Служба священномученику Агафангелу, исповеднику, митрополиту Ярославскому

Ме́сяца октября́ в 3-й день
Святи́теля Агафа́нгела, испове́дника, митрополи́та Яросла́вскаго

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Святи́телю Христо́в Агафа́нгеле,/ испове́дниче тве́рдый Це́ркве Ру́сския,/ ты, от утро́бы ма́тере Бо́гом избра́н быв,/ в день Воздви́жения Креста́ Госпо́дня роди́лся еси́/ и, крест свой му́жественне взем,/ усе́рдно Христу́ после́довал еси́,/ души́ же своея́ отве́ргнувся,/ те́сным житие́м и мно́гими по́двиги// соблю́л еси́ ю́ в живо́т ве́чный.

Богому́дре о́тче Агафа́нгеле,/ ты, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ от восто́ка да́же до за́пада/ зе́млю Ру́сскую озари́л еси́,/ моли́твами бо сле́зными и смире́нием,/ сло́ва Бо́жия пропове́данием/ мно́гия лю́ди ко Христу́ приве́л еси́/ и оте́ц чадолюби́вый им яви́лся еси́.// Те́мже и ве́лий в Ца́рствии Небе́снем наре́клся еси́.

Святи́телю о́тче Агафа́нгеле,/ благове́стниче неустраши́мый,/ ты, му́жество и му́дрость сочета́я,/ на всяк день ду́шу свою́ за о́вцы полага́л еси́/ и, я́ко до́брый во́ин Христо́в,/ изгна́ния и темни́чная заточе́ния,/ поноше́ния и боле́зни лю́тыя/ му́жественне претерпе́л еси́// и венца́ Небе́снаго сподо́бился еси́.

Святи́телю о́тче Агафа́нгеле,/ ты, я́ко зла́то в горни́ле, огне́м искуси́вся страда́ния,/ со дерзнове́нием отве́рзл еси́ уста́,/ во е́же обличи́ти отсту́пники,/ преда́ния церко́вная попира́ющия/ и нововведе́ния льсти́вая вводя́щия,/ те́мже Не́бо благода́рственно прия́т тя,/ иде́же ны́не дре́ва жи́зни наслажда́ешися// и прославля́еши Христа́, Бо́га на́шего.

Сла́ва, глас то́йже:

Егда́ Це́рковь Ру́сская/ богобо́рческими гоне́нии лю́те обурева́шеся,/ тогда́ святи́тель Агафа́нгел страж неусы́пный тоя́ яви́ся,/ по вся дни произволе́нием за Христа́ умира́я,/ те́мже жизнь ве́чную насле́довав,/ ны́не в со́нме новому́ченик Росси́йских на Небеси́ лику́ет,/ прославля́я Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,// Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 испове́дническая.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие:/ безсме́ртие бо есть па́мять его́,/ я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́к,/ и уго́дна Го́сподеви душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, му́дрость и поживете́:/ восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете./ Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих:/ я́ко Той му́дрости Наста́вник есть,/ и му́дрых Испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т му́дрость,/ есть бо в ней Дух Разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та Присносу́щнаго,/ и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки устроя́ет,/ благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,/ све́ту сосужда́ема, обрета́ется пе́рвейши./ Та угожда́ющих ей от боле́зней изба́ви/ и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят, и сохрани́ я́ от ловя́щих,/ и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнее всего́ есть благоче́стие./ И никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости,/ ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно:/ наси́льствуем пра́ведному, и не пощади́м преподо́бства его́,/ ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н,/ и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим,/ и поно́сит нам отпаде́ние зако́на,/ и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий,/ и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим,/ и тя́жек нам есть,/ и ви́дим, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́,/ и измене́ны стези́ его́./ В поруга́ние вмени́хомся ему́,/ и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т,/ и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть,/ искуси́м, я́же сбыва́ются ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем его́,/ да разуме́ем кро́тость его́ и иску́сим беззло́бство его́:/ сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́./ Сия́ помы́слиша и прельсти́шася:/ ослепи́ бо я́ зло́ба их, и не разуме́ша та́ин Бо́жиих,/ и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, живота́ име́яй и сме́рти власть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка о́блаков, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух cи́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга./ Уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́диe же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ра хра́ма, и свята́го стихи́ры, глас 1:

Преподо́бен и незло́бив,/ домоправи́тель ве́рный и му́дрый,/ па́стырь до́брый, ду́шу свою́ за о́вцы Христо́вы полага́яй,/ испове́дник тве́рдый и и́стинный храни́тель церко́вных преда́ний/ яви́лся еси́, святи́телю Агафа́нгеле,// себе́ сама́го во о́браз ве́рным ча́дом Це́ркве Ру́сския подава́я.

Супру́жницы и сы́на во единоча́сие лиши́вся,/ Бо́жие посеще́ние уразуме́л еси́,/ святи́телю Христо́в Агафа́нгеле,/ и, призва́ние на путь и́ноческий,/ та́кожде и дар сло́ва от Го́спода восприе́м,/ пропове́данием и уче́нием стори́цею той преумно́жил еси́/ и, свети́льник целому́дрия еле́ем ми́лости испо́лнив,// с му́дрыми де́вами в черто́г Небе́сный вшел еси́.

Сла́ва, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Сто́йте и держи́те преда́ния церко́вная,/ неле́ностно поуча́л еси́ па́ству,/ святи́телю о́тче Агафа́нгеле,/ егда́ же в ме́сто оби́тели Спа́совы/ безбо́жными заключе́н был еси́,/ тогда́ ве́рнии лю́дие на дворе́ церко́внем собира́хуся,/ да поне́ издале́ча ви́дением ли́ка твоего́ уте́шатся./ Те́мже и ны́не предста́ни в по́мощь нам,// пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Велича́ем Тя вси, Пренепоро́чную/ Ма́терь Бо́га на́шего,/ Ю́же освяти́ Дух Пресвяты́й./ Ты бо еси́, Богоро́дице,/ ору́жие на́ше и стена́,/ и Святе́й Руси́ Засту́пница,/ к Тебе́ ны́не прибега́ем,/ Тя на моли́тву призыва́ем,// да изба́виши нас/ от враго́в на́ших.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Прииди́те, празднолю́бцы,/ воспои́м святи́теля Агафа́нгела достоблаже́ннаго,/ учи́телей печа́ть и страда́льцев единонра́вна,/ Христа́ ра́ди вся во уме́ты вмени́вшаго,/ велеле́пием испове́дания Це́рковь Ру́сскую украси́вшаго,// ны́не же в Ца́рствии Небе́снем Бо́га воспева́ющаго.

Стих: Ты иере́й во век// по чи́ну Мелхиседе́кову.

Прииди́те, архиере́и и свяще́нницы,/ святи́теля Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ той бо, по́двиг страда́ния и испове́дничества подъе́м/ и последи́ благоче́стно пожи́в,/ же́ртву безкро́вную благогове́йне приноша́ше,/ па́ству свою́ Хле́бом Жи́зни пита́я/ и Христа́ Бо́га усе́рдно умоля́я,// да прости́тся грех богобо́рчества наро́да на́шего.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди,// всем се́рдцем мои́м.

Прииди́те, любострада́льцы,/ просла́вим Агафа́нгела освяще́ннаго,/ той бо, я́ко раб благи́й и ве́рный,/ да́нный ему́ тала́нт благоче́стия/ испове́данием Христа́ преумно́жи,/ те́мже в ра́дость Го́спода вни́де/ и, ве́лие дерзнове́ние от Него́ восприе́м,/ мо́лится о земли́ на́шей// и о ве́рою чту́щих па́мять его́.

Сла́ва, глас 6:

Возлюби́л еси́ Бо́га па́че живота́/ и бли́жняго своего́ я́ко себе́,/ во главу́ у́гла бла́го Це́ркве Святы́я поставля́я/ и преда́ния святы́х оте́ц неизме́нно храни́ти повелева́я,/ сквозе́ огнь и во́ду страда́ний по Христе́ проше́л еси́/ и ны́не ве́чнаго поко́я наслажда́ешися,// святи́телю Агафа́нгеле, о́тче наш.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 2:

По вся дни Бо́га ра́ди умервщля́емь,/ святи́телю и испове́дниче Христо́в Агафа́нгеле,/ во вре́мя безбо́жных гоне́ний лю́тых/ попече́ние о Це́ркви Ру́сской от святи́теля Ти́хона прия́л еси́/ и, наве́ты диа́вольския разори́в,/ кора́бль церко́вный му́дре/ си́лою возлюби́вшаго тя Го́спода упра́вил еси́.// Его́же моли́ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́теля, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Во пло́ти ходя́й, не по пло́ти во́инствовал еси́, святи́телю Христо́в Агафа́нгеле, и благода́тию Бо́жиею вся до конца́ претерпе́л еси́, покры́ бо тя в та́йне Лица́ Своего́ Госпо́дь, Его́же моли́ поми́ловати нас в День Су́дный.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ты Предста́тельница те́плая и Засту́пница христиа́н еси́, Богоро́дице Де́во, Всепе́тая Влады́чице, те́мже со все́ми святы́ми земли́ Ру́сския, моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га в День Су́дный обрести́ нам ве́лию ми́лость.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Во дни бра́ни и нестрое́ний наро́дных, святи́телю о́тче Агафа́нгеле, ты и́менем Христо́вым во́ины ру́сския увеща́л еси́, е́же Оте́честву ве́рно служи́ти, ве́ру правосла́вную незы́блему храни́ти и живо́т свой за дру́ги своя́ полага́ти, да в житии́ сем плод ве́чный обря́щут.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вои́стину Богоро́дицу Тя испове́дуем, Влады́чице, Ты бо Бо́га неизрече́нно родила́ еси́, Кресто́м смерть разо́ршаго и к Себе́ святы́х собо́ры привле́кшаго, с ни́миже моли́ спасти́ зе́млю Ру́сскую, я́ко та есть уде́л Твой.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ священноиспове́дниче Агафа́нгеле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́, Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

1-й лик: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

2-й лик: Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ Це́ркве воспою́ Тя.

1. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас.

2. Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду.

1. Я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя.

2. За словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки.

1. Искуси́л мя еси́, и не обрете́ся во мне непра́вда.

2. Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя, и изми́ мя.

1. Погна́ враг ду́шу мою́, посади́л мя есть в те́мных.

2. Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

1. Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе́ всем се́рдцем мои́м.

2. Глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́ и не стыдя́хся.

1. Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний.

2. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́, во всех лю́дех чудеса́ Его́.

По полиеле́и седа́лен, глас 2:

Отверзо́шася ти врата́ пра́вды, святи́телю Агафа́нгеле всехва́льне, и ны́не, вшед в ня, Го́сподеви испове́дуешися, хвалу́ Ему́ в це́ркви преподо́бных возсыла́я, и кади́ло моли́тв свяще́нных Престо́лу Его́ вознося́. Те́мже помяни́ ча́да Це́ркве Ру́сския, любо́вию чту́щия Тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ко о́бразу То́лгския ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы с ве́рою припа́дая, Агафа́нгеле прему́дре, о спасе́нии земли́ на́шея Пречи́стую усе́рдно умоля́л еси́ и та́ко ве́рныя поуча́л еси́: не и́мамы ины́я наде́жды во обстоя́ниих, ра́зве предста́тельства Богома́тере.

Степе́нна: 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Наше́дшу на тя Ду́ху Свято́му,/ святи́телю о́тче Агафа́нгеле,/ во дни гоне́ний лю́тых в земли́ Ру́сской,/ ста́рец сый, те́лом немощны́й и притру́дный,/ ду́хом неколе́блен яви́лся еси́,/ заточе́ния, изгна́ния и боле́зни,/ глад и мраз претерпева́я,/ я́ко и́стинный свиде́тель Христо́в./ Те́мже ны́не, Престо́лу Бо́жию предстоя́,// моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.

Кано́н, глас 8, его́же краегране́сие: Претерпе́вый до конца́, той спасе́н бу́дет.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Положи́вый в сокро́вищницу Це́ркве Ру́сския плод усте́н, испове́дающих и́мя Бо́жие, святи́телю о́тче Агафа́нгеле, приими́ днесь, я́ко ле́пту, пе́ние от души́, благи́х вдо́вствующия.

Ре́вностию по Бо́зе бе́здну гоне́ний немо́кренно преше́л еси́, свя́те Агафа́нгеле, и ны́не моли́твами твои́ми на неукло́нное испове́дание ве́ры нас утверди́, воспева́ющих и пою́щих в сердца́х на́ших Го́сподеви.

Егда́ даде́ся ти благода́ть не то́чию во Христа́ ве́ровати, но и по Нем пострада́ти, святи́телю сла́вне, ты путе́м ско́рбным безбоя́зненно пешеше́ствовал еси́, ве́рным о́браз быв. Те́мже и вни́де во врата́ Небе́сная.

Богоро́дичен: Твоего́ чре́ва Плод, Богоневе́сто, земны́я вся от кля́твы избавля́ет, те́мже благослове́нна Ты в ро́дех, Пречи́стая Влады́чице.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й на ка́мени ве́ры,/ на сем сози́жду Мою́ Це́рковь, реки́й, Го́споди,/ спаси́ мя, вопию́ща:/ Ты еси́, Христе́, Сын Бо́га Жива́го,// и в Тебе́ утверди́ся дух мой.

Егда́ воста́ша врази́ и отсту́пницы на святы́ни земли́ Ру́сския, тогда́ ты уча́ше нело́жно, богому́дре Агафа́нгеле, ка́ко подоба́ет в дому́ Бо́жии жи́ти, я́же есть Це́рковь Бо́га Жи́ва, столп и утвержде́ние и́стины.

Ре́чи безу́мныя слы́шав, я́ко несть Бог, прииди́те, и отста́вим вся пра́здники Бо́жия, преще́ния го́рдых не убоя́лся еси́, о́тче Агафа́нгеле, ча́да церко́вная к едине́нию ве́ры призыва́я.

Па́ству твою́ апо́стольски поуча́л еси́, святи́телю Агафа́нгеле, повелева́я отлуча́тися вся́каго бра́та, безчи́нно ходя́ща, в науче́ния стра́нна и разли́чна не прилага́тися, но благода́тию сердца́ утвержда́ти.

Богоро́дичен: Еди́на сло́вом Сло́во пло́тию ро́ждшая, Чи́стая, изба́ви се́тей вра́жиих ду́ши на́ша и утверди́ на ка́мени Боже́ственных хоте́ний, я́ко на Тя упова́ние возложи́хом.

Седа́лен, глас 4:

Взира́я на Нача́льника и Соверши́теля ве́ры Иису́са, ве́рою не́мощи превозмо́гл еси́, святи́телю Агафа́нгеле, в темни́цах и изгна́нии терпеливоду́шно пребыва́я, беды́ от гони́телей, беды́ от лжебра́тии терпя́. Те́мже и жизнь ве́чную восприя́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

К Засту́пнице земли́ на́шея, Присноде́ве Богоро́дице, ны́не притеце́м и к первопи́санней ико́не Ея́ припаде́м, с ве́рою зову́ще из глубины́ души́: о Ма́ти Бо́жия, спаси́ зе́млю Ру́сскую, исцели́ боле́зни ея́ и ве́рныя лю́ди уте́ши.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ви́ждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася и ту́не возненави́деша мя, вопия́л еси́ псало́мски, Агафа́нгеле крепкоду́шне, сохрани́ ду́шу мою́ и изба́ви мя, я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, и просла́влю си́лу Твою́, Человеколю́бче.

Испове́дал еси́, о́тче Агафа́нгеле, Христа́ пред отсту́пники и гони́тели, му́жественне воспева́я: стра́ха ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся, я́ко с на́ми Бог, Го́спода же Бо́га на́шего, Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх.

И́мене Своего́ ра́ди в ско́рбех сохрани́ тя Христо́с Бог мы́шцею Свое́ю высо́кою, тебе́ взыва́ющу: я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, внегда́ воста́ти челове́ком на ны, у́бо живы́х поже́рли бы́ша нас. Ны́не же си́лу Его́ воспева́ем.

Богоро́дичен: Добро́ту Иа́ковлю, кра́сную Тя, Всечи́стая, Еди́ну обре́т от ве́ка Пребезнача́льное Сло́во, и всели́вся в Тя, обнови́ челове́ческое естество́, Его́же моли́ от вся́кия мне изба́витися ско́рби.

Песнь 5

Ирмо́с: Я́ко Бо́га ино́го, Бла́же,/ па́че Тебе́, не зна́ем,/ к Тебе́, Све́ту Незаходи́мому, от но́щи у́тренююще,// воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Отлуче́н быв те́лом, но не душе́ю, от па́ствы твоея́, испове́дниче Христо́в, по вся дни ту́ю в се́рдце свое́м носи́л еси́, после́дуя Го́споду Человеколю́бцу.

Ку́ю изме́ну даст челове́к за ду́шу свою́? Сие́ сло́во Госпо́дне в се́рдце храня́, житие́ непоро́чное и испове́дание чи́стое Спаси́телю в дар прине́сл еси́.

О вся́цей ско́рби Бог не оста́ви тебе́, да возмо́жеши су́щия в ско́рбех утеша́ти, и гоня́щия благословля́ти, сло́вом, житие́м, любо́вию о́браз ве́рным подава́я.

Богоро́дичен: Напра́ви стопы́ моя́ к покая́нию, Путеводи́тельнице христиа́ном, Богоро́дице Чи́стая, я́ко да из тьмы грехо́вныя исхо́д обря́щу.

Песнь 6

Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиями,// я́ко от тли о́наго спаси́.

Целому́дрием Христо́вым, святи́телю Агафа́нгеле, во у́зах сый, лжему́дрие гони́телей обличи́л еси́, я́ко сло́во Бо́жие не вя́жется.

А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, зла́я ли не сте́рпим, взыва́л еси́, святи́телю, да сы́нове Бо́жии обрете́мся.

Ты, Го́споди, нам прибе́жище и си́ла, в тесноте́ темни́чней вопия́л еси́, богому́дре, егда́ бо немощству́ем, тогда́ о Го́споде си́льни есмы́.

Богоро́дичен: Освяти́ ум мой и просвети́ се́рдце мое́, Пресвята́я Ма́ти Бо́жия, и одержа́щих мя зол измени́, христиа́н Засту́пнице.

Конда́к, глас 4:

Исполня́я во пло́ти твое́й лише́ние скорбе́й/ за Те́ло Христо́во, е́же е́сть Це́рковь,/ стра́ждущим ча́дом Ея́ ми́лостию и смире́нием,/ препода́нием ми́ра и му́дростию послужи́л еси́,/ сего́ ра́ди на све́щнице архиере́йстем,/ я́ко свети́льник горя́й и светя́й, возсия́л еси́/ и мо́щи твоя́ гра́ду Яросла́влю/ во утвержде́ние дарова́л еси́,// святи́телю Агафа́нгеле, о́тче наш.

И́кос:

К Це́ркви и земли́ Ру́сской любо́вию распала́яся, неве́рие и злове́рие со дерзнове́нием облича́л еси́, ча́да церко́вная повинова́тися и покаря́тися зако́нным па́стырем поуча́я. Те́мже, страда́ния по Христе́ во́лею на ра́мо взем, си́лу мучи́тельскую си́лою Христо́вою препобеди́л еси́. И ны́не во Ца́рствии Бо́жии весе́лие вкуша́я за ле́та, в ня́же ви́дяше зла́я, помина́й любо́вию чту́щих тя, святи́телю Агафа́нгеле, о́тче наш.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Име́я щит ве́ры Христо́вы, стре́лы разжже́нныя мучи́телей отрази́л еси́, святи́телю, вопия́: а́ще бо па́ки возмо́жете и па́ки побежде́ни бу́дете, аз же благословлю́ Бо́га оте́ц на́ших.

Со беззако́нными вмени́вся, на путь нечести́вых не ступи́л еси́ и, ненави́димь Го́спода ра́ди быв, любо́вию се́рдце утверди́л еси́, воспева́я Бо́гу оте́ц на́ших.

Па́че си́лы гони́тельми отягоща́емь, ле́гкое и́го Христо́во подъя́л еси́, му́дре, и посреде́ мятежа́ и бра́ней земны́х поко́й обре́л еси́, воспева́я Бо́гу оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: А́гнца зря́щи непра́ведне на Дре́ве воздвиза́ема, Многопе́тая А́гница пла́чущи восклица́ше, ма́терски слезя́щи, и долготерпе́ние Того́ поя́ше.

Песнь 8

Ирмо́с: Нече́стия орга́ны ину́ю песнь,/ благоче́стия же боговеща́ннии поя́ху гу́сли:// благослови́те, дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Си́лою мно́гою глаго́лы ве́чныя благовествова́л еси́, святи́телю: се, Го́споди, удаля́ющии себе́ от Тебе́ поги́бнут, лю́дие же ве́рнии испове́дятся Тебе́ во ве́ки.

Еде́м мы́сленный во узи́лищи обре́т, испове́дниче сла́вный, реку́ уче́ний Боже́ственных из него́ изве́л еси́, да омы́ется лице́ земли́ Ру́сския от нече́стия во ве́ки.

Напису́я ве́рным благочести́вно ра́зум Боже́ственный, Свята́го Ду́ха трость яви́лся еси́, Ему́же со Отце́м и Сы́ном испове́даешися во ве́ки.

Богоро́дичен: Безсме́ртнаго Бо́га ро́ждшая, тече́ние сме́ртное укроти́ла еси́, те́мже умертви́, Чи́стая, стра́сти телесе́ моего́, да Тя сла́влю во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам,/ в дому́ Дави́дове о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́,// и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

У́зы твоя́ помина́ющия и любо́вию чту́щия па́мять твою́, ве́чных и нереши́мых уз изба́вити моли́ся Христу́, святи́телю Агафа́нгеле, я́ко хода́тай еси́ те́плый о ча́дех Це́ркве Ру́сския.

Дар моли́твы терпе́нием в ско́рбех стяжа́в, о умире́нии Це́ркве Ру́сския по вся дни Бо́га умоля́л еси́, о́тче Агафа́нгеле. И ны́не благословя́щия о тебе́ Го́спода помяни́.

Еди́наго Бо́га возлюби́в, свяще́нное служе́ние испове́данием запечатле́л еси́ и, я́ко клас зре́лый земли́ Ру́сския, в Небе́сных жи́тницах упоко́ился еси́, сла́вне Агафа́нгеле.

Богоро́дичен: Тя ве́рою пою́щия просвети́, Всенепоро́чная, просвеще́нием Сы́на Бо́жия, из Твоея́ проше́дшаго утро́бы, и тьмы нас несвети́мыя изми́ Твои́м предста́тельством.

Свети́лен:

Предста́вил еси́ себе́ же́ртву жи́ву Бо́гови, свя́ту, благоуго́дну, в слове́снем служе́нии и испове́дании, святи́телю Агафа́нгеле, и та́ко просвети́ся свет твой на Святе́й Руси́, я́ко да сла́вит вы́ну о тебе́ Отца́ Небе́снаго.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Свет от Све́та ми́ру ро́ждшая, Пречи́стая, све́тлости святы́х сподо́би лю́ди земли́ Ру́сския, Тебе́ почита́ющия и моле́бное пе́ние Тебе́ принося́щия: не забу́ди нас, рабо́в Твои́х, Еди́на Благослове́нная.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Досточу́дне святи́телю Агафа́нгеле,/ ты в годи́ну гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую/ сто́лп Правосла́вия испове́данием Христа́ яви́лся еси́,/ у́зами и изгна́нием, я́ко зла́то в горни́ле, искуша́емь,/ в ми́ре благоче́стне сконча́лся еси́/ и благоуха́нием святы́х моще́й ве́рныя возвесели́л еси́.// Ны́не же с ли́ки а́нгельскими Бо́га велича́еши. (Два́жды.)

Егда́ безбо́жие плени́ зе́млю Ру́сскую,/ премно́жество си́лы Бо́жия пропове́дал еси́, Агафа́нгеле всехва́льне,/ гони́мь, но не оставля́емь,/ низлага́емь, но не погиба́яй,/ в терпе́нии мно́зе, бде́ниих и поще́ниих,/ во бла́гости, любви́ нелицеме́рной и словеси́ и́стины// спасе́ние Руси́ на ка́мени ве́ры правосла́вныя возвеща́я.

По сло́ву Госпо́дню враги́ твоя́ возлюби́л еси́,/ о́браз стра́ждущим лю́дем ру́сским явля́я,/ святи́телю Агафа́нгеле,/ клену́щия тя благословля́ше,/ ненави́дящим тя добро́ творя́ше/ и о гоня́щих тя моля́шеся,/ я́ко да всыновле́ния сподо́бишися Отцу́ Небе́сному,// Его́же ны́не во сла́ве восхваля́еши.

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю и испове́дниче Христо́в Агафа́нгеле,/ ты пе́рвее па́ству Яросла́вскую/ от омофо́ра святи́теля Ти́хона прия́л еси́/ и до́бре сию́ упа́сл еси́./ Последи́ же, во́лю первосвяти́теля исполня́я,/ попече́ние о всей Це́ркви Ру́сской подъя́л еси́/ и тому́ во дни гоне́ний безбо́жных спострада́л еси́./ Те́мже ны́не ку́пно с ним Престо́лу Бо́жию предстои́ши,// моля́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х,/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́. Стих: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́ия, глас 2: Пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м. Стих: Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 38. Прича́стен: По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

Моли́тва

О богому́дре святи́телю и испове́дниче Христо́в Агафа́нгеле, измла́да возжеле́вый служи́ти олтарю́ Госпо́дню! Ты, пе́рвее лю́ди сиби́рския и прибалти́йския в стране́ на́шей архипа́стырским служе́нием до́бре упра́вив, последи́ Яросла́встей па́стве дарова́н был еси́, во вре́мя же богобо́рческих гоне́ний заве́том первосвяти́теля Ти́хона попече́ние о Ру́сской Це́ркви прия́л еси́. Тогда́ свяще́нное испове́дание я́ко забра́ло восприи́м, уста́ богоху́льная дерзнове́нно загради́л еси́ и безпло́тныя враги́ посрами́л еси́, ча́да церко́вная поуча́я преда́ния святы́х оте́ц соблюда́ти, еди́нство святы́я ве́ры в сою́зе бра́тскаго ми́ра храни́ти и па́стырем зако́нным повинова́тися. Те́мже, заточе́ния, изгна́ние и мно́гая лише́ния за и́мя Христо́во претерпе́в, блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди сподо́бился еси́ и ны́не с ли́ком новому́ченик и испове́дник Росси́йских Престо́лу Пренебе́сному предстои́ши. Те́мже моли́ Всеблага́го Бо́га, да сохрани́т Це́рковь Ру́сскую от ересе́й, раско́лов, нестрое́ний и гоне́ний, да возроди́тся земля́ на́ша святы́м покая́нием и да просла́вят ве́рнии лю́дие ея́ еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ Ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика