теля Правосла́вия,/ блюсти́теля благоче́стия, обличи́теля отсту́пников,/ пропове́дника покая́ния,/ песнопе́нии досточу́дными святы́х,/ в земли́ Росси́йстей просия́вших, просла́вльшаго,/ той бо приле́жно мо́лит о нас Преве́чнаго Триеди́наго Бо́га.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Име́я щит ве́ры правосла́вныя,/ стре́лы разжже́нныя мучи́телей отража́л еси́, со проро́ком вопия́:/ а́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете,/ аз же воспою́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Со беззако́нными вмени́вся, кротча́йший о́тче,/ путе́м нечести́вых никогда́же ходи́л еси́ и ненави́димь Го́спода ра́ди был еси́,/ оба́че малоду́шие и ро́пот не поколеба́ се́рдце твое́./ Те́мже любо́вию воспева́л еси́ Бо́га оте́ц на́ших.

Поко́я не име́л еси́, мно́гими содержи́мь напа́стьми и во узи́лищи пребыва́я, я́ко во рву льви́ном,/ но, наде́яся на Бо́га, возставля́ющаго ме́ртвыя, взыва́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: А́гнца зря́щи воздвиза́ема на Дре́ве непра́ведне,/ Непоро́чная А́гница, ма́терски слезя́щи,/ долготерпе́ние воспева́ше Сы́на Своего́ и Бо́га оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Нече́стия орга́ны ину́ю песнь,/ благоче́стия же благовеща́ннии поя́ху гу́сли:// благослови́те, дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Си́лою благода́тною Ца́рствие Бо́жие бли́жним и да́льним благовествова́л еси́, святи́телю Афана́сие,/ да испове́дают лю́дие ру́сстии Го́спода во ве́ки.

Еде́мом све́тлым узи́лище мра́чное соде́лав,/ ре́ку боже́ственных песнопе́ний источи́л еси́, иера́рше богоглаго́ливый,/ да почерпа́ют лю́дие ру́сстии весе́лие духо́вное и благословя́т Го́спода во ве́ки.

Но́вый испове́дник Це́ркве Правосла́вныя, святи́телю Афана́сие,/ и оби́тель Ду́ха Свята́го яви́лся еси́,/ Его́же со Отце́м и Сы́ном воспева́еши во ве́ки.

Богоро́дичен: Безсме́ртнаго Бо́га ро́ждшая,/ тече́ние сме́ртное укроти́ла еси́,/ те́мже умертви́, Чи́стая, стра́сти телесе́ моего́,/ да Тя сла́влю во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́// и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Умо́м твои́м Го́рняя созерца́я, терпеливоду́шне Афана́сие,/ в страда́ниих Бо́га, я́ко Помо́щника и Покрови́теля, призыва́л еси́:/ Твой есмь аз, спаси́ мя, и напра́ви на путь ми́рен.

Де́нно и но́щно тепле́йшия моли́твы твори́л еси́, святи́телю Афана́сие,/ егда́ иноплеме́нницы го́рдии грех ра́ди на́ших на Русь ополчи́шася,/ ты же, свя́тче, вопия́л еси́:/ пощади́, пощади́, Го́споди, Оте́чество на́ше/ и напра́ви мир весь на путь ми́рен.

Ели́ко суди́ Госпо́дь ме́ру дний жития́ твоего́,/ благоче́стно испо́лнил еси́, святи́телю Афана́сие./ Ны́не же, предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля, мо́лиши Его́,/ да напра́вит лю́ди Своя́ на путь ми́ра.

Богоро́дичен: Тя ве́рою и любо́вию воспева́ющия/ просвети́, Всенепоро́чная Влады́чице,/ и тьмы кроме́шныя изми́ моли́твенным предста́тельством к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.

Свети́лен:

Предста́вил еси́ себе́ же́ртву жи́ву Бо́гови,/ свя́ту, благоуго́дну и непоро́чну в слове́снем служе́нии и испове́дании,/ святи́телю Христо́в Афана́сие,/ и та́ко просвети́ся свет твой пред челове́ки,/ я́ко сла́вят вы́ну о тебе́ Отца́ Небе́снаго.

Сла́ва, ин свети́лен:

Печа́льнику земли́ Ру́сския преподо́бному Се́ргию тезоимени́т сый,/ от ю́ности того́ возлюби́л еси́, свя́те Афана́сие,/ и той, я́ко второ́е со́лнце, житие́ твое́ озаря́ше,/ с ни́мже ку́пно моли́ Триеди́наго Бо́га о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Свет Незаходи́мый ми́ру ро́ждшая,/ све́тлости святы́х сподо́би лю́ди земли́ Ру́сския, Тебе́ почита́ющия,/ и благодаре́ние от души́ принося́щия и вопию́щия:/ не забу́ди рабы́ Твоя́, Еди́на Благослове́нная.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Святи́телю о́тче Афана́сие всехва́льне,/ ты в годи́ну лю́тых гоне́ний на ве́ру Христо́ву,/ у́зами и ра́нами искуси́вся,/ в лише́ниих, изгна́ниих и го́рьких рабо́тах многоле́тне пребыва́я,/ Це́рковь Ру́сскую песнопе́нии украси́л еси́/ и столп Правосла́вия яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди в час кончи́ны твоея́/ вси святи́и земли́ Росси́йския яви́шася тебе́,/ с ни́миже, ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́,// моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Святи́телю о́тче Афана́сие богоно́сне,/ ты, я́ко свети́льник пресве́тлый, яви́лся еси́,/ егда́ бо нече́стие омрачи́ зе́млю на́шу,/ пра́вду Бо́жию со дерзнове́нием пропове́дал еси́/ и, оскорбля́емь, гони́мь и низлага́емь,/ Бо́гу ве́рен оста́лся еси́./ Сего́ ра́ди свиде́тель и́стинен быв,/ страда́ния новому́чеников Росси́йских запечатле́л еси́,/ с ни́миже, ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́,// моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Святи́телю Афана́сие богоблаже́нне,/ ты, по сло́ву Госпо́дню любо́вь ко враго́м явля́я,/ клену́щия тя благословля́ше,/ ненави́дящим тя добро́ творя́ше/ и за зло де́ющих ти моля́шеся,/ те́мже и́стинным сы́ном Отца́ Небе́снаго наре́клся еси́./ Сего́ ра́ди, дерзнове́ние ве́лие име́яй,/ в собо́ре святы́х земли́ Росси́йския лику́еши/ и с ни́ми Престо́лу Бо́жию предстои́ши,// моля́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Иерусали́ма Вы́шняго гра́жданы,/ от земли́ Ру́сския возсия́вшия/ и вся́кое ме́сто ея́ освяти́вшия,/ во дни же обстоя́ний сугу́бо за ню предста́тельствующия,/ и́хже чрез все житие́ воспева́л еси́,/ яви́шася с Го́сподем пред кончи́ною твое́ю уте́шити ду́шу твою́,/ я́ко не ве́дети ти, в те́ле или́ кроме́ те́ла,/ на земли́ или́ на Небеси́ был еси́, святи́телю Афана́сие,// Бо́га ди́внаго во святы́х восхваля́я.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, правосла́внии лю́дие,/ просла́вим святи́теля Афана́сия,/ той бо со все́ми святы́ми, в земли́ Росси́йстей просия́вшими,/ предстои́т Триипоста́сному Бо́гу/ и со дерзнове́нием мо́лится:/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О, Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

 

Н а   Л и т у р г и́ и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Испове́мся Тебе́, Го́споди,// всем се́рдцем мои́м. Стих: А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя. Апо́стол ко Ефесе́ем, зача́ло 233. Аллилу́ия, глас 2: Пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м. Стих: Го́споди, Го́споди, Си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Ева́нгелие Луки́, зача́ло 64. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О, многострада́льне и благоглаго́ливе святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие, па́стырю до́брый Це́ркве Ру́сския, Правосла́вия ревни́телю, покая́ния пропове́дниче, моли́твы сто́лпе, любве́ неизсяка́емый исто́чниче, цевни́це богодохнове́нная!

Ты во дни гоне́ний на Це́рковь Христо́ву лю́тая неи́стовства неве́рных претерпе́л еси́ и, я́ко пле́нник наги́й, от ме́ста на ме́сто нево́лею преходи́л еси́, не име́яй зде пребыва́ющаго гра́да, но Небе́снаго взыску́яй. Сего́ ра́ди благода́тию Свята́го Ду́ха просвеще́н, па́ству твою́ де́лы па́че слов поуча́я, испове́дник Святы́я Це́ркве яви́лся еси́.

Те́мже, блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди сподо́бився и Престо́лу Пренебе́сному предстоя́, моли́ Всеблага́го Бо́га на́шего, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием, да утвержда́ется Свята́я Це́рковь непозы́блемо от ересе́й, раско́лов и гоне́ний, да пребу́дут па́стыри и ча́да Ея́ тве́рды во испове́дании свята́го Правосла́вия и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ прославля́ют ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика